Förslag till resolution - B8-0219/2015Förslag till resolution
B8-0219/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet

4.3.2015 - 2015/2564 (RSP).

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Beata Gosiewska för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0217/2015

Förfarande : 2015/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0219/2015
Ingivna texter :
B8-0219/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0219/2015

Europaparlamentets resolution om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet

2015/2564 (RSP).

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989 och dess protokoll,

–       med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet av den 23 november 2001,

–       med beaktande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp av den 25 oktober 2007,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF,

–       med beaktande av allmän kommentar nr 14 (2013) från FN:s kommitté för barnets rättigheter om att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet,

–       med beaktande av EU:s agenda för barns rättigheter, antagen i februari 2011,

–       med beaktande av kommissionens meddelande En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder (COM(2008)0055),

–       med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter,

–       med beaktande av EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016, i synnerhet bestämmelserna om finansiering av utarbetandet av riktlinjer för system för skydd av barn och utbyte av bästa praxis,

–       med beaktande av sin plenardebatt den 12 februari 2015 om bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjandeav barn, däribland bilder med sexuella övergrepp mot barn utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna, framför allt av barns rätt till det skydd och den omvårdnad de behöver för sitt välbefinnande, i enlighet med vad som föreskrivs i FN:s konvention från 1989 om barnets rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B.     Allvarliga brott som sexuellt utnyttjande av barn och bilder med sexuella övergrepp mot barn kräver en övergripande strategi som omfattar lagföring av gärningsmän, skydd av barn som är brottsoffer och förebyggande av fenomenet.

C.     Vid genomförandet av alla åtgärder för att bekämpa sådana brott måste barnets bästa komma i främsta rummet enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter.

D.     På internet utsätts barn för specifika risker i form av exempelvis bilder med sexuella övergrepp mot barn, utbyte av våldsmaterial, it-relaterad brottslighet, hot, mobbning, gromning och möjligheten att få tillgång till eller köpa varor och tjänster som begränsas enligt lag eller som är olämpliga för vissa åldersgrupper. Dessa risker för barn ökar genom den utbredda användningen av mobil teknik och internet.

E.     Skyddet av minderåriga i den digitala världen måste stärkas på lagstiftnings- och gräsrotsnivå med hjälp av effektivare åtgärder, bland annat genom självreglering i och med att branschen uppmuntras att ta sin del av ansvaret och på utbildningsnivå genom att barn, föräldrar och lärare får utbildning som syftar till att förhindra att minderåriga får tillgång till olagligt innehåll.

F.     Eftersom sexuell och annan exploatering av barn på internet är en internationell företeelse som omfattar hundratals länder och hundratals rättssystem och rättsvårdande myndigheter kräver detta problem en internationell lösning.

G.     Jämfört med andra typer av brott anmäls som regel väldigt få fall av de flesta former av sexuellt utnyttjande av och sexuella övergrepp mot barn. Därför speglar de uppgifter som finns om antalet begångna brott inte problemets utbredning på ett korrekt sätt.

H.     Många förövare använder Darknet, där de har upprättat anonyma gemenskaper med hjälp av dolda forum, webbplatstjänster, sociala nätverk och lagringstjänster som är tillägnade material med sexuella övergrepp mot barn, och möjliggör och underlättar på så sätt ett sexuellt utnyttjande av barn som i praktiken är omöjligt att spåra.

I.      Många brottslingar använder kryptering, virtuella valutor och andra säkerhetsåtgärder för att skydda sin verksamhet, vilket ställer till stora problem för brottsutredningar.

J.      Direktiv 2011/92/EG om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi skulle ha införlivats av medlemsstaterna senast den 18 december 2013. Hittills har mindre än hälften av medlemsstaterna genomfört det fullständigt.

K.     Europols senaste rapport om it-relaterad brottslighet visar att den övervägande delen av det barnpornografiska materialet fortfarande sprids kostnadsfritt på det öppna nätet med hjälp av fildelningsteknik. Direktsändning av övergrepp mot betalning är en särskilt oroande framväxande trend som kräver större uppmärksamhet från de rättsvårdande myndigheternas sida, systematisk informationsinsamling och effektivt samarbete om förebyggande åtgärder.

L.     Europol har noterat att det finns en oroande tendens rörande inblandade åldersgrupper, där offren är yngre än under tidigare år och där det stora antal bilder som rapporteras till byrån och den avancerade kryptering som används innebär att Europol har otillräckliga tekniska kunskaper och resurser för att tackla omfattningen på problemet. I detta sammanhang ligger brottslingarna ständigt ett steg före de brottsbekämpande myndigheterna.

M.    Analyser som Internet Watch Foundation har gjort visar att så lite som åtta ledande distributörer ansvarade för 513 kommersiella märken med material som visar övergrepp mot barn under 2012, och att de 10 mest produktiva märkena under 2012 alla kom från en enda ledande distributör.

1.      Europaparlamentet betonar kraftfullt att en av EU:s och medlemsstaternas främsta uppgifter är att skydda barnen och värna om en säker miljö för dem och deras utveckling.

2.      Europaparlamentet anser att barns personuppgifter på internet måste skyddas i vederbörlig ordning och att barn måste informeras på ett enkelt och barnanpassat sätt om riskerna med och följderna av att de använder sina personuppgifter på internet.

3.      Europaparlamentet understryker i starkaste ordalag att barns skydd och rättigheter på internet måste säkerställas och att man måste ta steg för att se till att olagligt innehåll snabbt tas bort och rapporteras till rättsvårdande myndigheter samt att det finns tillräckligt med juridiska instrument för att utreda och lagföra förövare.

4.      Europaparlamentet betonar att det behövs en övergripande och samordnad EU-strategi för att säkerställa att beslutsfattande och åtgärder är samstämda. Denna strategi ska innehålla brottsbekämpning, it-säkerhet, konsumentskydd, grundläggande rättigheter och uppgiftsskydd samt e-handel.

5.      Europaparlamentet anser att ytterligare åtgärder måste vidtas för att bekämpa nätgromning, och att kommissionen, tillsammans med de nationella regeringarna, det civila samhället, företag inom de sociala medierna, lärare, socialassistenter, tjänstemän med ansvar för barnskyddsfrågor, barnläkare samt barn- och ungdomsorganisationer, måste spela en aktiv roll för att öka kunskaperna i detta ämne genom fastställda riktlinjer, bl.a. genom utbyte av bästa praxis och inrättande av sociala plattformar för samarbete och lagligt informationsutbyte i denna fråga i syfte att identifiera potentiella risker och hot för barn.

6.      Europaparlamentet betonar att EU måste samarbeta internationellt med sina strategiska partner och med rättsvårdande myndigheter i hela världen för att bekämpa bilder med sexuella övergrepp mot barn. Parlamentet betonar att det internationella samarbetet och de transnationella utredningarna på detta område måste förbättras genom samarbetsavtal och underlättande av internationella utbyten av uppgifter om dessa brott och förövare, inklusive genom Europol.

7.      Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang det initiativ som har tagits gemensamt av EU och 55 länder världen över inom den globala alliansen mot sexuell exploatering av barn på internet, i syfte att rädda fler offer, säkerställa effektivare lagföring och minska det totala antalet bilder av sexuella övergrepp mot barn som är tillgängliga på internet. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera mer regelbundet om de framsteg som har gjorts genom denna allians.

8.      Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att använda rätt terminologi när man talar om brott som begås mot barn, inbegripet beskrivningen av bilder av sexuella övergrepp mot barn, och att använda den lämpliga termen ”material med sexuella övergrepp mot barn” i stället för ”barnpornografi”.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stärka de resurser som används för att identifiera offer och tillhandahålla tjänster till offer, och efterlyser ett snabbt införande av relaterade plattformar och ett stärkande av de som redan finns inom Europol.

10.    Europaparlamentet anser att de rättsvårdande myndigheterna, däribland Europol, måste inhämta den tekniska fackkunskap och utredningsmässiga skicklighet som krävs för att de ska kunna utveckla ny högteknologisk kapacitet för att bemöta utmaningarna med att analysera den enorma mängd bilder och material med övergrepp av barn som finns krypterat eller dolt på Darknet, samt för att hitta och lagföra förövarna för att på så sätt värna barns säkerhet och rättigheter.

11.    Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de medlemsstater som ännu inte har införlivat direktiv 2011/92/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi att göra det. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att strikt kontrollera att direktivet i sin helhet genomförs på ett ändamålsenligt sätt och att i god tid rapportera till parlamentet och dess ansvariga utskott, om vad man har kommit fram till.

12.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras rättsvårdande myndigheter får de medel, den personal, de utredningsbefogenheter och den tekniska kapacitet de behöver för att effektivt bekämpa och lagföra förövarna, inbegripet lämplig utbildning för att bygga upp kapacitet inom rättsväsendet och polisen.

13.    Europaparlamentet noterar bekymrat utvecklingen och den allt större spridningen av sexuellt utnyttjande av barn i kommersiellt syfte på internet, inbegripet nya distributions- och transaktionsformer avseende material med övergrepp av barn, särskilt genom Deep Web och Darknet, och i synnerhet fenomenet med direktsändningar av övergrepp mot betalning. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka kontakterna med representanter för alternativa betalningssystem för att kunna finna möjligheter till bättre samarbete med de brottsbekämpande myndigheterna, däribland gemensam utbildning för att på ett bättre sätt kunna identifiera betalningsprocesser som är kopplade till kommersiell distribution av material med övergrepp mot barn.

14.    Europaparlamentet uppmanar EU, medlemsstaterna och den globala alliansen att arbeta närmare internetbranschen och företag inom sociala medier, såsom Google och Yahoo, samt sociala nätverkssidor såsom Facebook för att stödja dem i detta arbete.

15.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.