Postup : 2015/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0225/2015

Předložené texty :

B8-0225/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0077

NÁVRH USNESENÍ
PDF 134kWORD 64k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE552.199v01-00
 
B8-0225/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v oblasti boje proti terorismu (2015/2573(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o memorandu o porozumění mezi EU a Ligou arabských států o spolupráci v oblasti boje proti terorismu (2015/2573(RSP))  
B8‑0225/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. února 2015 o protiteroristických opatřeních(1),

–       s ohledem na memorandum o porozumění ze dne 19. ledna 2015 mezi Evropskou službou pro vnější činnost a generálním sekretariátem Ligy arabských států,

–       s ohledem na prohlášení přijaté na třetím zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie a Ligy arabských států, které se konalo ve dnech 10. a 11. června 2014,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů ze dne 24. září 2014 o hrozbách pro mezinárodní mír a bezpečnost vyvolaných teroristickými činy (rezoluce 2178 (2014)),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Frederica Mogherini podepsala dne 19. ledna 2015 s generálním tajemníkem Ligy arabských států (dále jen „LAS“) Nabilem al Arabím memorandum o porozumění mezi Evropskou službou o vnější činnost a generálním sekretariátem LAS;

B.     vzhledem k tomu, že obě strany posílí vzájemný dialog a spolupráci s cílem podpořit strategický dialog mezi EU a LAS, a to prostřednictvím: a) zvýšení informovanosti o politických a bezpečnostních otázkách v rámci rozličných výměn informací; b) společné práce v příslušných oblastech pravomoci, která bude podnětem pro další pokrok a rozvoj témat strategického dialogu v rámci dalších zasedání; c) posílení vzájemné spolupráce a jednání o politických a bezpečnostních otázkách z oblasti včasného varování a reakce na krizi, boje proti terorismu, nadnárodnímu organizovanému zločinu a boje proti šíření zbraní hromadného ničení (ZHO); d) vymezení výzev, společných cílů a možných opatření v oblastech společného zájmu;

C.     vzhledem k tomu, že obě strany budou usilovat o výměnu zkušeností, informací a osvědčených postupů prostřednictvím následujících mechanismů: a) zřízení institucionálních komunikačních kanálů po určení kontaktních míst pro koordinaci činností podle tohoto memoranda o porozumění; b) rozvoj konzultačních zasedání a rozšíření konzultací; c) zřízení společných pracovních skupin, pracovních seminářů a/nebo konferencí;

D.     vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka prohlásila dne 19. ledna 2015, že: „opětovně potvrzujeme zásadní význam spolupráce k řešení řady krizí, jimž tento region čelí. Pokud jde mj. o Libyi, mírový proces na Blízkém východě, situaci v Sýrii a Iráku, máme společný zájem na nalezení dlouhodobých řešení, která by zajistila mír a stabilitu tohoto regionu“;

E.     vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka dne 19. ledna 2015 dále prohlásila, že: „Evropa a arabský svět rovněž čelí společným výzvám. Zejména potřebujeme zajistit úzkou spolupráci v boji proti terorismu. Terorismus je hrozbou pro naše občany a společnost. V Evropě došlo minulý týden k teroristickému útoku, avšak následky teroristických činů dopadají na arabský a muslimský svět v daleko větší míře. Společně s arabským světem si plně uvědomujeme, že tento boj neprobíhá jen v rovině vojenské a bezpečnostní, ale i v rovině politické a kulturní. Posílený dialog nám napomůže tuto širokou škálu otázek řešit“;

F.     vzhledem k tomu, že ministři zahraničních věcí EU a LAS, kteří se sešli u příležitosti třetího ministerského zasedání EU–LAS v Aténách ve dnech 10. a 11. června 2014, přijali prohlášení, jež vyjadřuje jejich rozhodné odhodlání společně řešit politické, ekonomické a bezpečnostní výzvy pro lepší společnou budoucnost všech; vzhledem k tomu, že ministři oznámili ustavení strategického dialogu EU–LAS;

G.     vzhledem k tomu, že terorismus a násilný extremismus patří mezi nejzávažnější hrozby pro naši bezpečnost a naše svobody;

1.      vítá memorandum o porozumění mezi ESVČ a generálním sekretariátem LAS podepsané dne 19. ledna 2015; podporuje záměr vyměňovat si názory, rozvíjet dialog a spolupracovat v oblastech společného zájmu podle zásad vzájemné důvěry a obecného prospěchu, který obě strany vyjádřily;

2.      podporuje skutečnost, že obě strany prohloubí vzájemný dialog a spolupráci s cílem podpořit strategický dialog EU–LAS, což obnáší výměny o politických a bezpečnostních otázkách a výměnu informací se stálými zástupci arabských zemí na pravidelných zasedáních Politického a bezpečnostního výboru EU;

3.      vítá prohlášení ze třetího zasedání ministrů EU a LAS konaného ve dnech 10. a 11. června 2014; podporuje, že ministři uvítali spolupráci Evropy a arabského světa, která má poskytnout integrovanou regionální odpověď na strategické výzvy, zajistit budování kapacit v rámci institucionální struktury LAS a dále posílit výměny v technických oblastech; konstatuje, že ministři uvítali pokrok, který byl dosažen v oblasti včasného varování a reakce na krizi, a zejména úplné provedení Projektu včasného varování a reakce na krizi;

4.      zdůrazňuje, že ministři důrazně odsoudili veškeré teroristické činy a vyzdvihli význam vzájemné spolupráce k řešení tohoto jevu, který obnáší i hrozby ze strany teroristických skupin a zahraničních bojovníků; vítá, že dosáhli dohody o příslušném sdílení hodnocení a osvědčených postupů a o spolupráci při vymezování praktických kroků, které napomohou k řešení hrozeb, včetně účinnější reakce na radikalizaci, nábor a pohyb teroristů a zahraničních bojovníků a řešení otázky navracejících se bojovníků;

5.      zdůrazňuje, že ministři se rovněž shodli na dalším postupu v oblasti komplexního naplňování globální strategie OSN pro boj proti terorismu; je potěšen skutečností, že ministři uvítali zřízení protiteroristického střediska OSN z podnětu Strážce dvou svatých mešit, vyzvali k poskytnutí podpory v jeho prospěch a uvítali uspořádání první mezinárodní konference pro boj s terorismem v Bagdádu v březnu 2014 coby příležitost k diskuzím a hledání vhodných prostředků a způsobů posílení mezinárodní spolupráce a boje s terorismem na regionální úrovni;

6.      opakuje svou výzvu určenou EU, aby aktivně podporovala globální partnerství pro boj proti terorismu a úzce spolupracovala s regionálními aktéry, jako jsou např. Africká unie, Rada pro spolupráci v Zálivu a LAS, a zejména se sousedy Sýrie a Iráku a s OSN, a zejména s jejím protiteroristickým výborem; v této souvislosti vyzývá k prohloubení dialogu mezi odborníky EU a těchto zemí v oblasti rozvoje a bezpečnosti;

7.      je přesvědčen, že se EU musí znovu zamyslet nad převažující nedostatečností, jíž se vyznačovala dřívější protiteroristická spolupráce se zeměmi původu, tranzitu a určení, přes které proudili zahraniční bojovníci a zdroje na jejich podporu, včetně členských států LAS, abychom spojili své úsilí v boji proti terorismu, a to větším sdílením informací a získaných zkušeností, abychom zastavili nelegální obchod se střelnými zbraněmi, odhalili způsoby financování teroristů a formulovali nový ideový pohled na svět jako protiváhu extremismu a fundamentalismu; zdůrazňuje, že spolupráce a sdílení v oblasti boje proti terorismu by měly být klíčovým prvkem vztahů mezi EU a LAS;

8.      zdůrazňuje, že komplexní strategie protiteroristických opatření EU musí také plně využívat zahraniční a rozvojové politiky Unie při boji proti chudobě, diskriminaci a marginalizaci, při boji proti korupci a prosazování řádné správy věcí veřejných a předcházení a řešení konfliktů, protože všechny tyto jevy přispívají k marginalizaci určitých skupin a vrstev společnosti, které tak snáze popřávají sluchu propagandě extremistických skupin;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0032.

Právní upozornění - Ochrana soukromí