Förslag till resolution - B8-0220/2015Förslag till resolution
B8-0220/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0217/2015

Förfarande : 2015/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0220/2015
Ingivna texter :
B8-0220/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0220/2015

Europaparlamentets resolution om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet

(2015/2564(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989 och dess protokoll,

–       med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet av den 23 november 2001,

–       med beaktande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp av den 25 oktober 2007,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF,

–       med beaktande av allmän kommentar nr 14 (2013) från FN:s kommitté för barnets rättigheter om att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet,

–       med beaktande av EU:s agenda för barns rättigheter, antagen i februari 2011,

–       med beaktande av kommissionens meddelande En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder (COM(2008)0055),

–       med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter,

–       med beaktande av FN:s handlingsplan A World Fit for Children,

–       med beaktande av sin resolution av den 14 november 2014 om den 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–       med beaktande av EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016, i synnerhet bestämmelserna om finansiering av utarbetandet av riktlinjer för system för skydd av barn och utbyte av bästa praxis,

–       med beaktande av sin plenardebatt av den 12 februari 2015 om bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn, däribland barnpornografi, utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna, framför allt barns rätt till det skydd och den omvårdnad de behöver för sin välfärd, i enlighet med vad som föreskrivs i FN:s konvention från 1989 om barnets rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B.     Allvarliga brott som sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi kräver en övergripande strategi som omfattar lagföring av gärningsmän, skydd av barn som är brottsoffer och förebyggande av fenomenet.

C.     Vid genomförandet av alla åtgärder för att bekämpa sådana brott måste barnets bästa komma i främsta rummet enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter.

D.     Barnpornografiska bilder och andra särskilt allvarliga former av sexuella övergrepp mot och sexuellt utnyttjande av barn ökar och sprids via användningen av nya tekniker och internet, eftersom dessa gör det möjligt för användarna att vara anonyma på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Detta gör barn mer utsatta för särskilda risker såsom barnpornografi, utbyte av material om våld, it-relaterad brottslighet, hot, mobbning och gromning.

E.     Skyddet av minderåriga i den digitala världen måste stärkas på lagstiftnings- och gräsrotsnivå med hjälp av effektivare åtgärder, bland annat genom att branschen uppmuntras att ta sin del av ansvaret och på utbildningsnivå genom att barn, föräldrar och lärare får utbildning som syftar till att förhindra att minderåriga får tillgång till olagligt innehåll.

F.     Eftersom sexuellt och annat utnyttjande av barn på internet är en internationell företeelse som omfattar hundratals länder och deras rättssystem och rättsvårdande myndigheter utgör dessa brott ett internationellt problem som kräver en internationell lösning.

G.     Jämfört med andra typer av brott anmäls som regel väldigt få fall av de flesta former av sexuellt utnyttjande av och sexuella övergrepp mot barn. Därför speglar de uppgifter som finns om antalet begångna brott inte korrekt problemets utbredning.

H.     Många gärningsmän använder sig av Darknet, som möjliggör och underlättar ett sexuellt utnyttjande av barn som i praktiken är omöjligt att spåra. Detta begränsar kraftigt de rättsvårdande myndigheternas möjligheter att utreda allvarliga former av sexuella övergrepp.

I.      Direktiv 2011/92/EG om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi skulle ha införlivats av medlemsstaterna senast den 18 december 2013, men hittills har mindre än hälften av medlemsstaterna helt genomfört det.

J.      Europols senaste rapport om it-relaterad brottslighet visar att den övervägande delen av det barnpornografiska materialet fortfarande sprids kostnadsfritt på det öppna nätet med hjälp av fildelningsteknik. Direktsändning av övergrepp mot betalning är en särskilt problematisk framväxande trend som kräver större uppmärksamhet från de rättsvårdande myndigheternas sida, systematisk informationsinsamling och effektivt samarbete om förebyggande åtgärder.

1.      Europaparlamentet betonar kraftfullt att en av EU:s och medlemsstaternas främsta uppgifter är att skydda barnen och värna om deras säkerhet.

2.      Europaparlamentet anser att barns personuppgifter på internet måste skyddas i vederbörlig ordning och att barn måste informeras på ett enkelt och barnanpassat sätt om riskerna med och följderna av att de använder sina personuppgifter på internet.

3.      Europaparlamentet betonar att det behövs en övergripande, EU-täckande och samordnad strategi för att se till att beslutsfattande och åtgärder är samstämda, inbegripet brottsbekämpning, it-säkerhet, konsumentskydd, grundläggande rättigheter, barns rättigheter och barnets bästa, personuppgiftsskydd och e-handel.

4.      Europaparlamentet anser att det måste vidtas ytterligare åtgärder för att bekämpa nätgromning och att kommissionen, tillsammans med nationella regeringar, det civila samhället, företag inom sociala medier, lärare, skolsköterskor, socialassistenter, tjänstemän med ansvar för barnskyddsfrågor, barnläkare samt barn- och ungdomsorganisationer, måste spela en aktiv roll för att höja medvetandet i detta fråga.

5.      Europaparlamentet betonar att EU måste samarbeta internationellt med sina strategiska partner och med rättsvårdande myndigheter i hela världen för att bekämpa barnpornografi. Parlamentet betonar att det internationella samarbetet och de transnationella utredningarna måste bli bättre på detta område, bl.a. genom Europol.

6.      Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang det initiativ som har tagits gemensamt av EU och 55 länder världen över inom den globala alliansen mot sexuell exploatering av barn på internet, i syfte att rädda fler offer, säkerställa effektivare lagföring och minska det totala antalet barnpornografiska bilder som är tillgängliga på internet. Parlamentet uppmanar den globala alliansen att bli bättre på att bemöta de nya utmaningarna och hoten och att vara redo att agera snabbt och flexibelt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att aktivt arbeta för att uppnå de strategiska mål som fastställts av alliansen.

7.      Europaparlamentet anser att definitionen av barnpornografi också bör klargöras och i högre grad anpassas till den som förekommer i internationella instrument.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stärka de resurser som avsatts för identifiering av offer och tjänster till offren, inbegripet de resurser som används för att anmäla brottsligt handlande och för åtgärdsprogram.

9.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att stärka de rättsliga möjligheterna, den tekniska kapaciteten och de finansiella resurserna för att stärka samarbetet mellan rättsvårdande myndigheter, inklusive med Europol, i syfte att på ett effektivare sätt utreda och spränga pedofilinätverk, samtidigt som man prioriterar de drabbade barnens rättigheter och säkerhet och ser till att allt sker inom ramen för en vederbörlig rättslig process.

10.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras rättsvårdande myndigheter får de medel, den personal och den tekniska kapacitet de behöver för att på allvar bekämpa och lagföra förövarna, inbegripet lämplig utbildning för att bygga upp kapacitet inom rättsväsendet och polisen.

11.    Europaparlamentet noterar bekymrat utvecklingen och den allt större spridningen av sexuellt utnyttjande av barn i kommersiellt syfte på internet, inbegripet nya distributions- och transaktionsformer för barnpornografiskt material, särskilt genom Deep Web och Darknet, i synnerhet fenomenet med direktsändningar av övergrepp mot betalning.

12.    Europaparlamentet efterlyser ett verkligt fungerande förhållande mellan rättsvårdande myndigheter, rättsliga myndigheter med iakttagande av gällande lagstiftning, IKT‑branschen, internetleverantörer, banksektorn och icke-statliga organisationer. Förutsättningen för ett sådant förhållande är att det underställs en lämplig laglig och rättslig kontroll och att det med barnets bästa för ögonen håller sig inom ramarna för vad som är lagligt och nödvändigt.

13.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införliva och genomföra samtliga bestämmelser i direktiv 2011/92/EU och att se till att sexuella övergrepp mot barn på internet utreds och lagförs effektivt. I detta avseende uppmanar parlamentet kommissionen att göra en bedömning av detta direktiv och att lämna en rapport till parlamentet.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ytterligare bedöma och övervaka den senaste tidens utveckling och göra en djupanalys av den nuvarande politiska ramen för att bekämpa övergrepp mot barn på internet samt att presentera denna analys i form av en genomföranderapport om direktiv 2011/92/EU och rapportera till plenum inom ett år.

15.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.