Návrh uznesenia - B8-0219/2015Návrh uznesenia
B8-0219/2015

NÁVRH UZNESENIA o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

4.3.2015 - (2015/2564 (RSP)).

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Beata Gosiewska v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0217/2015

Postup : 2015/2564(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0219/2015
Predkladané texty :
B8-0219/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0219/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

(2015/2564 (RSP)).

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a na protokoly k nemu,

–       so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním z 25. októbra 2007,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,

–       so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,

–       so zreteľom na agendu EÚ pre práva dieťaťa prijatú vo februári 2011,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ (COM(2008)0055),

–       so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa,

–       so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 zameranú na odstránenie obchodovania s ľuďmi, a najmä ustanovenia týkajúce sa financovania vypracovania usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších postupov;

–       so zreteľom na rozpravu v pléne z 12. februára 2015 týkajúcu sa boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a obrazové materiály predstavujúce pohlavné zneužívanie detí sú závažným porušením základných práv, najmä práv detí na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre ich blaho, ako je stanovené v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 a Charte základných práv Európskej únie.

B.     keďže závažné trestné činy, akým je sexuálne vykorisťovanie detí a obrazové materiály predstavujúce pohlavné zneužívanie detí , si vyžadujú komplexný prístup zahŕňajúci trestné stíhanie páchateľov, ochranu obetí v detskom veku a predchádzanie tomuto fenoménu;

C.     keďže pri realizácii akýchkoľvek opatrení na boj proti týmto trestným činom je potrebné zohľadňovať v prvom rade najlepší záujem dieťaťa, a to v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom OSN o právach dieťaťa;

D.     keďže internet môže deti vystavovať špecifickým rizikám v podobe takých javov, ako sú obrázky sexuálneho zneužívania detí, výmena materiálov o násilí, počítačová kriminalita, zastrašovanie, šikanovanie, nadväzovanie kontaktu s deťmi s cieľom ich sexuálneho zneužitia (tzv. grooming) a potenciálny prístup detí k zákonom obmedzenému alebo veku neprimeranému tovaru a službám alebo možnosť ich získať; keďže vystavenie detí takýmto rizikám je ďalej umocnené všeobecne rozšíreným využívaním mobilných technológií a internetu a širokým prístupom k nim;

E.     keďže ochranu maloletých v digitálnom svete treba riešiť jednak na regulačnej a základnej úrovni zavedením účinnejších opatrení vrátane samoregulácie so zapojením priemyslu, aby prevzal na seba príslušný podiel zodpovednosti, a jednak na úrovni vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom výchovy detí, rodičov a pedagógov s cieľom zabrániť maloletým osobám v prístupe k nelegálnemu obsahu;

F.     keďže tento problém má medzinárodnú povahu – vykorisťovanie detí a sexuálne vykorisťovanie detí je totiž rozšírené v stovkách krajín a týka sa stoviek súdnych jurisdikcií a agentúr presadzovania práva – a vyžaduje si medzinárodné riešenie;

G.     keďže väčšina oblastí sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí je postihnutá chronickým nedostatkom ohlasovania orgánom presadzovania práva, a to vo väčšej miere, ako iné formy kriminality; keďže z tohto dôvodu dostupné údaje o počte spáchaných trestných činov presne neodrážajú rozsah tohto problému;

H.     keďže veľký počet páchateľov používa súkromné siete (tzv. Darknet), na ktorých si vytvárajú anonymné spoločenstvá využívajúce skryté fóra, internetové služby, platformy sociálnych sietí a poskytovateľov úložného priestoru určeného na materiál zobrazujúci zneužívanie detí, čím umožňujú a uľahčujú prakticky nezistiteľné sexuálne zneužívanie detí;

I.      keďže veľa týchto kriminálnych osôb používa šifrovanie, virtuálne meny a iné obranné opatrenia na zabezpečenie svojich činností, čo predstavuje vážny problém pri vyšetrovaní presadzovania práva;

J.      keďže smernica 2011/92/ES o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii mala byť v členských štátoch transponovaná do 18. decembra 2013 a keďže k dnešnému dňu ju v plnej miere implementuje menej než polovica členských štátov;

K.     keďže v najnovšej správe Europolu o počítačovej kriminalite sa uvádza, že väčšina materiálu o zneužívaní detí sa stále distribuuje mimo obchodných kanálov na otvorenej sieti využívaním technológie peer-to-peer (P2P); keďže živé internetové vysielanie zneužívania za úhradu je vynárajúcim sa problémom, ktorý vzbudzuje osobitné obavy a vyžaduje si väčšiu pozornosť orgánov presadzovania práva, systematický zber spravodajských informácií a účinnú spoluprácu v oblasti preventívnych opatrení;

L.     keďže Europol uviedol, že existuje znepokojujúci trend v príslušných vekových skupinách, pričom obete sú mladšie ako v predchádzajúcich rokoch, a keďže objem obrazového materiálu, o ktorom je agentúra informovaná, a prepracovaná úroveň šifrovania znamenajú, že Europol nemá dostatočné technické znalosti alebo zdroje, aby bol schopný riešiť takýto rozsiahly problém; keďže v tomto ohľade prekonávajú zločinci možnosti orgánov presadzovania práva;

M.    keďže analýza nadácie Internet Watch Foundation ukázala, že iba osem hlavných distribútorov bolo zodpovedných v roku 2012 za 513 distribučných značiek materiálu obsahujúceho zneužívanie detí a že 10 najrozšírenejších značiek v roku 2012 bolo spojené s jediným hlavným distribútorom;

1.      rozhodne zdôrazňuje, že ochrana a zaistenie bezpečného prostredia pre deti a ich vývoj je jednou zo základných úloh Európskej únie a jej členských štátov;

2.      domnieva sa, že osobné údaje detí online musia byť riadne chránené, a že deti potrebujú byť informované prístupným a pre deti vhodným spôsobom o rizikách a dôsledkoch používania svojich osobných údajov online;

3.      čo najdôraznejšie zdôrazňuje, že práva a ochrana detí on-line musia byť zachované, že treba prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol všetok nezákonný obsah okamžite odstránený a oznámený orgánom presadzovania práva, a že existujú právne nástroje, ktoré sú dostatočné pre vyšetrenie a stíhanie páchateľov príslušných trestných činov;

4.      zdôrazňuje potrebu komplexného prístupu, koordinovaného na úrovni celej EÚ, s cieľom zabezpečiť súdržnosť tvorby politík a opatrení, ktoré obsiahnu boj proti trestnej činnosti, kybernetickú bezpečnosť, ochranu spotrebiteľa, základné práva a ochranu údajov a elektronické obchodovanie;

5.      nazdáva sa, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia na boj proti kybernetickému nadväzovaniu kontaktov na sexuálne účely a že Komisia spoločne s vládami členských štátov, občianskou spoločnosťou, spoločnosťami v oblasti sociálnych médií, rodičmi, učiteľmi, sociálnymi pracovníkmi, úradníkmi v oblasti ochrany detí, detskými lekármi a organizáciami mládeže a detí musia zohrávať aktívnu úlohu vo zvyšovaní povedomia o tejto problematike prostredníctvom definovaných usmernení, a to i prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a zriadenia sociálnych platforiem na účely spolupráce a výmeny informácií o tejto problematike s cieľom určiť potenciálne riziká a hrozby, ktorým čelia deti;

6.      zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce so strategickými partnermi EÚ a orgánmi presadzovania práva na celom svete s cieľom bojovať proti obrazovým materiálom predstavujúcim pohlavné zneužívanie detí ; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť medzinárodnú spoluprácu a nadnárodné vyšetrovanie v tejto oblasti prostredníctvom dohôd o spolupráci a uľahčovaním medzinárodnej výmeny údajov o týchto trestných činoch a páchateľoch, a to i prostredníctvom Europolu;

7.      v tejto súvislosti víta spoločnú iniciatívu, ktorú vyvinula EÚ spolu s 55 krajinami na celom svete zoskupenými v Globálnej aliancii proti sexuálnemu zneužívaniu detí online a ktorej cieľom je zachrániť viac obetí, zabezpečiť účinné stíhanie a dosiahnuť celkové zníženie množstva materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí na internete; vyzýva Komisiu, aby pravidelnejšie podávala správy o pokroku dosiahnutom prostredníctvom tejto aliancie;

8.      považuje za veľmi dôležité, aby sa v prípade trestných činov páchaných na deťoch používala správna terminológia a používal správny pojem „materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí“ namiesto výrazu „detská pornografia“;

9.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali a posilňovali zdroje určené na identifikáciu obetí a na služby poskytované obetiam, a požaduje naliehavé zriadenie súvisiacich platforiem a posilnenie tých, ktoré už existujú v rámci Europolu;

10.    domnieva sa, že orgány presadzovania práva vrátane Europolu musia získať technické odborné znalosti a vyšetrovaciu pripravenosť, ktoré im umožnia rozvíjať nové, technologicky špičkové kapacity na riešenie výziev v oblasti analýzy obrovského množstva obrázkov zneužívania detí alebo materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, ktoré sú zašifrované alebo skryté na „dark webe“, ako aj sledovať a trestne stíhať páchateľov s cieľom chrániť bezpečnosť a práva detí;

11.    naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré ešte netransponovali smernicu 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, aby tak urobili; vyzýva preto Komisiu, aby prísne monitorovala jej plnú a účinnú implementáciu a aby včas podala spätnú správu Parlamentu a konkrétne jeho výboru poverenému prešetrením jej zistení;

12.    vyzýva členské štáty, aby poskytli svojim orgánom presadzovania práva potrebné finančné prostriedky, ľudské zdroje, vyšetrovacie právomoci a technické kapacity na seriózne riešenie trestných činov a stíhanie ich páchateľov vrátane príslušnej odbornej prípravy zameranej na budovanie kapacít justičných a policajných útvarov;

13.    so znepokojením berie na vedomie vývoj a šíriace sa trendy komerčného sexuálneho vykorisťovania detí na internete vrátane nových prostriedkov distribúcie materiálov zobrazujúce zneužívanie detí a transakcií za ne, konkrétne cez tzv. skrytú sieť (Deep Web) a súkromné siete (Darknet), a najmä jav živého internetového vysielania zneužívania za úhradu; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby naďalej spolupracovali so zástupcami alternatívnych platobných systémov s cieľom určiť možnosti lepšej spolupráce s orgánmi presadzovania práva vrátane spoločnej odbornej prípravy na lepšiu identifikáciu platobných procesov spojených s obchodnou distribúciou materiálu spojeného so zneužívaním detí;

14.    vyzýva EÚ, členské štáty a globálnu alianciu, aby užšie spolupracovali s podnikmi v internetovom odvetví a v sociálnych médiách, ako sú napr. Google a Yahoo, a so stránkami sociálnych sietí, ako je Facebook, s cieľom pomôcť v tomto úsilí;

15.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a parlamentom členských štátov.