Förfarande : 2015/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0223/2015

Ingivna texter :

B8-0223/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0077

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 128kWORD 63k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE550.025v01-00
 
B8-0223/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism (2015/2573(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Europaparlaments resolution om samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet om samarbete för att bekämpa terrorism (2015/2573(RSP))  
B8‑0223/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av artiklarna 2, 3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om terrorismbekämpning, särskilt de av den 9 februari 2015,

–       med beaktande av mötena för Europeiska unionens och Arabförbundets utrikesministrar, särskilt det som hölls i Aten i juni 2014,

–       med beaktande av samförståndsavtalet mellan Europeiska utrikestjänsten och Arabförbundets generalsekretariat, som undertecknades den 19 januari 2015,

–       med beaktande av de kommentarer som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gjorde vid den presskonferens som hölls efter rådets (utrikes frågor) möte den 19 januari 2015,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) av den 24 september 2014 om det hot mot internationell fred och säkerhet som terroristhandlingar utgör,

–       med beaktande av EU:s strategi för kampen mot terrorism från 2005,

–       med beaktande av sin resolution av den 14 december 2011 om EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande utmaningar(1),

–       med beaktande av EU:s reviderade strategi för att bekämpa radikalisering och rekrytering till terrorism,

–       med beaktande av EU:s interna säkerhetsstrategi,

–       med beaktande av EU:s strategi mot terrorism/utländska stridande (antagen den 20 oktober 2014) när det gäller Syrien och Irak, som särskilt inriktas på terrorister som är utländska stridande, och av EU:s meddelande om Maghreb,

–       med beaktande av Europeiska kommissionens meddelande Att förhindra radikalisering som leder till terrorism och våldsam extremism: en skärpning av EU:s insatser.

–       med beaktande av rådets (RIF) informella möte i Riga den 29–30 januari 2015,

–       med beaktande av sin resolution av den 10 februari 2015 om åtgärder mot terrorism, då terrorismen allvarligt hotar internationell fred, säkerheten och demokratin med syftet att underminera pluralistiska civila samhällen,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Terrorism och våldsam extremism utgör ett allvarligt hot mot säkerheten och friheter på global nivå och respekten för de grundläggande rättigheterna är ett väsentligt inslag i en framgångsrik politik för terrorismbekämpning.

B.     Terrorhotet har förvärrats på global nivå. Både Europa, arabvärlden och Arabförbundets medlemsstater har varit föremål för terrorattacker.

C.     Europa och arabvärlden står inför gemensamma utmaningar, inbegripet den nuvarande situationen i arabvärlden, särskilt när det gäller Libyen, Irak, Syrien, Jemen, fredsprocessen i Mellanöstern och särskilt terrorhotet från Isil.

D.     EU står inför ett allvarligt och växande hot från ”EU:s utländska stridande”, det vill säga personer som reser till länder som de varken är bosatta eller medborgare i, för att utföra, planera eller förbereda terrordåd eller erbjuda eller genomgå terroristutbildning, även i samband med väpnade konflikter. Uppskattningsvis mellan 3 500 och 5 000 unionsmedborgare har lämnat sina hem för att bli utländska stridande sedan kriget och våldet i Syrien, Irak och Libyen bröt ut. Detta innebär en oerhörd utmaning för EU-medborgarnas säkerhet. Terrorhandlingarna nyligen i Paris och Köpenhamn utfördes av EU-medborgare.

E.     EU och Arabförbundet har ett gemensamt intresse av att hitta långsiktiga lösningar för att garantera regional fred och stabilitet.

F.     Det behövs ett närmare samarbete och en förstärkt dialog avseende politiska och säkerhetsrelaterade frågor, samarbete för kampen mot terrorism, för kampen mot organiserad brottslighet och för krishantering samt en förstärkt kulturell dialog mellan EU och Arabförbundet.

G.     Den 19 januari 2015 träffade vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant Arabförbundets generalsekreterare och undertecknade ett samförståndsavtal om utökat samarbete mellan Europeiska utrikestjänsten och Arabförbundet.

H.     Det är inte bara Europa utan även arabvärlden och den muslimska världen som drabbas av följderna av terrorism.

I.      Allvarliga och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortsätter att ske på Arabförbundets territorium, inbegripet kraftiga begränsningar av yttrandefriheten, statlig massövervakning och trakasserier av människorättsaktivister och oppositionsaktivister, otillbörliga metoder vid rättstillämpning samt avsaknad av ett oberoende rättsväsen och korrekta rättegångsförfaranden.

1.      Europaparlamentet betonar behovet av att intensifiera kampen mot terrorism till följd av det växande hotet men påminner om att effektiva åtgärder mot terrorism och respekt för mänskliga rättigheter inte är motstridiga mål, utan snarare mål som kompletterar och ömsesidigt förstärker varandra.

2.      Europaparlamentet poängterar i synnerhet att EU och dess medlemsstater och partnerländer måste bygga sin strategi för bekämpning av internationell terrorism på rättsstatsprincipen och respekten för de grundläggande rättigheterna. Vidare understryker parlamentet att unionens yttre åtgärder för att bekämpa internationell terrorism i första hand bör vara inriktade på förebyggande arbete, och framhåller hur viktigt det är att främja dialog, tolerans och förståelse mellan olika kulturer, och religioner.

3.      Europaparlamentet betonar att terrorism är ett multinationellt och multidimensionellt hot och därför måste bekämpas genom partnerskap med viktiga allierade och länder. Parlamentet välkomnar undertecknandet den 19 januari 2015 av samförståndsavtalet mellan EU och Arabförbundet och anser att detta utgör ett viktigt steg för att ta itu med flera utmaningar som är gemensamma för dessa två aktörer.

4.      Europaparlamentet anser att det behövs en övergripande strategi som kombinerar intern och extern säkerhet i kampen mot terrorism. Parlamentet begär demokratisk och rättslig tillsyn beträffande politiken för terrorismbekämpning, och framhåller att parlamentet bör ha en roll i utövandet av denna tillsyn. Parlamentet betonar att repressiva åtgärder inte utgör en lösning och att diskriminering kan bidra till radikalisering och våldsamma beteendemönster.

5.      Europaparlamentet uppmanar EU och Arabförbundet att angripa de underliggande orsakerna till terrorism, vilka ofta kan hittas i ländernas socioekonomiska, kulturella och politiska situation, att inte uppmuntra eller stödja repressiva trender utan öka sina insatser för att främja inkluderande, pluralistiska och fungerande stater som är kapabla att skipa rättvisa och garantera säkerheten för sina medborgare och ta itu med religiös extremism på ett sätt som är förenligt med människorättslagstiftningen.

6.      Europaparlamentet anser att Arabförbundet, tillsammans med EU, bör ha en nyckelroll i processen för medling i konflikter i arabvärlden och att det bör arbeta med sina medlemmar för att minska spänningarna mellan sunniter och shiiter.

7.      Europaparlamentet varnar för frestelsen att återgå till det tidigare kortsiktiga och ineffektiva bruket att ingå samförstånd med auktoritära regimer med hänvisning till säkerhet, stabilitet och bekämpning av extremism. Parlamentet anser att det är viktigt att fokusera på att stödja de länder och aktörer som verkligen tror på gemensamma värderingar och på reformer, i synnerhet Tunisien.

8.      Europaparlamentet välkomnar ett förbättrat säkerhetssamarbete med tredjeländer och insisterar på att ett sådant samarbete – från underrättelsesamarbete till rättsstatsprincipen, reform av rättsväsendet och program avseende straffrätten – helt och hållet bör respektera internationell rätt, och inte äventyra andra utrikespolitiska mål, särskilt främjandet av mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratisering.

9.      Europaparlamentet poängterar i synnerhet att EU och dess medlemsstater och partnerländer måste bygga sin strategi för bekämpning av internationell terrorism på rättsstatsprincipen och respekten för de grundläggande rättigheterna. Vidare betonar parlamentet att unionens externa åtgärder mot internationell terrorism först och främst bör syfta till att förebygga, motverka och lagföra terrorism.

10.    Europaparlamentet begär en utökad dialog mellan utvecklings- och säkerhetsexperter från EU och Arabförbundet. Parlamentet påminner om att det är viktigt att åtgärda de underliggande faktorerna till våld och instabilitet såsom konflikter, fattigdom, spridning av vapen och statsinstabilitet, eftersom dessa leder till att terroristgrupper kan blomstra. Parlamentet framhåller att handlingsplanerna och de politiska dialogerna mellan EU och länderna i Arabförbundet måste lägga fokus på att förebygga och motverka radikalisering, och att man måste vidta politiska åtgärder för att undvika social utestängning och underlätta integration i syfte att förhindra radikaliseringsprocesser, inbegripet genom att arbeta med aktörer från det civila samhället för att bekämpa terroristpropaganda och radikal propaganda.

11.    Europaparlamentet välkomnar rådets avsikt att fullt ut integrera terrorismbekämpning i EU:s utrikespolitik. Parlamentet begär att alla initiativ i samband med detta ska genomföras så fort som möjligt och alltid med respekt för mänskliga rättigheter och FN:s säkerhetsråds resolutioner.

12.    Europaparlamentet anser att informationsutbyte är mycket viktigt för att bekämpa terrorism under förutsättning att internationell rätt och människorättsnormer respekteras. Parlamentet välkomnar det förstärkta samarbetet mellan EU och Arabförbundet och ber Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och alla EU-byråer att utveckla ramar för informationsutbyte och metoder så att EU-byråerna mer strategiskt arbetar med länderna i regionen i linje med rådets slutsatser om terrorismbekämpning.

13.    Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant att lägga fram en rapport om kommissionens enheters förhands- och efterhandsutvärderingar av de konsekvenser för de mänskliga rättigheterna som kommissionens terrorismbekämpningsprogram tillsammans med Arabförbundets stater har, samt om vilka inbyggda skyddsåtgärder det finns i dessa program för att de ska följa normerna för de mänskliga rättigheterna.

14.    Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att motarbeta finansieringen av terrorism i samarbete med relevanta aktörer, inbegripet Arabförbundet och dess medlemmar. Parlamentet begär att EU ska införa sanktioner mot alla dem (regeringar och offentliga eller privata företag) som är inblandade i den direkta eller indirekta finansieringen av terroristgrupper, inbegripet genom transporter, omvandling, förädling och marknadsföring av olja som utvinns i Isil-kontrollerade områden, samt att de finansiella flödena strikt ska kontrolleras för att förhindra Isils ekonomiska aktivitet och utnyttjande av skatteparadis. Parlamentet uppmanar Arabförbundet att göra mer för att se till att aktörer i Arabförbundets medlemsstater inte indirekt finansierar terroristgrupper och att övervaka att dessa stater respekterar FN:s säkerhetsråds resolutioner 2161 (2014) och 2170 (2014), som fördömer all direkt eller indirekt handel med Isil och därtill kopplade grupper.

15.    Europaparlamentet ber Arabförbundet att samarbeta med sina medlemmar för att förhindra direkt eller indirekt påverkan som skulle kunna göra det svårare för parterna i konflikten i Libyen, Syrien, Irak och Jemen att nå en politisk lösning. Parlamentet betonar att krig på uppdrag av olika aktörer till varje pris bör undvikas.

16.    Europaparlamentet anser att PNR-uppgifter skulle kunna vara ännu ett värdefullt instrument för att bekämpa terrorism så länge de används på ett sätt som inte strider mot de grundläggande rättigheterna samt fullt ut respekterar reglerna om uppgiftsskydd och inte äventyrar medborgarnas personliga integritet.

17.    Europaparlamentet anser att framsteg i fredsprocessen i Mellanöstern skulle komma hela regionen till godo och anser att EU och Arabförbundet bör samarbeta för att underlätta en tvåstatslösning i linje med parlamentets resolution av den 17 december 2014 om erkännande av Palestina som stat.

18.    Europaparlamentet ber EU och Arabförbundet att samarbeta för att motverka föreställningen som går ut på att det finns en motsättning mellan civilisationerna i den islamiska världen och västvärlden. Denna föreställning kan eventuellt radikalisera unga människor och attrahera dem till terroristorganisationer. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang till ett förstärkt samarbete för att utforma politik och program för social integration och inkludering i syfte att underlätta den interkulturella dialogen.

19.    Europaparlamentet är av åsikten att EU bör ha ett nära samarbete med det muslimska samfundet som helhet och med andra viktiga aktörer, såsom Gulfstaternas samarbetsråd, Afrikanska unionen och Islamiska samarbetsorganisationen.

20.    Europaparlamentet välkomnar beslutet att ha säkerhetsattachéer i EU:s delegationer till de relevanta länderna liksom beslutet att förbättra kommunikationen med den arabisktalande befolkningen. Enligt parlamentet är det i detta sammanhang mycket viktigt att samarbeta med det civila samhället för att kunna ta till sig budskapen från arabvärlden.

21.    Europaparlamentet är övertygat om att allt samarbete och alla initiativ mellan EU och Arabförbundet bör baseras på respekten för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och de relevanta FN-resolutionerna.

22.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Arabförbundets regeringar och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2011)0102.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy