Postup : 2015/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0224/2015

Predkladané texty :

B8-0224/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 74k
4.3.2015
PE552.198v01-00
 
B8-0224/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o memorande o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu (2015/2573(RSP))


Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Martina Michels, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o memorande o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu (2015/2573(RSP))  
B8‑0224/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na memorandum o porozumení (MoP) medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a generálnym sekretariátom Ligy arabských štátov, ktoré bolo podpísané 19. januára 2015 v Bruseli,

–       so zreteľom na vyhlásenie Európskej únie (EÚ) a Ligy arabských štátov (LAS), ktoré bolo prijaté na stretnutí ministrov EÚ a LAS a ktoré sa konalo 11. júna 2014 v Aténach,

–       so zreteľom na závery schôdze Rady Ligy arabských štátov na ministerskej úrovni na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktorá sa konala 15. januára 2015 v Káhire, a najmä na jej vyhlásenie s názvom „Zabezpečenie arabskej národnej bezpečnosti a boj proti terorizmu“,

–       so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o boji proti terorizmu z 9. februára 2015,

–       so zreteľom na usmernenia OECD o predchádzaní terorizmu,

–       so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, predovšetkým rezolúcie 2170 a 2178,

–       so zreteľom na spoločný pracovný program EÚ a LAS, ktorý sa prijal v novembri 2012 a aktualizoval v roku 2014,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–       so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–       so zreteľom na Arabskú chartu ľudských práv,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže dodržiavanie základných práv a občianskych slobôd je základným prvkom úspešných protiteroristických politík; keďže spolupráca medzi štátmi a medzinárodnými aktérmi v otázkach bezpečnosti sa musí uskutočňovať pri plnom dodržiavaní ľudských práv a medzinárodného práva;

B.     keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a generálny sekretariát Ligy arabských štátov nedávno podpísali memorandum o porozumení (MoP) o spolupráci v boji proti terorizmu;

C.     keďže cieľom memoranda o porozumení medzi EÚ a LAS je posilniť spoluprácu medzi stranami a diskutovať o politických a bezpečnostných otázkach v oblastiach včasného varovania a reakcie na krízové situácie, boja proti terorizmu, nadnárodnému organizovanému zločinu a boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia;

D.     keďže obe strany sa dohodli na výmene skúseností, informácií a postupov prostredníctvom rôznych mechanizmov, ako sú napríklad vytvorenie inštitucionálnych komunikačných kanálov, rozvoj konzultačných zasadnutí a intenzívnejšie konzultácie a vytvorenie spoločných pracovných skupín, organizovanie seminárov a/alebo konferencií;

E.     keďže nedávny nárast rasizmu vrátane islamofóbie, a antisemitizmu je veľmi znepokojujúci a neprispieva ku konštruktívnej diskusii o inkluzívnosti, ale slúži len na posilňovanie ďalšej polarizácie;

F.     keďže Liga arabských štátov (LAS) opätovne potvrdila, že dôrazne odsudzuje Islamský štát v Iraku a Sýrii, Front an-Nusra, všetky pridružené organizácie al-Káidy a iné teroristické organizácie a skupiny, ktoré zabíjajú nevinných civilistov, ničia archeologické a náboženské pamiatky, narúšajú stabilitu a občiansky mier a podkopávajú autoritu štátnych inštitúcií; keďže LAS tiež opätovne potvrdila, že terorizmus a teroristické činy spáchané týmito skupinami nesmú byť spájané s konkrétnym náboženstvom, národnosťou alebo kultúrou;

G.     keďže LAS bude rokovať o otázke ochrany arabskej národnej bezpečnosti a boja proti terorizmu na svojom 143. pravidelnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 9. a 10. marca 2015;

1.      varuje pred pokušením vrátiť sa k predošlým krátkozrakým a neefektívnym postupom tajných dohôd s niektorými štátmi s autoritárskym režimom, ktoré sú členmi Ligy arabských štátov, v mene bezpečnosti, stability a boja proti násilnému extrémizmu; vyjadruje znepokojenie nad posilnením spolupráce so značne represívnymi štátmi, ktoré sa dopúšťajú rozsiahleho porušovania ľudských práv vo svojich krajinách, vrátane uplatňovania trestu smrti za množstvo trestných činov, mučenia, fyzických trestov, svojvoľných popráv a zatýkania, hromadných vojenských súdov, potláčania sociálnych protestov alebo obsadzovania cudzích území;

2.      odmieta nesprávnu dichotómiu bezpečnosť verzus sloboda; domnieva sa, že sloboda jednotlivca a dodržiavanie základných práv sú základným predpokladom bezpečnosti v každej spoločnosti;

3.      je veľmi kritický k úlohe, ktorú rôzne západné intervencie v posledných rokoch zohrávajú pri podpore radikalizácie jednotlivcov, najmä na Blízkom východe a v krajinách južného susedstva; zdôrazňuje, že tieto politiky nebojujú proti terorizmu, ale ho skôr podporujú, a preto by mali byť ukončené;

4.      vyzýva EÚ a LAS, aby prestali politicky, hospodársky alebo vojensky podporovať režimy alebo teroristické skupiny, ktoré sa zapájajú do teroristickej činnosti alebo ju tolerujú; zdôrazňuje najmä, že je potrebné, aby EÚ, jej členské štáty a partnerské krajiny Ligy arabských štátov, založili svoju stratégiu boja proti medzinárodnému terorizmu, ako je to v prípade všetkých ostatných foriem trestnej činnosti, na zásadách právneho štátu a dodržiavaní základných práv; ďalej zdôrazňuje skutočnosť, že vonkajšia činnosť Únie týkajúca sa boja proti medzinárodnému terorizmu by mala byť v prvom rade zameraná na prevenciu a na politiku, ktorá je proti všetkým druhom vojenských zásahov, pričom treba dôkladne prehodnotiť pozíciu EÚ v medzinárodných rokovaniach, a upozorňuje na potrebu presadzovať politický dialóg, toleranciu a porozumenie medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami;

5.      opakovane vyzýva obe zmluvné strany, aby uskutočnili komplexné vyhodnotenie existujúcich protiteroristických a bezpečnostných opatrení, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv a občianskych slobôd, ako sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie a v Arabskej charte ľudských práv;

6.      zdôrazňuje význam vyhodnotenia nevyhnutnosti a primeranosti akéhokoľvek opatrenia, ktorým sa obmedzujú základné práva opäť dôrazne požaduje demokratický a súdny dohľad a mechanizmy vyvodzovania zodpovednosti, pokiaľ ide o politiky v oblasti boja proti terorizmu, pričom zdôrazňuje, že opatrenia, ktoré sa pri spätnom pohľade javia ako nepotrebné, neúčinné a neprimerané na účel boja proti terorizmu, sa musia zrušiť; zdôrazňuje tiež, že porušovania základných práv sa musia vyšetriť a napraviť, a musia sa vytvoriť nové formy demokratickej kontroly;

7.      je presvedčený, že v záujme predchádzania násilnej radikalizácii by hlavným cieľom každej spoločnosti mala byť snaha o začleňovanie a vzájomné porozumenie kultúrnych a náboženských rozdielov, čím sa podporuje trvalá tolerancia;

8.      zdôrazňuje skutočnosť, že diskriminácia posilňuje radikalizáciu a násilie; zdôrazňuje, že normy týkajúce sa rovnosti a nediskriminácie musia byť doplnené o osobitné politické stratégie, ktoré sa zaoberajú všetkými formami rasizmu vrátane islamofóbie a antisemitizmu;

9.      vyjadruje podporu opatreniam, ktoré umožňujú etnickým a náboženským menšinám, aby prispievali k zlepšeniu sociálneho a ekonomického postavenia svojich spoločenstiev v strednodobom až dlhodobom horizonte;

10.    pripomína, že akékoľvek bezpečnostné opatrenie vrátane tých, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu, by malo byť koncipované s cieľom zaručiť slobodu jednotlivca, musí byť plne v súlade so zásadami právneho štátu a musí podliehať povinnostiam vyplývajúcim zo základných práv, a to aj tých, ktoré sa týkajú súkromia a ochrany údajov, a musí vždy umožniť súdnu nápravu;

11.    je znepokojený dôrazom, ktorý sa kladie na vojenské „riešenia“ v politikách EÚ v oblasti boja proti terorizmu, čo viedlo k viacerým programom vojenskej pomoci autoritárskym režimom zameraným na posilnenie ich vojenských kapacít, čím sa podporili ich represívne politiky;

12.    domnieva sa, že EÚ by mala radikálne prehodnotiť svoju vonkajšiu politiku, najmä svoju stratégiu pre oblasť južného Stredozemia, ako súčasť revízie Európskej susedskej politiky (ESP), vzhľadom na jej zlyhanie; vyzýva EÚ, aby vytvorila nový rámec vzťahov s týmito krajinami a regiónmi na základe nezasahovania do ich vnútorných záležitostí a rešpektovania ich zvrchovanosti, ktorého cieľom bude podpora rozvoja susedných regiónov a podpora zamestnanosti a vzdelávania, namiesto „dohôd o pridružení“ používaných predovšetkým na vytváranie zón voľného obchodu, ktoré slúžia obchodným záujmom na európskej strane;

13.    je proti súčasnej atmosfére vytvárania paranoidného strachu s cieľom urýchlene prijať viac protiteroristických opatrení pred posúdením ich právnej nutnosti alebo vyhodnotením súčasného súboru opatrení v oblasti boja proti terorizmu;

14.    domnieva sa, že boj proti nezákonnému obchodovaniu so zbraňami by mal byť prioritou EÚ v boji proti závažnej a organizovanej medzinárodnej trestnej činnosti; predovšetkým je presvedčený, že treba ďalej posilňovať spoluprácu týkajúcu sa mechanizmov výmeny informácií a vysledovateľnosti a likvidácie zakázaných zbraní;

15.    dôrazne kritizuje intenzívny obchod so zbraňami medzi niektorými členskými štátmi EÚ a rôznymi značne represívnymi členskými štátmi LAS, ako sú Saudská Arábia, Egypt alebo Maroko; vyzýva Radu, aby v tejto súvislosti preverila, či došlo k porušeniu kódexu správania EÚ pri vývoze zbraní, a aby prijala prísne opatrenia s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie kódexu všetkými členskými štátmi; žiada pozastavenie a zákaz vývozu slzného plynu a materiálu na potlačeniu davu do krajín LAS, kým sa neuskutoční vyšetrovanie neprimeraného využívania týchto prostriedkov a nebude vyvodená zodpovednosť voči tým, ktorí tieto prostriedky zneužili;

16.    opätovne zdôrazňuje, že EÚ a členské štáty LAS by mali riešiť základné príčiny násilného extrémizmu spôsobom, ktorý je v súlade s ľudskými právami a s medzinárodným právom, namiesto toho, aby povzbudzovali alebo podporovali represívne režimy alebo skupiny v týchto krajinách;

17.    odsudzuje chartúmsky proces, ako aj akúkoľvek inú spoluprácu v oblasti migrácie s krajinami, ktoré porušujú ľudské práva; odsudzuje využívanie politík prisťahovalectva pod zámienkou boja proti terorizmu;

18.    je presvedčený, že v oblasti bezpečnosti by sa EÚ mala obmedziť na programy spolupráce zamerané na deradikalizáciu a boj proti násilnému extrémizmu, ak sa to považuje za vhodné, ale nemala by presadzovať svoje ekonomické alebo politické idey voči zvrchovaným štátom prostredníctvom vonkajších politík;

19.    vyzýva orgány EÚ a členské štáty LAS, aby dodržiavali zákaz mučenia, ako je to úplne jasne zakotvené v Dohovore OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý väčšina z nich podpísala a ratifikovala; opätovne zdôrazňuje, že priznania vynútené mučením sú neplatné, a odsudzuje túto prax členských štátov EÚ a LAS; dôrazne odmieta používanie drónov na protizákonné zabíjanie osôb podozrivých z terorizmu a žiada zákaz ich používania na tento účel;

20.    požaduje vyššiu transparentnosť a zodpovednosť v rozhodnutiach v oblasti zahraničnej politiky týkajúcich sa boja proti terorizmu; vyzýva preto podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby Parlament pravidelne a vyčerpávajúcim spôsobom informovala najmä o vykonávaní tohto memoranda o porozumení;

21.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Komisii a Rade, členským štátom Európskej únie a Ligy arabských štátov a členom Valného zhromaždenia OSN.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia