Procedura : 2015/2564(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0220/2015

Teksty złożone :

B8-0220/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0070

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 133kWORD 72k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0217/2015
4.3.2015
PE550.021v01-00
 
B8-0220/2015

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP))


Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP))  
B8‑0220/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. i załączone do niej trzy protokoły,

–       uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 24 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r.,

–       uwzględniając Konwencję Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z dnia 25 października 2007 r,

–       uwzględniając wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka,

–       uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW,

–       uwzględniając komentarz ogólny nr 14 (2013) Komitetu Praw Dziecka ONZ w sprawie prawa dziecka do tego, by stawiać zawsze na pierwszym miejscu jego dobro,

–       uwzględniając agendę UE na rzecz praw dziecka przyjętą w lutym 2011 r.,

–       uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE” (COM(2008)0055),

–       uwzględniając wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka,

–       uwzględniając plan działania ONZ zatytułowany „Świat przyjazny dzieciom”,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie 25. rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ o prawach dziecka,

–       uwzględniając strategię UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–2016, szczególnie przepisy dotyczące finansowania pracy nad wytycznymi w zakresie systemów ochrony dzieci oraz wymiany dobrych praktyk,

–       uwzględniając debatę na sesji plenarnej, która odbyła się w dniu 12 lutego 2015 r. w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci, w tym pornografia dziecięca, stanowią poważne pogwałcenie praw podstawowych, w szczególności praw dzieci do ochrony i opieki niezbędnych dla ich dobra, przewidzianych w Konwencji ONZ o prawach dziecka z 1989 r. i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

B.     mając na uwadze, że poważne przestępstwa, takie jak wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca, wymagają kompleksowego podejścia, obejmującego ściganie sprawców, ochronę pokrzywdzonych dzieci i zapobieganie powyższym zjawiskom;

C.     mając na uwadze, że przy podejmowaniu jakichkolwiek środków służących zwalczaniu tych przestępstw pierwszorzędne znaczenie musi mieć najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, zgodnie z Kartą podstawową Unii Europejskiej oraz Konwencją o prawach dziecka;

D.     mając na uwadze, że pornografia dziecięca oraz inne szczególnie poważne formy niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci rozwijają się i są rozpowszechniane przy pomocy nowych technologii i internetu zapewniających użytkownikom niespotykaną dotąd anonimowość, co zwiększa narażenie dzieci na konkretne rodzaje zagrożeń, takie jak pornografia dziecięca, wymiana materiałów dotyczących przemocy, cyberprzestępczość, zastraszanie, prześladowanie i nagabywanie dzieci do celów seksualnych;

E.     mając na uwadze, że problematykę ochrony dzieci w świecie cyfrowym należy podejmować na płaszczyźnie normatywnej i na szczeblu najbliższym obywatelom, stosując skuteczniejsze środki, angażując przemysł w ponoszenie wspólnej odpowiedzialności, oraz na płaszczyźnie edukacyjnej i szkoleniowej, szkoląc dzieci, rodziców i nauczycieli, aby zapobiegać przeglądaniu przez małoletnich nielegalnych treści;

F.     mając na uwadze, że ze względu na międzynarodowy charakter, problem wykorzystywania dzieci i wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie, wspólny dla setek krajów, ich jurysdykcji krajowych i organów ścigania, jest problemem międzynarodowym, który wymaga międzynarodowych rozwiązań;

G.     mając na uwadze, że w odróżnieniu od innych form przestępczości doniesienia niegodziwym traktowaniu w celach seksualnych i wykorzystywaniu seksualnym dzieci do organów ścigania są dużo rzadsze; mając zatem na uwadze, że dostępne dane na temat niektórych popełnionych przestępstw nie dokładnie oddają skalę problemu;

H.     mając na uwadze, że wielu sprawców używa Darknetu, który ze swojej natury pozwala i ułatwia wykorzystywanie seksualne dzieci w sposób praktycznie nie do wyśledzenia, przez co organy ścigania mają ograniczone możliwości ściągania poważnych form niegodziwego traktowania w celach seksualnych;

I.      mając na uwadze, że dyrektywa 2011/92/WE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej miała zostać przetransponowana przez państwa członkowskie na grunt prawa krajowego do dnia 18 grudnia 2013 r., mając również na uwadze, że do tej pory mniej niż połowa państw członkowskich w pełni ją wdrożyła;

J.      mając na uwadze, że ostatnie sprawozdanie Europolu w sprawie cyberprzestępczości pokazuje, że mnóstwo materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych nadal jest niekomercyjnie rozprowadzanych w otwartym obiegu w internecie przy wykorzystaniu technologii „peer-to-peer” (P2P); mając na uwadze, że płatna transmisja na żywo w internecie nagrań przedstawiających wykorzystywanie dzieci jest nowym trendem budzącym wyjątkowy niepokój, wymagającym większego zaangażowania ze strony organów ścigania, systematycznego gromadzenia danych wywiadowczych i skutecznej współpracy zakresie środków zapobiegawczych;

1.      stanowczo podkreśla, że ochrona dzieci i zagwarantowanie ich rozwoju w bezpiecznym otoczeniu jest jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;

2.      uważa, że należy odpowiednio chronić dane osobowe dzieci w internecie oraz informować dzieci w łatwy i zrozumiały dla nich sposób o zagrożeniach i konsekwencjach wykorzystywania w internecie ich danych osobowych;

3.      zwraca uwagę na potrzebę kompleksowego ogólnounijnego skoordynowanego podejścia mającego na celu zagwarantowanie spójności w kształtowaniu polityki i działaniach, obejmującego walkę z przestępczością, cyberprzestępczością, ochronę klienta, prawa podstawowe, prawa i dobro dziecka, ochronę danych i e-handel;

4.      uważa, że należy podjąć dalsze kroki w celu zwalczania nagabywania dzieci do celów seksualnych w internecie oraz że Komisja, obok rządów krajowych, społeczeństwa obywatelskiego, mediów spolecznosciowych, nauczycieli, pielęgniarek szkolnych, pracowników społecznych, służb ochrony praw dziecka, pediatrów i organizacji dzieci i młodzieży, musi odgrywać aktywną rolę w podnoszeniu świadomości w tej kwestii;

5.      podkreśla potrzebę światowej współpracy z partnerami strategicznymi UE i organami ścigania na rzecz walki z pornografią dziecięcą; podkreśla potrzebę zacieśnienia międzynarodowej współpracy i ponadnarodowych śledztw w tym obszarze, w tym przez Europol;

6.      w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje wspólną inicjatywę UE i 55 państw z całego świata, które połączył światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych mający na celu ratowanie większej liczby ofiar, zagwarantowanie skuteczniejszego ścigania i zmniejszenie ogólnej liczby dostępnych w internecie zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci; wzywa światowy sojusz, by lepiej reagował na nowe wyzwania i zagrożenia oraz był w stanie reagować na czas i w elastyczny sposób; wzywa państwa członkowskie do aktywnego dążenia do osiągnięcia celów politycznych uzgodnionych przez sojusz;

7.      uważa, że należy również wprowadzić jaśniejszą definicję pornografii dziecięcej, zbliżając ją do definicji zawartej w międzynarodowych instrumentach prawnych;

8.      wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy i wzmocnienia środków na rzecz identyfikowania ofiar i służb działających na rzecz ofiar, w tym służb zajmujących się zgłaszaniem przypadków działalności przestępczej i programami interwencyjnymi;

9.      wzywa Komisję, by zwiększyła zdolność prawną oraz potencjał techniczny i finansowy w celu zacieśnienia współpracy organów ścigania, m.in. z Europolem, aby skuteczniej rozpracowywać i rozbijać siatki osób dopuszczających się przestępstw seksualnych na dzieciach i jednocześnie stawiać na pierwszym miejscu prawa i bezpieczeństwo dzieci, które padły ofiarą tych przestępstw, zgodnie z procedurami prawnymi;

10.    wzywa państwa członkowskie, by zagwarantowały swoim organom ścigania środki finansowe, zasoby ludzkie i infrastrukturę techniczną niezbędne do poważnego zajęcia się problemem i ścigania sprawców, m.in. dzięki odpowiednim szkoleniom mającym na celu zwiększane potencjału wymiaru sprawiedliwości i jednostek policji;

11.    z zaniepokojeniem zauważa rozwój i wzrost tendencji wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie w celach komercyjnych, łącznie z nowymi metodami rozpowszechniania i opłat za materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, w szczególności przy użyciu Deep Webu i Darknetu, a przede wszystkim zjawiska płatnej transmisji na żywo w internecie nagrań przedstawiających wykorzystywanie dzieci;

12.    wzywa do skutecznej współpracy między organami ścigania, organami sądowymi w zgodzie z prawem, sektorem ICT, dostawcami usług internetowych, sektorem bankowym i organizacjami pozarządowymi, z zapewnieniem odpowiedniego nadzoru prawnego i sądowego oraz robiąc to, co jest zgodne z prawem i konieczne dla dobra dziecka;a

13.    wzywa państwa członkowskie, by dokonały pełnej transpozycji i wdrożyły postanowienia dyrektywy 2011/92/UE gwarantując skuteczność dochodzeń i ścigania wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie; w tym kontekście wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny tej dyrektywy i złożenia Parlamentowi sprawozdania;

14.    zobowiązuje Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do dalszej oceny i monitorowania ostatnich wydarzeń oraz przeprowadzenia dogłębnej analizy obowiązujących ram polityki na rzecz zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie, w formie sprawozdania z wdrażania dyrektywy 2011/92/UE, oraz do przedstawienia w ciągu roku sprawozdania na posiedzeniu plenarnym;

15.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności