Procedūra : 2015/2573(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0224/2015

Pateikti tekstai :

B8-0224/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 71k
4.3.2015
PE552.198v01-00
 
B8-0224/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES ir Arabų Lygos valstybių susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje (2015/2573(RSP))


Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Arabų Lygos valstybių susitarimo memorandumo bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje (2015/2573(RSP))  
B8‑0224/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos ir Arabų Lygos generalinio sekretoriato susitarimo memorandumą, pasirašytą 2015 m. sausio 19 d. Briuselyje,

–       atsižvelgdamas Europos Sąjungos (ES) ir Arabų Lygos valstybių (ALV) deklaraciją, priimtą per 2014 m. birželio 11 d. Atėnuose vykusį ES ir Arabų Lygos valstybių užsienio reikalų ministrų posėdį,

–       atsižvelgdamas į neeilinio Arabų Valstybių Lygos užsienio reikalų ministrų tarybos posėdžio, vykusio Kaire 2015 m. sausio 15 d., išvadas, ypač į jos deklaraciją pavadinimu „Arabų nacionalinio saugumo užtikrinimas ir kova su terorizmu“,

–       atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2015 m. vasario 9 d. išvadas dėl kovos su terorizmu,

–       atsižvelgdamas į EBPO gaires dėl terorizmo prevencijos,

–       atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, visų pirma į rezoliuciją 2170 ir rezoliuciją 2178,

–       atsižvelgdamas į bendrą ES ir Arabų Valstybių Lygos darbo programą, kuri buvo patvirtinta 2012 m. lapkričio mėn. ir atnaujinta 2014 m.,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–       atsižvelgdamas į Arabų žmogaus teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi pagarba pagrindinėms teisėms ir piliečių laisvėms yra esminė veiksmingos kovos su terorizmu politikos dalis; kadangi valstybių ir kitų tarptautinių veikėjų bendradarbiavimas saugumo klausimais turi vykti visapusiškai gerbiant žmogaus teises ir laikantis tarptautinės teisės;

B.     kadangi Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Arabų Lygos generalinis sekretoriatas neseniai pasirašė susitarimo memorandumą bendradarbiauti kovos su terorizmu srityje;

C.     kadangi ES ir Arabų Valstybių Lygos susitarimo memorandumo tikslas – stiprinti jų bendradarbiavimą ir aptarti politinius ir su saugumu susijusius klausimus ankstyvojo įspėjimo ir reagavimo krizės metu, kovos su terorizmu, tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo ir kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu srityse;

D.     kadangi abi šalys susitarė keistis patirtimi, informacija ir praktika pasitelkiant skirtingus mechanizmus, pvz., įsteigti komunikacijos kanalus, plėtoti konsultacinius susitikimus ir rengti aktyvesnes konsultacijas, sukurti bendras darbo grupes, rengti bendrus praktinius seminarus ir (arba) konferencijas;

E.     kadangi neseniai padažnėję rasizmo, įskaitant islamofobiją ir antisemitizmą, atvejai kelia didžiulį nerimą ir ne skatina konstruktyviai diskutuoti apie įtrauktį, o tik kelia dar didesnį susiskaldymą;

F.     kadangi Arabų Valstybių Lyga pakartotinai griežtai pasmerkė Irako ir Sirijos islamo valstybę, Al Nusra frontą ir visas „Al Kaida“ tinklui priklausančius padalinius bei kitas teroristines organizacijas ir grupuotes, kurios žudo nekaltus civilius gyventojus, griauna archeologijos ir religijos objektus, griauna stabilumą ir pilietinę taiką bei kenkia valstybės institucijoms; kadangi Arabų Valstybių Lyga taip pat pakartotinai patvirtino, kad nereikia sieti terorizmo ir šių grupuočių įvykdytų teroristinių išpuolių su konkrečia religija, tautybe arba kultūra;

G.     kadangi Arabų Valstybių Lyga aptars Arabų nacionalinio saugumo užtikrinimo klausimą ir kovą su terorizmu per 143-ąjį eilinį posėdį, kuris vyks 2015 m. kovo 9–10 d. Kaire;

1.      įspėja dėl polinkio grįžti prie ankstesnės trumparegiškos ir neveiksmingos slaptų susitarimų su autoritarinių režimų valstybėmis, kurios priklauso Arabų Valstybių Lygai, praktikos saugumo, stabilumo ir kovos su smurtiniu ekstremizmu vardan; yra susirūpinęs dėl bendradarbiavimo su represinėmis valstybėmis, kuriose plačiai pažeidžiamos žmogaus teisės, įskaitant mirties bausmės taikymą už platų nusikaltimų ratą, kankinimus, fizines bausmes, savavališkus mirties bausmės vykdymus ir sulaikymus, masinius karinius teismus, socialinių protestų slopinimą arba kitų teritorijų okupaciją;

2.      nepritaria klaidingam supratimui, kad reikia rinktis arba saugumą, arba laisvę; mano, kad asmens laisvė ir pagarba pagrindinėms teisėms yra bet kokios visuomenės saugumo pagrindas ir išankstinė sąlyga;

3.      kritiškai vertina įvairių Vakarų intervencijų per pastaruosius metus vaidmenį skatinant asmenų radikalizaciją, visų pirma Artimuosiuose Rytuose ir pietų kaimynystės šalyse; pabrėžia, kad vykdant tokią politiką terorizmas skatinamas, o ne su juo kovojama, todėl tokios politikos reikėtų atsisakyti;

4.      ragina ES ir Arabų Valstybių Lygos valstybes nares sustabdyti savo politinę, ekonominę ar karinę paramą režimams ar teroristinėms grupuotėms, kurios dalyvauja teroristinėje veikloje ar ją toleruoja; pabrėžia, kad visų pirma ES, jos valstybėms narėms ir jos šalims partnerėms iš Arabų Valstybių Lygos savo kovos su tarptautiniu terorizmu ir kitų formų nusikaltimais strategiją reikia pagrįsti teisinės valstybės principu ir pagrindinių teisių laikymusi; be to, pabrėžia tai, kad kovos su tarptautiniu terorizmu srityje Sąjungos išorės veiksmais visų pirma turėtų būti siekiama prevencijos ir politikos, kuria priešinamasi visų rūšių karinei intervencijai, kruopščiai permąstant ES poziciją tarptautinėse derybose, ir pabrėžia poreikį skatinti politinį dialogą, toleranciją bei skirtingų kultūrų ir religijų tarpusavio supratimą;

5.      pakartotinai ragina abi susitarimo šalis atlikti išsamų galiojančių kovos su terorizmu ir saugumo priemonių vertinimą, visų pirma ar įgyvendinant minėtas priemones laikomasi žmogaus teisių ir pilietinių laisvių, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Arabų žmogaus teisių chartijoje;

6.      pabrėžia, kad svarbu įvertinti bet kokios priemonės, kuria apribojamos pagrindinės teisės, reikalingumą ir proporcingumą; pakartoja savo tvirtą reikalavimą dėl demokratinės ir teisminės kontrolės ir atskaitomybės mechanizmų, susijusių su kovos su terorizmu politika, ir pabrėžia, kad priemonės, kurios, žvelgiant atgal, buvo nereikalingos, neveiksmingos ir neproporcingos, turėtų būti panaikintos; taip pat pabrėžia, kad reikia ištirti pagrindinių teisių pažeidimus bei atlyginti dėl jų kilusią žalą ir sukurti naujas demokratinės kontrolės formas;

7.      įsitikinęs, kad, siekiant užkirsti kelią smurtinei radikalizacijai, pirminis bet kokios visuomenės tikslas turėtų būti įtraukties ir kultūrinio ir religinio tarpusavio supratimo siekimas, taip skatinant ilgalaikę toleranciją;

8.      pabrėžia, kad diskriminacija sustiprina radikalizaciją ir prievartos modelius; pabrėžia, kad lygybės ir nediskriminavimo standartus turėtų papildyti konkrečios politikos strategijos, kad būtų kovojama su visų formų rasizmu, įskaitant islamofobiją ir antisemitizmą;

9.      reiškia paramą programoms, kurios įgalina etnines ir religines mažumas prisidėti prie savo atitinkamų bendruomenių socialinio ir ekonominio statuso gerinimo vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu;

10.    primena, kad bet kokia saugumo priemonė, įskaitant kovos su terorizmu priemones, turėtų būti rengiama siekiant užtikrinti asmens laisvę, turi visiškai atitikti teisinės valstybės principus ir jas įgyvendinant turi būti laikomasi pagrindinių teisių įsipareigojimų, įskaitant susijusius su privatumu ir duomenų apsauga, ir jomis turi būti visuomet užtikrinama galimybė naudotis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis;

11.    susirūpinęs dėl to, kad ES kovos su terorizmu politikos strategijose didžiausias dėmesys skiriamas kariniams „sprendimams“, dėl jų kuriama daug autoritariniams režimams skirtų karinės paramos programų, kuriomis siekiama stiprinti jų karinius pajėgumus ir taip remiama jų represinė politika;

12.    mano, kad ES turėtų smarkiai pakeisti savo išorės politiką, visų pirma savo pietų Viduržemio jūros strategiją, šiuo metu peržiūrint Europos kaimynystės politiką, nes jį žlugo; ragina ES, užuot sudarius naujus asociacijos susitarimus, kurie visų pirma nukreipti į laisvosios prekybos zonų, naudingų Europos bendrovių interesams, kūrimą, nustatyti naują santykių su šiomis šalimis ir regionais sistemą, paremtą nesikišimu į vidaus reikalus ir pagarba jų suverenumui ir skirtą kaimyninių regionų vystymuisi remti ir užimtumui bei švietimui skatinti;

13.    nepritaria dabartinei aplinkai, kurioje kuriama paranojiška baimė siekiant skubiai nustatyti dar daugiau kovos su terorizmu priemonių prieš nusprendžiant, ar jos teisiniu požiūriu yra būtinos, ar prieš įvertinant visas dabartines kovos su terorizmu priemones;

14.    mano, kad kova su neteisėta ginklų prekyba turėtų būti prioritetinė sritis ES kovojant su rimtu organizuotu tarptautiniu nusikalstamumu; mano, kad visų pirma reikia stiprinti bendradarbiavimą keitimosi informacija mechanizmų ir draudžiamų ginklų atsekamumo ir sunaikinimo srityse;

15.    griežtai kritikuoja kai kurių ES valstybių narių intensyvią prekybą ginklais su įvairiomis labai represinėmis Arabų Valstybių Lygos valstybėmis narėmis, pvz., Saudo Arabija, Egiptu ir Maroku; atsižvelgdamas į tai, ragina Tarybą patikrinti, ar buvo pažeistas ES elgesio kodeksas ginklų eksporto srityje, ir priimti griežčiausias priemones siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės visapusiškai laikytųsi šio kodekso; ragina nutraukti ir uždrausti ašarinių dujų ir minios kontroliavimo priemonių eksportą į Arabų Valstybių Lygos šalis, kol bus atlikti tyrimai dėl jų netinkamo naudojimo ir kol bus patraukti atsakomybėn tokio netinkamo naudojimo kaltininkai;

16.    pakartoja, kad ES ir Arabų Valstybių Lyga turėtų užsiimti smurtinio ekstremizmo atsiradimo priežastimis, šią problemą sprendžiamos tokiu būdu, kuris neprieštarautų žmogaus teisėms ir tarptautinei teisei, o ne skatindamos ir remdamos represinius režimus arba grupuotes šiose šalyse;

17.    nepritaria Chartumo procesui, kaip ir bet kokiam kitam bendradarbiavimui migracijos srityje su šalimis, kurios pažeidžia žmogaus teises; smerkia migracijos politikos panaudojimą prisidengiant kova su terorizmu;

18.    įsitikinęs, kad saugumo srityje ES turėtų apsiriboti bendradarbiavimo programomis, kuriose didžiausias dėmesys būtų skiriamas radikalizavimo panaikinimui ir kovai su smurtiniu ekstremizmu, kai laikoma, kad tai reikalinga, tačiau susilaikyti nuo ekonominių ar politinių idėjų primetimo savarankiškoms valstybėms įgyvendinant savo išorės politikos priemones;

19.    ragina ES ir Arabų Valstybių Lygos valstybių narių valdžios institucijas laikytis kankinimų draudimo, kaip visų pirma įtvirtinta JT konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą, kurią pasirašė ir ratifikavo didžioji šių valstybių dalis; pakartoja, kad prievarta ir kankinimais išgauti kaltės pripažinimai negalioja, ir smerkia šios praktikos taikymą ES ir Arabų Valstybių Lygos valstybėse narėse; tvirtai nepritaria nepilotuojamų orlaivių naudojimui vykdant neteismines teroristine veikla įtariamų asmenų egzekucijas ir reikalauja uždrausti nepilotuojamų orlaivių naudojimą šiuo tikslu;

20.    reikalauja daugiau skaidrumo ir atskaitomybės priimant užsienio politikos sprendimus, susijusius su kova su terorizmu; taigi ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją reguliariai ir išsamiai informuoti Parlamentą, ypač apie šio susitarimo memorandumo įgyvendinimą;

21.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijai ir Tarybai, Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Arabų Valstybių Lygos valstybėms narėms, taip pat JT Generalinės Asamblėjos nariams.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika