Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0221/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0221/2015

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir Arabų Lygos valstybių susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje

  4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0215/2015

  Procedūra : 2015/2573(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0221/2015
  Pateikti tekstai :
  B8-0221/2015
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8‑0221/2015

  Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Arabų Lygos valstybių susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje

  (2015/2573(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. priimtą rezoliuciją dėl teroristinių aktų keliamos grėsmės taikai ir saugumui (rezoliucija 2178 (2014)),

  –       atsižvelgdamas į Rygos bendrą pareiškimą, padarytą po neoficialaus teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimo Rygoje 2015 m. sausio 29–30 d.,

  –       atsižvelgdamas į Maltos komunikatą, priimtą per 2008 m. vasario 11 d. Maltoje vykusį pirmąjį Europos Sąjungos ir Arabų Valstybių Lygos valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimą,

  –       atsižvelgdamas į ES ir Arabų Valstybių Lygos ryšių palaikymo biuro Maltoje veiklą, kuria siekiama sudaryti geresnes sąlygas Komisijos ir Arabų Lygos dialogui,

  –       atsižvelgdamas į per 2012 m. lapkričio 13 d. Kaire vykusį antrąjį Europos Sąjungos ir Arabų Valstybių Lygos valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimą parengtą Kairo deklaraciją,

  –       atsižvelgdamas į per 2014 m. birželio 10–11 d. Atėnuose vykusį trečiąjį Europos Sąjungos ir Arabų Valstybių Lygos valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimą parengtą Atėnų deklaraciją,

  –       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 19 d. Briuselyje sudarytą Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir Arabų Valstybių Lygos generalinio sekretoriato susitarimo memorandumą,

  –       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 11 d. rezoliuciją dėl kovos su terorizmu priemonių[1],

  –       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte[2],

  –       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimo[3],

  –       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 2 d. rezoliuciją dėl Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūros[4],

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi pastarieji teroristų išpuoliai Prancūzijoje, kovos su terorizmu priemonės, kurių imtasi Belgijoje ir Vokietijoje, taip pat didėjanti užsienio teroristų kovotojų reiškinio keliama grėsmė visame pasaulyje yra aiškus ir tvirtas ženklas, kad nacionaliniu ir ES lygmeniu reikia sustiprinti kovos su terorizmu pastangas;

  B.     kadangi Arabų Valstybių Lyga (1945 m. įkurta 22 arabų regiono valstybių grupė) atlieka galimai konstruktyvų vaidmenį remiant perėjimą pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse;

  C.     kadangi ES ir valstybės narės ketina suintensyvinti ryšius su Arabų Valstybių Lyga nustatant darbo metodų struktūrą ir pradedant reguliarų politinį dialogą siekiant spręsti bendrus su kova su terorizmu susijusius iššūkius ir gerinti partnerystę saugumo srityje;

  D.     kadangi reiškinys, kai kovotojai iš Europos vyksta į skirtingas vietas kovoti džihado kare, ir grėsmė saugumui, kurią jie ES teritorijoje gali kelti grįžę atgal, greičiausiai išliks ir ateinančiais metais;

  E.     kadangi pirminė atsakomybė kovojant su terorizmu tenka valstybėms narėms, o ES gali ir turėtų padėti reaguoti dėl tarptautinio šios grėsmės pobūdžio;

  F.     kadangi ES, vykdydama ES išorės veiksmus, rūpestingai siekia plėtoti bendradarbiavimą su regioniniais partneriais reagavimo krizės metu ir ankstyvojo įspėjimo srityse;

  G.     kadangi arabų pasaulis buvo pagrindinė įvairių susitikimų ir renginių, kuriuos organizavo Europos Parlamentas ir Arabų Valstybių Lyga rengdami 2008 m. kultūrų dialogo metų renginius, tema;

  H.     kadangi Europos Parlamentas pagerino tarpparlamentinį bendradarbiavimą su nuolatiniu Arabų Parlamentu, kurį sudaro nacionalinių parlamentų atstovai;

  I.      kadangi susitarimo memorandumu siekiama padėti remti ir stiprinti ES valstybių narių ir Arabų Valstybių Lygos narių ryšius, taip siekiant stiprinti jų dialogą, kad būtų galima pasiekti bendrų tikslų tose srityse, kuriose yra bendrų interesų;

  J.      kadangi dialogu ir bendradarbiavimu pagal susitarimo memorandumą siekiama padėti skatinti keitimąsi informacija, siekiant ugdyti tarpusavio supratimą, gerinti konsultacijas ir ryšių palaikymo centrų steigimą, taip pat skatinti ir stiprinti dviejų partnerių santykius;

  1.      reiškia gilų liūdesį dėl precedento neturinčių žmonių kančių ir žūčių, kurias lėmė teroristų išpuoliai, ir reiškia savo solidarumą su visų nekaltų Sirijos konflikto aukų šeimomis; labai smerkia visus teroristų išpuolius (visų pirma tuos, kuriais taikomasi į žydų bendruomenes), kuriuos įvykdė ES valstybių narių piliečiai, sugrįžę iš konfliktų apimtų teritorijų arabų pasaulyje;

  2.      pakartoja, kad reaguojant į terorizmo grėsmę būtina išlaikyti laisvės ir saugumo pusiausvyrą ir apsvarstyti visas priemones, kurių reikia imtis atsižvelgiant į tai, ar jos atitinka teisinės valstybės principus ir su pagrindinėmis teisėmis susijusius reikalavimus;

  3.      palankiai vertina 2015 m. sausio 19 d. pasirašytą ES ir Arabų Valstybių Lygos susitarimo memorandumą bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje;

  4.      labai skatina ES valstybes nares ir Arabų Valstybių Lygos nares gerinti tarpusavio dialogą ir bendradarbiavimą siekiant skatinti ES ir Arabų Valstybių Lygos strateginį dialogą:

  a)      ugdant suvokimą politiniais ir su saugumu susijusiais klausimais, tą pasiekiant įvairiais būdais nuolat ir specialiais atvejais vykdomais mainais;

  b)     bendradarbiaujant kompetencijos srities klausimais siekiant į kitus susitikimus, pvz., ES ir Arabų Valstybių Lygos valstybių ministrų susitikimus ir kitus esminius susitikimus, įtraukti strateginio dialogo pažangą ir temas;

  c)      stiprinant jų bendradarbiavimą ir aptariant politinius ir su saugumu susijusius klausimus ankstyvojo įspėjimo ir reagavimo krizės metu, kovos su terorizmu, tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo ir kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu srityse;

  d)     nustatant iššūkius, bendrus tikslus ir galimus veiksmus tose srityse, kuriose yra bendrų interesų;

  5.      pripažįsta Arabų Valstybių Lygą kaip svarbią regioninę organizaciją platesniame Artimųjų Rytų regione ir ragina EIVT ir valstybes nares plėsti bendradarbiavimo su arabų regiono ir Viduržemio regiono šalimis apimtį dvišaliu ir daugiašaliu lygmeniu, pradedant nuo Arabų Valstybių Lygos;

  6.      pabrėžia vidinių ir išorinių saugumo aspektų derėjimo svarbą; mano, kad reikėtų kuo labiau padidinti bendrosios užsienio politikos, saugumo politikos ir teisingumo ir vidaus reikalų priemonių, įskaitant keitimąsi informacija ir policijos ir teisminį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač naudojantis susitarimų dėl savitarpio teisinės pagalbos, sąveiką visiškai laikantis ES sutarties 2, 3, 6 ir 21 straipsniuose išdėstytų principų; pabrėžia, kad visi susiję veikėjai, įskaitant ES kovos su terorizmu koordinatorių, turėtų glaudžiau bendradarbiauti, įtraukdami vidaus ir išorės aspektus;

  7.      ragina ES, stebint išorės ES sienas, užkirsti kelią nekontroliuojamai imigracijai į valstybes nares;

  8.      labai skatina valstybes nares skatinti palaikyti nuolatinius žvalgybos pareigūnų ryšius siekiant pagerinti bendradarbiavimą saugumo ir su kova su terorizmu susijusiais klausimais, taip pat valstybių narių teisėsaugos institucijas ir ES agentūras geriau keistis informacija, susijusia su grįžtančiais užsienio kovotojais islamistais, kurie yra precedento neturintis iššūkis saugumui;

  9.      ragina ES, Arabų Valstybių Lygą ir ypač jos valstybes nares spręsti su ideologija susijusias terorizmo keliamas problemas ir šalinti grėsmę, su kuria susiduria tie, kurie jį skatina, užkertant kelią tam, jog piliečiai būtų įtraukti į terorizmo veiklą, taip pat užtikrinti, kad jiems būtų teikiami tinkami patarimai ir parama; taip pat ragina bendradarbiauti su visais susijusiais sektoriais ir institucijomis tais atvejais, kai kyla radikalizacijos rizika, kurią reikia šalinti;

  10.    pakartoja savo poziciją, kad kovojant su terorizmu būtina šalinti ne tik pasekmes, bet ir esminius radikalizacijos veiksnius, taip pat pabrėžia, kad reikia visapusiško tarpsektorinio požiūrio, kuriuo būtų užtikrinama, jog būtų įtraukta visų atitinkamų sričių politika, įskaitant įtraukumo kultūros skatinimo ir tolerancijos, pasiektos švietimu, įgyvendinant socialinę ir regioninę politiką, svarbą;

  11.    pakartoja savo poziciją, kad religinių mažumų teisės neatskiriamai susijusios su pagarba kitoms pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, pvz., teisei į laisvę, saugumą, lygybę ir žodžio laisvę, ir ragina Arabų Valstybių Lygą, EIVT ir valstybes nares saugoti religines mažumas arabų pasaulyje bei visapusiškai įgyvendinti ES religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir apsaugos gaires;

  12.    pakartoja savo poziciją, kad kovos su terorizmu priemonės turi tikti visų rūšių terorizmui, ne tik teroristinės organizacijos „Al-Qaeda“ ir asmenų, kuriuos vienija bendra smurtinė atitinkama islamistų ideologija, terorizmui, tačiau pabrėžia tai, kad išteklių skirstymas turi būti proporcingas valstybių narių patiriamai grėsmei;

  13.    pakartoja savo poziciją, kad Saudo Arabija atlieka esminį vaidmenį finansuojant, skleidžiant ir skatinant pasaulyje ypač ekstremistinę islamo interpretaciją, kurios fanatizmu labiausiai pasižyminti atšaka įkvėpė tokias teroristines organizacijas, kaip vadinamoji Islamo valstybė ar „Al-Qaeda“;

  14.    pakartoja savo raginimą bendrai įvertinti reiškinį, kai jauni europiečiai vyksta į Siriją kovoti džihado kare, ir būtinybę susidaryti geresnį vaizdą apie įvairias Sirijoje kovojančias grupes, taip pat imtis priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią tam, kad jauni žmonės vyktų į Siriją, arba kuriomis siekiama grįžus tokiems asmenims siūlyti pagalbą, nustatyti kelionių maršrutus ir baudžiamosios teisenos veiksmus, taip pat bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis;

  15.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Arabų Valstybių Lygai ir valstybių narių parlamentams.