Návrh usnesení - B8-0220/2015Návrh usnesení
B8-0220/2015

NÁVRH USNESENÍ o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0217/2015

Postup : 2015/2564(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0220/2015
Předložené texty :
B8-0220/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0220/2015

Usnesení Evropského parlamentu o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

(2015/2564(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989 a na protokoly k této úmluvě,

–       s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě ze dne 23. listopadu 2001,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním ze dne 25. října 2007,

–       s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV,

–       s ohledem na obecnou připomínku Výboru OSN pro práva dítěte č. 14 (2013) o právu dítěte na prvořadé zohlednění jeho zájmů,

–       s ohledem na Agendu EU v oblasti práv dítěte přijatou v únoru 2011,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ (COM(2008)0055),

–       s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–       s ohledem na akční plán OSN s názvem „Svět vhodný pro děti“;

–       s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2014 o 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte,

–       s ohledem na strategii EU pro vymýcení obchodování s lidmi na období let 2012–2016, zejména na ustanovení o finančních prostředcích na vypracování pokynů k systémům ochrany dětí a o výměně osvědčených postupů,

–       s ohledem na svou plenární rozpravu o boji proti zneužívání dětí na internetu, která se konala dne 12. února 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí, včetně dětské pornografie, představují závažné porušování základních práv, zejména práv dítěte na takovou ochranu a péči nezbytnou pro jeho blaho, jak jsou stanovena Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 a Listinou základních práv Evropské unie;

B.     vzhledem k tomu, že závažné trestné činy, jakými jsou pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie, vyžadují komplexní přístup zahrnující stíhání pachatelů trestných činů, ochranu dětských obětí a předcházení tomuto jevu;

C.     vzhledem k tomu, že prvořadým hlediskem při provádění všech opatření zaměřených na boj proti těmto trestným činům musí být nejlepší zájem dítěte, a to v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a s Úmluvou OSN o právech dítěte;

D.     vzhledem k tomu, že obrázky pohlavního zneužívání dětí a jiné mimořádně závažné formy pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí se množí a šíří se díky používání nových technologií a internetu, protože tyto prostředky skýtají uživatelům naprostou anonymitu, a děti jsou tak v ještě větší míře vystaveny specifickým rizikům, jako je dětská pornografie, výměna materiálů zobrazujících násilí, kyberkriminalita, zastrašování, šikanování a tzv. grooming;

E.     vzhledem k tomu, že k ochraně dětí v digitálním prostředí musí docházet v rovině regulace a přímo v praxi mezi uživateli uplatňováním efektivnějších opatření, přičemž by mělo svůj díl odpovědnosti nést také odvětví provozování internetu, a na úrovni vzdělávání a školství prostřednictvím vzdělávání dětí, rodičů a pedagogických pracovníků s cílem zamezit dětem v přístupu k nedovolenému obsahu;

F.     vzhledem k tomu, že vzhledem ke své mezinárodní povaze se vykořisťování dětí a pohlavní vykořisťování dětí na internetu, k němuž dochází ve stovkách zemí s jejich právními systémy a donucovacími agenturami, stává mezinárodním problémem, který vyžaduje mezinárodní řešení;

G.     vzhledem k tomu, že u většiny způsobů pohlavního vykořisťování a zneužívání dětí dochází ve větší míře než u jiných druhů trestné činnosti k chronické situaci, kdy není toto jednání hlášeno donucovacím orgánům; vzhledem k tomu, že údaje o počtu takto spáchaných trestných činů proto přesně neodrážejí rozsah celého problému;

H.     vzhledem k tomu, že velké množství pachatelů této trestné činnosti používá Darknet, který umožňuje a usnadňuje prakticky nezjistitelné pohlavní vykořisťování dětí, a v důsledku toho mají donucovací orgány jen malé možnosti vyšetřovat závažné formy pohlavního zneužívání;

I.      vzhledem k tomu, že směrnice 2011/93/ES o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii měla být provedena ve vnitrostátním právu členských států do 18. prosince 2013 a že ji zatím v plném rozsahu provedla necelá polovina členských států;

J.      vzhledem k tomu, že nejnovější zpráva Europolu o kyberkriminalitě dokládá, že značná část materiálů zobrazujících zneužívání se stále šíří nekomerčně na otevřené síti s použitím technologie peer-to-peer (P2P); vzhledem k tomu, že stále častěji se objevujícím trendem, který je obzvláště znepokojivý, je zneužívání přenášené živě v přímém přenosu za poplatek, a na tento jev by se měly donucovací orgány více zaměřit a měly by o něm systematicky shromažďovat informace a účinně spolupracovat na preventivních opatřeních;

1.      rozhodně zdůrazňuje, že ochrana a zajištění bezpečného prostředí pro děti a jejich vývoj je jednou z hlavních úloh Evropské unie a jejích členských států;

2.      domnívá se, že osobní údaje děti dostupné on-line musí být řádně chráněny a že děti musí být informovány přístupným a pro ně vhodným způsobem o rizicích a dopadech používání jejich osobních údajů on-line;

3.      zdůrazňuje, že je třeba vypracovat komplexní a koordinovaný celounijní přístup s cílem zaručit konzistentnost politik a opatření v této oblasti, který by zahrnoval boj proti trestné činnosti, bezpečnost na internetu, ochranu spotřebitele, základní práva, práva a nejlepší zájem dětí, ochranu osobních údajů a obchod on-line;

4.      domnívá se, že musí být učiněny další kroky v boji proti tzv. kybergroomingu a že Komise musí po boku vlád členských států, občanské společnosti, společností provozujících sociální sítě, učitelů, školního zdravotnického personálu, sociálních pracovníků, úředníků majících na starost ochranu dětí, dětských lékařů a organizací sdružujících mládež a děti hrát aktivní roli při zvyšování informovanosti o tomto problému;

5.      upozorňuje na to, že je zapotřebí mezinárodní spolupráce se strategickými partnery EU a s donucovacími orgány na celém světě pro účely boje proti dětské pornografii; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit mezinárodní spolupráci a nadnárodní vyšetřování v této oblasti, mj. prostřednictvím Europolu;

6.      v této souvislosti vítá společnou iniciativu EU a 55 zemí z celého světa, které se shromáždily v rámci globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu zaměřené na to, aby bylo zachráněno více obětí, bylo zajištěno účinnější stíhání a bylo dosaženo celkového snížení objemu obrazových záznamů zneužívání dětí dostupných on-line; vyzývá globální alianci, aby lépe reagovala na nové výzvy a hrozby a byla schopna reagovat včas a pružně; vyzývá členské státy, aby aktivně usilovaly o naplnění politických cílů, které tato aliance vytyčila;

7.      je přesvědčen, že by také měla být upřesněna definice dětské pornografie a měla by se více přiblížit definicím obsaženým v mezinárodních nástrojích;

8.      vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly náležitou pozornost a zvýšily prostředky věnované identifikaci obětí a službám zaměřeným na oběti, včetně těch, které se věnují hlášení zločinného jednání a programům pomoci;

9.      naléhavě žádá Komisi, aby posílila právní možnosti, technické kapacity a finanční zdroje s cílem podpořit spolupráci donucovacích orgánů, a to i s Europolem, s cílem efektivněji vyšetřovat a rozbíjet sítě pachatelů, kteří se dopouštějí pohlavního zneužívání dětí, a současně upřednostňovat práva a bezpečnost dotčených dětí a jednat na základě řádného právního postupu;

10.    vyzývá členské státy, aby svým donucovacím orgánům poskytovaly nezbytné finanční prostředky, lidské zdroje a technické kapacity umožňující úspěšně vyšetřovat a stíhat pachatele, a to včetně odpovídající odborné přípravy s cílem vybudovat potřebnou kapacitu na soudech a v příslušných policejních jednotkách;

11.    se znepokojením konstatuje, že se rozvíjejí a dále rozšiřují trendy komerčního pohlavního vykořisťování dětí on-line, včetně nových prostředků distribuce a transakcí ve věci materiálů spojených se zneužíváním dětí, obzvláště prostřednictvím tzv. Deep Webu a Darknetu, a zejména pak jev spočívající ve zneužívání přenášeném živě v přímém přenosu za poplatek;

12.    požaduje efektivní pracovní vztah mezi donucovacími agenturami, soudními orgány postupujícími v souladu s právem, odvětvím IKT, poskytovateli internetových služeb a bankovním sektorem a nevládními organizacemi, a to pod řádným právním a soudním dohledem a s respektováním toho, co je ze zákona nutné a nezbytné v nejlepším zájmu dítěte;

13.    vyzývá členské státy, aby plně provedly ve vnitrostátním právu a uplatňovaly ustanovení směrnice 2011/93/EU, která mají zajistit účinné vyšetřování a stíhání pohlavního zneužívání děti na internetu; v tomto ohledu žádá Komisi, aby provedla posouzení fungování této směrnice a podala o něm zprávu Parlamentu;

14.    ukládá Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby dále vyhodnocoval a sledoval poslední vývoj a provedl zevrubnou analýzu stávajícího politického rámce pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu, a to formou zprávy o uplatňování směrnice 2011/93/EU, a aby o tom do jednoho roku podal zprávu na plenárním zasedání;

15.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a parlamentům členských států.