Procedure : 2015/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0222/2015

Indgivne tekster :

B8-0222/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0077

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 61k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE550.023v01-00
 
B8-0222/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga med henblik på samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (2015/2573(RSP))


Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga med henblik på samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (2015/2573(RSP))  
B8‑0222/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om de arabiske lande,

–       der henviser til De Forenede Nationers Generalforsamlings resolutioner on FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme (resolution 60/288 af 20. september 2006, A/RES/62/272 af 5. september 2008, og 64/297 af 8. september 2010),

–       der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der blev vedtaget i 1966,

–       der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om terrorbekæmpelse, særlig fra februar 2015,

–       der henviser til konklusionerne fra møderne mellem udenrigsministre fra Den Europæiske Union og Den Arabiske Liga, navnlig fra mødet i Athen i juni 2014,

–       der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om bekæmpelse af ekstremisme og terrorisme,

–       der henviser til aftalememorandummet mellem EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariat for Den Arabiske Liga (LAS), undertegnet den 19. januar 2015 i Bruxelles, og til erklæringerne fra næstformanden/den højtstående repræsentant efter hendes møde med generalsekretæren for LAS, Nabil El Araby,

–       der henviser til EU's strategi vedrørende terrorbekæmpelse og udenlandske krigere over for Syrien og Irak (vedtaget den 20. oktober 2014) med særligt fokus på udenlandske terrorkrigere og EU's Maghrebmeddelelse,

–       der henviser til den fælles meddelelse om EU's regionale strategi for Syrien og Irak samt truslen fra Daesh,

–       der henviser til erklæringerne fra medlemmer af Det Europæiske Råd, navnlig dem, der blev fremsat efter stats- og regeringschefernes uformelle møde den 12. februar 2015,

–       der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig resolution 2170 og 2178 (2014),

–       der henviser til erklæring af 5. september 2014 fra NATO-topmødet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at terrorisme og voldelig ekstremisme udgør alvorlige trusler mod vores sikkerhed og frihedsrettigheder på globalt plan;

B.     der henviser til, at terrorisme ikke udelukkende udgør en trussel mod menneskers sikkerhed, men også mod ytringsfriheden og mangfoldigheden i samfundet;

C.     der henviser til, at terrorisme udgør en global trussel, der skal imødegås ved en koordineret indsats fra de nationale og regionale regeringers og de internationale organisationers side; understreger, at kun en global alliance kan imødegå denne trussel effektivt og i fuld overensstemmelse med folkeretten, grundlæggende værdier og internationale menneskerettighedsstandarder;

D.     der henviser til, at sikkerhedssituationen i Europa har ændret sig drastisk i de senere år som følge af nye konflikter og omvæltninger i EU's umiddelbare nabolag, den hurtige udvikling af nye teknologier og den bekymrende stigning i radikalisering, der fører til vold og terror både i EU og i nabolandene samt på verdensplan;

E.     EU's eksterne foranstaltninger skal også bidrage til bekæmpelse af terrortruslen, der er stigende i visse dele af EU's nabolande, navnlig Syrien og Libyen; der henviser til, at forebyggelsesstrategier til bekæmpelse af terrorisme bør hvile på en mangesidet tilgang med det formål direkte at imødegå forberedelsen af angreb på EU's område, men som også er rettet mod nødvendigheden af at tage fat på de grundlæggende årsager til terrorisme;

F.     der henviser til, at aftalememorandummet mellem EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariatet for LAS, der blev undertegnet den 19. januar 2015, bl.a. tager sigte på en styrkelse af samarbejdet om politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål på områderne for tidlig varsling og kriserespons, bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende organiseret kriminalitet samt bekæmpelse af spredningen af masseødelæggelsesvåben;

G.     der henviser til, at EU står over for en vedvarende og voksende terrortrussel, som i løbet af det seneste årti har ramt adskillige medlemsstater hårdt med angreb, der ikke alene er rettet mod borgerne, men også mod de værdier og frihedsrettigheder, som Unionen hviler på;

H.     der henviser til, at udbredelsen af terroristpropaganda fremmes gennem brug af internettet og de sociale medier; der henviser til, at cyberterrorisme sætter terroristgrupper i stand til at etablere og vedligeholde forbindelser uden fysiske forhindringer i form af grænser og således reducerer behovet for baser eller fristeder i lande;

I.      der henviser til, at EU står over for en alvorlig og voksende trussel fra de såkaldte "udenlandske krigere", dvs. enkeltpersoner, der rejser til et andet land end det, hvor de har bopæl eller statsborgerskab, med det formål at udføre eller planlægge terrorhandlinger eller give eller modtage terroristtræning, bl.a. i forbindelse med væbnede konflikter; der henviser til, at skønsmæssigt 3 500-5 000 statsborgere fra EU-lande har forladt deres hjem for at blive udenlandske krigere i forbindelse med udbruddet af krigen og volden i Syrien, Irak og Libyen, hvilket udgør en enorm udfordring for EU-borgernes sikkerhed;

1.      glæder sig over EU's og de arabiske landes fortsatte fælles bestræbelser på at samarbejde om tage hånd om aspekter af fælles interesse, idet der i denne sammenhæng kan nævnes de regelmæssige møder mellem udenrigsministrene fra Den Europæiske Union og Den Arabiske Liga og aftalememorandummet mellem EU-Udenrigstjenesten og Generalsekretariatet for Den Arabiske Liga;

2.      glæder sig over indledningen af en strategisk dialog mellem EU og LAS, herunder drøftelserne om politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål og afholdelsen af regelmæssige møder i EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité med faste repræsentanter for de arabiske lande, og roser det fremskridt, der er gjort med hensyn til tidlig varsling og kriserespons, navnlig den fuldstændige gennemførelse af projektet om tidlig varsling og kriserespons;

3.      glæder sig over det stigende antal initiativer i hele Europa, som samler forskellige samfundsgrupper og religiøse samfund i kampen mod ekstremisme og til forsvar for de grundlæggende værdier, friheds- og sikkerhedsrettigheder for alle borgere, og glæder sig over aftalememorandummet mellem EU og Den Arabiske Liga, der løfter denne dialog og dette samarbejde op på et multilateralt plan;

4.      henviser til, at en af hovedårsagerne til den aktuelle terrortrussel i EU og i de arabiske lande er jihadistisk ekstremisme; er af den opfattelse, at en politik, der tager sigte på afradikalisering og bekæmpelse af terrorisme, udelukkende har en virkning, hvis de muslimske samfund i Europa spiller en aktiv rolle heri, og der iværksættes en dialog og tæt koordinering med muslimske lande uden for Europa;

5.      understreger betydningen af samarbejde om humanitære bistandsspørgsmål gennem udvekslingen af oplysninger om krisesituationer; understreger, at det er vigtigt at udveksle vurderinger og bedste praksis, hvor dette er hensigtsmæssigt, og samarbejde om at fastlægge, hvilke konkrete foranstaltninger der skal træffes til imødegåelse af truslen, herunder mere effektive tiltag til forebyggelse af radikalisering og rekruttering af terrorister og udenlandske krigere og deres udrejse samt i forbindelse med behandlingen af disse krigere, når de vender tilbage til deres afrejseland;

6.      opfordrer til samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, herunder handel med mennesker og narkotika, og om forbedring af grænsesikkerheden; opfordrer til overholdelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 2133 om udbetaling af løsepenge til terroristgrupper;

7.      bekræfter vigtigheden af samarbejdet mellem EU og LAS på menneskerettighedsområdet og understreger betydningen af fortsat at fremme og beskytte menneskerettighederne og værne om samtlige menneskerettigheder for alle, herunder retten til økonomisk og social udvikling og retten til ytringsfrihed og religions- og trosfrihed, samtidig med at værdierne tolerance og sameksistens mellem forskellige religioner fremmes, og udstødelse, ekstremisme, opfordring til og udbredelse af had og vold forebygges;

8.      fordømmer på det kraftigste de nylige angreb, der er udført af terroristgrupper og enkeltpersoner i Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien; understreger, at terrorisme udgør en direkte trussel mod alle lande og alle mennesker, uanset deres etniske baggrund, religion eller tro;

9.      bekræfter behovet for at integrere terrorbekæmpelse i EU's politiske dialoger med tredjelande, navnlig i den arabiske verden og i Afrika, og fremme internationalt samarbejde og gennemførelse af de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

10.    minder om, at det internationale samfund ved vedtagelsen af De Forenede Nationers globale strategi for bekæmpelse af terrorisme har forpligtet sig til at vedtage foranstaltninger, der sikrer, at respekten for menneskerettighederne for alle og retsstatsprincippet udgør grundlaget for bekæmpelse af terrorisme, og at FN's medlemmer ved resolution 60/288 har lovet at vedtage foranstaltninger, der tager sigte på at imødegå forhold, der fremmer spredningen af terrorisme, herunder fraværet af retsstatsprincippet og krænkelser af menneskerettighederne, og at sikre, at alle foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme lever op til de folkeretlige forpligtelser, især menneskerettighedslovgivningen, flygtningelovgivningen og den humanitære folkeret;

11.    understreger behovet for, at man i forbindelse med EU's bestræbelser på at bekæmpe terrorisme klart bør identificere og fokusere på de grundlæggende socioøkonomiske og kulturelle årsager til dette fænomen; opfordrer indtrængende til, at man undersøger karakteren af det politiske system i de lande, man samarbejder med, for at sikre respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet;

12.    opfordrer EU til i samarbejde med Den Arabiske Liga at udvikle en særlig mekanisme, der tager sigte på at begrænse våbenhandel, ved især at målrette denne mod de lande, terroristerne stammer fra, eller hvor de modtager træning; opfordrer EU til nøje at overvåge gennemførelsen af aftaler om våbeneksport, navnlig eksport af teknologi med dobbelt anvendelse, som kan ende i hænderne på terrorister;

13.    opfordrer til målrettede og forbedrede dialoger om sikkerhed og terrorbekæmpelse med Algeriet, Egypten, Irak, Israel, Jordan, Marokko, Libanon, Saudi-Arabien og Tunesien samt Golfsamarbejdsrådet; opfordrer til en styrkelse af den politiske dialog med Den Arabiske Liga, Den Islamiske Samarbejdsorganisation, Den Afrikanske Union og andre relevante regionale koordinerende strukturer, f.eks. G5 Sahel;

14.    opfordrer til, at samarbejdet om terrorbekæmpelse specifikt behandler truslen fra ISIS, som har udviklet sig til en hovedleverandør af terrorister i og uden for de områder, de kontrollerer; understreger, at bekæmpelse af terrorisme indebærer bekæmpelse af ISIS, uanset hvor denne gruppe opererer;

15.    støtter de internationale initiativer til bekæmpelse af radikalisering og terrorisme, som f.eks. det første internationale ekspertisecenter for bekæmpelse af voldelig ekstremisme ("Hedayah") i Abu Dhabi og Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) i Genève; henviser til, at det vellykkede EU-netværk til bevidstgørelse om radikalisering stiller deres ekspertviden til rådighed for lokalsamfund og tredjelande;

16.    opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til i samarbejde med internationale partnere at afbøde terrortrusler og trusler mod stabiliteten gennem en omfattende tilgang, der kombinerer diplomatiske, socioøkonomiske, udviklingsrelaterede, konfliktforebyggende, fredsopbyggende og krisestyringsrelaterede redskaber;

17.    opfordrer til styrkelse af samarbejdet med vigtige partnere og lande om bekæmpelse af finansiering af terrorisme; opfordrer EU til at gå i dialog med partnerlandene om bekæmpelse af finansiering af terrorisme, navnlig Daesh's terror, og til at indlede et tæt samarbejde med partnere, herunder inden for koalitionen mod ISIL;

18.    bekræfter behovet for at tackle de underliggende radikaliseringsfaktorer ved at støtte initiativer i hele den arabiske verden vedrørende unge, uddannelse, erhvervsuddannelse, jobmuligheder, civilsamfundet, sikkerhedssektorreform samt kvinders rolle;

19.    understreger betydningen af en bedre strategisk kommunikation, udarbejdelse af en opsøgende strategi for den arabiske verden, herunder udvikling af modfortællinger til terroristpropagandaen, fremme af de grundlæggende rettigheder og hensyntagen til den stadigt hyppigere misbrug af internettet i forbindelse med radikalisering, dialog via de sociale medier og styrkelse af kommunikationen på arabisk;

20.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Arabiske Liga, Den Islamiske Samarbejdsorganisation samt Den Afrikanske Union.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik