Предложение за резолюция - B8-0223/2015Предложение за резолюция
B8-0223/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Меморандум за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма

  4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността

  Фабио Масимо Касталдо, Лаура Ферара, Роландас Паксас от името на групата EFDD

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0215/2015

  Процедура : 2015/2573(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0223/2015
  Внесени текстове :
  B8-0223/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0223/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно Меморандум за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави за сътрудничество в борбата с тероризма

  (2015/2573(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

  –       като взе предвид членове 2, 3 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

  –       като взе предвид заключения на Съвета по външни работи относно борбата с тероризма, по-специално тези от 9 февруари 2015 г.,

  –       като взе предвид срещите на министрите на външните работи на държавите от Европейския съюз и Арабската лига, и по-специално тази, проведена в Атина през юни 2014 г.,

  –       като взе предвид Меморандума за разбирателство между Европейската служба за външна дейност и генералния секретариат на Лигата на арабските държави, който беше подписан на 19 януари 2015 г.,

  –       като взе предвид забележките на ВП/ЗП по време на пресконференцията след заседанието на Съвета по външни работи от 19 януари 2015 г.,

  –       като взе предвид Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН от 24 септември 2014 г. относно заплахите за международния мир и сигурност, предизвикани от терористични актове,

  –       като взе предвид стратегията на ЕС за борба с тероризма от 2005 г.,

  –       като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2011 г. относно политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства[1],

  –       като взе предвид преразгледаната стратегия на ЕС за борба срещу радикализацията и набирането на терористи,

  –       като взе предвид Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС,

  –       като взе предвид стратегията на ЕС за Сирия и Ирак и борба с тероризма/чуждестранните бойци (приета на 20 октомври 2014 г.), със специален акцент върху чуждестранните бойци терористи и комуникацията на ЕС с Магреба,

  –       като взе предвид съобщението на Европейската комисия, озаглавено „Предотвратяване на радикализацията, водеща до тероризъм и екстремистко насилие: укрепване на реакцията на ЕС“,

  –       като взе предвид неофициалната среща на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, проведена в Рига на 29 и 30 януари 2015 г.,

  –       като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2015 г. относно мерките за борба срещу тероризма, и като има предвид, че тероризмът сериозно застрашава международния мир, сигурността и демокрацията с цел подкопаването на плуралистичните граждански общества;

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.     като има предвид, че тероризъм и екстремистко насилие са основните заплахи за сигурността и свободите в световен мащаб, и като има предвид, че зачитането на основните права е съществен елемент за успеха на политиките за борба с тероризма;

  Б.     като има предвид, че се наблюдава влошаване на положението със заплахата от тероризъм в световен мащаб; като има предвид, че както Европа, така и Арабският свят и държавите - членки на Арабската лига са обект на терористични атаки;

  В.     като има предвид, че Европа и арабският свят са изправени пред общи предизвикателства, включително положението в арабския свят понастоящем, особено по отношение на Либия, Ирак, Сирия, Йемен, мирния процес в Близкия изток, и по-конкретно по отношение на терористичната заплаха, породена от Даиш;

  Г.     като има предвид, че ЕС е изправен пред силна и нарастваща заплаха, породена от т.нар. „чуждестранни бойци от ЕС“, а именно лицата, които пътуват до държава членка, различна от техните държави на пребиваване или гражданството с цел извършването или планирането на терористични актове, или предоставянето или получаването на терористично обучение, включително във връзка с въоръжени конфликти; като има предвид, че около 3 500 до 5 000 граждани на ЕС са напуснали домовете си, за да станат чуждестранни бойци с избухването на войната и насилието в Сирия, Ирак и Либия, представлявайки огромно предизвикателство за сигурността на гражданите на ЕС; като има предвид, че неотдавнашните терористични актове в Париж и Копенхаген са извършени от граждани на ЕС;

  Д.     като има предвид, че ЕС и Лигата на арабските държави имат общ интерес от намирането трайни решения за осигуряване на мир и стабилност в региона;

  Е.     като има предвид, че е необходимо да се осигури по-тясно сътрудничество и по-активен диалог по въпросите на политиката и сигурността, сътрудничеството в областта на борбата с тероризма, борбата с организираната престъпност и управлението на кризи, както и на по-силен културен диалог между ЕС и Лигата на арабските държави;

  Ж.    като има предвид, че на 19-ти януари върховният представител и заместник-председател на ЕС се срещна с генералния секретар на Лигата на арабските държави (ЛАД) и те подписаха Меморандум за разбирателство, с което се доразвива сътрудничеството между ЕСВД и Лигата на арабските държави;

  З.      като има предвид, че не само Европа, но арабският и мюсюлманският свят страдат от последиците от тероризма;

  И.     като има предвид, че регионът на Арабската лига продължава да бъде белязан от сериозни и системни нарушения на правата на човека, включително тежки ограничения върху свободата на изразяване, масово наблюдение от страна на държавата и тормоз на защитниците на правата на човека и активистите от опозицията, обидни правоприлагащи практики, липса на независима съдебна система и процесуални нарушения;

  1.      подчертава необходимостта от засилване на борбата с тероризма в контекста на нарастващата заплаха, но отново заявява, че ефективните мерки за борба с тероризма и зачитането на правата на човека не са в противоречие помежду си, а са цели, които взаимно се допълват и подкрепят;

  2.      подчертава по-специално необходимостта Европейският съюз, неговите държави членки и партньорски държави да поставят в основата на стратегията си за борба с международния тероризъм принципите на правовата държава и зачитането на основните права; освен това подчертава, че външните действия на Съюза за борба с международния тероризъм следва на първо място да бъдат насочени към предотвратяването му, и изтъква необходимостта от насърчаване на диалога, толерантността и разбирателството между различните култури и религии;

  3.      изтъква факта, че тероризмът е многонационална заплаха с множество измерения и като такава трябва бъде преборвана посредством сътрудничество с ключови съюзници и държави; приветства подписването на Меморандума за разбирателство между ЕС и Лигата на арабските държави на 19 януари 2015 г. и счита, че това представлява важна крачка напред по отношение на редица предизвикателства, пред които заедно са изправени тези двама участници;

  4.      счита, че съществува нужда от цялостна стратегия, която да съчетава вътрешната и външната сигурност за борбата срещу тероризма; призовава за демократичен и съдебен надзор над политиките за борба с тероризма и счита, че Европейският парламент следва да има роля при упражняването му; подчертава, че репресивните средства не осигуряват решение и че дискриминацията може да засили радикализацията и моделите на насилие;

  5.      призовава ЕС и Лигата на арабските държави да се заемат с първопричините на екстремизма, които често се срещат в социално-икономическото, културното и политическото положение на държавите, да не насърчават или подпомагат репресивни тенденции, но да активизират усилията си в подкрепа на постигането на приобщаващи, плуралистични и на функциониращи държави, които са в състояние да осигурят правосъдие и сигурност за своите гражданите, и подходят към разрешаването на проблема с религиозния екстремизъм по начин, който е съвместим с правото в областта на правата на човека;

  6.      счита, че Лигата на арабските държави, заедно с ЕС, следва да играят ключова роля в процеса на посредничество при конфликти, възникващи в арабския свят, и да работят съвместно с неговите членове за намаляване на напрежението между сунитите и шиитите;

  7.      предупреждава за изкушението от връщане към предишните, недалновидни и неефективни практики на тайни споразумения с авторитарни режими в името на сигурността, стабилността и борба с екстремизма; счита, че е важно да се постави акцент върху подпомагането на тези държави и участници, които са наистина са поели ангажимент към общите ценности и реформата, по-конкретно Тунис;

  8.      приветства подобряването на сътрудничество в областта на сигурността с трети държави и настоятелно заявява, че подобно сътрудничество — от обмена на разузнавателни данни до зачитането на принципите на правовата държава, реформата на правосъдието и наказателноправните програми — следва да бъде стриктно в съответствие с международното право и да не използва други външнополитически цели, а именно да насърчава зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демократизацията;

  9.      подчертава по-специално необходимостта Европейският съюз, неговите държави членки и партньорски държави да поставят в основата на стратегията си за борба с международния тероризъм принципите на правовата държава и зачитането на основните права; освен това подчертава, че външните действия на Съюза за борба с международния тероризъм следва на първо място да бъдат насочени към предотвратяването, борбата и преследването на тероризма;

  10.    призовава за провеждането на засилен диалог между експертите в областта на развитието и сигурността от ЕС и от Лигата на арабските държави; припомня, как от съществено значение е да се разгледат факторите, лежащи в основата на насилието и нестабилността, като например конфликтите, бедността, разпространението на оръжия и с нестабилността на държавата, които създават възможност за процъфтяването на терористичните групировки; подчертава необходимостта да се постави акцент върху предотвратяването и борбата с радикализацията в плановете за действие и в политическите диалози между ЕС и Лигата на арабските държави и да се създадат политики за предотвратяване на социалното изключване и улесняване на интеграцията с цел предотвратяване на процесите на радикализация, включително като се работи заедно с представители на гражданското общество за провеждане на борба срещу пропагандата на тероризма и радикализацията;

  11.    приветства намерението на Съвета изцяло да интегрира борбата с тероризма в рамките на външната политика на ЕС; призовава за прилагане на всички свързани инициативи във възможно най-кратък срок, винаги при зачитане на правата на човека и резолюциите на Съвета за сигурност на ООН;

  12.    счита, че обменът на информация е от ключово значение за борбата срещу тероризма, при условие, че се зачитат международното право и стандартите в областта на правата на човека; приветства засиленото сътрудничество между ЕС и Лигата на арабските държави и отправя искане към ЕСВД, Комисията и всички агенции на ЕС да разработят рамки за обмен на информация и средства за по-стратегическото ангажиране на агенциите на ЕС с държавите в региона в съответствие със заключенията на Съвета относно борбата с тероризма;

  13.    призовава ЗП/ВП да представи доклад относно предварителните и последващите оценки, извършени от службите на Комисията, относно отражението на нейните програми за борба с тероризма върху правата на човека в държавите от Арабската лига, както и относно предпазните мерки, включени в тези програми, за да се гарантира тяхното съответствие със стандартите за правата на човека;

  14.    счита, че е от абсолютно значение провеждането на борба с финансирането на тероризма, при координация със съответните участници, включително Лигата на арабските държави и на нейните членове; призовава ЕС да наложи санкции на всички онези (правителства и публични или частни дружества), участващи пряко или косвено във финансирането на терористични групи, включително чрез транспорт, преработване, рафиниране и търговия с петрол, добит в райони, контролирани от Даиш, заедно с упражняването на строг контрол над финансовите потоци, с цел да се предотврати стопанската дейност и използването на данъчни убежища от страна на Даиш; призовава Лигата на арабските държави да положи повече усилия, за да се избегне положение, при което нейните държави членки да могат косвено да финансират терористични групи, и да следи спазването от страна на нейните държави членки на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 2161 (2014) и 2170 (2014), които осъждат всяка търговия, пряка или косвена, с ИД и свързаните с нея групи;

  15.    отправя искане към Лигата на арабските държави да се ангажира заедно със своите членове за предотвратяването на преките или косвените влияния, които биха могли да затруднят постигането на политическо решение за страните по конфликта в Либия, Сирия, Ирак и Йемен; подчертава, че „марионетните“ войни, следва да се избягват на всяка цена;

  16.    счита, че евентуална система за PNR данни би могла да бъде полезно допълнително средство за противодействие на тероризма, стига тя да се прилага по начин, който не нарушава основните права, и доколкото се спазват правилата за защита на личните данни и не се застрашава неприкосновеността на личния живот на гражданите,

  17.    вярва, че напредъкът в близкоизточния мирен процес ще е от полза за региона като цяло и вярва, че ЕС и Лигата на арабските държави следва да работят заедно, с цел да се улесни постигането на резултат, основаващ се на решение за две държави, в духа на резолюцията на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно признаването на палестинската държавност;

  18.    отправя искане към ЕС и Лигата на арабските държави да работят заедно, за да се противодейства на схващането за сблъсък на цивилизациите между ислямския свят и Запада - послание, което има потенциала да радикализира и привлича младите хора към терористични организации; в тази връзка призовава за засилено сътрудничество за изготвянето на политики и програми за социална интеграция и приобщаване, с цел да се улесни междукултурния диалог;

  19.    счита, че ЕС следва да осъществява тясно сътрудничество с мюсюлманската общност като цяло, както и с други важни участници като Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Африканския съюз и Организацията за ислямско сътрудничество;

  20.    приветства решението за наличие на аташета по сигурността в делегациите на Европейския съюз в съответните държави, както и решението да се подобри комуникацията с арабскоезичното население; в тази връзка счита, че е от най-голямо значение да си сътрудничи с гражданското общество, с цел да се насочи вниманието към посланията, идващи от арабския свят;

  21.    изразява силното убеждение, че всяко сътрудничество и инициатива между ЕС и Лигата на арабските държави следва да постави на централно място зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и съответните резолюции на ООН;

  22.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Арабска лига.