Proċedura : 2015/2573(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0222/2015

Testi mressqa :

B8-0222/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0077

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 143kWORD 77k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE550.023v01-00
 
B8-0222/2015

imressqa wara d-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta’ Proċedura


dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Lega tal-Istati Għarab għall-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (2015/2573(RSP))


Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă f’isem il-Grupp S&D

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Lega tal-Istati Għarab għall-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (2015/2573(RSP))  
B8-0222/2015

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Istati Għarab,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (AĠNU) dwar l-Istrateġija Globali tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra t-Terroriżmu (Riżoluzzjonijiet 60/288 tal-20 ta’ Settembru 2006, A/RES/62/272 tal-5 ta’ Settembru 2008, u 64/297 tat-8 ta’ Settembru 2010);

–       wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali tan-NU dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi adottat fl-1966,

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu, b’mod partikolari dawk ta’ Frar 2015,

–       wara li kkunsidra l-Laqgħat tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea u l-Lega tal-Istati Għarab, b’mod partikolari dik li saret f’Ateni f’Ġunju 2014,

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (VP/RGħ) dwar il-ġlieda kontra l-estremiżu u t-terroriżmu,

–       wara li kkunsidra l-Memorandum ta’ Qbil bejn is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u s-Segretarjat Ġenerali tal-Lega tal-Istati Għarab (LAS) iffirmat fid-19 ta’ Jannar 2015 fi Brussell, u d-dikjarazzjonijiet mill-VP/RGħ wara l-laqgħa tagħha mas-Segretarjat Ġenerali tal-LAS, Dr Nabil El Araby,

–       wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE dwar is-Sirja u l-Iraq u Kontra t-Terroriżmu u l-Ġellieda Barranin adottata fl-20 ta’ Ottubru 2014, b’referenza partikolari għall-ġellieda terroristiċi barranin u l-Komunikazzjoni tal-UE dwar il-Magreb,

–       wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta dwar l-istrateġija reġjonali tal-UE għas-Sirja u l-Iraq kif ukoll it-theddida tad-Da’esh (l-Istat Iżlamiku),

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-membri tal-Kunsill Ewropew, b’mod partikolari wara l-laqgħa informali tal-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern tat-12 ta’ Frar 2015,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, b’mod partikolari r-Riżoluzzjonijiet 2170 u 2178 (2014),

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tas-Summit tan-NATO tal-5 ta’ Settembru 2014,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.     billi t-terroriżmu u l-estremiżmu vjolenti huma theddidiet kbar għas-sikurezza u l-libertajiet fuq livell globali;

B.     billi t-terroriżmu mhux biss għandu fil-mira s-sigurtà tal-persuni, iżda wkoll il-libertà tal-espressjoni u d-diversità tas-soċjetajiet;

C.     billi t-terroriżmu huwa theddida globali li jeħtieġ li tiġi indirizzata bi sforz koordinat mill-gvernijiet nazzjonali u l-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali; jenfasizza li alleanza globali biss tista’ tindirizza din it-theddida b’mod effettiv, f’konformità sħiħa mad-dritt internazzjonali, il-valuri fundamentali u l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

D.     billi f’dawn l-aħħar snin, kien hemm bdil drammatiku fis-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Ewropa minħabba kunflitti ġodda u taqlib fil-viċinat immedjat tal-UE, l-iżvilupp rapidu ta’ teknoloġiji ġodda, u l-qawmien preokkupanti tar-radikaliżmu li qed iwassal għal vjolenza u terroriżmu fi ħdan l-UE, fil-pajjiżi ġirien u fuq livell globali;

E.     billi l-politiki esterni tal-UE għandhom jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-theddida terroristika, li qed tikber f’ċerti partijiet tal-viċinat tagħha, b’mod partikolari fis-Sirja u l-Libja; billi l-istrateġiji ta’ prevenzjoni biex jiġi miġġieled it-terroriżmu għandhom ikunu bbażati fuq approċċ plurali mmirat direttament kontra t-tħejjija ta’ attakki fuq it-territorju tal-Unjoni, iżda wkoll li jintegra l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi tat-terroriżmu;

F.     billi ġie ffirmat Memorandum ta’ Qbil bejn is-SEAE u s-Segretarjat Ġenerali tal-LAS fid-19 ta’ Jannar 2015, li għandu l-għan, fost oħrajn, li jsaħħaħ il-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet politiċi u ta’ sikurezza fl-oqsma ta’ twissija bikrija u reazzjoni għall-kriżijiet, li jiġġieled kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata transnazzjonali, u jiġġieled kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta’ qerda tal-massa;

G.     billi l-UE qed tħabbat wiċċha ma’ theddida terroristika kontinwa u li qed tevolvi, li fl-aħħar għaxar snin laqtet serjament bosta Stati Membri, b’attakki kontra ċ-ċittadini tagħha kif ukoll kontra l-valuri u l-libertajiet li fuqhom hija bbażata l-Unjoni;

H.     billi t-tixrid tal-propaganda terrorista qed tkun iffaċilitata mill-użu tal-internet u tal-midja soċjali; billi ċ-ċiberterroriżmu jippermetti lill-gruppi terroristiċi jistabbilixxu u jżommu kuntatt mingħajr l-ostakolu fiżiku tal-fruntieri, u b’hekk inaqqas il-bżonn ta’ bażijiet jew santwarji fil-pajjiżi;

I.      billi l-UE qed tħabbat wiċċha mat-theddida serja u li qed tikber li jirrappreżentaw l-hekk imsejħa "ġellieda barranin tal-UE", partikolarment individwi li jivvjaġġaw lejn stat li mhuwiex l-istat ta’ residenza jew nazzjonalità tagħhom bl-iskop li jwettqu jew jippjanaw atti terroristiċi, jew biex jagħtu jew jirċievu taħriġ terroristiku, fosthom b’rabta ma’ konflitti armati; billi hu stmat li bejn 3 500 sa 5 000 ċittadin tal-UE ħallew darhom biex isiru ġellieda barranin wara t-tfaqqigħ tal-gwerra u tal-vjolenza fis-Sirja, l-Iraq u l-Libja, u b'hekk qed joħolqu sfida enormi għas-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE;

1.      Jilqa’ l-isforzi konġunti kostanti tal-UE u tal-Istati Għarab sabiex jaħdmu flimkien biex jindirizzaw aspetti ta’ interess komuni, filwaqt li f’dan il-kuntest isemmi l-Laqgħat regolari għall-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea u l-Lega tal-Istati Għarab u l-Memorandum ta’ Qbil bejn is-SEAE u s-Segretarjat Ġenerali tal-Lega tal-Istati Għarab;

2.      Jilqa’ l-istabbiliment ta’ Djaloġu Strateġiku EU-LAS, inklużi skambji dwar kwistjonijiet politiċi u ta’ sigurtà, l-iskambju ta’ laqgħat regolari tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà tal-UE u r-Rappreżentanti Permanenti Għarab, u jfaħħar il-progress li sar fil-qasam tat-twissija bikrija u r-reazzjoni għall-kriżijiet, b’mod partikolari l-implimentazzjoni sħiħa tal-Proġett ta’ Twissija Bikrija u Reazzjoni għall-Kriżijiet;

3.      Jilqa’ n-numru li qed jiżdied ta’ inizjattivi fl-Ewropa li jgħaqqdu flimkien komunitajiet u gruppi reliġjużi differenti kontra l-estremiżmu u favur il-valuri fundamentali, il-libertà u s-sigurtà taċ-ċittadini kollha, u jilqa’ l-Memorandum bejn l-UE u l-Lega Għarbija, li jwassal dan id-djalogu u l-kooperazzjoni fuq livell multilaterali;

4.      Jinnota li l-estremiżmu ġiħadist huwa wieħed mill-kawżi prinċipali tat-theddida terroristika attwali fl-UE u fl-Istati Għarab; jappoġġa l-fehma li politika ta’ deradikalizzazzjoni u li tiġġieled kontra t-terroriżmu ma tistax tkun effettiva mingħajr rwol attiv min-naħa tal-komunitajiet Musulmani fl-Ewropa u d-djalogu u l-koordinazzjoni mill-qrib mal-pajjiżi Musulmani barra l-Ewropa;

5.      Jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni fi kwistjonijiet ta’ assistenza umanitarja permezz tal-iskambju ta’ informazzjoni dwar sitwazzjonijiet ta’ kriżi; jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza li jiġu kondiviżi, kif xieraq, il-valutazzjonijiet u prattiki tajbin, kif ukoll tal-kooperazzjoni fl-identifikazzjoni ta’ passi prattiċi li jgħinu fl-indirizzar tat-theddid, inklużi azzjoni iktar effikaċi għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni, ir-reklutaġġ u l-ivvjaġġar tat-terroristi u l-ġellieda barranin, kif ukoll il-ġestjoni tal-kwistjoni tal-ġellieda li qed jirritornaw fil-post ta’ tluq tagħhom;

6.      Jitlob kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata transnazzjonali, inkluż it-traffikar tal-bniedem u tad-drogi, u fit-titjib tas-sigurtà fil-fruntieri; jitlob il-konformità mar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 2133 dwar il-ħlas ta’ fidwa lil gruppi terroristiċi;

7.      Jerġa’ jsostni l-importanza tal-kooperazzjoni bejn l-UE u l-LAS fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, billi jenfasizza s-sinifikat tat-tkomplija tal-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u taż-żamma tad-drittijiet kollha tal-bniedem għal kulħadd, inklużi d-dritt għal żvilupp ekonomiku u soċjali, il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin, filwaqt li jiġu promossi wkoll il-valuri tat-tolleranza u l-koeżistenza bejn reliġjonijiet differenti u jiġu rrifjutati l-esklużjoni, l-estremiżmu, l-inċitament u d-disseminazzjoni tal-mibegħda u l-vjolenza;

8.      Jikkundanna bil-qawwa l-attakki reċenti mwettqa minn gruppi u individwi terroristiċi fl-Ewropa, fil-Lvant Nofsani, fl-Afrika u fl-Asja; jenfasizza li t-terroriżmu joħloq theddida diretta għall-pajjiżi kollha u għall-persuni kollha irrispettivament mill-ambjent etniku, ir-reliġjon jew it-twemmin tagħhom;

9.      Jappoġġa l-bżonn li tiġi integrata l-ġlieda kontra t-terroriżmu fid-djalogu politiku tal-UE mal-pajjiżi terzi, partikolarment fid-Dinja Għarbija u fl-Afrika, u li jiġu promossi l-kooperazzjoni internazzjonali u l-implimentazzjoni tar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU rilevanti;

10.    Ifakkar li l-komunità internazzjonali impjenat ruħha sabiex tadotta miżuri li jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem għal kulħadd u l-istat tad-dritt bħala l-bażi fundamentali tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, permezz tal-adozzjoni tal-Istrateġija Globali tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra t-Terroriżmu fir-riżoluzzjoni tagħha 60/288, li fiha l-Istati Membri ħadu l-impenn li jieħdu miżuri bl-għan li jindirizzaw il-kundizzjonijiet li jwasslu għat-tixrid tat-terroriżmu, inkluż in-nuqqas tal-istat tad-dritt u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u li jiżguraw li kwalunkwe miżura li tittieħed kontra t-terroriżmu tkun konformi mal-obbligi tagħhom taħt id-dritt internazzjonali, partikolarment id-dritt dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-dritt dwar ir-rifuġjati u d-dritt umanitarju internazzjonali;

11.    Jappoġġa l-ħtieġa li l-isforzi tal-UE jiġġieldu kontra t-terroriżmu kif ukoll li jidentifikaw sew u jiffukaw ukoll fuq l-għeruq soċjoekonomiċi u kulturali profondi ta’ dan il-fenomenu; jippromwovi bil-qawwa l-eżaminazzjoni tan-natura tas-sistema politika fil-pajjiżi li jikkoopera magħhom sabiex jiġi salvagwardjat ir-rispett tal-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u d-demokrazija;

12.    Jitlob lill-UE tiżviluppa, flimkien mal-Lega tal-Istati Għarab, mekkaniżmu ddedikat bl-għan li jrażżan il-fenomenu tat-traffikar tal-armi, b’mod partikolari billi jkollu fil-mira l-pajjiżi fejn joriġina t-terroriżmu jew fejn jiġu mħarrġa t-terroristi; jitlob lill-UE tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-esportazzjonijiet tal-armi, b’mod partikolari tat-teknoloġija b’użu doppju li tista’ tiġi strumentalizzata mit-terroristi;

13.    Jitlob djalogi mmirati u mtejba dwar is-sigurtà u dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu mal-Alġerija, l-Eġittu, l-Iraq, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Marokk, il-Libanu, l-Arabja Sawdija, it-Tuneżija u l-Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf; jitlob li jissaħħaħ id-djalogu politiku mal-Lega tal-Istati Għarab, l-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika, l-Unjoni Afrikana u strutturi reġjonali oħra rilevanti ta’ koordinazzjoni, bħall-G5 tas-Saħel;

14.    Jitlob il-kooperazzjoni kontra t-terroriżmu sabiex tindirizza espliċitament it-theddida tal-ISIS, li żviluppat f’faċilitatur prinċipali tat-terroriżmu ġewwa u barra t-territorji taħt il-kontroll tagħha; jenfasizza li l-ġlieda kontra t-terroriżmu tfisser il-ġlieda kontra l-ISIS kull fejn hu attiv;

15.    Jappoġġa inizjattivi internazzjonali għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u t-terroriżmu bħall-ewwel Ċentru Internazzjonali ta’ Eċċellenza għall-Ġlieda kontra l-Estremiżmu Vjolenti (“Hedayah”) f’Abu Dhabi u l-Fond tal-Komunità Globali għall-Impenn u r-Reżiljenza (GCERF) f’Ġinevra; jinnota li n-Netwerk tal-UE ta’ Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni (RAN) joffri għarfien espert biex ikun hemm involviment ma’ komunitajiet lokali kif ukoll ma’ pajjiżi terzi;

16.    Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE, f’kooperazzjoni mas-sħab internazzjonali, sabiex jaġixxu biex itaffu t-theddid terroristiku u t-theddid għall-istabbiltà fuq il-bażi ta’ approċċ komprensiv li jgħaqqad għodod diplomatiċi, soċjoekonomiċi, tal-iżvilupp, tal-prevenzjoni tal-konflitti, il-konsolidazzjoni tal-paċi u l-ġestjoni tal-kriżijiet;

17.    Jitlob it-tisħiħ tal-kooperazzjoni ma’ sħab u pajjiżi ewlenin fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu; jitlob lill-UE sabiex timpenja ruħha mal-pajjiżi terzi fi djalogu dwar il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, b’mod partikolari dak tad-Da’esh, u tikkoopera mill-qrib mas-sħab, inkluż fil-koalizzjoni kontra l-ISIL, fir-rigward ta' dan l-aspett ewlieni;

18.    Jafferma l-bżonn li jiġu indirizzati l-fatturi sottostanti tar-radikalizzazzjoni billi jiġu appoġġati inizjattivi fid-dinja Għarbija fir-rigward taż-żgħażagħ, l-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, l-opportunitajiet tax-xogħol, is-soċjetà ċivili, ir-riforma tas-settur tas-sigurtà u r-rwol tan-nisa;

19.    Jenfasizza l-importanza tat-titjib tal-komunikazzjoni strateġika, l-iżvilupp ta’ strateġija ta’ sensibilizzazzjoni għad-dinja Għarbija, inkluż l-iżvilupp ta’ kontrodiskorsi għall-propaganda terrorista, il-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali, u b’kont meħud tal-użu ħażin dejjem aktar frekwenti tal-internet fir-radikalizzazzjoni, l-involviment permezz tal-mezzi tal-informazzjoni soċjali u t-tisħiħ tal-komunikazzjoni bl-Għarbi;

20.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, lis-SEAE, il-parlamenti tal-Istati Membri, il-Lega tal-Istati Għarab, l-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika u l-Unjoni Afrikana.

Avviż legali - Politika tal-privatezza