Prijedlog rezolucije - B8-0224/2015Prijedlog rezolucije
B8-0224/2015

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Memorandumu o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma

  4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels, Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

  Postupak : 2015/2573(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0224/2015
  Podneseni tekstovi :
  B8-0224/2015
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8‑0224/2015

  Rezolucija Europskog parlamenta o Memorandumu o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma

  (2015/2573(RSP))

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju između Europske službe za vanjsko djelovanje i Glavnog tajništva Lige arapskih država koji je potpisan u Bruxellesu 19. siječnja 2015.,

  –       uzimajući u obzir Deklaraciju Europske unije i Lige arapskih država usvojenu na ministarskom sastanku Europske unije i Lige arapskih država održanom u Ateni 11. lipnja 2014.;

  –       uzimajući u obzir zaključke s izvanredne sjednice Vijeća Lige arapskih država na ministarskoj razini održanoj 15. siječnja 2015. u Kairu, a posebno izjavu naslovljenu „Zaštita arapske nacionalne sigurnosti i borba protiv terorizma”,

  –       uzimajući u obzir zaključke sa sastanka Vijeća za vanjske poslove EU-a o borbi protiv terorizma održanog 9. veljače 2015.,

  –       uzimajući u obzir smjernice OECD-a o sprečavanju terorizma,

  –       uzimajući u obzir relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, a posebno rezolucije br. 2170 i br. 2178 (2014),

  –       uzimajući u obzir zajednički program rada EU-a i Lige arapskih država usvojen u studenom 2012. i ažuriran 2014.,

  –       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

  –       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

  –       uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

  –       uzimajući u obzir Arapsku povelju o ljudskim pravima,

  –       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

  –       uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,

  –       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.     budući da je poštovanje temeljnih prava i građanskih sloboda ključan dio uspješnih politika za borbu protiv terorizma; budući da se suradnja između država i međunarodnih sudionika o sigurnosnim pitanjima mora odvijati uz potpuno poštovanje ljudskih prava i međunarodnog prava;

  B.     budući da su Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) i Glavno tajništvo Lige arapskih država nedavno potpisali Memorandum o razumijevanju kako bi surađivali u borbi protiv terorizma;

  C.     budući da je cilj Memoranduma o razumijevanju između EU-a i Lige arapskih država jačanje međusobne suradnje i raspravljanje o političkim i sigurnosnim pitanjima u područjima ranog upozoravanja i reagiranja na krize, borbe protiv terorizma, transnacionalnog organiziranog kriminala i suzbijanja širenja oružja za masovno uništenje;

  D.     budući da su se obje strane suglasile oko razmjene iskustava, informacija i praksi preko različitih mehanizama kao što su uspostava institucionalnih komunikacijskih kanala, razvoj savjetodavnih sastanaka i poboljšanje savjetovanja te osnivanje zajedničkih radnih skupina, radionica i/ili održavanje konferencija;

  E.     budući da je nedavno jačanje rasizma, uključujući islamofobiju i antisemitizam, krajnje zabrinjavajuće te se njime ne potiče konstruktivna rasprava o uključivosti već se doprinosi daljnjoj polarizaciji;

  F.     budući da je Liga arapskih država ponovno oštro osudila Islamsku državu Iraka i Sirije, skupinu al-Nusra i sve podružnice Al-Kaide i druge terorističke organizacije i skupine koje ubijaju nedužne civile, uništavaju arheološka nalazišta i vjerske objekte, narušavaju stabilnost i građanski mir te potkopavaju državne institucije; budući da je Liga arapskih država također potvrdila da se terorizam i teroristička djela koja su počinila te skupine ne smiju dovoditi u vezu s određenom vjeroispoviješću, nacionalnošću ili kulturom;

  G.     budući da će Liga arapskih država raspraviti o pitanju zaštite arapske nacionalne sigurnosti i borbe protiv terorizma na svojoj redovnoj 143. sjednici koja će se održati u Kairu 9. i 10. ožujka 2015.;

  1.      upozorava na izazov da se ponovno primjenjuje prijašnja, ograničena i neučinkovita praksa da se u ime sigurnosti, stabilnosti i borbe protiv nasilnog ekstremizma sklapaju tajni sporazumi s autoritarnim režimima koji su u sastavu Lige arapskih država; izražava svoju zabrinutost zbog jačanja suradnje s vrlo represivnim državama u kojima je rašireno kršenje ljudskih prava, uključujući primjenu smrtne kazne za razna kaznena djela, mučenje, fizičko kažnjavanje, proizvoljna pogubljenja i pritvaranja, masivna vojna suđenja, suzbijanje društvenih prosvjeda ili zauzimanje drugih teritorija;

  2.      odbacuje lažnu podvojenost između sigurnosti i slobode; smatra da su osobna sloboda i poštovanje temeljnih prava osnova i preduvjet sigurnosti u svakom društvu;

  3.      vrlo je kritičan u pogledu uloge raznih intervencija Zapada posljednjih godina u poticanju radikalizacije pojedinaca, posebno na Bliskom istoku i u zemljama južnog susjedstva; naglašava da se takvim politikama promiče, a ne suzbija terorizam te bi ih stoga trebalo napustiti;

  4.      poziva EU i države Arapske lige da prekinu pružati političku, gospodarsku ili vojnu potporu režimima ili terorističkim skupinama koje poduzimaju ili toleriraju terorističke aktivnosti; posebno naglašava da EU, njegove države članice i partnerske države Lige arapskih država trebaju temeljiti svoju strategiju borbe protiv međunarodnog terorizma i svih drugih oblika kaznenih djela na vladavini prava i poštovanju temeljenih prava; nadalje, naglašava činjenicu da bi vanjsko djelovanje Unije za borbu protiv međunarodnog terorizma prvenstveno trebalo biti usmjereno na sprečavanje i na politiku kojom se suprotstavlja svakom obliku vojne intervencije te bi se istodobno trebalo temeljito razmotriti stajalište EU-a u međunarodnim pregovorima i ističe potrebu promicanja političkog dijaloga, tolerancije i razumijevanja među različitim kulturama i religijama;

  5.      ponovno poziva obje ugovorne strane da provedu sveobuhvatnu ocjenu postojećih sigurnosnih i mjera za borbu protiv terorizma, posebno u vezi s poštovanjem ljudskih prava i građanskih sloboda, kao što je utvrđeno Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i Arapskom poveljom o ljudskim pravima;

  6.      naglašava važnost ispitivanja potrebe i razmjernosti svake mjere kojom se ograničavaju temeljna prava; ponavlja svoj odlučan zahtjev za demokratske i sudske mehanizme nadzora i odgovornosti u pogledu politika za borbu protiv terorizma, naglašavajući da treba staviti izvan snage mjere koje su, gledano unatrag, bile nepotrebne, neučinkovite i nerazmjerne za borbu protiv terorizma; također naglašava da treba istražiti i riješiti pitanje kršenja temeljnih prava te razraditi nove oblike demokratskog nadzora;

  7.      uvjeren je da bi radi sprečavanja nasilne radikalizacije glavni cilj svakog društva trebao biti rad na uključivosti i uzajamnom razumijevanju kulturnih i vjerskih razlika, čime se potiče trajna tolerancija;

  8.      naglašava činjenicu da se diskriminacijom jača radikalizacija i modeli nasilnog ponašanja; naglašava da se standardi jednakosti i nediskriminacije moraju dopuniti konkretnim političkim strategijama za suzbijanje svih oblika rasizma, uključujući islamofobiju i antisemitizam;

  9.      izražava potporu mjerama kojima se etničkim i vjerskim manjinama omogućuje da srednjoročno i dugoročno doprinesu poboljšanju socijalnog i gospodarskog položaja svojih zajednica;

  10.    podsjeća da bi sve sigurnosne mjere, uključujući i one za borbu protiv terorizma, trebale biti osmišljene tako da se jamči sloboda pojedinca, da one moraju biti potpuno u skladu s vladavinom prava i podlijegati obvezama koje proizlaze iz temeljnih prava, uključujući obveze koje se odnose na privatnost i zaštitu podataka, te se njima uvijek mora omogućiti sudski pravni lijek;

  11.    zabrinut je zbog činjenice da je u politikama EU-a za borbu protiv terorizma naglasak na vojnim „rješenjima”, što rezultira brojnim programima vojne pomoći autoritarnim režimima radi jačanja njihovih vojnih kapaciteta, čime se pruža podrška njihovim represivnim politikama;

  12.    smatra da bi EU u svjetlu neuspjeha trebao temeljito revidirati svoju vanjsku politiku, posebno svoju strategiju za južno Sredozemlje, u okviru revizije Europske politike susjedstva koja je u tijeku; poziva EU da uspostavi novi okvir za odnose s tim zemljama i regijama na temelju nemiješanja u njihove unutarnje poslove i poštovanja njihove suverenosti te s ciljem podupiranja razvoja susjednih regija i promicanja zapošljavanja i obrazovanja, a ne na osnovi „sporazuma o pridruživanju” čija je svrha uglavnom uspostava područja slobodne trgovine, što ide u korist korporacijskim interesima na europskoj strani;

  13.    protivi se trenutačnom ozračju stvaranja paranoičnog straha kako bi se ubrzalo donošenje mjera za borbu protiv terorizma prije no što se procjeni jesu li one nužne u pravnom smislu ili prije procjene važećih mjera protiv terorizma.

  14.    smatra da bi borba protiv nezakonite trgovine oružjem trebala biti prioritet EU-a u borbi protiv teškog i organiziranog međunarodnog kriminala; smatra da posebno treba dodatno ojačati suradnju u pogledu mehanizama razmjene informacija te sljedivosti i uništavanja zabranjenog oružja;

  15.    oštro kritizira intenzivnu trgovinu oružjem nekih država članica EU-a s raznim vrlo represivnim državama članicama Lige arapskih država kao što su Saudijska Arabija, Egipat ili Maroko; s tim u vezi poziva Vijeće da provjeri je li bilo kršenja Kodeksa ponašanja EU-a pri izvozu oružja te da donese oštrije mjere kako bi sve države članice u potpunosti poštovale taj Kodeks; poziva na obustavu i zabranu izvoza suzavca i materijala za kontroliranje mase u države Arapske lige dok se ne provedu istrage o njihovoj neprimjerenoj upotrebi te dok se oni koji su ih neprimjereno koristili ne pozovu na odgovornost;

  16.    ponovno poziva EU i Ligu arapskih država na rješavanje suštinskih uzroka nasilnog ekstremizma rješavajući ih na način koji je u skladu s ljudskim pravima i međunarodnim pravom, a na poticanjem ili podržavanjem represivnih režima ili skupina u tim zemljama;

  17.    protivi se procesu iz Khartouma kao i svakom drugom obliku suradnje u području migracije s državama koje krše ljudska prava; protivi se instrumentalizaciji migracijskih politika pod izgovorom da se njima bori protiv terorizma;

  18.    uvjeren je da bi se u području sigurnosti EU trebao, kad je to prikladno, ograničiti na programe suradnje s naglaskom na deradikalizaciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma, ali da bi se trebao suzdržati od toga da svojom vanjskom politikom suverenim državama nameće vlastite ekonomske i političke ideje;

  19.    poziva vlasti EU-a i država članica Arapske lige da poštuju zabranu mučenja koja je utvrđena ponajprije u Konvenciji UN-a protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koju je većina njih potpisala i ratificirala; ponovno ističe da prisilna priznanja iznuđena mučenjem nisu važeća i osuđuje tu praksu EU-a i Lige arapskih država; žestoko se protivi korištenju bespilotnim letjelicama u izvansudskim ubijanjima osumnjičenih za terorizam te zahtijeva zabranu njihova korištenja u tu svrhu;

  20.    zahtijeva veću transparentnost i odgovornost u donošenju odluka iz područja vanjske politike koje se odnose na borbu protiv terorizma; stoga poziva potpredsjednicu / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da redovno i iscrpno izvještava Parlament, posebno o provedbi Memoranduma o razumijevanju;

  21.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Komisiji i Vijeću, državama članicama Europske Unije i Lige arapskih država te članicama Glavne skupštine UN-a.