Procedure : 2015/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0223/2015

Indgivne tekster :

B8-0223/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0077

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 126kWORD 58k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE550.025v01-00
 
B8-0223/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om aftalememorandum mellem EU og Den Arabiske Liga om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (2015/2573(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om aftalememorandum mellem EU og Den Arabiske Liga om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (2015/2573(RSP))  
B8‑0223/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til artikel 2, 3 og 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–       der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om terrorbekæmpelse, særlig konklusionerne af 9. februar 2015,

–       der henviser til konklusionerne fra møderne mellem udenrigsministre fra Den Europæiske Union og Den Arabiske Liga, navnlig fra mødet i Athen i juni 2014,

–       der henviser til aftalememorandummet mellem Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Generalsekretariatet for Den Arabiske Liga, der blev undertegnet den 19. januar 2015,

–       der henviser til udtalelserne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant på pressekonferencen efter Rådets (udenrigsanliggender) møde den 19. januar 2015,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2178 (2014) af 24. september 2014 om trusler mod international fred og sikkerhed som følge af terrorhandlinger,

–       der henviser til Den Europæiske Unions terrorbekæmpelsesstrategi fra 2005,

–       der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om EU's terrorbekæmpelsespolitik(1), herunder de vigtigste resultater og fremtidige udfordringer,

–       der henviser til den reviderede EU-strategi for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering af terrorister,

–       der henviser til strategien for EU's indre sikkerhed,

–       der henviser til EU's strategi vedrørende terrorbekæmpelse og udenlandske krigere over for Syrien og Irak (vedtaget den 20. oktober 2014) med særligt fokus på udenlandske terrorkrigere og EU's Maghrebmeddelelse,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse "Forebyggelse af radikalisering, der kan munde ud i terrorisme og voldelig ekstremisme: Styrkelse af EU's indsats",

–       der henviser til konklusionerne fra det uformelle møde i Rådet (retlige og indre anliggender) den 29.-30. januar 2015 i Riga,

–       der henviser til sin beslutning af 11. februar 2015 om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og til, at terrorisme er en alvorlig trussel mod international fred, sikkerhed og demokrati og har som mål at underminere pluralistiske civile samfund,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at terrorisme og voldelig ekstremisme er betydelige trusler mod sikkerhed og frihedsrettigheder på globalt plan, og til, at respekt for grundlæggende rettigheder udgør et element af afgørende betydning i vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker;

B.     der henviser til, at der er sket en forværring af terrortruslen på globalt plan; der henviser til, at både Europa, den arabiske verden og medlemsstater i Den Arabiske Liga (LAS) har været mål for terrorangreb;

C.     der henviser til, at Europa og den arabiske verden står over for fælles udfordringer, herunder den aktuelle situation i den arabiske verden, især for så vidt angår Libyen, Irak, Syrien, Yemen, fredsprocessen i Mellemøsten og ikke mindst terrortruslen fra Daesh;

D.     der henviser til, at EU står over for en alvorlig og voksende trussel fra de såkaldte "udenlandske krigere fra EU", dvs. enkeltpersoner, der rejser til et andet land end det, hvor de har bopæl eller statsborgerskab, med det formål at udføre, planlægge eller forberede terrorhandlinger eller give eller modtage terroristtræning, bl.a. i forbindelse med væbnede konflikter; der henviser til, at skønsmæssigt mellem 3 500 og 5 000 statsborgere fra EU-lande har forladt deres hjem for at blive udenlandske krigere i forbindelse med udbruddet af krigen og volden i Syrien, Irak og Libyen, hvilket udgør en enorm udfordring for EU-borgernes sikkerhed; der henviser til, at de nylige terrorangreb i Paris og København blev begået af EU-borgere;

E.     der henviser til, at EU og LAS har en fælles interesse i langvarige løsninger for at sikre regional fred og stabilitet;

F.     der henviser til, at der er behov for at sikre et tættere samarbejde og en styrket dialog om politiske og sikkerhedsmæssige anliggender, samarbejde om terrorbekæmpelse, kampen mod organiseret kriminalitet og krisehåndtering samt en styrket kulturel dialog mellem EU og LAS;

G.     der henviser til, at næstformanden/den højtstående repræsentant den 19. januar 2015 mødtes med generalsekretæren for LAS og undertegnede et aftalememorandum til fremme af samarbejdet mellem EU-Udenrigstjenesten og LAS;

H.     der henviser til, at det ikke kun er Europa, men også den arabiske og muslimske verden, som lider under følgerne af terrorisme;

I.      der henviser til, at landene i LAS-regionen fortsat skæmmes af alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne, bl.a. omfattende begrænsninger af ytringsfriheden, staters masseovervågning og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsaktivister, grove retshåndhævelsespraksisser, fravær af et uafhængigt retsvæsen og krænkelser af retten til retfærdig rettergang;

1.      fremhæver behovet for at optrappe terrorbekæmpelsen i lyset af den stadig større trussel, men gentager, at effektive terrorbekæmpelsesforanstaltninger og respekt for menneskerettigheder ikke er modsat rettede mål, men derimod komplementære og gensidigt styrkende mål;

2.      understreger navnlig, at det er nødvendigt, at EU, dets medlemsstater og dets partnerlande baserer deres strategi for bekæmpelse af international terrorisme på retsstatsprincippet og respekt for grundlæggende rettigheder; understreger desuden, at EU's eksterne aktioner til bekæmpelse af international terrorisme i første omgang bør være rettet mod forebyggelse, og understreger nødvendigheden af at fremme dialog, tolerance og forståelse mellem forskellige kulturer og religioner;

3.      gør opmærksom på, at terrorisme er en multinational og multidimensional trussel og som en sådan er nødt til at blive bekæmpet i et partnerskab mellem de vigtigste allierede aktører og lande; glæder sig over undertegnelsen af aftalememorandummet mellem EU og LAS den 19. januar 2015 og mener, at dette er et vigtigt skridt fremad i forbindelse med en række udfordringer, som disse to aktører har til fælles;

4.      er af den opfattelse, at der er behov for en omfattende strategi, som kombinerer intern og ekstern sikkerhed med hinanden i kampen mod terrorisme; opfordrer til demokratisk og retsligt tilsyn med terrorbekæmpelsespolitikker og mener, at Europa-Parlamentet bør spille en rolle i udøvelsen af dette tilsyn; understreger, at undertrykkende tiltag ikke skaber nogen løsninger, og at forskelsbehandling kan forstærke radikalisering og voldsmønstre;

5.      opfordrer EU og LAS til at tage fat om roden til ekstremisme, som ofte findes i landenes socioøkonomiske, kulturelle og politiske situation, til ikke at tilskynde til eller støtte undertrykkende tendenser, men at styrke deres indsats for at støtte inkluderende, pluralistiske og velfungerende stater, som er i stand til at sikre deres borgere retfærdighed og sikkerhed, og at håndtere religiøs ekstremisme på en måde, som er forenelig med menneskerettighedslovgivningen;

6.      er af den opfattelse, at LAS sammen med EU bør spille en central rolle i mæglingsprocessen i konflikter, som foregår i den arabiske verden, og bør samarbejde med deres medlemmer om at mindske spændingerne mellem sunnimuslimer og shiamuslimer;

7.      advarer mod fristelsen til at vende tilbage til den tidligere kortsigtede og ineffektive praksis med hemmelige aftaler med autoritære styrer under påberåbelse af sikkerhed, stabilitet og bekæmpelse af ekstremisme; finder det vigtigt at fokusere på at støtte de lande og aktører, som er oprigtigt engagerede i fælles værdier og reformer, især Tunesien;

8.      hilser et forbedret sikkerhedssamarbejde med tredjelande velkomment, og insisterer på, at dette samarbejde – fra deling af efterretningsoplysninger til retsstatsprincippet, reform af retssystemet og strafferetsprogrammer – bør være i nøje overensstemmelse med folkeretten og ikke overtrumfe andre eksterne politiske målsætninger, navnlig fremme af menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratisering;

9.      understreger navnlig, at det er nødvendigt, at EU, dets medlemsstater og partnerlande baserer deres strategi for bekæmpelse af international terrorisme på retsstatsprincippet og respekt for grundlæggende rettigheder; understreger endvidere, at Unionens aktioner udadtil til bekæmpelse af international terrorisme i første omgang bør sigte mod at forhindre, modarbejde og retsforfølge terrorisme;

10.    opfordrer til øget dialog mellem udviklings- og sikkerhedseksperter fra EU og LAS; minder om, at det er af afgørende betydning at gøre noget ved de faktorer, der ligger bag vold og instabilitet, såsom konflikter, fattigdom, spredning af våben og statsskrøbelighed, som skaber muligheder for, at terrorgrupper kan trives; understreger, at det er nødvendigt at fokusere på at forebygge og bekæmpe radikalisering i handlingsplaner og politiske dialoger mellem EU og LAS-staterne og at indføre politikker med det formål at undgå social udgrænsning og fremme integration for at forebygge radikaliseringsprocesser, herunder ved at samarbejde med aktører fra civilsamfundet om at modvirke terrorristpropaganda og radikal propaganda;

11.    glæder sig over Rådets hensigt om til fulde at indarbejde terrorbekæmpelse i EU's udenrigspolitik; anmoder om at få alle relevante initiativer gennemført hurtigst muligt og altid under overholdelse af menneskerettighederne og FN's Sikkerhedsråds resolutioner;

12.    er af den opfattelse, at informationsudveksling er nøglen til kampen mod terrorisme, forudsat at folkeretten og menneskerettighedsstanderne respekteres; hilser det øgede samarbejde mellem EU og LAS velkomment, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og alle EU-agenturer til at udvikle rammer for informationsudveksling og måder, hvorpå EU-agenturerne kan engagere sig mere stratetisk i landene i regionen i overensstemmelse med Rådets konklusioner om terrorbekæmpelse;

13.    opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at fremlægge en rapport om den forudgående og efterfølgende evaluering, som Kommissionens tjenestegrene har foretaget af virkningerne for menneskerettighederne af Kommissionens programmer for terrorbekæmpelse i LAS-landene, og om, hvilke garantier der er indbygget i disse programmer for at sikre, at de lever op til menneskerettighedsstandarderne;

14.    anser det for afgørende at imødegå finansiering af terrorisme i samarbejde med relevante aktører, herunder LAS og dens medlemmer; opfordrer EU til at indføre sanktioner over for alle de parter (regeringer og offentlige eller private selskaber), der er involveret i direkte eller indirekte finansiering af terrorgrupper, herunder via transport, transformation, raffinering og kommercialisering af olie, der er udvundet i områder, der kontrolleres af Daesh, sammen med streng kontrol af kapitalbevægelser for at hindre økonomisk aktivitet og udnyttelse af skattely fra Daesh's side; opfordrer LAS til at gøre mere for at sikre, at aktører i dens medlemsstater ikke indirekte finansierer terrorgrupper, og til at overvåge dens medlemsstaters overholdelse af FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2161 (2014) og 2170 (2014), som fordømmer al handel, direkte såvel som indirekte, med IS og dertil knyttede grupper;

15.    anmoder LAS om at gå ind i en dialog med sine medlemmer for at forhindre direkte og indirekte påvirkning, som kunne gøre det vanskeligere for parterne i konflikten i Libyen, Syrien, Irak og Yemen at nå frem til en politisk løsning; understreger, at statssponsoreret terrorisme for alt i verden bør undgås;

16.    mener, at udveksling af passagerlisteoplysninger kunne være et muligt brugbart ekstra redskab i terrorbekæmpelsen, forudsat det gennemføres på en sådan måde, at det ikke krænker grundlæggende rettigheder, og forudsat det sker under fuld overholdelse af databeskyttelsesregler og ikke bringer borgernes ret til privatlivets fred i fare;

17.    mener, at fremskridt i fredsprocessen i Mellemøsten ville gavne regionen som helhed, og at EU og LAS bør samarbejde for at fremme en tostatsløsning i tråd med resolutionen af 17. december 2014 om anerkendelse af Palæstina som en stat;

18.    opfordrer EU og LAS til at samarbejde om at imødegå forestillingen om et civilisationernes sammenstød mellem den islamiske verden og vesten, en fortælling, som har potentiale til at radikalisere og tiltrække unge mennesker til terrororganisationer; efterlyser i denne sammenhæng et øget samarbejde om at formulere politikker og programmer om social integration og inklusion med sigte på at fremme interkulturel dialog;

19.    er af den opfattelse, at EU bør arbejde tæt sammen med det muslimske samfund som helhed og med andre vigtige aktører såsom Golfstaternes Samarbejdsråd, Den Afrikanske Union og Den Islamiske Samarbejdsorganisation;

20.    glæder sig over beslutningen om at have sikkerhedsattacheer i EU's delegationer i visse lande og over beslutningen om at forbedre kommunikationen med den arabisk talende befolkning; mener i denne sammenhæng, at det er af yderste vigtighed at samarbejde med civilsamfundet for at lytte til de budskaber, der kommer fra den arabiske verden;

21.    er stærkt overbevist om, at ethvert samarbejde og initiativ mellem EU og LAS bør sætte respekten for menneskerettigheder, retsstatsprincippet og de relevante FN-resolutioner i centrum;

22.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til regeringer og parlamenter i medlemsstaterne i Den Europæiske Union og i Den Arabiske Liga.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0577.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik