Návrh uznesenia - B8-0221/2015Návrh uznesenia
B8-0221/2015

NÁVRH UZNESENIA o memorande o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Geoffrey Van Orden, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Daniel Hannan, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0215/2015

Postup : 2015/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0221/2015
Predkladané texty :
B8-0221/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0221/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o memorande o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu

(2015/2573(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na rezolúciu, ktorú prijala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 24. septembra 2014, o hrozbách pre medzinárodný mier a bezpečnosť spôsobených teroristickými činmi (rezolúcia č.2178 (2014)),

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie z Rigy v nadväznosti na neformálne zasadnutie ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré sa konalo 29. a 30. januára 2015 v Rige,

–       so zreteľom na Maltské komuniké prijaté na prvom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov, ktoré sa konalo 11. februára 2008 na Malte,

–       so zreteľom na činnosť styčného úradu EÚ – LAS na Malte, zameranú na uľahčenie dialógu medzi Komisiou a Ligou arabských štátov,

–       so zreteľom na Káhirské vyhlásenie prijaté na druhom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov, ktoré sa konalo 13. novembra 2012 v Káhire,

–       so zreteľom na Aténske vyhlásenie prijaté na treťom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov, ktoré sa konalo 10. a 11. júna 2014 v Aténach,

–       so zreteľom na memorandum o porozumení medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a generálnym sekretariátom Ligy arabských štátov, ktoré bolo prijaté 19. januára 2015 v Bruseli,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. februára 2015 o protiteroristických opatreniach[1],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2015 o situácii v Egypte[2],

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2014 o obnovení stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ[3],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 2. apríla 2014 o priebežnom hodnotení Štokholmského programu[4],

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže nedávne teroristické útoky vo Francúzsku, opatrenia na boj proti terorizmu prijaté v Belgicku a Nemecku a rastúca hrozba, ktorú predstavuje fenomén zahraničných teroristických bojovníkov na celom svete, vysielajú jednoznačný a dôrazný signál, že je potrebné posilniť úsilie zamerané na boj proti terorizmu na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ;

B.     keďže LAS (Liga arabských štátov), skupina 22 arabských štátov zriadená v roku 1945, zohráva potenciálne konštruktívnu úlohu pri podpore transformácie v oblasti južného Stredozemia;

C.     keďže EÚ a jej členské štáty si želajú, aby sa zintenzívnili vzťahy s Ligou arabských štátov vytvorením pracovnej štruktúry a zavedením pravidelného politického dialógu s cieľom riešiť spoločné výzvy v boji proti terorizmu a pri zlepšovaní bezpečnostného partnerstva;

D.     keďže je pravdepodobné, že fenomén bojovníkov z Európy, ktorí cestujú na rôzne miesta, aby bojovali v rámci džihádu, a bezpečnostná hrozba, ktorú môžu predstavovať v rámci EÚ po svojom návrate, budú v nasledujúcich rokoch pretrvávať;

E.     keďže primárnu zodpovednosť v boji proti terorizmu nesú členské štáty, pričom EÚ môže a mala by zohrávať podpornú úlohu, ktorá pomáha reagovať na cezhraničnú povahu tejto hrozby;

F.     keďže EÚ je odhodlaná rozvíjať spoluprácu s regionálnymi partnermi v oblasti reakcie na krízy a včasného varovania, a to v rámci vonkajšej činnosti EÚ;

G.     keďže arabský svet bol stredobodom viacerých stretnutí a podujatí spoluorganizovaných Európskym parlamentom a Ligou arabských štátov v rámci roka medzikultúrneho dialógu 2008;

H.     keďže Európsky parlament presadzuje medziparlamentnú spoluprácu so stálym Arabským parlamentom, ktorý je zložený zo zástupcov národných parlamentov;

I.      keďže toto memorandum o porozumení je zamerané na podporu a posilnenie vzťahov medzi členskými štátmi EÚ a členmi Ligy arabských štátov s cieľom posilniť ich dialóg v záujme dosiahnutia spoločných cieľov a cieľov v oblastiach spoločného záujmu;

J.      keďže dialóg a spolupráca v rámci tohto memoranda o porozumení sú zamerané na podporu výmeny informácií, presadzovanie vzájomného porozumenia, konzultácie a zriadenie kontaktných bodov, ako aj na podporu a posilňovanie vzťahov medzi oboma partnermi;

1.      vyjadruje hlboké zdesenie z nevídaného ľudského utrpenia a zo strát na životoch v dôsledku teroristických útokov a vyjadruje solidaritu s rodinami všetkých nevinných obetí; dôrazne odsudzuje všetky teroristické útoky, najmä tie, ktoré sú zamerané na židovské komunity, ktoré spáchali občania členských štátov EÚ, ktorí sa vrátili z oblastí konfliktov v arabskom svete;

2.      opätovne potvrdzuje, že v rámci odpovede na teroristické hrozby je potrebné zachovať rovnováhu medzi slobodou a zvážiť všetky opatrenia, ktoré sa majú prijať, s ohľadom na zlučiteľnosť týchto opatrení s právnym štátom a požiadavkami základných práv;

3.      víta o memorandum o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu, podpísané 19. januára 2015;

4.      dôrazne nabáda členské štáty EÚ a členov Ligy arabských štátov, aby posilnili svoj dialóg a spoluprácu s cieľom podporovať strategický dialóg EÚ a LAS prostredníctvom:

a)      zvýšenia svojej informovanosti o politických a bezpečnostných otázkach pomocou rôznych stálych výmen a výmen ad hoc,

b)     spolupráce vo svojich oblastiach pôsobnosti v záujme zohľadnenia pokroku a tém strategického dialógu v rámci ďalších stretnutí, ako sú napríklad zasadnutia ministrov EÚ a LAS a iné stretnutia vyplývajúce z volieb,

c)      posilnenia svojej spolupráce a diskutovania o politických a bezpečnostných otázkach v oblastiach včasného varovania a reakcie na krízy, boja proti terorizmu, nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti a boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN),

d)     identifikovania výziev, spoločných cieľov a možných opatrení v oblastiach spoločného záujmu;

5.      uznáva LAS ako významnú regionálnu organizáciu v širšom regióne Blízkeho východu a vyzýva ESVČ a členské štáty, aby zvýšili úroveň dvojstrannej aj viacstrannej spolupráce s arabskými krajinami a krajinami Stredozemia, počnúc spoluprácou s LAS;

6.      zdôrazňuje význam súdržnosti medzi vnútornými a vonkajšími hľadiskami bezpečnosti; domnieva sa, že súčinnosť medzi nástrojmi spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV) vrátane výmeny informácií a policajnej a justičnej spolupráce s tretími krajinami, najmä využitím dohôd o vzájomnej právnej pomoci, by mala byť na čo najvyššej úrovni, a to v plnom súlade so zásadami stanovenými v článkoch 2, 3, 6 a 21 ZEÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky príslušné subjekty vrátane koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu by mali úzko spolupracovať, zahŕňajúc pritom vnútorné a vonkajšie aspekty;

7.      vyzýva EÚ, aby zabránila nekontrolovanému prisťahovalectvu do členských štátov prostredníctvom sledovania vonkajších hraníc EÚ;

8.      dôrazne vyzýva členské štáty, aby podporovali pravidelné kontakty medzi úradníkmi spravodajských služieb v záujme zlepšenia spolupráce v oblasti bezpečnosti a v oblasti otázok boja proti terorizmu a lepšiu výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov a agentúrami EÚ zameranú na islamistických zahraničných bojovníkov, ktorí sa vracajú domov a predstavujú nebývalú výzvu v oblasti bezpečnosti;

9.      vyzýva EÚ, LAS a jej členské štáty, aby konkrétne reagovali na ideologickú výzvu terorizmu a hrozbu pochádzajúcu od tých, ktorí terorizmus propagujú, bránili občanom v zapájaní sa do terorizmu, zabezpečovali im primerané poradenstvo a podporu a spolupracovali so všetkými relevantnými sektormi a inštitúciami v oblastiach, kde existuje riziko radikalizácie, ktoré treba riešiť;

10.    opakuje svoju pozíciu, že v boji proti terorizmu je nutné zaoberať sa nielen následkami, ale aj faktormi, ktoré sú základnou príčinou radikalizácie, a zdôrazňuje potrebu komplexného medzisektorového prístupu zaisťujúceho zapojenie všetkých príslušných politík vrátane významu podpory kultúry začleňovania a tolerancie, napríklad prostredníctvom politiky v oblasti vzdelávania a sociálnej a regionálnej politiky;

11.    opakuje svoju pozíciu, že práva náboženských menšín sú neoddeliteľne späté s dodržiavaním ďalších základných ľudských práv a slobôd, ako sú právo na slobodu, bezpečnosť, rovnosť a slobodu prejavu, a vyzýva LAS, ESVČ a jej členské štáty, aby chránili náboženské menšiny v arabskom svete a plne vykonávali usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery;

12.    opakuje svoju pozíciu, že opatrenia v oblasti boja proti terorizmu sa musia zaoberať všetkými formami terorizmu, a nielen al-Káidou a jednotlivcami, ktorí zastávajú násilnú islamskú ideológiu, ktorá s ňou súvisí, ale že prideľovanie zdrojov bude úmerné hrozbám, ktorým členské štáty čelia;

13.    opakuje svoju pozíciu, že Saudská Arábia zohráva vedúcu úlohu pri financovaní, šírení a presadzovaní mimoriadne extrémistického výkladu islamu na celom svete, ktorý vo svojej najviac sektárskej vízii inšpiroval teroristické organizácie, ako je tzv. Islamský štát a al-Káida;

14.    opakuje svoju výzvu týkajúcu sa spoločného posúdenia fenoménu mladých Európanov, ktorí odchádzajú do Sýrie na účely džihádu, a potreby získať lepší obraz o rôznych skupinách bojujúcich v Sýrii, a výzvu týkajúcu sa opatrení na zabránenie odchodu mladých ľudí do Sýrie alebo ponúknutie pomoci pri ich návrate, odhaľovania pohybu a zabezpečenia reakcie trestného súdnictva, ako aj spolupráce s tretími krajinami;

15.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, LAS a parlamentom členských štátov.