Resolutsiooni ettepanek - B8-0220/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0220/2015

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta

  4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0217/2015

  Menetlus : 2015/2564(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0220/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-0220/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0220/2015

  Euroopa Parlamendi resolutsioon internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta

  (2015/2564(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle protokolle,

  –       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

  –       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 24,

  –       võttes arvesse Euroopa Nõukogu 23. novembri 2001. aasta küberkuritegevuse konventsiooni,

  –       võttes arvesse Euroopa Nõukogu 25. oktoobri 2007. aasta konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest,

  –       võttes arvesse laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

  –       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK,

  –       võttes arvesse ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldist märkust nr 14 (2013) lapse õiguse kohta sellele, et tema parimad huvid seataks esikohale,

  –       võttes arvesse 2011. aasta veebruaris vastu võetud lapse õigusi käsitlevat ELi tegevuskava,

  –       võttes arvesse komisjoni teatist „Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses” (COM(2008)0055),

  –       võttes arvesse laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

  –       võttes arvesse ÜRO tegevuskava „Lastele sobiv maailm”,

  –       võttes arvesse oma 14. novembri 2014. aasta resolutsiooni ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva kohta,

  –       võttes arvesse inimkaubanduse kaotamist käsitlevat ELi strateegiat aastateks 2012–2016 ning eriti selle sätteid, mis käsitlevad lastekaitsesüsteemide suuniste väljatöötamise rahastamist ja parimate tavade vahetamist,

  –       võttes arvesse oma 12. veebruari 2015. aasta täiskogu arutelu, mis käsitles võitlust laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis,

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et laste seksuaalse kuritarvitamine ja ärakasutamine, sealhulgas lasteporno, rikub raskelt laste põhiõigusi, milleks on eelkõige lapse õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele, nagu see on sätestatud 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

  B.     arvestades, et rasked kuriteod, nagu laste seksuaalne ärakasutamine ja lasteporno, nõuavad terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab süüdistuste esitamist teo toimepanijatele, lapsohvrite kaitset ja kõnealuste kuritegude tõkestamist;

  C.     arvestades, et kõnealuste süütegude vastase võitlusega seotud meetmete rakendamisel tuleb esikohale seada lapse huvid, nagu see on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis;

  D.     arvestades, et laste seksuaalset kuritarvitamist ning muid laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise eriti raskeid vorme kujutavate visuaalsete materjalide hulk on kasvamas ning levimas uute tehnoloogiate ja interneti kasutamise tõttu, kuna need pakuvad kasutajatele ennenägematut anonüümsust ning kujutavad endast lastele erilist ohtu selliste nähtuste kaudu nagu lasteporno, vägivalda kujutavate materjalide vahetamine, küberkuritegevus, hirmutamine, kiusamine ja seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimine;

  E.     arvestades, et alaealiste laste kaitsega digitaalmaailmas tuleb tegeleda seadusandlikul ja rohujuurte tasandil, kasutades tõhusamaid meetmeid, sealhulgas pannes ettevõtetele kohustuse võtta jagatud vastutus, ning hariduse ja koolituse tasandil laste, vanemate ja õpetajate koolitamise teel, et hoida ära alaealiste laste juurdepääs ebaseaduslikule sisule;

  F.     arvestades, et veebis toimuva laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise rahvusvahelise olemuse tõttu, mis hõlmab sadu riike ning õigussüsteeme ja õiguskaitseasutusi, on tegemist rahvusvahelise probleemiga, millele tuleb leida rahvusvaheline lahendus;

  G.     arvestades, et muude kuriteoliikidega võrreldes teatatakse enamikus laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise valdkondades nendest juhtumitest õiguskaitseorganitele palju harvemini; arvestades, et seetõttu ei kajasta kättesaadavad andmed toime pandud kuritegude arvu kohta probleemi ulatust täpselt;

  H.     arvestades, et paljud õigusrikkujad kasutavad nn pimedat veebi (darknet), mis võimaldab ja lihtsustab laste praktiliselt tuvastamatut seksuaalset ärakasutamist, mille tulemusel õiguskaitseametitel on piiratud võimalused uurida seksuaalse kuritarvitamise raskeid vorme;

  I.      arvestades, et liikmesriigid pidid direktiivi 2011/92/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) siseriiklikku õigusesse üle võtma 18. detsembriks 2013, ning arvestades, et seni on vähem kui pooled liikmesriigid seda täies mahus rakendanud;

  J.      arvestades, et küberkuritegevust käsitlenud Europoli viimasest aruandest nähtub, et suur osa laste kuritarvitamist kujutavatest materjalidest levib endiselt ärikanalite väliselt avatud võrgus ning selleks kasutatakse jaotatud võrgu ülesehitamise (P2P) tehnoloogiat; arvestades, et väärkohtlemise reaalajas toimuv tasuline voogedastus on eriliselt murettekitav suundumus, mis eeldab õiguskaitseasutuste suuremat tähelepanu, süstemaatilist teabekogumist ning tulemuslikku koostööd ennetusmeetmete osas;

  1.      rõhutab veendunult, et laste kaitse ning laste ja nende arengu jaoks ohutu keskkonna tagamine on üks Euroopa Liidu ja liikmesriikide peamisi ülesandeid;

  2.      on seisukohal, et laste isikuandmeid tuleb veebis nõuetekohaselt kaitsta ning et lapsi tuleb isikuandmete veebis kasutamise ohtudest ja tagajärgedest lihtsal ja lapsesõbralikul viisil teavitada;

  3.      rõhutab vajadust tervikliku ja ELi-ülese kooskõlastatud lähenemisviisi järele, et tagada järjepidevus seoses poliitikakujundamise ja meetmetega, mis hõlmavad kuritegevuse vastast võitlust, küberjulgeolekut, tarbijakaitset, põhiõigusi, laste õigusi ja parimaid huvisid, andmekaitset ja e-kaubandust;

  4.      on arvamusel, et tuleb võtta täiendavaid meetmeid seksuaalsuhte eesmärgil veebi kaudu kontakti otsimise vastu võitlemiseks, ning komisjon peab koos riikide valitsuste, kodanikuühiskonna, sotsiaalmeediaettevõtete, õpetajate, koolide meditsiiniõdede, sotsiaaltöötajate, lastekaitseametnike, lastearstide ning noorte- ja lasteorganisatsioonidega tegutsema aktiivselt selle nimel, et suurendada teadlikkust sellest probleemist;

  5.      toonitab vajadust rahvusvahelise koostöö järele ELi strateegiliste partnerite ja õiguskaitseasutustega kogu maailmas, et võidelda lastepornograafiat kujutavate visuaalsete materjalide levitamise vastu; rõhutab vajadust parandada rahvusvahelist koostööd ja piiriüleseid juurdlusi selles valdkonnas, sealhulgas Europoli kaudu;

   

  6.      väljendab sellega seoses heameelt ühisalgatuse üle, mille raames EL ja 55 riiki kogu maailmast on ühinenud internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise ülemaailmse liiduga, mille eesmärk on päästa rohkem ohvreid, tagada tulemuslikum vastutusele võtmine ja vähendada laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide üldist kättesaadavust veebis; kutsub ülemaailmset liitu üles parandama uutele probleemidele ja ohtudele reageerimist ning olema võimeline reageerima kiiresti ja paindlikult; kutsub liikmesriike üles jätkama aktiivselt ülemaailmse liidu poolt seatud poliitikaeesmärkide täitmist;

  7.      on seisukohal, et samuti tuleks lastepornograafia mõiste selgemalt määratleda ja ühtlustada see rahvusvahelistes õigusaktides kasutatavaga;

  8.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ja suurendama ohvrite kindlakstegemiseks ja ohvritele suunatud teenusteks ette nähtud ressursse, sealhulgas neid, mis on suunatud kriminaalsest käitumisest teatamisele ning sekkumisprogrammidele;

   

   

  9.      nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks õigusvõimet, tehnilist võimekust ja rahalisi vahendeid, et edendada õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, sealhulgas Europoliga, et tõhusamalt uurida ja lõhkuda laste vastu seksuaalkuritegude toimepanijate võrgustikke, seades samas esikohale asjaomaste laste õigused ja ohutuse ning tuginedes nõuetekohasele kohtumenetlusele;

  10.    kutsub liikmesriike üles tagama oma õiguskaitseasutustele vajalikud rahalised vahendid, inimressursid ja tehnilise võimekuse ning sealhulgas asjakohase koolituse kohtute ja politseiüksuste suutlikkuse suurendamiseks, et tõsiselt võidelda õiguserikkujate vastu ja nad vastutusele võtta;

  11.    võtab murega teadmiseks veebis ärieesmärgil toimuva laste seksuaalse ärakasutamise arengu- ja laienemissuundumused, sh laste seksuaalset kuritarvitamist kajastava materjali levitamise ja edastamise uued viisid, eriti nn pimeda veebi ja pimeda võrgu (deep web ja darknet) kaudu, ning eelkõige kuritarvitamise tasulise voogedastamise reaalajas;

  12.    nõuab toimiva töösuhte loomist õiguskaitseasutuste, kohtuvõimu, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori, internetiteenuse pakkujad, pangandussektori ja vabaühenduste vahel, mille üle kehtestatakse nõuetekohane õigus- ja kohtualane järelevalve ning mille puhul võetakse arvesse, mis on seaduslik ja vajalik lapse parimate huvide kohaselt;

  13.    kutsub liikmesriike üles võtma täielikult üle direktiivi 2011/92/EL sätted ning neid rakendama, tagades veebis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise eest tulemuslikuma juurdluse ja vastutuselevõtmise; kutsub sellega seoses komisjoni üles viima läbi nimetatud direktiivi hindamist ning andma sellest aru parlamendile;

  14.    teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks täiendavalt hinnata ja jälgida viimaseid arenguid ja teostada põhjalik analüüs internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise praeguse poliitikaraamistiku kohta, teha seda direktiivi 2011/92/EL rakendamise aruande kujul ning esitada see täiskogule aasta jooksul.

  15.    teeb presidendile ülesandeks esitada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.