Návrh uznesenia - B8-0223/2015Návrh uznesenia
B8-0223/2015

NÁVRH UZNESENIA o memorande o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu

4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0215/2015

Postup : 2015/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0223/2015
Predkladané texty :
B8-0223/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0223/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o memorande o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu

(2015/2573(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na články 2, 3 a 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o boji proti terorizmu, najmä z 9. februára 2015,

–       so zreteľom na schôdze ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov, a najmä tú, ktorá sa konala v Aténach v júni 2014,

–       so zreteľom na memorandum o porozumení (MoP) medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a generálnym sekretariátom Ligy arabských štátov, ktoré bolo podpísané 19. januára 2015,

–       so zreteľom na pripomienky PK/VP, ktoré vyjadrila na tlačovej konferencii po Rade pre zahraničné záležitosti 19. januára 2015,

–       so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2178 (2014) z 24. septembra 2014 o ohrození medzinárodného mieru a bezpečnosti spôsobenom teroristickými činmi,

–       so zreteľom na stratégiu EÚ na boj proti terorizmu z roku 2005,

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o politike EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy[1],

–       so zreteľom na revidovanú stratégiu EÚ na boj proti radikalizácii a náboru teroristov,

–       so zreteľom na stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ,

–       so zreteľom na protiteroristickú stratégiu EÚ pre Sýriu a Irak (prijatú 20. októbra 2014), a predovšetkým pokiaľ ide o zahraničných teroristických bojovníkov, ako aj oznámenie o podpore užšej spolupráce a regionálnej integrácie v Maghrebe,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Predchádzanie radikalizácii vedúcej k terorizmu a násilnému extrémizmu: Posilnenie opatrení EÚ,

–       so zreteľom na neformálnu radu SVV v Rige 29.-30. januára 2015,

–         so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2015 o protiteroristických opatreniach, keďže terorizmus vážne ohrozuje medzinárodný mier, bezpečnosť a demokraciu s cieľom rozvrátiť pluralistické občianske spoločnosti;

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže terorizmus a násilný extrémizmus predstavujú najväčšie ohrozenie bezpečnosti a slobôd na celosvetovej úrovni a keďže dodržiavanie základných práv je nevyhnutnou súčasťou úspešných opatrení boja proti terorizmu;

B.     keďže hrozba teroru sa zvyšuje na celom svete; keďže cieľom teroristických útokov sú tak Európa, ako aj arabský svet a členské štáty Ligy arabských štátov;

C.     keďže Európa aj arabský svet čelia spoločným výzvam, okrem iného súčasnej situácii v arabskom svete, najmä pokiaľ ide o Líbyu, Irak, Sýriu, Jemen, mierový proces na Blízkom východe, no najmä teroristickú hrozbu, ktorú predstavuje Dá´iš;

D.     keďže EÚ stojí tvárou v tvár masívnej a rastúcej hrozbe, ktorú predstavujú „zahraniční bojovníci z EÚ“, teda osoby, ktoré cestujú do iného štátu, ako je štát ich trvalého pobytu alebo ich štátnej príslušnosti, a to na účely páchania alebo plánovania teroristických aktov alebo poskytovania či získavania teroristického výcviku, aj v súvislosti s ozbrojenými konfliktami; keďže sa odhaduje, že 3 500 až 5 000 štátnych príslušníkov EÚ odišlo z domova, aby sa stali zahraničnými bojovníkmi, keď vypukla vojna a ozbrojené konflikty v Sýrii, Iraku a Líbyi, čo predstavuje obrovský problém pre bezpečnosť občanov EÚ; keďže nedávne teroristické útoky v Paríži a Kodani spáchali občania EÚ;

E.     keďže EÚ a LAŠ majú spoločný záujem na dlhodobých riešeniach pre zaručenie mieru a stability;

F.     keďže je potrebné zaručiť užšiu spoluprácu a intenzívnejší dialóg o politických a bezpečnostných otázkach, spolupráci v boji proti terorizmu, boji proti organizovanému zločinu a riadení kríz, ako aj dôraznejší kultúrny dialóg medzi EÚ a LAŠ;

G.     keďže 19. januára 2015 sa uskutočnilo stretnutie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov (LAŠ), na ktorom podpísali memorandum o porozumení, prehlbujúce spoluprácu medzi ESVČ a LAŠ;

H.     keďže dôsledkami terorizmu trpí nielen Európa, ale aj arabský a moslimský svet;

I.      keďže región Ligy arabských štátov je aj naďalej poškodzovaný závažným a systematickým porušovaním ľudských práv vrátane zásadných obmedzení slobody prejavu, hromadného štátneho dohľadu a zastrašovania obhajcov ľudských práv a opozičných aktivistov, nezákonnými postupmi presadzovania práva, absenciou nezávislých súdov a porušovaniami riadnych procesov;

1.      zdôrazňuje, že je nutné intenzívnejšie potláčať terorizmus v časoch zvýšeného ohrozenia a opakuje, že účinné opatrenia na boj proti terorizmu nie sú v rozpore s dodržiavaním ľudských práv, ale že ide o vzájomne sa doplňujúce ciele;

2.      zdôrazňuje najmä, že je potrebné, aby EÚ, jej členské štáty a partnerské krajiny založili svoju stratégiu boja proti medzinárodnému terorizmu na zásadách právneho štátu a dodržiavaní základných práv; ďalej zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť Únie týkajúca sa boja proti medzinárodnému terorizmu by mala byť v prvom rade zameraná na prevenciu a upozorňuje na potrebu presadzovať dialóg, toleranciu a porozumenie medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami;

3.      vyzdvihuje skutočnosť, že terorizmus je nadnárodná, viacrozmerná hrozba a ako taká sa musí riešiť v partnerstve s kľúčovými spojencami a najdôležitejšími štátmi; víta podpísanie memoranda o porozumení medzi EÚ a LAŠ dňa 19. januára 2015 a nazdáva sa, že ide o dôležitý posun vpred, pokiaľ ide o viaceré výzvy, ktorým oba subjekty čelia;

4.      nazdáva sa, že je potrebná komplexná stratégia kombinujúca vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť v boji proti terorizmu; žiada demokratický a súdny dohľad nad protiteroristickými opatreniami boja a nazdáva sa, že pri jeho vykonávaní by mohol určitú rolu zohrávať Európsky parlament; zdôrazňuje, že represívne opatrenia nezabezpečia riešenie a že diskriminácia môže posilniť radikalizáciu a násilie;

5.      žiada EÚ a LAŠ, aby sa zaoberali hlavnými príčinami extrémizmu, ktoré možno často hľadať v sociálno-ekonomickej, kultúrnej a politickej situácii krajín, aby nepodnecovali a nepodporovali represívne trendy, ale aby zintenzívnili úsilie o podporu inkluzívnych, pluralistických a fungujúcich štátov, schopných zabezpečiť spravodlivosť a bezpečnosť pre svojich občanov a riešiť náboženský extrémizmus spôsobom, ktorý je zlučiteľný s právom v oblasti ľudských práv;

6.      nazdáva sa, že LAŠ by mala spolu s EÚ zohrávať kľúčovú rolu v procese urovnávania konfliktov v arabskom svete a mala by spolupracovať so svojimi členmi na zmierňovaní napätia medzi sunitmi a šiítmi;

7.      varuje pred pokušením vrátiť sa k predošlým krátkozrakým a neúčinným praktikám tajných dohôd s autoritárskymi režimami v mene bezpečnosti, stability a boja proti extrémizmu; nazdáva sa, že je dôležité zamerať sa na podporu tých štátov a aktérov, ktorí preukazujú skutočnú oddanosť spoločným hodnotám a reforme, ako je predovšetkým Tunisko;

8.      víta zlepšenie bezpečnostnej spolupráce s tretími štátmi a trvá na tom, že takáto spolupráca – počnúc vzájomným poskytovaním spravodajských informácií až po oblasť právneho štátu, reformy súdnictva a programov trestného súdnictva – by mala byť v prísnom súlade s medzinárodným právom a nemala by byť nadradená ostatným cieľom vonkajšej politiky, najmä podpore ľudských práv, právneho štátu a demokratizácii;

9.      zdôrazňuje najmä, že je potrebné, aby EÚ, jej členské štáty a partnerské krajiny založili svoju stratégiu boja proti medzinárodnému terorizmu na zásadách právneho štátu a dodržiavaní základných práv; ďalej zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť Únie v boji proti medzinárodnému terorizmu by mala byť v prvom rade zameraná na prevenciu, potláčanie a trestné stíhanie terorizmu;

10.    požaduje zintenzívnenie dialógu medzi odborníkmi na rozvoj a bezpečnosť medzi EÚ a LAŠ; pripomína, že je mimoriadne dôležité zaoberať sa hlavnými faktormi násilia a nestability, ako sú konflikty, chudoba, šírenie zbraní a nestabilita štátu, pretože tie poskytujú teroristickým skupinám príležitosť rozmáhať sa; zdôrazňuje potrebu zamerať sa na prevenciu a potláčanie radikalizmu v akčných plánoch a politickom dialógu medzi EÚ a Ligou arabských štátov, a tiež prijímať opatrenia na zabránenie sociálnemu vylúčeniu a uľahčenie integrácie s cieľom predchádzať procesom radikalizácie, okrem iného prostredníctvom spolupráce s predstaviteľmi občianskej spoločnosti v oblasti boja proti terorizmu a radikálnej propagande;

11.    víta zámer Komisie zaradiť boj proti terorizmu v plnej miere do zahraničnej politiky EÚ; žiada, aby sa všetky súvisiace iniciatívy vykonali čo najskôr a vždy v súlade s ľudskými právami a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN;

12.    považuje výmenu informácií v boji proti terorizmu za kľúčovú za predpokladu, že sa dodržiavajú normy medzinárodného práva a ľudských práv; víta rozšírenie spolupráce medzi EÚ a LAŠ a žiada ESVČ, Komisiu a všetky agentúry EÚ, aby vytvorili rámce pre výmenu informácií a spôsoby, akými by sa agentúry EÚ mohli strategickejšie angažovať v krajinách regiónu v súlade s závermi Rady týkajúcimi sa boja proti terorizmu;

13.    vyzýva PK/VP, aby zabezpečila správu o hodnoteniach ex-ante a ex-post, vypracované útvarmi Komisie, ktoré sa týkajú vplyvu jej programov boja proti terorizmu, ktoré realizuje spolu s Ligou arabských štátov, na ľudské práva, ako aj na záruky vytvorené v rámci týchto programov, a aby tým zaručila súlad s normami pre ľudské práva;

14.    domnieva sa, že je nutné pôsobiť proti financovaniu terorizmu v koordinácii s príslušnými subjektmi vrátane LAŠ a jej členov; žiada EÚ, aby uvalila sankcie na všetky subjekty (vlády a verejné aj súkromné spoločnosti), ktoré sú priamo či nepriamo zapojené do financovania teroristických skupín, a to okrem iného prostredníctvom prepravy, spracovania, prečisťovania a predaja ropy vyťaženej v oblastiach kontrolovaných skupinou Dá´iš, a zároveň prísne kontrolovať finančné toky s cieľom zabrániť hospodárskej činnosti a využívaniu daňových rajov skupinou Dá´iš; žiada, aby LAŠ urobila viac pre zaistenie, že subjekty z radov jej členov nebudú nepriamo financovať teroristické skupiny a že budú sledovať, ako jej členské štáty dodržiavajú rezolúcie č 2161 (2014) a č. 2170 (2014), v ktorých sa odsudzuje akýkoľvek priamy či nepriamy obchod s IŠ a príbuznými skupinami;

15.    žiada LAŠ, aby spolupracovala so svojimi členmi s cieľom zabrániť priamemu aj nepriamemu vplyvu, ktorý by stranám konfliktu v Líbyi, Sýrii, Iraku a Jemene mohol brániť v dosiahnutí politického riešenia; zdôrazňuje, že za každú cenu by sa malo zabrániť vojnám vedeným v zastúpení;

16.    domnieva sa, že osobné záznamy o cestujúcich by mohli byť užitočným dodatočným nástrojom v boji proti terorizmu za predpokladu, že sa používajú spôsobom neporušujúcim základné práva a že sa v plnej miere dodržiavajú pravidlá o ochrane údajov a neohrozuje sa súkromie občanov;

17.    nazdáva sa, že z pokroku mierového procesu na Blízkom východe by mal prospech celý región a zastáva názor, že EÚ a LAŠ by mali spolupracovať s cieľom umožniť dvojstranné riešenie v súlade s uznesením zo 17. decembra 2014 o uznaní palestínskej štátnosti;

18.    žiada EÚ a LAŠ, aby spolupracovali v boji proti názorom o strete civilizácií medzi islamským svetom a Západom, ktoré majú potenciál zradikalizovať mladých ľudí a prilákať ich do teroristických organizácií; v tejto súvislosti požaduje lepšiu spoluprácu pri tvorbe politík a programov sociálnej integrácie a začleňovania v záujme umožnenia medzikultúrneho dialógu;

19.    nazdáva sa, že EÚ by mala úzko spolupracovať s moslimským spoločenstvom ako takým, ako aj s ostatnými významnými subjektmi, ako sú Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive, Africká únia a Organizácia islamskej spolupráce;

20.    víta rozhodnutie mať v rámci delegácií Európskej únie v príslušných štátoch bezpečnostných atašé, a tiež rozhodnutie zlepšiť komunikáciu s arabsky hovoriacim obyvateľstvom; v tejto súvislosti verí, že najdôležitejšie je spolupracovať s občianskou spoločnosťou v arabskom svete a vypočuť posolstvá prichádzajúce z arabského sveta;

21.    je presvedčený, že každá spolupráca a iniciatíva medzi EÚ a LAŠ by sa mala sústrediť na dodržiavanie ľudských práv, právny štát a príslušné rezolúcie OSN;

22.    poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Lige arabských štátov.