Menettely : 2015/2573(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0224/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0224/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 128kWORD 60k
4.3.2015
PE552.198v01-00
 
B8-0224/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa (2015/2573(RSP))


Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Arabiliiton välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta yhteistyöstä terrorismin torjunnassa (2015/2573(RSP))  
B8‑0224/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon ja Arabiliiton pääsihteeristön välillä Brysselissä 19. tammikuuta 2015 allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan,

–       ottaa huomioon Ateenassa 11. kesäkuuta 2014 pidetyssä EU:n ja Arabiliiton ministerikokouksessa hyväksytyn EU:n ja Arabiliiton julkilausuman,

–       ottaa huomioon Arabiliiton neuvoston ministeritason kokouksen Kairossa 15. tammikuuta 2015 pidetyssä ylimääräisessä istunnossaan antamat päätelmät ja erityisesti sen arabimaiden kansallisen turvallisuuden takaamista ja terrorismin torjuntaa koskevan julkilausuman,

–       ottaa huomioon 9. helmikuuta 2015 annetut EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät terrorismin torjunnasta,

–       ottaa huomioon terrorismin ennaltaehkäisyä koskevat OECD:n suuntaviivat,

–       ottaa huomioon asiaan liittyvät YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat ja erityisesti päätöslauselmat 2170 ja 2178,

–       ottaa huomioon marraskuussa 2012 hyväksytyn ja vuonna 2014 päivitetyn EU:n ja Arabiliiton yhteisen työohjelman,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittaminen on keskeinen tekijä terrorismin torjunnan onnistumisessa; huomauttaa, että valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden on tehtävä yhteistyötä turvallisuuskysymyksissä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta täysin kunnioittaen;

B.     ottaa huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallinto ja Arabiliiton pääsihteeristö ovat äskettäin allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyöstä terrorismin torjunnassa;

C.     huomauttaa, että yhteisymmärryspöytäkirjan tavoitteena on lujittaa sopimuspuolten yhteistyötä ja keskustella poliittisista ja turvallisuuskysymyksistä, jotka koskevat varhaisvaroitusta ja kriisinhallintaa, terrorismin torjuntaa, kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta sekä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisia toimia;

D.     toteaa, että osapuolet ovat sopineet kokemusten, tietojen ja käytäntöjen vaihdosta, jossa hyödynnetään erilaisia mekanismeja, kuten institutionaalisten viestintäkanavien käyttöönottoa, neuvoa-antavien kokousten kehittämistä ja kuulemisten tehostamista sekä yhteisten työryhmien perustamista ja seminaarien ja/tai konferenssien järjestämistä;

E.     ottaa huomioon, että viimeaikainen rasismin, mukaan luettuina islamofobia ja antisemitismi, nousu on äärimmäisen huolestuttavaa eikä se edistä rakentavaa vuoropuhelua osallistavuudesta vaan se entisestään kärjistää kahtiajakoa;

F.     huomauttaa, että Arabiliitto on toistanut tuomitsevansa jyrkästi IS-järjestön, al-Nusran rintaman sekä kaikki al-Qaidaan yhteydessä olevat ja muut terroristijärjestöt ja ‑ryhmät, jotka tappavat viattomia siviilejä, tuhoavat arkeologisia ja uskonnollisia kohteita, häiritsevät vakautta ja yhteiskuntarauhaa sekä horjuttavat valtioiden instituutioita; huomauttaa Arabiliiton todenneen myös, että terrorismia ja näiden ryhmien terroritekoja ei saa yhdistää mihinkään tiettyyn uskontoon, kansalaisuuteen tai kulttuuriin;

G.     ottaa huomioon, että Arabiliitto käsittelee arabimaiden kansallisen turvallisuuden takaamista ja terrorismin torjuntaa 143. sääntömääräisessä istunnossaan, joka on määrä pitää Kairossa 9. ja 10. maaliskuuta 2015;

1.      varoittaa kiusauksesta palata aiempiin lyhytnäköisiin ja tehottomiin käytäntöihin, joissa tehdään salaisia sopimuksia joidenkin Arabiliittoon kuuluvien autoritaaristen hallintojen kanssa turvallisuuden, vakauden ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjunnan nimissä; on huolestunut yhteistyön tehostamisesta sellaisten laajamittaista sortoa harjoittavien valtioiden kanssa, jotka syyllistyvät oman maansa sisällä laajalle levinneisiin ihmisoikeusloukkauksiin, kuten kuolemantuomion langettamiseen monenlaisista rikoksista, kidutukseen, ruumiilliseen rangaistukseen, mielivaltaisiin teloituksiin ja pidätyksiin, laajoihin sotilasoikeudenkäynteihin, yhteiskunnallisten protestien tukahduttamiseen tai muiden alueiden miehittämiseen;

2.      torjuu valheellisen kärjistyksen, jossa turvallisuuden vastakohdaksi asetetaan vapaus; katsoo, että yksilönvapaus ja perusoikeuksien kunnioittaminen ovat kaikkien yhteiskuntien turvallisuuden kulmakiviä ja ennakkoedellytyksiä;

3.      arvostelee ankarasti roolia, joka monilla länsimaiden toimilla on viime vuosina ollut yksittäisten ihmisten radikalisoitumisessa erityisesti Lähi-idässä ja unionin eteläisissä naapurimaissa; korostaa, että kyseiset toimintatavat eivät torju terrorismia vaan edistävät sitä ja että siksi ne olisi hylättävä;

4.      kehottaa EU:n ja Arabiliiton jäsenvaltioita lopettamaan poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen tukensa hallinnoille tai terroristiryhmille, jotka syyllistyvät terroritekoihin tai suvaitsevat niitä; korostaa erityisesti, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Arabiliiton kumppanimaiden on perustettava kansainvälisen terrorismin sekä rikollisuuden kaikkien muiden muotojen torjumista koskevat strategiansa oikeusvaltioperiaatteelle ja perusoikeuksien kunnioittamiselle; korostaa lisäksi, että unionin ulkoiset toimet kansainvälisen terrorismin torjumiseksi olisi ensisijaisesti suunnattava terrorismin ehkäisemiseen ja toimintatapoihin, joilla vastustetaan kaikenlaista sotilaallista väliintuloa, jolloin EU:n kanta kansainvälisissä neuvotteluissa on määriteltävä perusteellisesti uudelleen, ja painottaa, että poliittista vuoropuhelua, suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä eri kulttuurien ja uskontojen välillä on edistettävä;

5.      vetoaa jälleen kumpaankin sopimuspuoleen, jotta ne arvioisivat perusteellisesti nykyiset terrorismin torjuntaa ja turvallisuutta koskevat toimet erityisesti siltä osin, noudatetaanko niissä ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia, sellaisina kuin ne vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksista tehdyssä Arabiliiton peruskirjassa;

6.      korostaa, että on tärkeää tutkia kaikkien perusoikeuksia rajoittavien toimenpiteiden välttämättömyys ja oikeasuhteisuus; toistaa vaatimuksensa siitä, että terrorismin vastaisia toimintatapoja valvotaan demokraattisesti ja oikeudellisesti ja niihin liittyy vastuuvelvollisuusmekanismeja, ja painottaa, että on kumottava toimenpiteet, jotka jälkikäteen tarkasteltuina eivät osoittautuneet välttämättömiksi, tehokkaiksi ja oikeasuhteisiksi terrorismin torjunnassa; korostaa myös, että perusoikeuksien loukkaukset on tutkittava ja oikaistava ja että on kehitettävä uusia demokraattisen valvonnan välineitä;

7.      on vakuuttunut siitä, että väkivaltaisen radikalisoitumisen estämiseksi kaikkien yhteiskuntien olisi pyrittävä ensisijaisesti edistämään osallisuutta sekä kulttuuristen ja uskonnollisten erojen keskinäistä ymmärtämistä ja siten vahvistamaan kestävää suvaitsevaisuutta;

8.      korostaa, että syrjintä vahvistaa radikalisoitumista ja väkivaltaista käyttäytymistä; tähdentää, että tasa-arvoa ja syrjintäkieltoa koskevia vaatimuksia on täydennettävä erityisillä toimintastrategioilla, jotka koskevat rasismin kaikkia muotoja, myös islamofobiaa ja antisemitismiä;

9.      tukee toimia, joilla annetaan etnisille ja uskonnollisille vähemmistöille mahdollisuus parantaa yhteisöjensä sosiaalista ja taloudellista asemaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

10.    muistuttaa, että kaikki turvallisuutta koskevat ja myös terrorismin vastaiset toimet on suunniteltava siten, että niillä taataan yksilön vapaus, niiden on oltava täysin oikeusvaltioperiaatteen mukaisia ja niissä on noudatettava perusoikeuksia koskevia velvoitteita, myös yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia velvoitteita, ja niihin on aina liityttävä mahdollisuus muutoksenhakuun;

11.    on huolissaan siitä, että terrorismin vastaisissa EU:n toimintatavoissa on keskitytty sotilaallisiin ”ratkaisuihin”, jotka ovat johtaneet useisiin sotilasapuohjelmiin autoritaaristen hallintojen hyväksi ja joilla on pyritty vahvistamaan niiden sotilaallisia valmiuksia ja siten tuettu niiden harjoittamaa sortoa;

12.    katsoo, että EU:n olisi tarkistettava perinpohjaisesti ulkopolitiikkaansa ja erityisesti eteläisen Välimeren alueeseen kohdistuvaa strategiaansa osana meneillään olevaa Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) uudelleentarkastelua, sillä EU:n ulkopolitiikassa on epäonnistuttu; kehottaa EU:ta luomaan näiden maiden ja alueiden kanssa suhteiden uuden kehyksen, joka perustuu niiden sisäisiin asioihin puuttumattomuuteen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja jolla pyritään tukemaan naapurialueiden kehitystä ja edistämään työllisyyttä ja koulutusta, sen sijaan, että tehdään ”assosiaatiosopimuksia”, joilla lähinnä pyritään perustamaan Euroopan yritysten etuja hyödyttäviä vapaakauppa-alueita;

13.    vastustaa vallitsevaa ilmapiiriä, jossa lietsotaan vainoharhaista pelkoa, jotta voidaan kiirehtiä ottamaan käyttöön uusia terrorismin vastaisia toimia, ennen kuin on arvioitu niiden oikeudellinen välttämättömyys tai tehty arvio nykyisistä toimista;

14.    katsoo, että asekaupan torjunnan olisi oltava EU:n ensisijainen tavoite vakavan ja järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa; katsoo erityisesti, että on lisättävä yhteistyötä tietojenvaihtomekanismeissa sekä kiellettyjen aseiden jäljittämisessä ja tuhoamisessa;

15.    arvostelee voimakkaasti joidenkin EU:n jäsenvaltioiden vilkasta asekauppaa useiden laajamittaista sortoa harjoittavien Arabiliiton jäsenvaltioiden, kuten Saudi-Arabian, Egyptin tai Marokon, kanssa; kehottaa tässä yhteydessä neuvostoa tarkistamaan, onko aseiden vientiä koskevia EU:n käytännesääntöjä rikottu, ja toteuttamaan ankaria toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat näitä käytännesääntöjä täysimääräisesti; kehottaa keskeyttämään ja kieltämään kyynelkaasun ja joukkojenhallintamateriaalin viennin Arabiliiton maihin, kunnes niiden epäasianmukainen käyttö on tutkittu ja tällaiseen käyttöön syyllistyneet on saatettu vastuuseen teoistaan;

16.    toistaa, että EU:n ja Arabiliiton jäsenvaltioiden olisi käsiteltävä väkivaltaisten ääriliikkeiden taustalla olevia syitä ja puututtava niihin tavalla, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta, sen sijaan, että edistetään tai tuetaan sortoa harjoittavia hallintoja tai ryhmiä näissä maissa;

17.    tuomitsee Khartumin prosessin ja kaiken muun muuttoliikkeitä koskevan yhteistyön sellaisten maiden kanssa, joissa loukataan ihmisoikeuksia; tuomitsee muuttoliikepolitiikan välineellistämisen terrorismin torjunnan verukkeella;

18.    katsoo, että EU:n olisi turvallisuuden alalla rajoituttava yhteistyöohjelmiin, joissa keskitytään radikalisoitumisen vähentämiseen ja tarvittaessa väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseen, mutta pidättäydyttävä taloudellisten tai poliittisten ajatusten syöttämisestä suvereeneille valtioille ulkosuhdealan toimiensa kautta;

19.    kehottaa EU:n ja Arabiliiton jäsenvaltioiden viranomaisia kunnioittamaan kidutuksen kieltoa, sellaisena kuin se vahvistetaan erityisesti kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa YK:n yleissopimuksessa, jonka useimmat näistä maista ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet; toistaa, että kiduttamalla ja pakottaen saadut tunnustukset eivät ole päteviä, ja tuomitsee tämän käytännön EU:n ja Arabiliiton jäsenvaltioissa; vastustaa jyrkästi miehittämättömien ilma-alusten käyttöä epäiltyjen terroristien laittomissa teloituksissa ja vaatii kieltämään miehittämättömien ilma-alusten käytön tässä tarkoituksessa;

20.    vaatii lisäämään avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta terrorismin torjuntaan liittyvissä ulkopoliittisissa päätöksissä; pyytää sen vuoksi komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tiedottamaan parlamentille säännöllisesti ja tyhjentävästi erityisesti tämän yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanosta;

21.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komissiolle ja neuvostolle, EU:n ja Arabiliiton jäsenvaltioille sekä YK:n yleiskokouksen jäsenille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö