Предложение за резолюция - B8-0220/2015Предложение за резолюция
B8-0220/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Лаура Ферара, Кристина Винберг, Петер Лундгрен, Валентинас Мазуронис, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0217/2015

Процедура : 2015/2564(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0220/2015
Внесени текстове :
B8-0220/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0220/2015

Резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет

(2015/2564(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г. и протоколите към нея,

–       като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за престъпленията в кибернетичното пространство от 23 ноември 2001 г.,

–       като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие от 25 октомври 2007 г.,

–       като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето,

–       като взе предвид Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета,

–       като взе предвид Общ коментар № 14 (2013) на Комитета на ООН по правата на детето относно правото на детето неговият висш интерес да бъде разглеждан като първостепенно съображение,

–       като взе предвид програмата на ЕС за правата на детето, приета през февруари 2011 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Специално място за децата във външните действия на ЕС“ (COM(2008)0055),

–       като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето,

–       като взе предвид плана за действие на ООН, озаглавен „Свят за децата“,

–       като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2014 г. относно двадесет и петата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето,

–       като взе предвид стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г., по-специално разпоредбите относно финансирането на разработването на насоки относно системите за защита на децата и обмена на най-добри практики;

–       като взе предвид разискването в пленарна зала от 12 февруари 2015 г. относно борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, включително детската порнография, представляват сериозни нарушения на основните права, по-специално на правата на децата на закрила и грижи, необходими за тяхното благоденствие, както е предвидено в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г. и в Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.     като има предвид, че тежките престъпления като сексуалната експлоатация на деца и детската порнография изискват всеобхватен подход, включващ наказателното преследване на извършителите на престъпленията, защитата на децата жертви и предотвратяването на това явление;

В.     като има предвид, че висшият интерес на детето трябва да бъде основното съображение при предприемането на мерки за борба с тези престъпления в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за правата на детето;

Г.     като има предвид, че изображенията на сексуално насилие над деца и други особено тежки форми на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца се умножават и разпространяват посредством използването на новите технологии и на интернет, тъй като те осигуряват безпрецедентна анонимност на потребителите и същевременно повишават излагането на децата на специфични рискове като детска порнография, обмен на материали относно насилие, киберпрестъпност, сплашване, тормоз и „сприятеляване“ със сексуална цел;

Д.     като има предвид, че закрилата на малолетните и непълнолетните лица в цифровия свят трябва да бъде разглеждана на регулаторно и най-ниско (grassroots) равнище, като се въвеждат ефективни мерки, включително чрез ангажиране на сектора да поема своята споделена отговорност, както и на равнището на образованието и обучението посредством обучение на деца, родители и учители с цел да се предотвратява достъпът на малолетни и непълнолетни лица до незаконно съдържание;

Е.     като има предвид, че поради своя международен характер експлоатацията на деца и сексуалната експлоатация на деца онлайн, които обхващат стотици държави и техните правни юрисдикции и правоприлагащи агенции, представляват международен проблем, който изисква международно решение;

Ж.    като има предвид, че за разлика от други форми на престъпления повечето аспекти на сексуалната експлоатация и насилието над деца страдат в по-голяма степен от хронично недостатъчно докладване на правоприлагащите органи; като има предвид, че поради тази причина наличните данни за броя на извършените престъпления не отразяват точно размера на проблема;

З.      като има предвид, че значителен брой извършители на престъпления използват частната мрежа „Даркнет“, която позволява и улеснява извършването на практически непроследима сексуална експлоатация на деца, което от своя страна ограничава възможностите на правоприлагащите органи за разследване на тежки форми на сексуално насилие;

И.     като има предвид, че Директива 2011/92/ЕО относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, е трябвало да бъде транспонирана от държавите членки до 18 декември 2013 г., и като има предвид, че до момента по-малко от половината държави членки са започнали да я прилагат изцяло;

Й.     като има предвид, че в последния доклад на Европол за престъпленията в кибернетичното пространство се посочва, че по-голямата част от материалите, съдържащ насилие над деца (CAM), все още се разпространява по нетърговски път в открития интернет посредством технология за равноправен достъп (P2P); като има предвид, че предаването в реално време по интернет на сцени на насилие срещу заплащане плащане представлява нова тенденция, която предизвиква особена загриженост, и като призова за по-голямо внимание от страна на правоприлагащите органи, системно събиране на разузнавателни данни и ефективно сътрудничество по отношение на мерките за превенция;

1.      категорично подчертава, че опазването и осигуряването на безопасна среда за децата и за тяхното развитие е една от основните роли на Европейския съюз и неговите държави членки;

2.      счита, че личните данни на децата онлайн трябва да бъдат надлежно защитавани и че децата трябва да бъдат информирани по лесен и подходящ за тях начин относно рисковете и последиците от употребата на техните лични данни онлайн;

3.      подчертава необходимостта от всеобхватен и съгласуван подход в целия ЕС, за да се гарантира последователност в разработването на политики и действия, които обхващат борбата срещу престъпността, киберсигурността, защитата на потребителите, основните права, правата и висшия интерес на децата, защитата на данните и електронната търговия;

4.      счита, че трябва да бъдат предприемани допълнителни стъпки за борба със „сприятеляванията“ в интернет и че Комисията, заедно с националните правителства, гражданското общество, дружествата, чийто предмет на дейност са социалните медии, учителите, медицинските сестри в училищата, социалните работници, служителите в областта на закрилата на децата, педиатрите и младежките и детски организации, трябва да играе активна роля за повишаване на осведомеността по този въпрос

5.      подчертава необходимостта от международно сътрудничество със стратегическите партньори на ЕС и правоприлагащите органи по света за борба срещу детската порнография; подчертава необходимостта от подобряване на международното сътрудничество и транснационалните разследвания в тази област, включително чрез Европол;

6.      приветства в този контекст съвместната инициатива на ЕС и 55 държави от целия свят, обединени в Глобалния алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет, насочен към предотвратяване на допълнителни жертви, гарантиране на по-ефективно наказателно преследване и постигане на намаляване в общ план на броя на изображенията на сексуално насилие над деца в интернет; призовава Глобалния алианс да подобрява своята способност за отговор на новите предизвикателства и заплахи и да бъде в състояние да реагира своевременно и по гъвкав начин; призовава държавите членки да следват усърдно целите, поставени от този алианс;

7.      счита, че определението за детска порнография следва да бъде изяснено и да се доближи до съдържащото се в международни инструменти определение;

8.      призовава Комисията и държавите членки да поддържат и укрепват ресурсите, използвани за идентифициране на жертвите и за услуги, съсредоточени върху жертвите, включително ресурсите, предназначени за докладване на престъпно поведение, и програмите за намеса;

9.      настоятелно призовава Комисията да спомага за засилване на правните възможности, техническите способности и финансовите ресурси, за да се стимулира сътрудничеството на правоприлагащите органи, включително с Европол, с оглед на по-ефективното разследване и разбиване на мрежите на извършители на сексуални престъпления срещу деца, като се отдава предимство на правата и безопасността на засегнатите деца и въз основа на справедлив съдебен процес;

10.    призовава държавите членки да предоставят на своите правоприлагащи органи необходимите средства, човешки ресурси и технически възможности, така че те да могат да водят успешна и енергична борба и да извършват наказателно преследване на извършителите на престъпления, включително подходящо обучение за изграждане на капацитета на съдебната система и полицейските звена;

11.    отбелязва със загриженост тенденциите на развитие и разширяване на търговската сексуална експлоатация на деца онлайн, включително новите средства за разпространение и придобиване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца в интернет, главно чрез мрежите „Дълбок интернет“ и „Даркнет“, и по-специално що се отнася до явлението „платено излъчване на живо на сцени на насилие“;

12.    призовава за ефективни работни отношения между правоприлагащите агенции, съдебните органи в съответствие със закона, сектора на ИКТ, доставчиците на интернет услуги, банковия сектор и неправителствените организации, като се осигурява подходящ юридически и съдебен контрол и като се зачита това, което е законно и необходимо с оглед на висшия интерес на детето;

13.    призовава държавите членки да транспонират изцяло и да прилагат разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС, като гарантират ефективно разследване и наказателно преследване на сексуалното насилие над деца в интернет; в това отношение призовава Комисията да извършва оценка на тази директива и да докладва на Парламента;

14.    възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да продължава да оценява и следи последните промени и да извършва задълбочен анализ на настоящата рамка на политиката за борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет, под формата на доклад за изпълнението относно Директива 2011/92/ЕС, и да докладва на пленарно заседание в срок от една година;

15.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и на парламентите на държавите членки.