Procedură : 2015/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0221/2015

Texte depuse :

B8-0221/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0077

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 134kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE550.022v01-00
 
B8-0221/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la încheierea unui memorandum de înțelegere între UE și Liga Statelor Arabe pentru a coopera în vederea combaterii terorismului (2015/2573(RSP))


Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la încheierea unui memorandum de înțelegere între UE și Liga Statelor Arabe pentru a coopera în vederea combaterii terorismului (2015/2573(RSP))  
B8‑0221/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate al ONU la 24 septembrie 2014 referitoare la amenințările la adresa păcii internaționale și securității reprezentate de actele teroriste [Rezoluția 2178(2014)],

–       având în vedere Declarația comună de la Riga rezultată în urma întâlnirii informale a miniștrilor de justiție și afaceri interne la Riga, la 29 și 30 ianuarie 2015,

–       având în vedere Declarația din Malta, adoptată în cadrul primei reuniuni a miniștrilor de afaceri externe din UE și din țările Ligii Statelor Arabe, care a avut loc în Malta la 11 februarie 2008,

–       având în vedere activitățile Biroului de legătură UE-LSA din Malta, menite să faciliteze dialogul dintre Comisie și Liga Statelor Arabe,

–       având în vedere Declarația de la Cairo, adoptată în cadrul celei de-a doua reuniuni a miniștrilor de afaceri externe din UE și din țările Ligii Statelor Arabe, care a avut loc la Cairo la 13 noiembrie 2012,

–       având în vedere Declarația de la Atena, adoptată în cadrul celei de-a treia reuniuni a miniștrilor de afaceri externe din UE și din țările Ligii Statelor Arabe, care a avut loc la Atena în perioada 10-11 iunie 2014,

–       având în vedere memorandumul de înțelegere dintre Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Secretariatul General al Ligii Statelor Arabe (SGLSA), semnat la Bruxelles 19 iulie 2015,

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 februarie 2015 referitoare la măsurile de combatere a terorismului(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2015 referitoare la situația din Egipt(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014 referitoare la Strategia de securitate internă a UE(3),

–       având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2014 referitoare la evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm(4),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât recentele atacuri teroriste din Franța, măsurile de combaterea a terorismului luate în Belgia și Germania, și amenințarea din ce în ce mai mare reprezentată de luptătorii teroriști străini din toată lumea trimit un mesaj clar și ferm că eforturile de combatere a terorismului au fost sporite atât la nivel național, cât și la nivel internațional;

B.     întrucât LSA (Liga Statelor Arabe), un grup de 22 state arabe, instituit în 1945, poate juca un rol constructiv în sprijinirea tranziției în sudul regiunii mediteraneene;

C.     întrucât UE și statele sale membre doresc să intensifice relațiile cu Liga Arabă prin instituirea unei structuri de lucru și a unui dialog politic regulat pentru a aborda provocările comune legate de combaterea terorismului și a îmbunătăți un parteneriat de securitate;

D.     întrucât fenomenul luptătorilor din Europa care călătoresc în diferite locuri pentru a lupta în Jihad și amenințarea la adresa securității pe care o pot reprezenta în UE atunci când se repatriază sunt susceptibile de a continua și în viitorul apropiat;

E.     întrucât responsabilitatea principală pentru combaterea terorismului le revine statelor membre, iar UE poate și ar trebui să joace un rol de sprijin care să răspundă naturii transfrontaliere a amenințării;

F.     întrucât UE este dedicată dezvoltării cooperării cu partenerii regionali în ceea ce privește răspunsul în situații de criză și alerta timpurie, ca parte a acțiunii externe a UE;

G.     întrucât lumea arabă a reprezentat punctul central al unei serii de reuniuni și evenimente organizate de Parlamentul European și Liga Statelor Arabe, în cadrul Anului european al dialogului intercultural 2008;

H.     întrucât Parlamentul European a realizat progrese în ceea ce privește cooperarea interparlamentară cu Parlamentul Arab Permanent alcătuit din reprezentanți ai parlamentelor naționale;

I.      întrucât acest memorandum de înțelegere este destinat să sprijine și să consolideze relațiile dintre statele membre ale UE și statele membre ale Ligii Statelor Arabe în vederea intensificării dialogului pentru a atinge scopurile și obiectivele comune din domeniile de interes reciproc;

J.      întrucât dialogul și cooperarea în temeiul prezentului memorandum de înțelegere sunt menite să promoveze schimbul de informații, să încurajeze înțelegerea reciprocă, consultările și crearea unor puncte de contact, și să sprijine și să consolideze relațiile dintre cei doi parteneri,

1.      își exprimă consternarea profundă cu privire la nivelul fără precedent de suferințe umane și de pierderi de vieți omenești în urma atacurilor teroriste și își exprimă solidaritatea cu familiile tuturor victimelor nevinovate; condamnă în mod ferm toate atacurile teroriste, în special cele care vizează comunitățile evreiești, săvârșite de către cetățenii statelor membre ale UE care au revenit din zonele de conflict din lumea arabă;

2.      reafirmă necesitatea de a menține un echilibru între libertate și securitate ca răspuns la amenințările teroriste și de a analiza toate măsurile care trebuie adoptate din punctul de vedere al compatibilității acestora cu statul de drept și cerințele drepturilor fundamentale;

3.      salută memorandumul de înțelegere semnat la 19 ianuarie 2015 între UE și Liga Statelor Arabe pentru a coopera în vederea combaterii terorismului;

4.      încurajează ferm statele membre ale UE și membrii LSA să își intensifice dialogul și cooperarea în vederea promovării dialogului strategic dintre UE și LSA prin:

a)      creșterea nivelului lor de înțelegere pe teme politice și de securitate prin diverse schimburi permanente și ad-hoc;

b)     colaborarea în domeniul lor de competență cu scopul de a lua în considerare progresele și subiectele dialogului strategic în alte reuniuni, precum reuniunile ministeriale UE-LSA și a alte reuniuni la nivel de circumscripții;

c)      consolidarea cooperării lor și dezbaterea unor teme politice și de securitate din domeniul alertei timpurii și al răspunsului la situații de criză, combaterii terorismului, a criminalității organizate transnaționale și combaterii proliferării armelor de distrugere în masă;

d)     identificarea problemelor, a obiectivelor comune și a acțiunilor potențiale în domenii de interes comun;

5.      recunoaște LSA ca o importantă organizație regională în zona extinsă a Orientului Mijlociu și invită SEAE și statele membre să își sporească nivelul de cooperare, atât bilateral, cât și multilateral, cu țările arabe și țările mediteraneene, începând cu LSA;

6.      subliniază importanța coerenței dintre aspectele interne și externe ale securității; consideră că ar trebui maximizată sinergia dintre politica externă și de securitate comună și instrumentele din domeniul justiției și afacerilor interne (JAI), inclusiv schimbul de informații și cooperarea polițienească și judiciară cu țările terțe, în special cu ajutorul acordurilor de asistență juridică reciprocă, cu respectarea deplină a principiilor prevăzute la articolele 2, 3, 6 și 21 din TUE; subliniază, în acest context, că toți actorii relevanți, inclusiv coordonatorul UE al luptei împotriva terorismului, ar trebui să conlucreze strâns, integrând aspectele interne și pe cele externe;

7.      solicită UE să împiedice imigrația necontrolată în statele membre prin monitorizarea frontierelor externe ale UE;

8.      încurajează ferm statele membre să promoveze contacte regulate între agenții serviciilor de informații, în vederea îmbunătățirii cooperării în materie de securitate și combatere a terorismului, și un schimb mai bun de informații între autoritățile de aplicare a legii din statele membre și agențiile UE, care să vizeze luptătorii islamiști străini care revin acasă, creând o provocare fără precedent la adresa securității;

9.      invită UE, LSA și statele membre ale acesteia în mod specific să răspundă provocării ideologice reprezentate de terorism și amenințarea pe care o reprezintă cei care îl promovează, să împiedice cetățenii să fie atrași în acte teroriste, să se asigure că aceștia beneficiază de consiliere și asistență corespunzătoare și să coopereze cu toate sectoarele și instituțiile relevante atunci când există riscuri de radicalizare care trebuie abordate;

10.    își reiterează poziția, potrivit căreia în lupta împotriva terorismului, este esențial să se abordeze nu doar consecințele, ci și factorii care stau la baza radicalizării și subliniază necesitatea unei abordări transsectoriale cuprinzătoare care să asigure implicarea tuturor politicilor vizate, inclusiv importanța de a promova o cultură a incluziunii și a toleranței prin, de exemplu, educație, politici sociale și regionale;

11.    își reafirmă poziția, potrivit căreia drepturile minorităților religioase sunt inseparabil legate de respectarea celorlalte drepturi și libertăți fundamentale ale omului, cum ar fi dreptul la libertate, securitate, egalitate și libertatea de exprimare, și solicită LSA și statelor sale membre și SEAE să protejeze minoritățile religioase din lumea arabă și să pună pe deplin în aplicare orientările UE privind promovarea și protecția libertății de religie și de convingere;

12.    își reiterează poziția, potrivit căreia măsurile privind combaterea terorismului trebuie să se ocupe de toate formele de terorism și nu doar de al-Qaeda și persoanele care împărtășesc ideologia islamistă violentă asociată acesteia și că alocarea resurselor va fi proporțională cu amenințările cu care se confruntă statele membre;

13.    își reiterează poziția, potrivit căreia Arabia Saudită joacă un rol important în finanțarea, difuzarea și promovarea la nivel mondial a unei interpretări extremiste a Islamului, care, în viziunea sa cea mai sectară, a fost o sursă de inspirație pentru organizații teroriste precum așa-numitul stat islamic și Al Qaeda;

14.    își reiterează apelul în favoarea unei evaluări comune a fenomenului tinerilor europeni care merg în Siria pentru Jihad și necesitatea obținerii unei imagini mai clare privind diferitele grupuri care luptă în Siria, precum și măsuri de împiedicare a tinerilor de a merge în Siria sau de oferire de sprijin la întoarcere, și pentru detectarea deplasărilor și răspunsul în materie de justiție penală, precum și pentru cooperarea cu țările terțe;

15.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, LSA, precum și parlamentelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0032.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0012.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0012.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0276.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate