Postup : 2015/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0221/2015

Předložené texty :

B8-0221/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0077

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 68k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE550.022v01-00
 
B8-0221/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v oblasti boje proti terorismu (2015/2573 (RSP))


Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v oblasti boje proti terorismu (2015/2573 (RSP))  
B8‑0221/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů ze dne 24. září 2014 o hrozbách pro mezinárodní mír a bezpečnost vyvolaných teroristickými činy (rezoluce 2178 (2014)),

–       s ohledem na společné prohlášení z Rigy přijaté v návaznosti na neformální schůzku ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU ve dnech 29. a 30. ledna 2015,

–       s ohledem na maltské komuniké přijaté na prvním zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie a Ligy arabských států, které se konalo na Maltě dne 11. února 2008,

–       s ohledem na činnost kontaktní kanceláře EU-LAS na Maltě, jejímž cílem je usnadnit dialog mezi Komisí a Ligou arabských států,

–       s ohledem na káhirské prohlášení přijaté na druhém zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie a Ligy arabských států, které se konalo v Káhiře dne 13. listopadu 2012,

–       s ohledem na aténské prohlášení přijaté na třetím zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie a Ligy arabských států, které se konalo v Aténách ve dnech 10. a 11. června 2014,

–       s ohledem na memorandum o porozumění uzavřené mezi Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a generálním sekretariátem Ligy arabských států, které bylo podepsáno dne 19. ledna 2015 v Bruselu,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. února 2015 o protiteroristických opatřeních(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2015 o situaci v Egyptě(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU(3),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 2014 o přezkumu Stockholmského programu v polovině období(4),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

 

A.     vzhledem k tomu, že teroristické útoky ve Francii, protiteroristická opatření přijatá v Belgii a Německu a rostoucí hrozba, kterou představují zahraniční terorističtí bojovníci po celém světě, vysílají jasný a silný signál o tom, že je třeba posílit úsilí v boji proti terorismu na úrovni členských států i EU;

B.     vzhledem k tomu, že Liga arabských států (LAS), skupina 22 arabských států založená v roce 1945, hraje potenciálně konstruktivní úlohu při podpoře transformace v jižním Středomoří;

C.     vzhledem k tomu, že EU a její členské státy si přejí zintenzivnit vztahy s Ligou arabských států, a to vytvořením pracovní struktury a zavedením regulérního politického dialogu s cílem řešit společné výzvy související s bojem proti terorismu a zlepšením partnerství v oblasti bezpečnosti;

D.     vzhledem k tomu, že fenomén zahraničních bojovníků z Evropy, kteří cestují do různých míst za účelem boje v rámci džihádu, a bezpečností hrozba, kterou mohou po návratu do EU představovat, budou zřejmě existovat i v následujících letech;

E.     vzhledem k tomu, že primární odpovědnost za boj proti terorismu nesou členské státy a že EU může a měla by hrát podpůrnou úlohu, která pomůže reagovat na přeshraniční charakter této hrozby;

F.     vzhledem k tomu, že EU je pevně odhodlána rozvíjet spolupráci s regionálními partnery v oblasti reakce na krizové situace a včasného varování coby součást vnější činnosti EU;

G.     vzhledem k tomu, že arabský byl ústředním tématem řady schůzek a akcí, které spolupořádaly Evropský parlament a Liga arabských států v rámci roku mezikulturního dialogu 2008;

H.     vzhledem k tomu, že Evropský parlament se zasadil o pokrok v meziparlamentní spolupráci se stálým Arabským parlamentem, který je složen ze zástupců národních parlamentů;

I.      vzhledem k tomu, že účelem tohoto memoranda o porozumění je podpořit a upevnit vztahy mezi členskými státy EU a členy Ligy arabských států, aby se tak prohloubil jejich dialog, který má napomoci dosáhnout společných cílů v oblastech společného zájmu;

J.      vzhledem k tomu, že dialog a spolupráce plynoucí z tohoto memoranda o porozumění mají podpořit sdílení informací, vzájemné porozumění, konzultace a zřízení kontaktních míst, ale i podporu a upevňování vztahů mezi oběma partnery;

1.      vyjadřuje své hluboké zděšení nad neslýchaným rozsahem lidského utrpení a ztrát na životech v důsledku teroristickým útoků a vyjadřuje svou solidaritu rodinám všech nevinných obětí; rozhodně odsuzuje všechny teroristické útoky, a zejména ty zaměřené na židovské komunity, páchané občany EU, kteří se vrátili z oblastí konfliktu v arabském světě;

2.      znovu zdůrazňuje, že v rámci reakce na hrozbu teroristických útoků je třeba zachovat rovnováhu mezi svobodou a bezpečností a zvážit všechna přijímaná opatření z hlediska jejich slučitelnosti se zásadami právního státu a základními právy;

3.      vítá memorandum o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v boji proti terorismu, které bylo podepsáno dne 19. ledna 2015;

4.      důrazně vybízí členské státy EU a členy Ligy arabských států, aby prohloubily svůj dialog a spolupráci s cílem podpořit strategický dialog EU-LAS prostřednictvím

a)      zvýšení své informovanosti o politických a bezpečnostních otázkách v rámci různých permanentních a jednorázových výměn informací;

b)     společné práce v příslušných oblastech pravomoci, která bude podnětem pro další pokrok a rozvoj témat strategického dialogu v rámci dalších schůzí, například ministerských schůzek EU-LAS a jiných setkání zúčastněných stran vzešlých z voleb;

c)      posílení vzájemné spolupráce a projednáním politických a bezpečnostních otázek v oblastech včasného varování a reakce na krizi, boje proti terorismu, nadnárodnímu organizovanému zločinu a boje proti šíření zbraní hromadného ničení;

d)     vymezení výzev, společných cílů a možných opatření v oblastech společného zájmu;

5.      uznává Ligu arabských států jako významnou regionální organizaci v rámci širšího Blízkého východu a vybízí ESVČ a členské státy, aby posílily svou bilaterální i multilaterální spolupráci s arabskými i středomořskými státy a začaly při tom spoluprací s LAS;

6.      zdůrazňuje význam souladu vnitřních a vnějších aspektů bezpečnosti; je přesvědčen, že je třeba maximalizovat synergické účinky mezi nástroji společné zahraniční a bezpečnostní politiky a nástroji v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, včetně výměny informací a policejní a soudní spolupráce se třetími zeměmi, zejména prostřednictvím dohod o vzájemné právní pomoci, a to v plném souladu se zásadami stanovenými v článcích 2, 3, 6 a 21 SEU; v této souvislosti zdůrazňuje, že všichni relevantní aktéři, včetně protiteroristického koordinátora EU, by měli úzce spolupracovat a usilovat přitom o integraci vnitřních a vnějších aspektů;

7.      vyzývá EU, aby zabránila nekontrolované imigraci do členských států sledováním vnějších hranic EU;

8.      rozhodně vybízí členské státy, aby podporovaly pravidelný kontakt mezi pracovníky zpravodajských služeb s cílem zlepšit spolupráci v oblasti bezpečnosti a protiteroristických otázek a lepší výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států a agenturami EU, které se budou zaměřovat na islamistické zahraniční bojovníky, kteří se vracejí domů a představují nebývalou bezpečnostní výzvu;

9.      vybízí EU, Ligu arabských států a zejména její členské státy, aby reagovaly na ideologickou výzvu terorismu a na hrozbu, kterou představují jeho propagátoři, dále aby bránily občanům v zapojení do terorismu a zajišťovaly jim odpovídající poradenství a podporu a spolupracovaly se všemi příslušnými sektory a institucemi, kde hrozí riziko radikalizace, které je třeba řešit;

10.    opakuje svůj názor, že v boji proti terorismu je zásadně důležité řešit nejen jeho dopady, ale také základní faktory vedoucí k radikalizaci, a zdůrazňuje, že je třeba zaujmout komplexní přístup napříč jednotlivými oblastmi, který zajistí zapojení všech příslušných politik; to zahrnuje i význam podpory kultury začleňování a tolerance například prostřednictvím politiky vzdělávání a sociálních a regionálních politik;

11.    znovu připomíná svůj názor, že práva náboženských menšin jsou neoddělitelně spjata s dodržováním ostatních základních lidských práv a svobod, jako je právo na osobní svobodu, bezpečnost, rovnost a svobodu projevu, a vyzývá LAS, ESVČ a členské státy, aby chránily náboženské menšiny v arabském světě a v plné míře uplatňovaly pokyny EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení;

12.    opakuje svůj názor, že protiteroristická opatření se musí zaměřovat na všechny formy terorismu, a nejen na skupinu Al-Káida a jednotlivce, kteří sdílejí její agresivní islamistickou ideologii; přidělené zdroje by nicméně měly být přiměřené hrozbám, jimž členské státy čelí;

13.    znovu připomíná svůj názor, že Saúdská Arábie hraje vedoucí úlohu při financování, šíření a celosvětové propagaci zvláště extremistického výkladu Islámu, který ve své nejvíce sektářské vizi inspiroval teroristické organizace, jako je tzv. Islámský stát a Al-Káida;

14.    opakuje svoji výzvu, že je třeba společně posoudit fenomén mladých Evropanů cestujících do Sýrie za účelem džihádu, a zdůrazňuje, že je třeba získat lepší představu o jednotlivých skupinách bojujících v Sýrii a přijmout opatření, kterými by se mladým lidem zabránilo vycestovat do Sýrie nebo by se jim nabídla pomoc po jejich návratu, a dále zdůrazňuje, že je nutno odhalovat cestovní aktivity a zajistit trestněprávní reakci a spolupráci se třetími zeměmi;

15.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Lize arabských států a parlamentům členských států.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0032.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0012.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0102.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0276.

Právní upozornění - Ochrana soukromí