Предложение за резолюция - B8-0221/2015Предложение за резолюция
B8-0221/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Меморандума за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Джефри Ван Орден, Беатрикс фон Щорх, Чарлз Танък, Даниъл Ханан, Маркус Прецел, Ханс-Олаф Хенкел от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0215/2015

Процедура : 2015/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0221/2015
Внесени текстове :
B8-0221/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0221/2015

Резолюция на Европейския парламент относно Меморандума за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма

(2015/2573(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН на 24 септември 2014 г., относно заплахите за международния мир и сигурност, предизвикани от терористични актове (Резолюция 2178 (2014)) ,

–       като взе предвид съвместната декларация от Рига след неформалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи в Рига на 29 и 30 януари 2015 г.,

–       като взе предвид Комюникето от Малта, прието по време на първото заседание на министрите на външните работи на Европейския съюз и Лигата на арабските държави, проведено в Малта на 11 февруари 2008 г.,

–       като взе предвид дейностите на базираното в Малта бюро за връзка между ЕС и Арабската лига, което има за цел да улесни диалога между Европейската комисия и Арабската лига,

–       като взе предвид Декларацията от Кайро, приета по време на второто заседание на министрите на външните работи на Европейския съюз и Лигата на арабските държави, проведено в Кайро на 13 ноември 2012 г.,

–       като взе предвид Декларацията от Атина, приета по време на третото заседание на министрите на външните работи на Европейски съюз и Лигата на арабските държави, проведено в Атина на10 и 11 юни 2014 г.,

–       като взе предвид Меморандума за разбирателство между Европейската служба за външна дейност и Генералния секретариат на Лигата на арабските държави, който беше подписан на 19 януари 2015 г. в Брюксел,

–       като взе предвид своята резолюция от 11 февруари 2015 г. относно мерките за борба срещу тероризма[1],

–       като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2015 г. относно положението в Египет[2],

–       като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно подновяването на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз[3],

–       като взе предвид своята резолюция от 2 април 2014 г. относно междинния преглед на Стокхолмската програма[4],

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид неотдавнашните терористки атаки във Франция, мерките, предприети за борба с тероризма в Белгия и в Германия, както и нарастващата заплаха, която явлението чуждестранни бойци терористи представлява в целия свят, изпраща ясно и категорично послание, че усилията за борба с тероризма трябва да бъдат подсилени както на национално равнище, така и на равнище ЕС;

Б.     като има предвид, че Лигата на арабските държави, група от 22 арабски държави, създадена през 1945 г., играе потенциално конструктивна роля в подкрепата на прехода в южното Средиземноморие;

В.     като има предвид, че ЕС и неговите държави членки желаят да засилят отношенията си с Лигата на арабските държави чрез създаване на работна структура и редовен политически диалог с цел преодоляване на общите предизвикателства в борбата с тероризма и подобряване на партньорството за сигурност;

Г.     като има предвид, че явлението бойци от Европа, пътуващи до различни места, за да водят джихад, и заплахата, която може те да представляват на територията на ЕС след завръщането си, вероятно ще продължи да съществува и през идните години;

Д.     като има предвид, че основната отговорност за борбата с тероризма се носи от държавите членки и че ЕС може и следва да играе подкрепяща роля, която да оказва помощ при реагирането на трансграничния характер на заплахата;

Е.     като има предвид, че ЕС е отдаден на развитието на сътрудничеството с регионалните партньори за реакция при кризи и за ранно предупреждение като част от външната дейност на ЕС;

Ж.    като има предвид, че арабският свят бе в центъра на вниманието по време на поредица от срещи и прояви, съвместно организирани от Европейския парламент и Лигата на арабските държави в рамките на Европейската година на междукултурния диалог 2008 г.;

З.      като има предвид, че Европейският парламент има засилено междупарламентарно сътрудничество с постоянния арабски парламент, съставен от представители на националните парламенти;

И.     като има предвид, че настоящият Меморандум за разбирателство има за цел да подкрепи и заздрави отношенията между държавите - членки на ЕС и членовете на Лигата на арабските държави, да засили диалога помежду им, с цел да постигнат общите цели и целите в областите от взаимен интерес;

Й.     като има предвид, че диалогът и сътрудничеството по линия на този Меморандум за разбирателство целят да стимулират обмена на информация, да насърчат взаимното разбирателство, провеждането на консултации и създаването на звена за контакт, както и да подкрепят и засилят връзките между двамата партньори;

1.      изразява дълбоката си тревога от безпрецедентното равнище на страдание и загубата на човешки живот, дължащи се на терористични атаки, и изразява своята солидарност със семействата на всички невинни жертви; категорично осъжда всички терористични атаки, по-специално такива, насочени към еврейските общности, извършвани от граждани на държавите - членки на ЕС, завърнали се от зоните на конфликт в арабския свят;

2.      потвърждава отново необходимостта да се поддържа равновесие между свободата и сигурността в отговор на терористичните заплахи и да се разгледат всички мерки, които трябва да бъдат предприети с оглед съгласуваността на тези мерки с принципите на правовата държава и изискванията за зачитане на основните права;

3.      приветства Меморандума за разбирателство, подписан на 19 януари 2015 г. между ЕС и Лигата на арабските държави, за сътрудничество в борбата с тероризма;

4.      силно насърчава държавите - членки на ЕС и членове на Лигата на арабските държави да засилят диалога и сътрудничеството помежду си с цел стимулиране на стратегическия диалог между ЕС и Лигата на арабските държави чрез:

а)      засилване на разбирателството по въпроси, свързани с политиката и сигурността чрез провеждането на различни постоянни и ad hoc срещи за размяна на мнения;

б)     съвместна работа в тяхната сфера на компетентност с цел отчитане на напредъка и темите на стратегическия диалог в други заседания като заседанията на равнище министри между ЕС и Лигата на арабските държави и други заседания на заинтересованите страни;

в)     укрепването на сътрудничеството и обсъждане на въпросите, свързани с политиката и сигурността в областта на ранното предупреждение и реагирането на кризи, борбата срещу тероризма, транснационалната организирана престъпност и борбата с разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ);

г)      установяване на предизвикателствата, общите цели и възможности за осъществяване на дейности в области от общ интерес;

5.      признава, че Лигата на арабските държави е важна регионална организация в широкия Близкия изток (в по-широкия смисъл на понятието) и приканва ЕСВД и държавите членки да увеличат своите равнища на сътрудничество както двустранно, така и многостранно с арабските държави, със средиземноморските държави, като се започне с Лигата на арабските държави;

6.      подчертава колко е важно да съществува съгласуваност между вътрешните и външните аспекти на сигурността; счита, че полезните взаимодействия между инструментите на общата външна политика и политиката на сигурност и правосъдието и вътрешните работи, включително обменът на информация и полицейското и съдебно сътрудничество с трети държави, особено чрез използването на споразуменията за правна взаимопомощ, следва да се използват в максимална степен при пълно спазване на принципите, изложени в членове 2, 3, 6 и 21 от ДЕС; подчертава в тази връзка, че всички заинтересовани страни, включително координаторът на ЕС за борба с тероризма, следва да работят в тясно сътрудничество, обединяващо вътрешните и външните аспекти;

7.      призовава ЕС да предотврати незаконната имиграция в държавите членки чрез осъществяване на контрол върху външните граници на ЕС;

8.      силно насърчава държавите членки да поощряват редовните контакти между служителите на разузнавателните служби за подобряване на сътрудничеството в областта на сигурността и по въпроси, свързани с борбата срещу тероризма, и по-добър обмен на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и агенциите на ЕС, които да бъдат насочени срещу ислямистките чуждестранни бойци, завръщащи се у дома и създаващи безпрецедентно предизвикателство за сигурността;

9.      приканва ЕС, Лигата на арабските държави, и по-конкретно нейните държави членки, да отговорят на идеологическото предизвикателство на тероризма и заплахата, създавана от онези, които го насърчават, да възпрепятстват привличането на граждани към терористични дейности и да гарантират, че им се предоставят подходящи съвети и подкрепа; както и да си сътрудничат с всички съответни сектори и институции, изложени на опасност от радикализация, която трябва да бъде преодоляна;

10.    отново заявява своята позиция, застъпваща това, че в борбата срещу тероризма е от съществено значение да се разгледат не само последиците, но и факторите в основата на радикализацията, и подчертава необходимостта от цялостен междусекторен подход, който да гарантира участието на всички засегнати политики, в т.ч. значението на стимулирането на култура на приобщаване и толерантност чрез, например, образованието, социалните и регионалните политики;

11.    отново заявява своята позиция, че правата на религиозните малцинства са неразривно свързани със зачитането на основните права и свободи на човека като правото на свобода, сигурност, равенство и свобода на изразяването, и призовава също така Лигата на арабските държави, ЕСВД и нейните държави членки да защитават религиозните малцинства в арабския сват и изцяло да прилагат насоките на ЕС относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията;

12.    отново заявява позицията си, че мерките за борба с тероризма трябва да се занимават с всички форми на тероризъм, и не само с Ал-Кайда и с индивиди, споделящи жестоката ислямистка идеология, свързана с нея, а разпределението на средствата да бъде пропорционално на заплахите, пред които са изправени държавите членки;

13.    отново изразява своята позиция, че Саудитска Арабия играе водеща роля за финансирането, разпространението и насърчаването в световен мащаб на особено екстремистко тълкуване на исляма, което в най- сектантското си схващане, е вдъхновило терористични организации като т.нар. Ислямска държава, и Ал-Кайда;

14.    отново отправя своя призив за извършването на обща оценка на заминаването на млади в Сирия за участие в джихад и за необходимостта да се получи по-добра представа за различните групи, водещи борба в Сирия, за мерките за предотвратяване заминаването на младежи за Сирия или за оказване на съдействие при тяхното завръщане, както и за откриване на такива пътувания и за предприемането на наказателноправни мерки и за сътрудничество с трети държави;

15.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Лигата на арабските държави и на парламентите на държавите членки.