Procedura : 2015/2573(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0222/2015

Teksty złożone :

B8-0222/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0077

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 142kWORD 80k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE550.023v01-00
 
B8-0225/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie stosunków między UE i Ligą Państw Arabskich w zakresie współpracy w zwalczaniu terroryzmu (2015/2573(RSP))


Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków między UE i Ligą Państw Arabskich w zakresie współpracy w zwalczaniu terroryzmu 2015/2573 (RSP)  
B8‑0222/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie państw arabskich,

–       uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie strategii Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zwalczania terroryzmu (rezolucja 60/288 z dnia 20 września 2006 r., A/RES/62/272 z dnia 5 września 2008 r., oraz rezolucja 64/297 z dnia 8 września 2010 r.),

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych ONZ przyjęty w 1966 r.,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych dotyczące zwalczania terroryzmu, w szczególności konkluzje z lutego 2015 r.,

–       uwzględniając posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej i państw arabskich, w szczególności posiedzenie, które odbyło się w Atenach w czerwcu 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie walki z ekstremizmem i zwalczania terroryzmu,

–       uwzględniając protokół ustaleń zawarty między Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Sekretariatem Generalnym LPA podpisany w dniu 19 stycznia 2015 r. w Brukseli oraz oświadczenia wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel wydane po spotkaniu z Sekretarzem Generalnym LPA dr. Nabilem El Arabym,

–       uwzględniając unijną strategię dotyczącą walki z terroryzmem / zagranicznymi bojownikami w Syrii i Iraku (przyjętą w dniu 20 października 2014 r.), w szczególności w odniesieniu do zagranicznych bojowników-terrorystów oraz komunikat UE o Maghrebie,

–       uwzględniając wspólny komunikat w sprawie unijnej strategii regionalnej dla Syrii i Iraku oraz zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego,

–       uwzględniając oświadczenia członków Rady Europejskiej, w szczególności te przedstawione po nieformalnym posiedzeniu szefów państw i rządów z dnia 12 lutego 2015 r.,

–       uwzględniając stosowne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności rezolucje nr 2170 i 2178 (2014 r.),

–       uwzględniając deklarację ze szczytu NATO z dnia 5 września 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że terroryzm i brutalny ekstremizm znajdują się wśród głównych zagrożeń bezpieczeństwa i swobód w wymiarze ogólnoświatowym;

B.     mając na uwadze, że celem ataków terrorystycznych jest nie tylko bezpieczeństwo ludności, lecz także wolność słowa i różnorodność społeczeństw;

C.     mając na uwadze, że terroryzm jest globalnym zagrożeniem, które należy rozwiązać w drodze skoordynowanych działań podejmowanych przez rządy krajowe, a także organizacje regionalne i międzynarodowe; podkreśla, że tym zagrożeniem można zająć się skutecznie tylko w ramach globalnego przymierza, w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym, podstawowymi wartościami i międzynarodowymi standardami z zakresie praw człowieka;

D.     mając na uwadze, że warunki bezpieczeństwa w Europie w ostatnich latach uległy drastycznej zmianie z powodu nowych konfliktów i niepokojów społecznych w bezpośrednim sąsiedztwie UE, szybkiego rozwoju nowych technologii oraz niepokojącego postępu radykalizacji prowadzącej do przemocy i terroryzmu zarówno w UE, jak i w krajach z nią sąsiadujących oraz w wymiarze ogólnoświatowym;

E.     mając na uwadze, że polityka zewnętrzna UE musi się przyczyniać do przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu, które nasila się w niektórych obszarach sąsiadujących z UE, w szczególności w Syrii i Libii; mając na uwadze, że strategie zwalczania terroryzmu powinny opierać się na wszechstronnym podejściu zmierzającym bezpośrednio do przeciwdziałania przygotowywaniu ataków na terytorium UE, ale także do integracji konieczności zwalczania pierwotnych przyczyn terroryzmu;

F.     mając na uwadze, że w dniu 19 stycznia 2015 r. zawarto protokół ustaleń między ESDZ a Sekretariatem Generalnym LPA, który miał na celu m.in. wzmocnienie współpracy w kwestiach polityki i bezpieczeństwa w obszarach takich jak szybkie ostrzeganie i reagowanie kryzysowe, a także zwalczanie terroryzmu i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz rozprzestrzeniania broni masowego rażenia;

G.     mając na uwadze, że UE stoi w obliczu stałego i rozwijającego się zagrożenia terroryzmem, którego w ciągu ostatniego dziesięciolecia doświadczyły różne państwa członkowskie, przy czym ataki te były wymierzone nie tylko w obywateli, lecz także w wartości i swobody, na których opiera się Unia;

H.     mając na uwadze, że rozprzestrzenianie się propagandy terrorystycznej jest ułatwione dzięki wykorzystywaniu internetu i mediów społecznościowych; mając na uwadze, że cyberterroryzm umożliwia grupom terrorystycznym nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów bez przeszkód fizycznych w postaci granic, przez co istnieje coraz mniejsza potrzeba dysponowania bazami lub schronieniami w danym kraju;

I.      mając na uwadze, że UE stoi w obliczu poważnego i nasilającego się zagrożenia ze strony tzw. „zagranicznych bojowników UE”, tj. osób, które udają się do państwa innego niż ich państwo zamieszkania lub obywatelstwa, aby popełniać lub planować akty terrorystyczne bądź uczestniczyć w szkoleniach terrorystów w charakterze strony szkolącej lub szkolonej, również w związku z konfliktami zbrojnymi; mając na uwadze, że około 3 500 do 5 000 obywateli UE opuściło domy, aby zostać zagranicznymi bojownikami w następstwie wybuchu wojny i przemocy w Syrii, Iraku i Libii, stwarzając ogromne wyzwanie dla bezpieczeństwa obywateli UE;

1.      z zadowoleniem przyjmuje stałe wspólne wysiłki UE i państw arabskich mające na celu współpracę w podejmowaniu różnych aspektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, wskazując w tym kontekście regularne posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej i Ligi Państw Arabskich oraz protokół ustaleń zawarty między ESDZ i Sekretariatem Generalnym Ligi Państw Arabskich;

2.      z zadowoleniem przyjmuje utworzenie strategicznego dialogu UE–LPA, obejmującego wymiany dotyczące kwestii politycznych i związanych z bezpieczeństwem, organizowanie regularnych posiedzeń z udziałem unijnego Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa oraz stałych przedstawicieli państw arabskich, a także wyraża uznanie w związku z postępami osiągniętymi w dziedzinie wczesnego ostrzegania i reagowania w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza z pełnym wdrożeniem projektu w dziedzinie wczesnego ostrzegania i reagowania w sytuacjach kryzysowych;

3.      z zadowoleniem przyjmuje rosnącą liczbę podejmowanych w całej Europie inicjatyw, które gromadzą różne wspólnoty i grupy religijne jednoczące się przeciwko ekstremizmowi i w obronie podstawowych wartości, wolności i bezpieczeństwa wszystkich obywateli, a także przyjmuje z zadowoleniem protokół ustaleń między UE a Ligą Państw Arabskich, który nadaje temu dialogowi i tej współpracy wielostronny charakter;

4.      zauważa, że jedną z głównych przyczyn obecnego zagrożenia terrorystycznego w UE i w państwach arabskich jest ekstremizm dżihadystów; popiera pogląd, iż polityka mająca na celu deradykalizację i zwalczanie terroryzmu nie może być skuteczna, jeżeli nie będą odgrywać w niej aktywnej roli wspólnoty muzułmańskie w Europie, a także nie będzie ona skuteczna bez dialogu i ścisłej koordynacji z krajami muzułmańskimi poza Europą;

5.      podkreśla wagę współpracy w dziedzinie kwestii związanych z pomocą humanitarną poprzez wymianę informacji w sprawie sytuacji kryzysowych; podkreśla wagę dzielenia się, w stosownych przypadkach, ocenami i najlepszymi praktykami, a także wagę współpracy przy określaniu praktycznych środków przyczyniających się do podejmowania problemu zagrożeń, w tym bardziej skutecznych działań zmierzających do przeciwdziałania radykalizacji, rekrutacji i podróżowaniu terrorystów i zagranicznych bojowników, a także postępowania wobec bojowników powracających do miejsca wyjazdu;

6.      wzywa do współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i narkotykami, a także w dążeniu do zwiększenia bezpieczeństwa granic; wzywa do przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2133 w sprawie płacenia okupu ugrupowaniom terrorystycznym;

7.      ponownie podkreśla wagę współpracy między UE a LPA w dziedzinie praw człowieka, podkreślając znaczenie dalszego propagowania i ochrony praw człowieka oraz ochrony zasady przysługiwania tych praw wszystkim ludziom, w tym prawa do rozwoju gospodarczego i społecznego, do wolności słowa, wolności religii lub przekonań, przy jednoczesnym propagowaniu wartości, takich jak tolerancja i współistnieje różnych religii, odrzucanie wykluczenia, ekstremizmu, podburzania do nienawiści i szerzenia nienawiści i przemocy;

8.      zdecydowanie potępia niedawne ataki przeprowadzone przez grupy terrorystyczne i pojedynczych terrorystów w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji; podkreśla, że terroryzm stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich państw i wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub przekonania;

9.      nadal utrzymuje, że konieczne jest włączenie zagadnienia zwalczania terroryzmu do dialogu politycznego prowadzonego przez UE z krajami trzecimi, zwłaszcza ze światem arabskim i z Afryką, a także propagowanie współpracy międzynarodowej oraz wdrożenie stosownych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ;

10.    przypomina, że wspólnota międzynarodowa zobowiązała się do przyjęcia środków zapewniających poszanowanie praw człowieka wobec wszystkich ludzi, a także praworządności jako zasadniczej podstawy walki z terroryzmem, a zobowiązanie to podjęła, przyjmując globalną strategię zwalczania terroryzmu Organizacji Narodów Zjednoczonych określoną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 60/288, w ramach której szereg państw postanowiło podjąć środki mające na celu zajęcie się problemem warunków sprzyjających szerzeniu się terroryzmu, w tym warunków takich jak brak praworządności i łamanie praw człowieka, a także postanowiło dopilnować, by wszelkie środki podejmowane w celu zwalczania terroryzmu były zgodne z ich obowiązkami wynikającymi z prawa międzynarodowego, zwłaszcza prawa dotyczącego praw człowieka, uchodźców oraz międzynarodowego prawa humanitarnego;

11.    nadal utrzymuje, że działania UE mające na celu zwalczanie terroryzmu konieczne są również w celu właściwego określenia głębokich społeczno-gospodarczych oraz kulturowych korzeni tego zjawiska, a także w celu skupienia się na nich; zdecydowanie zachęca, by UE zbadała naturę systemu politycznego w krajach, z którymi współpracuje w celu zagwarantowania poszanowania zasad w dziedzinie praw człowieka, praworządności i demokracji;

12.    wzywa UE do rozwinięcia, we współpracy z Ligą Państw Arabskich, ukierunkowanego mechanizmu mającego na celu ograniczenie zjawiska handlu bronią, koncentrując się zwłaszcza na krajach będących źródłem terroryzmu i na krajach, w których szkoleni są terroryści; wzywa UE do ścisłego monitorowania przebiegu wywozu broni, w tym technologii podwójnego zastosowania, która ostatecznie może zostać instrumentalnie wykorzystana przez terrorystów;

13.    nawołuje do prowadzenia z Algierią, Arabią Saudyjską, Egiptem, Irakiem, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Tunezją i Radą Współpracy Państw Zatoki ukierunkowanych i udoskonalonych dialogów dotyczących bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu; wzywa do wyraźniejszego wzmocnienia dialogu politycznego z Ligą Państw Arabskich oraz Organizacją Współpracy Islamskiej, Unią Afrykańską i innymi odnośnymi regionalnymi strukturami koordynacyjnymi, np. z Grupą Pięciu na rzecz Sahelu;

14.    nawołuje do tego, by w ramach współpracy w zwalczaniu terroryzmu wyraźnie odnieść się do zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego, które przybrało postać głównej siły napędowej terroryzmu zarówno na terenach znajdujących się pod jego kontrolą, jak i poza nią; podkreśla, że zwalczanie terroryzmu oznacza przeciwstawianie się Państwu Islamskiemu wszędzie tam, gdzie jest ono aktywne;

15.    wspiera inicjatywy międzynarodowe na rzecz przeciwdziałania radykalizacji postaw i terroryzmowi, takie jak pierwsze Międzynarodowe Centrum Doskonałości na rzecz Zwalczania Brutalnego Ekstremizmu „Hedayah” w Abu Zabi oraz Światowy Fundusz na rzecz Zaangażowania Społeczności i Odporności Społecznej (GCERF) w Genewie; zauważa, że odnosząca sukcesy unijna sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN) oferuje wiedzę fachową, która może być wykorzystana we współpracy ze społecznościami lokalnymi, jak również z państwami trzecimi;

16.    wzywa Komisję i ESDZ to tego, aby we współpracy z partnerami międzynarodowymi podejmowały działania w celu ograniczenia zagrożenia terroryzmem i zagrożenia dla stabilności w oparciu o wszechstronne podejście łączące narzędzia w dziedzinie dyplomacji, w obszarze społeczno-gospodarczym, w dziedzinie rozwoju, zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zarządzania kryzysowego;

17.    wzywa do nasilenia współpracy z kluczowymi partnerami i państwami w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu; wzywa UE do prowadzenia z państwami partnerskimi dialogu dotyczącego przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w szczególności finansowaniu Państwa Islamskiego, a także do ścisłej współpracy w tym zakresie z partnerami, w tym z koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu;

18.    stwierdza potrzebę zajęcia się kwestią czynników leżących u podłoża radykalizacji postaw poprzez wspieranie w całym świecie arabskim inicjatyw dotyczących młodzieży, edukacji, szkolenia zawodowego, możliwości zatrudnienia, społeczeństwa obywatelskiego, reformy sektora bezpieczeństwa i roli kobiet;

19.    podkreśla wagę udoskonalenia łączności strategicznej, opracowania strategii informacyjnej dla świata arabskiego, łącznie z opracowaniem treści alternatywnych do propagandy terrorystycznej, promowania praw podstawowych oraz uwzględniania coraz częstszego korzystania z internetu w procesie radykalizacji postaw, rekrutowania za pomocą mediów społecznościowych oraz usprawnienia porozumiewania się w języku arabskim;

20.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie, ESDZ, parlamentom państw członkowskich, Lidze Państw Arabskich, Organizacji Współpracy Islamskiej i Unii Afrykańskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności