Návrh usnesení - B8-0223/2015Návrh usnesení
B8-0223/2015

NÁVRH USNESENÍ o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států za účelem spolupráce v oblasti boje proti terorismu

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0215/2015

Postup : 2015/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0223/2015
Předložené texty :
B8-0223/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0223/2015

Usnesení Evropského parlamentu o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států za účelem spolupráce v oblasti boje proti terorismu

(2015/2573(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na články 2, 3 a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–       s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci týkající se boje proti terorismu, a zejména závěry ze dne 9. února 2015,

–       s ohledem na setkání ministrů zahraničí Evropské unie a Ligy arabských států, a zejména na setkání, které se konalo v Aténách v červnu 2014,

–       s ohledem na memorandum o porozumění mezi Evropskou službou pro vnější činnost a generálním sekretariátem Ligy arabských států, které bylo podepsáno dne 19. ledna 2015,

–       s ohledem na vystoupení vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise na tiskové konferenci po zasedání Rady pro zahraniční věci konaném dne 19. ledna 2015,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2178 (2014) ze dne 24. září 2014 o hrozbách pro mezinárodní mír a bezpečnost vyvolaných teroristickými činy,

–       s ohledem na strategii EU pro boj proti terorismu z roku 2005,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2011 o sdělení nazvaném „Politika EU pro boj proti terorismu: dosažené úspěchy a budoucí úkoly[1],

–       s ohledem na revidovanou strategii EU pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů,

–       s ohledem na strategii vnitřní bezpečnosti EU,

–       s ohledem na protiteroristickou strategii EU pro Sýrii a Irák, se zvláštním důrazem na zahraniční bojovníky (přijatou dne 20. října 2014), která se zaměřuje na zahraniční teroristy a komunikaci mezi EU a zeměmi Maghrebu,

–       s ohledem na sdělení Evropské komise „Předcházení radikalizaci vedoucí k terorismu a násilnému extremismu: silnější reakce EU“,

–       s ohledem na neformální zasedání Rady SVV, které se konalo v Rize ve dnech 29. a 30. ledna 2015,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2015 o protiteroristických opatřeních se zřetelem na to, že terorismus představuje vážnou hrozbu pro mezinárodní mír, bezpečnost a demokracii s cílem oslabit pluralistické občanské společnosti,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že terorismus a násilný extremismus jsou vážnou hrozbou pro bezpečnost a svobodu ve světě, a vzhledem k tomu, že zásadním prvkem úspěšné protiteroristické politiky je dodržování základních práv;

B.     vzhledem k tomu, že teroristická hrozba se v celosvětovém měřítku zhoršuje; vzhledem k tomu, že cílem teroristických útoků jsou Evropa, arabský svět a členské státy Arabské ligy;

C.     vzhledem k tomu, že Evropa a arabský svět čelí společným výzvám, mezi něž patří současná situace v arabském světě, především pokud jde o Libyi, Irák, Sýrii, Jemen, mírový proces na Blízkém východě, a zejména teroristickou hrozbu, kterou představuje DÁ'IŠ;

D.     vzhledem k tomu, že EU se potýká se stále vážnější hrozbou, kterou představují tzv. „zahraniční bojovníci EU“, tedy osoby, které odejdou do jiného státu, než je stát, v němž mají bydliště nebo jehož jsou státními příslušníky, aby tam spáchali nebo naplánovali teroristický útok nebo aby tam poskytli či absolvovali teroristický výcvik, a to i v souvislosti s ozbrojenými konflikty; vzhledem k tomu, že podle odhadů opustilo své domovy 3 500 až 5 000 státních příslušníků EU, aby se zapojili jako zahraniční bojovníci do válečných konfliktů a násilných střetů, které vypukly v Sýrii, Iráku a Libyi, a tito bojovníci se stali obrovskou hrozbou pro bezpečnost občanů EU; vzhledem k tomu, že nedávné teroristické činy v Paříži a v Kodani spáchali státní příslušníci EU;

E.     vzhledem k tomu, že EU a Liga arabských států mají společný zájem na nalezení trvalého řešení, které v této oblasti zajistí mír a stabilitu;

F.     vzhledem k tomu, že je nutné prohloubit spolupráci a zintenzivnit dialog v otázkách politiky a bezpečnosti, spolupráce v boji proti terorismu, boje proti organizované trestné činnosti a krizového řízení a rovněž posílit kulturní dialog mezi EU a Ligou arabských států;

G.     vzhledem k tomu, že dne 19. ledna 2015 se vysoká představitelka EU a místopředsedkyně Komise setkala s generálním tajemníkem Ligy arabských států a podepsala memorandum o porozumění o prohloubení spolupráce mezi ESVČ a Ligou arabských států;

H.     vzhledem k tomu, že terorismus dopadá nejen na Evropu, ale i na arabský a muslimský svět;

I.      vzhledem k tomu, že region Ligy arabských států je sužován vážným a systematickým porušováním lidských práv, včetně přísných omezení svobody projevu, masového sledování a pronásledování bojovníků za lidská práva a opozičních aktivistů státní mocí, zneužívání právních předpisů, absence nezávislého soudnictví a odpírání práva na spravedlivý proces;

1.      zdůrazňuje, že s ohledem na rostoucí hrozbu je nutné boj proti terorismu zintenzivnit, nicméně opakuje, že účinná protiteroristická opatření se nevylučují s dodržováním lidských práv, nýbrž že se tyto cíle vzájemně doplňují a posilují;

2.      zdůrazňuje zejména to, že strategie EU, jejích členských států a partnerských zemí v boji proti mezinárodnímu terorismu se musí opírat o zásady právního státu a dodržování základních práv; dále zdůrazňuje, že vnější činnost Unie v oblasti boje proti mezinárodnímu terorismu by měla být v první řadě zaměřena na prevenci, a podtrhuje, že je nutné podporovat dialog, toleranci a porozumění mezi různými kulturami a náboženstvími;

3.      upozorňuje na to, že terorismus je nadnárodní mnohostrannou hrozbou, a proto musí být potírán ve spolupráci s klíčovými spojenci a zeměmi; vítá podpis memoranda o porozumění mezi EU a Ligou arabských států dne 19. ledna 2015 a je přesvědčen, že se jedná o důležitý krok směrem k vyřešení řady problémů, kterým oba aktéři čelí;

4.      je přesvědčen, že je třeba vypracovat komplexní strategii boje proti terorismu, v níž bude provázána vnitřní a vnější bezpečnost; žádá demokratický a soudní dohled nad protiteroristickou politikou a je přesvědčen, že do této činnosti by měl být zapojen Evropský parlament; zdůrazňuje, že represivní opatření nejsou řešením a že diskriminace může podněcovat k radikalizaci a násilnému chování;

5.      vyzývá EU a Ligu arabských států, aby se zaměřily na kořeny extremismu, který často pramení ze socioekonomické, kulturní a politické situaci zemí, aby nepodporovaly represivní trendy, ale aby se více zasadily o pomoc inkluzivním, pluralistickým a funkčním státům, které jsou svým občanům schopny zajistit spravedlnost a bezpečnost a při boji s náboženským extremismem respektovat lidská práva;

6.      je přesvědčen, že Liga arabských států spolu s EU by měly hrát klíčovou úlohu při zprostředkování řešení konfliktů v arabském světě a že by měly ve spolupráci se svými členy usilovat o zmírnění napětí mezi sunnity a šíity;

7.      varuje před pokušením uchýlit se ve jménu bezpečnosti, stability a boje proti extremismu znovu ke krátkozrakým a neúčinným tajným spojenectvím s autoritářskými režimy; je přesvědčen, že je třeba se soustředit na podporu zemí a aktérů, kteří jsou skutečně odhodláni prosazovat společné hodnoty a reformy, především Tuniska;

8.      vítá prohloubení bezpečnostní spolupráce se třetími zeměmi a trvá na tom, že tato spolupráce – od sdílení zpravodajských informací, přes budování právního státu a reformy soudnictví, až po programy v oblasti trestního soudnictví – by měla probíhat v plném souladu s mezinárodním právem a neměla by zastínit další cíle vnější politiky, především úsilí o dodržování lidských práv, zásad právního státu a demokratizaci;

9.      zdůrazňuje zejména to, že strategie EU, jejích členských států a partnerských zemí v boji proti mezinárodnímu terorismu se musí opírat o zásady právního státu a dodržování základních práv; dále zdůrazňuje, že vnější činnost Unie v oblasti boje proti mezinárodnímu terorismu by měla být v první řadě zaměřena na prevenci, potírání a pronásledování terorismu;

10.    vyzývá k prohloubení dialogu mezi odborníky EU a Ligy arabských států v oblasti rozvoje a bezpečnosti; připomíná, že je klíčové zabývat se faktory vedoucími k násilí a nestabilitě, jako jsou konflikty, chudoba, šíření zbraní a slabý stát, v jejichž důsledku dochází k rozmachu teroristických skupin; zdůrazňuje, že je nutné se v akčních plánech a v politickém dialogu mezi EU a Ligou arabských států zaměřit na prevenci a potírání radikalizace a uplatňovat strategie, které zabrání sociálnímu vyloučení a usnadní integraci, s cílem předcházet radikalizaci, mimo jiné prostřednictvím spolupráce s organizacemi občanské společnosti na oslabování teroristické a radikalistické propagandy;

11.    vítá záměr Rady začlenit boj proti terorismu do zahraniční politiky EU jako její nedílnou součást; žádá, aby byly co nejdříve uskutečněny všechny iniciativy, a to v plném souladu se zásadou dodržování lidských práv a s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN;

12.    je přesvědčen, že klíčovým prvkem boje proti terorismu je výměna informací, a to za předpokladu, že jsou dodržovány mezinárodní právo a lidskoprávní normy; vítá rozšíření spolupráce mezi EU a Ligou arabských států a žádá ESVČ, Komisi a agentury EU, aby vytvořily rámec pro výměnu informací a podmínky pro strategičtější spolupráci agentur EU se zeměmi v tomto regionu v souladu se závěry Rady týkající se boje proti terorismu;

13.    vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby podala zprávu o předběžném a následném hodnocení dopadu protiteroristických programů Komise v zemích Arabské ligy na lidská práva, které provedly útvary Komise, a o zárukách, jež zajišťují dodržování lidskoprávních norem při provádění těchto programů;

14.    je přesvědčen, že je nezbytné bojovat proti financování teroristické činnosti ve spolupráci s příslušnými aktéry, včetně Ligy arabských států a jejích členů; žádá EU, aby uvalila sankce na všechny (vlády a veřejné či soukromé společnosti), kteří jsou přímo nebo nepřímo zapojeni do financování teroristických skupin, mimo jiné prostřednictvím přepravy, zpracování a rafinace ropy pocházející z oblastí kontrolovaných organizací DÁ'IŠ nebo obchodováním s touto ropou, a současně aby důsledně kontrolovala finanční toky s cílem zabránit této organizaci v ekonomické činnosti a využívání daňových rájů; vyzývá Ligu arabských států, aby se více zasazovala o to, aby aktéři v jejích členských státech nenapomáhali financování teroristických skupin, a sledovala, jak její členské státy plní rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2161 (2014) a 2170 (2014), které odsuzují veškerý přímý i nepřímý obchod s Islámským státem a spřízněnými skupinami;

15.    žádá Ligu arabských států, aby ve spolupráci se svými členy bránila přímým či nepřímým vlivům, které by mohly ztížit stranám konfliktu v Libyi, Sýrii, Iráku a Jemenu dosažení politického řešení; zdůrazňuje, že je nutné za každou cenu zabránit zástupným válkám;

16.    je přesvědčen, že možným užitečným doplňujícím nástrojem v boji proti terorismu by mohla být jmenná evidence cestujících, pokud bude využívána způsobem, který není v rozporu se základními právy, a pokud budou plně dodržována pravidla ochrany údajů a nebude narušeno soukromí občanů;

17.    je přesvědčen, že pokrok mírového procesu na Blízkém východě by pomohl celému regionu, a zastává názor, že EU a Liga arabských států by měly spolupracovat na zprostředkování řešení spočívající ve vytvoření dvou států v souladu s usnesením EP ze dne 17. prosince 2014 o uznání státnosti Palestiny;

18.    žádá EU a Ligu arabských států, aby společně vyvrátily dojem, že dochází ke střetu civilizací islámského světa a Západu, neboť tento náhled může radikalizovat mladé lidi a přilákat je do teroristických organizací; v této souvislosti vyzývá k prohloubení spolupráce na vytvoření politik a programů sociální integrace a začleňování s cílem zprostředkovat dialog mezi různými kulturami;

19.    je přesvědčen, že EU by měla úzce spolupracovat s celou muslimskou obcí a s dalšími významnými aktéry, jako jsou Rada pro spolupráci v Zálivu, Africká unie a Organizace islámské spolupráce;

20.    vítá rozhodnutí zařadit do delegací Evropské unie v určitých zemích bezpečnostní atašé i rozhodnutí zlepšit komunikaci s arabsky mluvícím obyvatelstvem; v této souvislosti se domnívá, že je nanejvýš důležité spolupracovat s občanskou společností, abychom slyšeli sdělení, která z arabského světa přicházejí;

21.    je pevně přesvědčen, že veškerá spolupráce a iniciativa mezi EU a Ligou arabských států by se měla opírat o dodržování lidských práv, zásady právního státu a příslušné rezoluce OSN;

22.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ligy arabských států.