Postup : 2015/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0222/2015

Předložené texty :

B8-0222/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0077

NÁVRH USNESENÍ
PDF 140kWORD 73k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE550.023v01-00
 
B8-0222/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o vztazích mezi EU a Ligou arabských států s cílem spolupracovat v boji proti terorismu (2015/2573(RSP))


Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU a Ligou arabských států s cílem spolupracovat v boji proti terorismu (2015/2573 (RSP))  
B8‑0222/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se arabských států,

–       s ohledem na rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů o globální strategii OSN pro boj proti terorismu (rezoluce 60/288 ze dne 20. září 2006, A/RES/62/272 ze dne 5. září 2008 a 64/297 ze dne 8. září 2010),

–       s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

–       s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o boji proti terorismu, zejména na její závěry z února 2015,

–       s ohledem na setkání ministrů zahraničí EU a Ligy arabských států, především na setkání, které se konalo v Aténách v červnu 2014,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o boji proti extremismu a terorismu,

–       s ohledem na memorandum o porozumění mezi Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a Generálním sekretariátem Ligy arabských států (LAS), které bylo podepsáno dne 19. ledna 2015 v Bruselu, a s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky po jejím setkání s generálním tajemníkem LAS Dr. Nabilem al Arabím,

–       s ohledem na protiteroristickou strategii EU pro Sýrii a Irák, se zvláštním důrazem na zahraniční bojovníky (přijatou dne 20. října 2014), která se především týká zahraničních teroristů a komunikace mezi EU a zeměmi Maghrebu,

–       s ohledem na společné sdělení o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák a o teroristické hrozbě, kterou představuje Islámský stát (Dá'iš),

–       s ohledem na prohlášení členů Evropské rady, především na prohlášení vydaná po neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád dne 12. února 2015,

–       s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, především na rezoluce 2170 a 2178 (2014),

–       s ohledem na prohlášení ze summitu NATO ze dne 5. září 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že celosvětovou bezpečnost ohrožují hlavně terorismus a násilný extremismus;

B.     vzhledem k tomu, že terorismus není namířen pouze proti bezpečnosti lidí, ale i proti svobodě slova a různorodosti ve společnosti;

C.     vzhledem k tomu, že terorismus představuje celosvětovou hrozbu, kterou je třeba potírat pomocí koordinovaného úsilí ze strany vnitrostátních vlád a regionálních a mezinárodních organizací; zdůrazňuje, že pouze globální aliance může tuto hrozbu účinně řešit v plném souladu s mezinárodním právem, základními hodnotami a mezinárodními normami v oblasti lidských práv;

D.     vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Evropě se v posledních letech dramaticky změnila v důsledku nových konfliktů a otřesů v bezprostředním sousedství EU, rychlého rozvoje nových technologií a znepokojivé radikalizace, která v EU, sousedních zemích i na celém světě vede k násilí a terorismu;

E.     vzhledem k tomu, že vnější politika EU musí přispívat k boji proti hrozbě terorismu, který se v některých oblastech v sousedství EU stupňuje, zejména v Sýrii a Libyi; vzhledem k tomu, že preventivní strategie boje proti terorismu by se měly zakládat na vícestranném přístupu zaměřeném na přímé předcházení přípravy útoků na unijním území a také na integraci potřeby řešit primární příčiny terorismu;

F.     vzhledem k tomu, že memorandum o porozumění mezi ESVČ a generálním sekretariátem LAS byl podepsán dne 19. ledna 2015 s cílem, mimo jiné, posílit spolupráci v rámci politických a bezpečnostních otázek z oblasti včasného varování a reakce na krizi, boje proti terorismu a nadnárodního organizovaného zločinu a boje proti šíření zbraní hromadného ničení;

G.     vzhledem k tomu, že EU soustavně čelí teroristické hrozbě, jejíž podoba se mění a která se za poslední desetiletí zhmotnila v několika jejích členských státech, přičemž teroristické útoky nemířily pouze na její občany, ale i na hodnoty a svobody, na nichž je Unie založena;

H.     vzhledem k tomu, že šíření terorismu je snadnější díky využívání internetu a sociálních médií; vzhledem k tomu, že v důsledku kybernetického terorismu mohou teroristické skupiny vytvářet vazby a zůstávat ve spojení, aniž by musely překonávat fyzické překážky v podobě hranic, a proto nepotřebují v jednotlivých zemích základny a útočiště;

I.      vzhledem k tomu, že EU čelí velmi vážné a stále rostoucí hrozbě tzv. „zahraničních bojovníků z EU“, tj. jedinců, kteří odcestovali do některého státu, v němž nemají trvalý pobyt ani jeho občanství, aby tam páchali nebo plánovali teroristické činy nebo aby poskytovali či absolvovali teroristický výcvik, a to i v souvislosti s ozbrojenými konflikty; vzhledem k tomu, že podle odhadů 3 500 až 5 000 státních příslušníků EU opustilo své domovy, aby bojovali jako zahraniční bojovníci ve válečných konfliktech a násilných střetech, které vypukly v Sýrii, v Iráku a v Libyi, a stávají se obrovskou hrozbou pro bezpečnost občanů EU;

1.      vítá neochabující společné úsilí EU a arabských států založené na spolupráci při řešení aspektů společného zájmu a v této souvislosti zmiňuje pravidelná setkání ministrů zahraničí EU a Ligy arabských států a memorandum o porozumění mezi ESVČ a generálním sekretariátem Ligy arabských států;

2.      vítá navázání strategického dialogu mezi EU a LAS, který zahrnuje výměny poznatků o politických a bezpečnostních záležitostech, výměnu pravidelných setkání mezi Politickým a bezpečnostním výborem EU a arabskými stálými zástupci, a oceňuje pokrok, kterého se dosáhlo v oblasti včasného varování a reakce na krizi, především co se týče plného provádění projektu včasného varování a reakce na krizi;

3.      vítá rostoucí počet iniciativ v celé Evropě, které spojují různá společenství a náboženské skupiny v boji proti extremismu a při obraně základních hodnot, svobody a bezpečnosti všech občanů, a vítá memorandum EU a Ligy arabských států, jenž tento dialog a spolupráci posouvá na mnohostrannou úroveň;

4.      upozorňuje, že současná teroristická hrozba v EU a arabských státech je především zapříčiněna džihádistickým extremismem; je toho názoru, že politika cílená na deradikalizaci a boj proti terorismu nemůže být účinná, pokud se v ní nebudou aktivně angažovat muslimská společenství v Evropě a pokud hlavní roli nebude hrát dialog a úzká spolupráce s muslimskými státy mimo Evropu;

5.      zdůrazňuje význam spolupráce v záležitostech humanitární pomoci prostřednictvím výměny informací o krizových situacích; zdůrazňuje význam sdílení hodnocení a osvědčených postupů podle potřeby i důležitost spolupráce při určování praktických kroků, které by hrozby pomohly řešit, a to včetně účinnějších opatření s cílem zabránit radikalizaci, náboru a přesunu teroristů a zahraničních bojovníků a vyřešit situaci bojovníků, již se vrátili do místa původního odjezdu;

6.      vyzývá ke spolupráci v boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, včetně obchodování s lidmi a drogami, a při zlepšování bezpečnosti na hranicích; vyzývá k dodržování rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2133 o vyplácení výkupného teroristickým skupinám;

7.      znovu zdůrazňuje význam spolupráce mezi EU a LAS v oblasti lidských práv, především co se týče trvalé podpory a ochrany lidských práv a prosazování všech lidských práv pro všechny, včetně práv na ekonomický a sociální rozvoj, svobodu projevu a svobodu náboženského vyznání či přesvědčení, přičemž obě strany také podporují hodnoty tolerance a soužití mezi různými náboženstvími a odmítají vyloučení, extremismus, podněcování k nenávisti a násilí a jejich šíření;

8.      důrazně odsuzuje nedávné útoky teroristických skupin a jednotlivců v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a Asii; poukazuje na to, že terorismus představuje přímou hrozbu pro všechny země a všechny osoby bez ohledu na jejich etnický původ nebo náboženské vyznání či přesvědčení;

9.      souhlasí, že je třeba začlenit boj proti terorismu do politického dialogu EU vedeného se třetími zeměmi, především s těmi v arabském světě a v Africe, a podporovat mezinárodní spolupráci a provádění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

10.    znovu připomíná, že mezinárodní společenství se zavázalo k přijetí opatření, která zaručují respektování lidských práv pro všechny a právního státu, které tvoří základ boje proti terorismu, a to prostřednictvím přijetí globální strategie Organizace spojených národů pro boj proti terorismu ustanovené v rezoluci Valného shromáždění 60/288, ve které se členské státy odhodlaly přijmout opatření s cílem vyřešit podmínky vedoucí k šíření terorismu, včetně nefunkčního právního státu a porušování lidských práv, a zajistit, že jsou veškeré přijaté kroky v rámci boje proti terorismu v souladu s jejich povinnostmi podle mezinárodní práva, především práva v oblasti lidských práv, uprchlického práva a mezinárodního humanitárního práva;

11.    souhlasí, že je také třeba správně identifikovat úsilí EU v boji proti terorismu a zaměřit se na hluboké socioekonomické a kulturní kořeny tohoto jevu; důrazně podporuje prošetření povahy politických systémů v zemích, se kterými spolupracuje s cílem zabezpečit dodržování zásad lidských práv, právního státu a demokracie;

12.    vyzývá EU, aby ve spolupráci s Ligou arabských států vyvinula cílený mechanismus, jenž by omezil výskyt obchodu se zbraněmi, především v těch státech, kde terorismus vzniká nebo kde jsou teroristi cvičeni; vyzývá EU, aby pozorně dohlížela na provádění vývozu zbraní, zejména co se týče technologie dvojího užití, které by mohli využít teroristé;

13.    vyzývá k vedení cíleného a aktualizovaného dialogu o bezpečnosti a boji proti terorismu s Alžírskem, Egyptem, Irákem, Izraelem, Jordánskem, Marokem, Libanonem, Saúdskou Arábií, Tuniskem a Radou pro spolupráci v Zálivu; vyzývá k většímu posílení politického dialogu s Ligou arabských států, Organizací islámské spolupráce, Africkou unií a dalšími relevantními regionálními koordinačními strukturami, jako je skupina G5 Sahel;

14.    vyzývá ke spolupráci v boji proti terorismu, která by přímo řešila hrozbu Islámského státu, z něhož se stal hlavní strůjce terorismu v oblastech, které má pod kontrolou, i mimo ně; zdůrazňuje, že boj proti terorismu znamená boj proti Islámskému státu, ať již působí kdekoli;

15.    podporuje mezinárodní iniciativy v oblasti boje proti radikalizaci a terorismu, jako je první mezinárodní středisko excelence pro boj proti násilnému extremismu („Hedayah“) v Abú Dhabí a Mezinárodní fond pro angažovanost společenství a odolnost (GCERF) zřízený v Ženevě; poukazuje na to, že úspěšně fungující síť EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci nabízí odborné znalosti potřebné ke spolupráci s místními komunitami i se třetími zeměmi;

16.    vyzývá Komisi a ESVČ, aby ve spolupráci s mezinárodními partnery zavedla opatření vedoucí ke zmírnění teroristických hrozeb a ohrožení stability, která by se zakládala na komplexním přístupu spojujícím diplomatické a socioekonomické nástroje a nástroje rozvoje, předcházení konfliktu, budování míru a řešení krizí;

17.    vyzývá k posílení spolupráce s klíčovými partnery a státy v boji proti financování terorismu; vyzývá EU, aby se s partnerskými státy zapojila do dialogu zaměřeného na boj proti financování terorismu, zejména pak financování Dá'iš, a aby s partnery na tomto klíčovém aspektu úzce spolupracovala, mimo jiné i s koalicí proti Islámskému státu;

18.    potvrzuje, že je třeba řešit základní faktory vedoucí k radikalizaci prostřednictvím podpory iniciativ napříč arabským světem s ohledem na mladé lidi, vzdělání, odbornou přípravu, pracovní příležitosti, občanskou společnost, reformu bezpečnostního sektoru a úlohu žen;

19.    zdůrazňuje význam zlepšení strategické komunikace, vytvoření informační strategie zaměřené na arabský svět, včetně vypracování argumentace zpochybňující propagandu teroristů, prosazování základních práv, zohledňování stále častějšího zneužívání internetu pro účely radikalizace a zapojení se prostřednictvím sociálních sítí a posílení komunikace v arabštině;

20.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a Radě, ESVČ, parlamentům členských států, Lize arabských států, Organizaci islámské spolupráce a Africké unii.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí