Procedure : 2015/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0224/2015

Indgivne tekster :

B8-0224/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 131kWORD 57k
4.3.2015
PE552.198v01-00
 
B8-0224/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om aftalememorandum mellem EU og Den Arabiske Liga om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (2015/2573(RSP))


Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om aftalememorandum mellem EU og Den Arabiske Liga om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (2015/2573(RSP))  
B8‑0224/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til aftalememorandummet mellem Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Generalsekretariatet for Den Arabiske Liga, der blev undertegnet i Bruxelles den 19. januar 2015,

–       der henviser til erklæringen fra Den Europæiske Union (EU) og Den Arabiske Liga (LAS), som blev vedtaget på ministermødet mellem EU og LAS i Athen den 11. juni 2014,

–       der henviser til konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Rådet for Den Arabiske Liga på ministerniveau i Cairo den 15. januar 2015, og især til dets erklæring "Sikring af arabisk national sikkerhed og terrorbekæmpelse".

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om terrorbekæmpelse af 9. februar 2015,

–       der henviser til OECD's retningslinjer om forebyggelse af terrorisme,

–       der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig resolution 2170 og 2178,

–       der henviser til EU-LAS' fælles arbejdsprogram, der blev vedtaget i november 2012 og opdateret i 2014,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

–       der henviser til FN-pagten,

–       der henviser til det arabiske menneskerettighedscharter,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at respekten for de grundlæggende rettigheder og borgernes rettigheder udgør et element af afgørende betydning i vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker; der henviser til, at samarbejde mellem stater og internationale aktører om sikkerhedsanliggender skal finde sted under fuld overholdelse af menneskerettighederne og folkeretten;

B.     der henviser til, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Generalsekretariatet for Den Arabiske Liga for nylig har undertegnet et aftalememorandum (EU-LAS-aftalememorandum) om at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme;

C.     der henviser til, at EU-LAS-aftalememorandummets mål er at styrke samarbejdet mellem de to parter og drøfte politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål på områderne tidlig varsling og kriserespons, terrorbekæmpelse, grænseoverskridende organiseret kriminalitet og bekæmpelse af spredningen af masseødelæggelsesvåben;

D.     der henviser til, at de to parter er enedes om at udveksle erfaringer, information og praksisser ved hjælp af forskellige mekanismer, f.eks. etablering af institutionelle kommunikationskanaler, udvikling af konsultationsmøder og styrkelse af konsultationerne samt etablering af fælles arbejdsgrupper, workshops og/eller konferencer;

E.     der henviser til, at den seneste tids tiltagende racisme, herunder islamofobi og antisemitisme, er yderst bekymrende og ikke fremmer en konstruktiv debat om rummelighed, men i stedet kun bidrager til yderligere polarisering;

F.     der henviser til, at Den Arabiske Liga har gentaget sin faste fordømmelse af Den Islamiske Stat i Irak og Syrien, al-Nusra-Fronten og samtlige al-Qaeda-grupperinger og andre terrororganisationer og -grupper, som dræber uskyldige civile, ødelægger arkæologiske og religiøse steder, sprænger stabilitet og ødelægger civil fred samt underminerer statsinstitutioner; der henviser til, at Den Arabiske Liga også har genbekræftet, at terrorisme og terrorhandlinger begået af disse grupper ikke skal knyttes sammen med en bestemt religion, nationalitet eller kultur;

G.     der henviser til, at Den Arabiske Liga vil drøfte spørgsmålet om sikring af den arabiske nationale sikkerhed og terrorbekæmpelse på sit 143. ordinære møde, der afholdes i Cairo den 9.-10. marts 2015;

1.      advarer mod fristelsen til at vende tilbage til den tidligere kortsigtede og ineffektive praksis med hemmelige aftaler med nogle autoritære regimer, som er medlem af Den Arabiske Liga, under påberåbelse af sikkerhed, stabilitet og bekæmpelse af voldelig ekstremisme; udtrykker bekymring over styrkelsen af samarbejdet med stærkt undertrykkende stater, som begår omfattende menneskerettighedskrænkelser på deres område, herunder benytter dødsstraf for en lang række forskellige forbrydelser, tortur, fysisk afstraffelse, tilfældige eksekveringer og tilbageholdelser, omfattende retsforfølgning ved militærdomstole, hårde indgreb over for sociale protester og besættelse af andre områder;

2.      forkaster det falske modsætningsforhold mellem sikkerhed og frihed; er af den opfattelse, at individuel frihed og respekt for grundlæggende rettigheder udgør en hjørnesten og er en forudsætning for sikkerheden i ethvert samfund;

3.      forholder sig stærkt kritisk til den rolle, som forskellige vestlige indgreb i løbet af de seneste år har spillet med hensyn til at fremme radikalisering af personer, særlig i Mellemøsten og i de sydlige nabolande; understreger, at sådanne politikker fremmer, ikke bekæmper, terrorisme og derfor bør opgives;

4.      opfordrer alle EU- og LAS-medlemsstater til at standse deres politiske, økonomiske eller militære støtte til styrer eller terrorgrupper, der er engageret i eller tolererer terrorvirksomhed; understreger især, at det er nødvendigt, at EU, dets medlemsstater og dets partnerlande i Den Arabiske Liga baserer deres strategi for bekæmpelse af international terrorisme, ligesom for andre former for kriminalitet, på retsstatsprincipperne og respekten for de grundlæggende rettigheder; understreger desuden, at EU's eksterne aktioner til bekæmpelse af international terrorisme i første omgang bør være rettet mod forebyggelse og mod en politik, der bekæmper enhver form for militær intervention, og at EU's position i internationale forhandlinger samtidig bør nytænkes grundigt, og understreger nødvendigheden af at fremme dialog, tolerance og forståelse mellem forskellige kulturer og religioner;

5.      gentager sin opfordring til begge kontraherende parter om at foretage en omfattende evaluering af de eksisterende terrorbekæmpelses- og sikkerhedsforanstaltninger, især med hensyn til deres overholdelse af menneskerettighederne og de civile frihedsrettigheder, således som de er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og det arabiske charter om menneskerettigheder;

6.      understreger, at det er vigtigt at undersøge nødvendigheden af og forholdsmæssigheden ved en hvilket som helst foranstaltning, som begrænser grundlæggende rettigheder; gentager sit resolutte krav om demokratiske og retslige tilsyns- og ansvarlighedsmekanismer hvad angår terrorbekæmpelsespolitikker, og understreger, at foranstaltninger, der set i bakspejlet ikke var nødvendige, effektive og forholdsmæssige med henblik på at bekæmpe terrorisme, skal ophæves; understreger også, at krænkelser af grundlæggende rettigheder skal undersøges og retsforfølges, og at det er nødvendigt at udvikle nye former for demokratisk kontrol;

7.      er overbevist om, at det for at forebygge voldelig radikalisering bør være ethvert samfunds primære mål at arbejde hen imod rummelighed og indbyrdes forståelse af kulturelle og etniske forskelle og således fremme varig tolerance;

8.      understreger, at forskelsbehandling styrker radikalisering og voldelige mønstre; understreger, at standarder for lighed og ikke-forskelsbehandling skal suppleres med specifikke politiske strategier til bekæmpelse af alle former for racisme, herunder islamofobi og antisemitisme;

9.      udtrykker støtte til foranstaltninger, som sætter etniske og religiøse minoriteter i stand til at bidrage til at forbedre deres respektive samfunds sociale og økonomiske status på mellemlang og lang sigt;

10.    minder om, at enhver sikkerhedsforanstaltning, herunder til bekæmpelse af terrorisme, bør udformes med henblik på at garantere individuel frihed, fuldt ud skal være i overensstemmelse med retsstatsprincippet og skal opfylde menneskerettighedsforpligtelserne, herunder dem, der vedrører privatlivets fred og databeskyttelse, og altid skal give mulighed for domstolsprøvelse;

11.    er bekymret over, at der fokuseres på militære "løsninger" i EU's terrorbekæmpelsespolitikker, hvilket resulterer i en lang række programmer for militær støtte til autoritære styrer, der sigter mod at styrke deres militære kapacitet, og derigennem støtter deres undertrykkende politikker;

12.    mener, at EU bør revidere sin eksterne politik radikalt, navnlig sin strategi over for det sydlige Middelhavsområde, som led i den aktuelle revision af den europæiske naboskabspolitik, i lyset af dens fiasko; opfordrer EU til at etablere nye rammer for forbindelserne med disse lande og regioner, baseret på ikkeintervention i deres interne anliggender og respekt for deres suverænitet og med det formål at styrke udviklingen i naboregioner og fremme beskæftigelse og uddannelse, snarere end på "associeringsaftaler", der hovedsagelig tjener til at etablere frihandelsområder til gavn for selskabsinteresser på EU-siden;

13.    modsætter sig den nuværende atmosfære, hvor der skabes en paranoid frygt med henblik på hurtigt at gennemføre flere terrorbekæmpelsesforanstaltninger, inden deres lovmæssige nødvendighed er blevet vurderet, eller der er blevet foretaget en vurdering af de eksisterende terrorbekæmpelsesforanstaltninger;

14.    mener, at bekæmpelse af handel med skydevåben bør være en prioritet for EU i kampen mod alvorlig og organiseret international kriminalitet; mener især, at der er behov for yderligere styrkelse af samarbejdet med hensyn til informationsudvekslingsmekanismer og sporbarhed og tilintetgørelse af forbudte våben;

15.    kritiserer på det skarpeste den intensive våbenhandel, som nogle EU-medlemsstater har med forskellige stærkt undertrykkende LAS-medlemsstater såsom Saudi-Arabien, Egypten og Marokko; opfordrer i denne forbindelse Rådet til at undersøge, hvorvidt der er sket overtrædelser af EU's adfærdskodeks for våbeneksport, og til at vedtage strenge foranstaltninger, således at denne kodeks efterleves til fulde af alle medlemsstater; opfordrer til suspension af og forbud mod al eksport af tåregas og kamppolitiudstyr til LAS-lande, indtil der er foretaget undersøgelser af, hvorvidt dette anvendes til upassende formål, og indtil de ansvarlige for en sådan upassende brug er blevet draget til ansvar;

16.    gentager, at EU- og LAS-medlemsstaterne bør gøre noget ved de grundlæggende årsager til voldelig ekstremisme ved at takle dem på en måde, som er forenelig med menneskerettighederne og folkeretten, i stedet for at opmuntre eller støtte undertrykkende regimer eller grupper i disse lande;

17.    tager skarpt afstand fra Khartoum-processen samt ethvert andet samarbejde om migration, hvor lande krænker menneskerettighederne; tager skarpt afstand fra anvendelsen af migrationspolitikker under påskud af at bekæmpe terrorisme;

18.    er overbevist om, at EU på sikkerhedsområdet bør begrænse sig til samarbejdsprogrammer, der fokuserer på afradikalisering og bekæmpelse af voldelig ekstremisme, hvor det skønnes nødvendigt, og afstå fra at pålægge suveræne stater sine økonomiske eller politiske idéer gennem sin politik for den eksterne dimension;

19.    opfordrer myndighederne i EU's og LAS' medlemsstater til at respektere forbuddet mod tortur, der navnlig er nedfældet i FN's konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som de fleste af dem har undertegnet og ratificeret; gentager, at tilståelser fremtvunget under tortur ikke er gyldige, og fordømmer denne praksis som udøvet af EU- og LAS-medlemsstater; er stærk modstander af brugen af droner til udenretlige drab på terrormistænkte, og kræver et forbud mod brug af droner til dette formål;

20.    kræver større gennemsigtighed og ansvarliggørelse i forbindelse med udenrigspolitiske beslutninger vedrørende bekæmpelse af terrorisme; opfordrer derfor næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til regelmæssigt og udtømmende at holde Parlamentet underrettet, især om gennemførelsen af nærværende aftalememorandum.

21.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen og Rådet, medlemsstaterne i Den Europæiske Union og i Den Arabiske Liga og medlemmerne af FN's Generalforsamling.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik