Návrh uznesenia - B8-0220/2015Návrh uznesenia
B8-0220/2015

  NÁVRH UZNESENIA o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

  4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0217/2015

  Postup : 2015/2564(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0220/2015
  Predkladané texty :
  B8-0220/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0220/2015

  Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

  (2015/2564(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a na protokoly k nemu,

  –       so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

  –       so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie,

  –       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001,

  –       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním z 25. októbra 2007,

  –       so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa,

  –       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,

  –       so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,

  –       so zreteľom na agendu EÚ pre práva dieťaťa prijatú vo februári 2011,

  –       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ (COM(2008)0055),

  –       so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa,

  –       so zreteľom na akčný plán OSN s názvom Svet vhodný pre deti,

  –       so zreteľom na svoje uznesenie z 14. novembra 2014 o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa,

  –       so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 smerom k odstráneniu obchodovania s ľuďmi, a najmä ustanovenia týkajúce sa financovania vypracovania usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších postupov;

  –       so zreteľom na rozpravu v pléne z 12. februára 2015 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete,

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia predstavujú závažné porušenie základných práv, najmä práv detí na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre ich blaho, ako je stanovené v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 a Charte základných práv Európskej únie;

  B.     keďže závažné trestné činy, akým je sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia, si vyžadujú komplexný prístup zahŕňajúci trestné stíhanie páchateľov, ochranu obetí v detskom veku a predchádzanie tomuto fenoménu;

  C.     keďže pri realizácii akýchkoľvek opatrení na boj proti týmto trestným činom je potrebné zohľadňovať v prvom rade najlepší záujem dieťaťa, a to v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom OSN o právach dieťaťa;

  D.     keďže prostredníctvom využívania moderných technológií a na internete sa čoraz viac šíria vyobrazenia sexuálne zneužívaných detí a iných osobitne závažných foriem sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, pretože sú tak užívatelia bezprecedentne anonymní, zvyšuje sa vystavenie detí osobitným rizikám, ako napríklad detskej pornografii, výmene materiálov o násilí, počítačovej kriminalite, zastrašovaniu, šikanovaniu a nadväzovaniu kontaktov;

  E.     keďže ochrana maloletých v digitálnom svete sa musí riešiť jednak na regulačnej a základnej úrovni zavedením účinnejších opatrení vrátane zapojenia priemyslu, aby prevzal na seba príslušný podiel zodpovednosti, a jednak na úrovni vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom výchovy detí, rodičov a pedagógov s cieľom zabrániť maloletým osobám v prístupe k nelegálnemu obsahu;

  F.     keďže vykorisťovanie detí a sexuálne vykorisťovanie, z dôvodu svojej medzinárodnej povahy, ktorá sa týka stoviek krajín a ich súdnych jurisdikcií a agentúr presadzovania, predstavuje medzinárodný problém, ktorý si vyžaduje medzinárodné riešenie;

  G.     keďže väčšina oblastí sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí z väčšej miery, ako iné formy kriminality, trpí chronickým nedostatkom ohlasovania orgánom presadzovania práva; keďže z tohto dôvodu dostupné údaje o počte spáchaných trestných činov presne neodrážajú rozsah tohto problému;

  H.     keďže veľký počet páchateľov používa Darknet, ktorý sám o sebe im umožňuje a uľahčuje prakticky nevystopovateľné sexuálne zneužívane detí, v dôsledku čoho majú orgán presadzovania práva obmedzenú schopnosť vyšetrovať závažné formy sexuálneho zneužívania;

  I.      keďže smernica 2011/92/ES o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii mala byť v členských štátoch transponovaná do 18. decembra 2013 a keďže k dnešnému dňu ju v plnej miere vykonáva menej než polovica členských štátov;

  J.      keďže v najnovšej správe Europolu o počítačovej kriminalite sa uvádza, že väčšina materiálu o zneužívaní detí (child abuse material – CAM) sa stále distribuuje mimo obchodných kanálov na otvorenej sieti využívaním technológie peer-to-peer (P2P); keďže živé internetové vysielanie zneužívania za úhradu je vynárajúcim sa problémom, ktorý vzbudzuje osobitné obavy a vyžaduje si väčšiu pozornosť orgánov presadzovania práva, systematický zber spravodajských informácií a účinnú spoluprácu v oblasti preventívnych opatrení;

  1.      rozhodne zdôrazňuje, že ochrana a zaistenie bezpečného prostredia pre deti a ich vývoj je jednou zo základných úloh Európskej únie a jej členských štátov;

  2.      domnieva sa, že osobné údaje detí online musia byť riadne chránené a deti musia byť informované prístupným a pre deti vhodným spôsobom o rizikách a dôsledkoch používania svojich osobných údajov online;

  3.      zdôrazňuje potrebu komplexného prístupu, koordinovaného na úrovni celej EÚ, s cieľom zabezpečiť súdržnosť tvorby politík a opatrení, ktoré obsiahnu boj proti trestnej činnosti, kybernetickú bezpečnosť, ochranu spotrebiteľa, základné práva, práva a najlepšie záujmy detí, ochranu údajov a elektronické obchodovanie;

  4.      domnieva sa, že treba prijať ďalšie kroky na boj proti nadväzovaniu kontaktov a že Komisia spolu s národnými vládami, občianskou spoločnosťou, spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá, učiteľmi, vychovávateľmi, sociálnymi pracovníkmi, úradníkmi na ochranu detí, pediatrami a organizáciami detí a mládeže musia pri zvyšovaní povedomia o tomto probléme zohrávať aktívnu úlohu;

  5.      zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce so strategickými partnermi EÚ a orgánmi presadzovania práva na celom svete s cieľom bojovať proti detskej pornografii; zdôrazňuje, že v tejto oblasti treba zlepšovať medzinárodnú spoluprácu a nadnárodné vyšetrovania, a to vrátane prostredníctvom Europolu;

  6.      v tejto súvislosti víta spoločnú iniciatívu, ktorú vyvinula EÚ spolu s 55 krajinami na celom svete zoskupených v Globálnej aliancii proti sexuálnemu zneužívaniu detí online a ktorej cieľom je zachrániť viac obetí, zabezpečiť účinné stíhanie a dosiahnuť celkové zníženie množstva dostupných výjavov sexuálneho zneužívania detí na internete; vyzýva globálnu alianciu, aby zlepšila svoje odozvy na nové výzvy a hrozby a aby bola schopná reagovať na ne včas a flexibilne; vyzýva členské štáty, aby aktívne sledovali politické ciele stanovené alianciou;

  7.      domnieva sa, že vymedzenie pojmu detská pornografia by sa tiež malo spresniť a malo by byť uvedené do väčšieho súladu s vymedzeniami uvedenými v medzinárodných nástrojoch;

  8.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali a posilňovali zdroje venované na identifikáciu obetí a na služby poskytované obetiam vrátane služieb venovaných ohlasovaniu trestného konania a intervenčných programov;

  9.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby posilnila právnu spôsobilosť, technické možnosti a finančné zdroje s cieľom zlepšiť spoluprácu orgánov presadzovania práva, a to i prostredníctvom Europolu, s cieľom zefektívniť vyšetrovanie a likvidáciu sietí páchateľov sexuálnych trestných činov na deťoch, a pritom venovala prednostnú pozornosť právam a bezpečnosti zúčastnených detí na základe riadne právneho postupu;

  10.    vyzýva členské štáty, aby poskytli svojim orgánom presadzovania práva potrebné finančné prostriedky, ľudské zdroje a technické kapacity na seriózne riešenie trestných činov a stíhanie ich páchateľov vrátane príslušnej odbornej prípravy zameranej na budovanie kapacít medzi justičnými a policajnými útvarmi;

  11.    so znepokojením berie na vedomie vývoj a šíriace sa trendy komerčného sexuálneho vykorisťovania detí na internete vrátane nových prostriedkov distribúcie a transakcií za materiály zobrazujúce zneužívanie detí, konkrétne cez tzv. skrytú sieť (Deep Web) a súkromné siete (Darknet), a najmä jav živého internetového vysielania zneužívania za úhradu;

  12.    vyzýva na vytvorenie efektívneho pracovného vzťahu medzi orgánmi presadzovania práva, súdnymi orgánmi v súlade s právom, sektorom IKT, poskytovateľmi internetových služieb, bankovým sektom a mimovládnymi organizáciami na základe riadneho právneho a justičného dohľadu a v súvislosti s tým, čo je prípustné a potrebné v najlepšom záujme dieťaťa;

  13.    vyzýva všetky členské štáty, aby transponovali a vykonávali smernicu 2011/92/EÚ, ktorou sa zaručí účinné vyšetrovanie a stíhanie sexuálneho zneužívania detí na internete; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila túto smernicu a podala o tom Parlamentu správu;

  14.    poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ďalej posúdil a monitoroval najnovší vývoj a vykonal hĺbkovú analýzu súčasného politického rámca na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete vo forme správy o implementácii smernice 2011/92/EÚ, a aby do roka podal správu na plenárnom zasadnutí.

  15.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a parlamentom členských štátov.