Resolutsiooni ettepanek - B8-0221/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0221/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelise terrorismivastast koostööd käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi kohta

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0215/2015

Menetlus : 2015/2573(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0221/2015
Esitatud tekstid :
B8-0221/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0221/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelise terrorismivastast koostööd käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi kohta

(2015/2573(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. septembri 2014. aasta resolutsiooni nr 2178 terrorirünnakutest rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule tulenevate ohtude kohta,

–       võttes arvesse 29.–30. jaanuaril 2015. aastal Riias toimunud justiits- ja siseministrite mitteametliku kohtumise tulemusena tehtud Riia ühisavaldust,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga välisministrite esimesel kohtumisel 11. veebruar 2008 Maltas vastu võetud Malta kommünikeed,

–       võttes arvesse Maltal asuva ELi ja Araabia Riikide Liiga kontaktbüroo tegevust, mille eesmärgiks on Euroopa Komisjoni ja Araabia Liiga vahelise dialoogi hõlbustamine,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga välisministrite teisel kohtumisel 13. november 2012 Kairos vastu võetud Kairo deklaratsiooni,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga välisministrite kolmandal kohtumisel 10.–11. juunil 2014 Ateenas vastu võetud Ateena deklaratsiooni,

–       võttes arvesse Euroopa välisteenistuse ja Araabia Riikide Liiga peasekretariaadi vahel 19. jaanuaril 2015 Brüsselis sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit,

–       võttes arvesse oma 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooni terrorismivastaste meetmete kohta[1],

–       võttes arvesse oma 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Egiptuses[2],

–       võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta resolutsiooni ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamise kohta[3],

–       võttes arvesse oma 2. aprilli 2014. aasta resolutsiooni Stockholmi programmi vahehindamise kohta[4],

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et hiljuti Prantsusmaal toimunud terrorirünnakud, Belgias ja Saksamaal võetud terrorismivastased meetmed ning kõikjal maailmas üha kasvav terroristidest välisvõitlejatega seonduv oht saadavad selge ja tugeva sõnumi, et terrorismivastaseid jõupingutusi tuleb suurendada nii siseriiklikul kui ka ELi tasandil;

B.     arvestades, et Araabia Riikide Liigal (22 araabia riigist koosnev 1945. aastal asutatud riikide liit) on konstruktiivne roll üleminekuprotsessi toetamisel Vahemere lõunapiirkonnas;

C.     arvestades, et EL ja selle liikmesriigid soovivad Araabia Liigaga suhteid tihendada ning on loonud selleks tööstruktuuri ja korrapärase poliitilise dialoogi, et lahendada terrorismivastase võitluse ja julgeolekupartnerluse tõhustamisega seotud ühised probleemid;

D.     arvestades asjaolu, et Euroopast pärit võitlejad suunduvad erinevatesse paikadesse, et võidelda koos džihadistidega, ning julgeolekuoht, mida nad pärast naasmist võivad ELis põhjustada, jääb eelseisvatel aastatel tõenäoliselt püsima;

E.     arvestades, et terrorismivastases võitluses lasub peamine vastutus liikmesriikidel ning EL saaks ja peaks etendama toetavat rolli, mis aitaks reageerida kõnealuse ohu piiriülesele laadile;

F.     arvestades, et EL on liidu välistegevuse raames pühendunud piirkondlike partneritega koostöö edendamisele kriisidele reageerimise ja varajase hoiatamise valdkonnas;

G.     arvestades, et araabia maailm on olnud fookuseks mitmel kohtumisel ja sündmusel, mida korraldasid 2008. aastal kultuuridevahelise dialoogi aasta raames ühiselt Euroopa Parlament ja Araabia Riikide Liiga;

H.     arvestades, et Euroopa Parlament on edendanud parlamentidevahelist koostööd riiklike parlamentide esindajatest koosneva alalise Araabia parlamendiga;

I.      arvestades, et käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi eesmärgiks on toetada ja tugevdada suhteid ELi liikmesriikide ja Araabia Riikide Liiga liikmete vahel, et edendada dialoogi ja saavutada ühised eesmärgid ja sihid ühist huvi pakkuvates valdkondades;

J.      arvestades, et vastastikuse mõistmise memorandumi alusel toimuva dialoogi ja koostöö eesmärgiks on edendada teabevahetust, vastastikust mõistmist, konsultatsioone ja kontaktpunktide loomist ning toetada ja tugevdada omavahelisi suhteid;

1.      väljendab sügavat nördimust enneolematult suurte inimkannatuste ja paljude ohvrite pärast, mida on põhjustanud terrorirünnakud, ning avaldab kaastunnet kõikide süütute ohvrite perekondadele; mõistab teravalt hukka kõik (ning eriti juudi kogukondi sihtmärgiks seadvad) terrorirünnakud, mille on toime pannud araabia maade konfliktikolletest naasnud ELi liikmesriikide kodanikud;

2.      kinnitab vajadust terrorismiohule reageerides säilitada tasakaal vabaduse ja julgeoleku vahel ning kaaluda kõiki kavandatavaid meetmeid, lähtudes sellest, kas need meetmed on kooskõlas õigusriigi põhimõtte ja põhiõigusi puudutavate nõuetega;

3.      peab kiiduväärseks 19. jaanuaril 2015. aastal allkirjastatud ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelist vastastikuse mõistmise memorandumit, mille eesmärgiks on terrorismivastase koostöö tegemine;

4.      soovitab tungivalt, et ELi liikmesriigid ja Araabia Riikide Liiga liikmed tugevdaksid omavahelist dialoogi ja koostööd eesmärgiga edendada ELi ja Araabia Riikide Liiga strateegilist dialoogi, mistarvis tuleks teha järgmist:

a)      suurendada üksteisemõistmist poliitilistes ja julgeolekuküsimustes mitmesuguste alaliste ja ajutiste arvamusvahetuste kaudu;

b)     teha koostööd oma pädevusvaldkondades, et ka teistel kohtumistel, nt ELi ja Araabia Riikide Liiga ministrite kohtumisel ning teistel valitud rahvaesindajate kohtumistel strateegilise dialoogi edusamme ja teemasid käsitleda;

c)      tugevdada omavahelist koostööd ning arutada poliitika- ja julgeolekuküsimusi, mis puudutavad varajast hoiatamist ja kriisile reageerimist, terrorismi ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemist ning massihävitusrelvade leviku tõkestamist;

d)     teha kindlaks väljakutsed, ühised eesmärgid ja võimalikud tegevused ühist huvi pakkuvates valdkondades;

5.      tunnustab Araabia Riikide Liigat kui tähtsat piirkondlikku organisatsiooni Lähis-Idas laiemalt ning kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles suurendama koostööd nii kahepoolsel kui ka mitmepoolsel tasandil araabia riikide ja Vahemere riikidega, alustades Araabia Riikide Liigast;

6.      rõhutab julgeoleku sise- ja välisaspektide vahelise sidususe tähtsust; on seisukohal, et täielikus kooskõlas ELi lepingu artiklites 2, 3, 6 ja 21 sätestatud põhimõtetega tuleks suurendada sünergiat ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning justiits- ja siseküsimuste vahendite vahel, mis hõlmaks ka teabevahetust ning kolmandate riikidega tehtavat politsei- ja õiguskoostööd, kasutades selleks eelkõige vastastikuse õigusabi lepinguid; rõhutab sellega seoses, et kõik asjaomased osapooled, sh ELi terrorismivastase võitluse koordinaator, peaksid tihedat koostööd tegema ning arvestama nii sisemisi kui ka väliseid aspekte;

7.      kutsub ELi üles valvama ELi välispiire ning sellega ära hoidma kontrollimatu sisserände liikmesriikidesse;

8.      soovitab tungivalt liikmesriikidel edendada regulaarseid kontakte luureametnike vahel, et tõhustada julgeoleku ja terrorismivastaste meetmete alast koostööd, ning parandada liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja ELi ametite vahelist teabevahetust islamistlike välisvõitlejate kohta, kes pärast koju naasmisest tekitavad ennenägematuid julgeolekuprobleeme;

9.      kutsub ELi, Araabia Riikide Liigat ja selle liikmesriike üles tegelema eelkõige terrorismi ideoloogilise probleemiga ja käsitlema ohtu, mis tuleneb neist, kes terrorismi toetavad, ennetama kodanike kaasamist terroristlikesse rühmitustesse ning tagama, et neile antakse vajalikku nõu ja tuge; palub neil teha koostööd kõigi asjaomaste sektorite ja institutsioonidega valdkondades, kus radikaliseerumisohtu on vaja ära hoida;

10.    kinnitab oma seisukohta, et terrorismivastases võitluses ei ole tähtis ainuüksi tagajärgede käsitlemine, vaid ka radikaliseerumise algpõhjustega tegelemine, ning toonitab vajadust kõikehõlmava sektoriülese lähenemisviisi järele, mis tagaks kõigi asjaomaste poliitikastrateegiate käsitlemise, ja mille alla kuuluks ka kaasatuse ja sallivuse õhkkonna edendamine haridus-, sotsiaal- ja regionaalpoliitika kaudu;

11.    rõhutab oma seisukohta, et usuvähemuste õigused on lahutamatult seotud teiste põhiliste inimõiguste ja vabaduste austamisega (nt õigus vabadusele, turvalisusele, võrdsele kohtlemisele ja sõnavabadusele) ning palub Araabia Riikide Liigal, Euroopa välisteenistusel ja liikmesriikidel kaitsta araabia maailma usuvähemusi ning täielikult rakendada ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta;

12.    rõhutab oma seisukohta, et terrorismivastased meetmed peavad hõlmama kõiki terrorismivorme ja mitte ainult Al Qaedat ja isikuid, kes järgivad terrorismiga seostatavat vägivaldset islamistlikku ideoloogiat, ning et vahendeid eraldataks vastavalt liikmesriikides valitsevatele ohtudele;

13.    rõhutab oma seisukohta, et Saudi Araabial on ülemaailmselt juhtiv roll islami eriti äärmusliku vormi rahastamisel, levitamisel ja propageerimisel ning selle kõige fanaatilisem mõtteviis islamist on inspireerinud selliseid terroriorganisatsioone nagu nn Islamiriik ja Al Qaeda;

14.    kordab oma nõudmist ühiselt hinnata nähtust, et noored eurooplased lähevad Süüriasse võitlema koos džihadistidega, ja vajadust saada parem ülevaade erinevatest Süürias võitlevatest rühmitustest; nõuab meetmete võtmist, mille eesmärk on ära hoida noorte minekut Süüriasse või pakkuda abi pärast nende naasmist; kutsub üles kindlaks tegema reisimarsruute ja kriminaalõiguslikult reageerima, aga ka kolmandate riikidega koostööd tegema;

15.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Araabia Riikide Liigale ning liikmesriikide parlamentidele.