Prijedlog rezolucije - B8-0221/2015Prijedlog rezolucije
B8-0221/2015

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Memorandumu o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma

  4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel u ime Kluba zastupnika ECR-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0215/2015

  Postupak : 2015/2573(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0221/2015
  Podneseni tekstovi :
  B8-0221/2015
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8‑0221/2015

  Rezolucija Europskog parlamenta o Memorandumu o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma

  (2015/2573(RSP))

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir Rezoluciju o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje su izazvane terorističkim činovima koju je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo 24. rujna 2014. (Rezolucija 2178 (2014)),

  –       uzimajući u obzir zajedničku izjavu donesenu nakon neslužbenog sastanka ministara pravosuđa i unutarnjih poslova održanog u Rigi 29. i 30. siječnja 2015.,

  –       uzimajući u obzir priopćenje s Malte (Malta Communiqué) usvojeno na prvom sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije i Lige arapskih država (Malta, 11. veljače 2008.),

  –       uzimajući u obzir aktivnosti Ureda za vezu EU-a i Lige arapskih država na Malti, usmjerene na omogućavanje dijaloga između Komisije i Arapske lige,

  –       uzimajući u obzir Deklaraciju iz Kaira usvojenu na drugom sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije i Lige arapskih država (Kairo, 13. studenog 2012.),

  –       uzimajući u obzir Deklaraciju iz Atene usvojenu na trećem sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije i Lige arapskih država (Atena, 10. i 11. lipnja 2014.),

  –       uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju između Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i Glavnog tajništva Lige arapskih država (Bruxelles, 19. siječnja 2015.),

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. veljače 2015. o mjerama protiv terorizma[1],

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2015. o situaciji u Egiptu[2],

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o obnovi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a[3],

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. travnja 2014. o ocjeni Stockholmskog programa sredinom razdoblja[4],

  –       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.     budući da nedavni teroristički napadi u Francuskoj, mjere protiv terorizma poduzete u Belgiji i Njemačkoj te rastuća prijetnja koju predstavlja pojava stranih terorističkih boraca diljem svijeta šalju jasnu i snažnu poruku da se napori u borbi protiv terorizma moraju pojačati i na nacionalnoj razini i na razini EU-a;

  B.     budući da bi Liga arapskih država, skupina od 22 arapske države osnovana 1945., mogla imati konstruktivnu ulogu u podržavanju tranzicije na južnom Sredozemlju;

  C.     budući da Europska unija i njezine države članice žele ojačati odnose s Arapskom ligom uspostavom radne strukture i redovnog političkog dijaloga kako bi odgovorili na zajedničke izazove u pogledu borbe protiv terorizma i poboljšanja sigurnosnog partnerstva;

  D.     budući da će se u sljedećim godinama vjerojatno nastaviti pojava odlaska boraca iz Europe na različite lokacije kako bi sudjelovali u džihadu, kao i prijetnja sigurnosti koju oni mogu predstavljati u EU-u nakon svog povratka;

  E.     budući da primarnu odgovornost u borbi protiv terorizma imaju države članice, a da EU može i trebao bi imati potpornu ulogu u okviru koje pomaže odgovoriti na prekograničnu narav prijetnje;

  F.     budući da je EU posvećen razvoju suradnje s regionalnim partnerima u pogledu odgovora na krizu i ranog upozoravanja u sklopu vanjskog djelovanja EU-a;

  G.     budući da je arapski svijet bio tema niza sastanaka i događaja koje su zajedno organizirali Europski parlament i Liga arapskih država u sklopu godine međukulturnog dijaloga 2008.,

  H.     budući da je Europski parlament ostvario napredak u međuparlamentarnoj suradnji sa stalnim Arapskim parlamentom u čijem su sastavu predstavnici nacionalnih parlamenata;

  I.      budući da je svrha Memoranduma o razumijevanju podržati i ojačati odnose između država članica EU-a i članica Lige arapskih država kako bi se poboljšao njihov dijalog i ostvarili zajednički ciljevi u područjima od zajedničkog interesa;

  J.      budući da je svrha dijaloga i suradnje u okviru ovog Memoranduma o razumijevanju promicanje razmjene informacija, jačanje međusobnog razumijevanja, provedba savjetovanja i uspostava kontaktnih točaka te podržavanje i jačanje odnosa između dvaju partnera;

  1.      izražava golemu užasnutost dosad nezabilježenom razinom ljudske patnje i smrtnih stradanja uzrokovanih terorističkim napadima te iskazuje solidarnost s obiteljima svih nevinih žrtava; snažno osuđuje sve terorističke napade, osobito one usmjerene na židovske zajednice, koje su počinili građani država članica EU-a koji su se vratili iz područja sukoba u arapskom svijetu;

  2.      ponavlja potrebu za održavanjem ravnoteže između slobode i sigurnosti u odgovoru na terorističke prijetnje i za razmatranjem svih mjera koje treba poduzeti s gledišta njihove sukladnosti s vladavinom prava i zahtjevima temeljnih prava;

  3.      pozdravlja Memorandum o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma potpisan 19. siječnja 2015.;

  4.      snažno potiče države članice EU-a i članice Lige arapskih država da poboljšaju svoj dijalog i suradnju radi promicanja strateškog dijaloga EU-a i Lige arapskih država:

  a)      boljim sporazumijevanjem o političkim i sigurnosnim pitanjima raznim oblicima trajne i ad hoc razmjene;

  b)     suradnjom na svojim područjima nadležnosti s ciljem uvrštavanja napretka i tema strateškog dijaloga u ostale sastanke kao što su sastanci ministara EU-a i Lige arapskih država i drugi sastanci na osnovi izbornog tijela;

  c)      jačanjem suradnje i raspravom o političkim i sigurnosnim pitanjima u područjima ranog upozoravanja i odgovora na krizu, borbe protiv terorizma, transnacionalnog organiziranog kriminala i suzbijanja širenja oružja za masovno uništenje;

  d)     utvrđivanjem izazova, zajedničkih ciljeva i potencijalnih djelovanja u područjima od zajedničkog interesa;

  5.      priznaje Ligu arapskih država kao važnu regionalnu organizaciju na širem području Bliskog istoka i poziva ESVD i države članice da povećaju svoju razinu i bilateralne i multilateralne suradnje s arapskim državama i državama Sredozemlja, počevši s Ligom arapskih država;

  6.      naglašava važnost koherentnosti među vanjskim i unutarnjim aspektima sigurnosti; vjeruje da bi u što većoj mjeri valjalo povećati sinergiju između instrumenata zajedničke vanjske i sigurnosne politike i pravosuđa i unutarnjih poslova, uključujući razmjenu informacija te policijsku i pravosudnu suradnju s trećim zemljama, posebno primjenom sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći, u potpunosti u skladu s načelima navedenima u člancima 2., 3., 6. i 21. UEU-a; ističe da bi u tom kontekstu svi relevantni akteri, uključujući koordinatora EU-a za borbu protiv terorizma, trebali blisko surađivati, integrirajući unutarnje i vanjske aspekte;

  7.      poziva EU da spriječi nekontroliranu imigraciju u države članice nadziranjem vanjskih granica EU-a;

  8.      snažno potiče države članice da promiču redovne kontakte među dužnosnicima obavještajnih službi kako bi se poboljšala suradnja u sigurnosnim pitanjima i pitanjima borbe protiv terorizma, kao i bolju razmjenu informacija među tijelima nadležnima za provedbu zakona u državama članicama i agencijama EU-a, usmjerenu na islamističke strane borce koji se vraćaju kući stvarajući tako do sada nezabilježen sigurnosni izazov;

  9.      poziva EU, Ligu arapskih država i osobito njezine članice da odgovore na ideološki izazov terorizma i prijetnju koju predstavljaju oni koji ga promiču, da spriječe uvlačenje građana u terorizam te da osiguraju pružanje primjerenih savjeta i podrške; te da surađuju sa svim relevantnim sektorima i institucijama u kojima postoji rizik od radikalizacije koji je potrebno riješiti;

  10.    ponavlja svoje stajalište da je u borbi protiv terorizma ključno riješiti ne samo posljedice već i temeljene uzroke radikalizacije i ističe potrebu za sveobuhvatnim međusektorskim pristupom koji će jamčiti uključenosti svih relevantnih politika, uključujući važnost promicanja kulture uključivanja i tolerancije s pomoću, na primjer, obrazovnih, socijalnih i regionalnih politika;

  11.    ponavlja svoje stajalište da su prava vjerskih manjina neodvojivo povezana s poštovanjem drugih temeljnih ljudskih prava i sloboda, kao što je pravo na slobodu, sigurnost, jednakost i slobodu izražavanja te poziva ESVD, Ligu arapskih država i njezine države članice da zaštite vjerske manjine u arapskom svijetu te da u potpunosti provedu smjernice EU-a za promicanje i zaštitu slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja;

  12.    ponavlja svoje stajalište da mjere za borbu protiv terorizma moraju biti usmjerene na sve oblike terorizma a ne samo na terorističku skupinu Al Qa’idu i pojedince koji dijele s njom povezanu nasilnu islamističku ideologiju, ali da će dodjela sredstava biti proporcionalna s prijetnjama s kojima se države članice suočavaju;

  13.    ponavlja svoje stajalište da Saudijska Arabija ima vodeću ulogu u financiranju, širenju i promicanju osobito ekstremističkog tumačenja islama diljem svijeta, koje je u svom najfanatičnijem obliku nadahnulo terorističke organizacije kao što su takozvana Islamska država i skupina Al Qa’ida;

  14.    ponavlja svoj poziv na provedbu zajedničke procjene pojave odlaska mladih u Siriju kako bi sudjelovali u džihadu, kao i potrebu za boljom slikom o različitim skupinama koje se bore u Siriji te poziva na donošenje mjera kojima bi se spriječio odlazak mladih u Siriju ili pružila pomoć po povratku, te otkrivanje kretanja i kaznenopravni odgovor, kao i na suradnju s trećim zemljama;

  15.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Ligi arapskih država i parlamentima država članica.