Διαδικασία : 2015/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0222/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0222/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0077

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 152kWORD 78k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE550.023v01-00
 
B8-0222/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών όσον αφορά τη συνεργασία για την πάταξη της τρομοκρατίας (2015/2573(RSP))


Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă εξ ονόματος της Ομάδας S&D

B8‑0222/2015 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών όσον αφορά τη συνεργασία για την πάταξη της τρομοκρατίας (2015/2573(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα αραβικά κράτη,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (UNGA) σχετικά με την Παγκόσμια Αντιτρομοκρατική Στρατηγική του ΟΗΕ (ψηφίσματα 60/288 της 20ής Σεπτεμβρίου 2006, A/RES/62/272 της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 και 64/297 της 8ης Σεπτεμβρίου 2010),

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που εγκρίθηκε το 1966,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πάταξη της τρομοκρατίας, ιδίως δε εκείνα του Φεβρουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τις συνεδριάσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, ιδίως δε αυτή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας,

–       έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και της Γενικής Γραμματείας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών (LAS), το οποίο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιανουαρίου 2015, καθώς και τις δηλώσεις της ΑΕ/ΥΕ μετά από τη συνάντησή της με τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, κ. Nabil El Araby,

–       έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ και για την αντιτρομοκρατία/τους αλλοδαπούς μαχητές που εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2014, με ειδική αναφορά στους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και στην ανακοίνωση της ΕΕ για το Μαγκρέμπ,

–       έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή περιφερειακή στρατηγική για την Συρία και το Ιράκ, καθώς και για την απειλή του Da’esh,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδίως εκείνες μετά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 12 Φεβρουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τις αποφάσεις 2170 και 2178 (2014),

–       έχοντας υπόψη τη Δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός συνιστούν σοβαρές απειλές για την ασφάλεια και τις ελευθερίες σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία στοχοποιεί όχι μόνο την ασφάλεια των ατόμων, αλλά και την ελευθερία του λόγου και την πολυμορφία των κοινωνιών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία συνιστά παγκόσμια απειλή, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένη προσπάθεια των εθνικών κυβερνήσεων και των περιφερειακών και διεθνών οργανισμών· ότι μόνο μια παγκόσμια συμμαχία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή αποτελεσματικά, με πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, τις θεμελιώδεις αξίες και τις διεθνείς προδιαγραφές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των νέων συγκρούσεων και αναταραχών στον άμεσο περίγυρο της ΕΕ, της ραγδαίας εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και της ανησυχητικά αυξανόμενης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία και την τρομοκρατία τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ και στις γειτονικές χώρες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής, που κλιμακώνεται σε ορισμένα μέρη της γειτονίας της, και ιδίως στη Συρία και τη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές πρόληψης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πρέπει να βασίζονται σε μια πλουραλιστική προσέγγιση με σκοπό την άμεση αντίκρουση της προπαρασκευής επιθέσεων στο έδαφος της Ένωσης, αλλά και την συνεκτίμηση της ανάγκης να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Ιανουαρίου 2015 υπεγράφη ένα μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Γενικής Γραμματείας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, το οποίο αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να ενισχυθεί η συνεργασία σε θέματα πολιτικής και ασφάλειας στους τομείς της έγκαιρης προειδοποίησης και της αντιμετώπισης των κρίσεων, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μια συνεχή και μεταβαλλόμενη τρομοκρατική απειλή η οποία κατά την τελευταία δεκαετία έχει πλήξει σοβαρά αρκετά από τα κράτη μέλη, με επιθέσεις κατά πολιτών της καθώς και κατά των αξιών και ελευθεριών στις οποίες είναι θεμελιωμένη η Ένωση·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας διευκολύνεται από τη χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο δίνει τη δυνατότητα σε τρομοκρατικές ομάδες να δημιουργούν και να διατηρούν δεσμούς χωρίς το φυσικό εμπόδιο των συνόρων, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη να διατηρούν βάσεις ή καταφύγια σε διάφορες χώρες·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τις σοβαρές και αυξανόμενες απειλές που προέρχονται από τους λεγόμενους «αλλοδαπούς μαχητές ΕΕ», δηλαδή τα άτομα που ταξιδεύουν σε κράτος άλλο από το κράτος κατοικίας ή ιθαγένειας με σκοπό την τέλεση ή προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή την παροχή ή λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με ένοπλες συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 3.500 έως 5.000 πολίτες της ΕΕ έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους προκειμένου να γίνουν αλλοδαποί μαχητές, μετά την έκρηξη του πολέμου και της βίας στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, συνιστώντας τεράστιο πρόβλημα για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

1.      χαιρετίζει τις διαρκείς κοινές προσπάθειες της ΕΕ και των αραβικών κρατών να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, αναφέροντας, στο πλαίσιο αυτό, τις τακτικές συνεδριάσεις των υπουργών Εξωτερικών Ευρωπαϊκής Ένωσης — Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Γενικής Γραμματείας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών·

2.      χαιρετίζει τη θέσπιση του στρατηγικού διαλόγου ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών σε θέματα πολιτικής και ασφάλειας, των τακτικών συναντήσεων της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ με τους Άραβες Μόνιμους Αντιπροσώπους, και επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης και της αντιμετώπισης κρίσεων, ιδίως την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης κρίσεων·

3.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αυξανόμενες πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη που συνενώνουν διάφορες κοινότητες και θρησκευτικές ομάδες κατά του εξτρεμισμού και υπέρ της προάσπισης των θεμελιωδών αξιών, της ελευθερίας και της ασφάλειας για όλους τους πολίτες, και χαιρετίζει το μνημόνιο ΕΕ - Αραβικού Συνδέσμου, που θέτει αυτό το διάλογο και αυτή τη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο·

4.      σημειώνει ότι η παρούσα τρομοκρατική απειλή στην ΕΕ και στα αραβικά κράτη έχει μεταξύ των βασικών αιτίων της τον εξτρεμιστικό τζιχαντισμό· συμφωνεί με την άποψη ότι μια πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς τον ενεργό ρόλο των μουσουλμανικών κοινοτήτων εντός Ευρώπης και χωρίς τον διάλογο και τη στενή συνεργασία με τις μουσουλμανικές χώρες εκτός Ευρώπης·

5.      τονίζει τη σημασία της συνεργασίας σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις καταστάσεις κρίσης· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ανταλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, αξιολογήσεων και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η συνεργασία στον προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των απειλών, όπου περιλαμβάνονται και αποτελεσματικότερα μέτρα κατά της ριζοσπαστικοποίησης, της στρατολόγησης και των μετακινήσεων τρομοκρατών και αλλοδαπών μαχητών, καθώς και για την αντιμετώπιση των μαχητών που επιστρέφουν στον τόπο αναχώρησής τους·

6.      ζητεί συνεργασία στην καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, στο οποίο περιλαμβάνεται και η λαθρεμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών, και ζητεί βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων· ζητεί συμμόρφωση με την απόφαση 2133 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταβολή λύτρων σε τρομοκρατικές ομάδες·

7.      επαναβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας της ΕΕ με τον Αραβικό Σύνδεσμο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας τη σημασία του να συνεχισθεί η προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, όπου περιλαμβάνονται το δικαίωμα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων, και παράλληλα η προαγωγή των αξιών της ανοχής και της συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και η απόρριψη του αποκλεισμού, του εξτρεμισμού, της υποδαύλισης και διάδοσης του μίσους και της βίας·

8.      καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις από τρομοκρατικές ομάδες και άτομα στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και στην Ασία· υπογραμμίζει ότι η τρομοκρατία συνιστά άμεση απειλή για όλα τα κράτη και όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή πεποιθήσεις·

9.      υποστηρίζει την ανάγκη να ενταχθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον πολιτικό διάλογο της ΕΕ με τις τρίτες χώρες, ιδίως του αραβικού κόσμου και της Αφρικής, και να προαχθούν η διεθνής συνεργασία και η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

10.    υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει μέτρα για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και για το κράτος δικαίου ως το θεμέλιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, και τούτο με τη θέσπιση της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ από τη Γενική Συνέλευση με την απόφαση 60/288, με την οποία τα κράτη μέλη αποφάσισαν να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνθηκών που βοηθούν στην εξάπλωση της τρομοκρατίας, την έλλειψη κράτους δικαίου και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να φροντίζουν ώστε όσα μέτρα λαμβάνονται κατά της τρομοκρατίας θα είναι συμβατά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και ιδίως από το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δίκαιο των προσφύγων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

11.    υποστηρίζει την ανάγκη, οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τα σοβαρά κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά αίτια του φαινομένου αυτού· υποστηρίζει θερμά την ανάγκη να εξεταστεί η φύση του πολιτικού συστήματος των χωρών με τις οποίες συνεργάζεται, ώστε να διασφαλίσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας·

12.    καλεί την ΕΕ να αναπτύξει, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, ένα ειδικό μηχανισμό για να μειωθεί το φαινόμενο της λαθρεμπορίας όπλων, ιδίως απέναντι στις χώρες από τις οποίες προέρχεται η τρομοκρατία ή στις οποίες εκπαιδεύονται οι τρομοκράτες· ζητεί από την ΕΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξαγωγές όπλων, ιδιαίτερα των τεχνολογιών διπλής χρήσης που θα μπορούσαν στο τέλος να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες·

13.    ζητεί στοχευμένους και αναβαθμισμένους διαλόγους για την ασφάλεια και τον αντιτρομοκρατικό αγώνα με Αλγερία, Αίγυπτο, Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Μαρόκο, Τυνησία, Σαουδική Αραβία και με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου· ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών, τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, την Αφρικανική Ένωση και άλλες σχετικές περιφερειακές δομές συντονισμού, όπως η G 5 του Σαχέλ·

14.    ζητεί να εστιασθεί ρητώς η αντιτρομοκρατική συνεργασία στην απειλή του ISIS, που εξελίχθηκε σε μείζονα δίαυλο της τρομοκρατίας εντός και εκτός των εδαφών που έχει υπό τον έλεγχό του· υπογραμμίζει ότι αντιμετώπιση της τρομοκρατίας σημαίνει αντιμετώπιση του ISIS παντού όπου δραστηριοποιείται·

15.    υποστηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, όπως είναι το πρώτο διεθνές κέντρο αριστείας για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού (Hedayah) στο Abu Dhabi και η Δέσμευση της Παγκόσμιας Κοινότητας για το Ταμείο Αντοχής (GCERF) στη Γενεύη· σημειώνει ότι το επιτυχημένο δίκτυο της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση απέναντι στη ριζοσπαστικοποίηση (RAN) προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες καθώς και με τρίτες χώρες·

16.    καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναλάβουν δράση, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, για να περιορίσουν τις τρομοκρατικές απειλές και τις απειλές κατά της σταθερότητας βάσει μιας συνολικής αντίληψης που να συνδυάζει διπλωματικούς, κοινωνικοοικονομικούς, αναπτυξιακούς, μηχανισμούς και μηχανισμούς πρόληψης των συγκρούσεων, οικοδόμησης της ειρήνης και διαχείρισης των κρίσεων·

17.    ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία με τους βασικούς εταίρους και χώρες, για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει με τις χώρες εταίρους διάλογο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως του Da’esh, και να συνεργαστεί στενά με τους εταίρους της, μεταξύ άλλων του συνασπισμού κατά του ISIS, σχετικά με τη βασική αυτή πτυχή·

18.    επιβεβαιώνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης μέσα από την στήριξη πρωτοβουλιών σε όλο τον αραβικό κόσμο για τη νεολαία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την κοινωνία των πολιτών, για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και για το ρόλο των γυναικών·

19.    υπογραμμίζει τη σημασία του να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές στρατηγικές, να αναπτυχθεί μια ευρεία στρατηγική προσέγγισης του αραβικού κόσμου, μεταξύ άλλων και με την ανάπτυξη αντεπιχειρημάτων για την τρομοκρατική προπαγάνδα, να προαχθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και, λαμβανομένης υπόψη των όλο και συχνότερης κατάχρησης του Διαδικτύου στο πλαίσιο της ριζοσπαστικοποίησης, να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βελτιωθεί η επικοινωνία στην αραβική γλώσσα·

20.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, στην ΕΥΕΔ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και στην Αφρικανική Ένωση.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου