Postup : 2015/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0225/2015

Predkladané texty :

B8-0225/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0077

NÁVRH UZNESENIA
PDF 135kWORD 66k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0215/2015
4.3.2015
PE552.199v01-00
 
B8-0225/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o memorande o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu (2015/2573(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o memorande o porozumení medzi EÚ a Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu (2015/2573(RSP))  
B8‑0225/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. februára 2015 o protiteroristických opatreniach(1),

–       so zreteľom na memorandum o porozumení z 19. januára 2015 medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a generálnym sekretariátom Ligy arabských štátov,

–       so zreteľom na vyhlásenie prijaté na treťom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov, ktoré sa konalo 10. a 11. júna 2014,

–       so zreteľom na rezolúciu, ktorú prijala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 24. septembra 2014, o hrozbách pre medzinárodný mier a bezpečnosť spôsobených teroristickými činmi (rezolúcia č.2178 (2014)),

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federica Mogheriniová a generálny tajomník Ligy arabských štátov (LAS) Dr. Nabil El Araby 19. januára 2015 podpísali memorandum o porozumení medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a generálnym sekretariátom LAS;

B.     keďže obe strany posilnia vzájomný dialóg a spoluprácu s cieľom podporovať strategický dialóg EÚ a LAS prostredníctvom: a) zvýšenia svojej informovanosti o politických a bezpečnostných otázkach pomocou rôznych výmen, b) spolupráce vo svojich oblastiach pôsobnosti s cieľom zohľadniť pokrok a témy strategického dialógu v rámci ďalších zasadnutí, c) posilnenia svojej spolupráce a diskutovania o politických a bezpečnostných otázkach v oblastiach včasného varovania a reakcie na krízy, boja proti terorizmu, nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti a boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN) a d) identifikovania výziev, spoločných cieľov a možných opatrení v oblastiach spoločného záujmu;

C.     keďže obe strany sa budú zameriavať na výmenu skúseností, informácií a najlepších postupov prostredníctvom týchto mechanizmov: a) vytvorenie inštitucionálnych komunikačných kanálov prostredníctvom určenia kontaktných miest pre koordináciu činností na základe tohto memoranda o porozumení, b) rozvoj konzultačných zasadnutí a zintenzívnenie konzultácií a c) zavedenie spoločných pracovných skupín, seminárov a/alebo konferencií;

D.     keďže PK/VP 19. januára 2015 uviedla, že: „sme opätovne potvrdili kľúčový význam spolupráce pri riešení rôznych kríz, ktoré ovplyvňujú tento región. Pokiaľ ide okrem iného o Líbyu, mierový proces na Blízkom východe a situáciu v Sýrii a Iraku, máme spoločný záujem na hľadaní dlhodobých riešení v záujme zabezpečenia mieru a stability v regióne.“;

E.     keďže PK/VP 19. januára 2015 takisto uviedla, že: „Európa a arabský svet takisto čelia spoločným výzvam. Predovšetkým musíme zabezpečiť úzku spoluprácu v boji proti terorizmu. Terorizmus je hrozbou pre našich občanov a naše spoločnosti. V Európe došlo minulý týždeň k teroristickému útoku, dôsledkami terorizmu však vo väčšej miere trpí arabský a moslimský svet. Spolu s arabským svetom si plne uvedomujeme, že nejde len o vojenský a bezpečnostný, ale aj o politický a kultúrny boj. Posilnený dialóg nám pomôže riešiť túto širokú škálu otázok.“;

F.     keďže ministri zahraničných vecí EÚ a LAS, ktorí sa zišli pri príležitosti tretieho zasadnutia ministrov EÚ a LAS, ktoré sa konalo 10. a 11. júna 2014 v Aténach, prijali vyhlásenie vyjadrujúce ich odhodlanie spolu riešiť spoločné politické, hospodárske a bezpečnostné výzvy s cieľom zaistiť lepšiu budúcnosť pre všetkých; keďže ministri oznámili zavedenie strategického dialógu EÚ a LAS;

G.     keďže terorizmus a násilný extrémizmus patria medzi hlavné hrozby pre našu bezpečnosť a naše slobody;

1.      víta memorandum o porozumení medzi ESVČ a generálnym sekretariátom LAS podpísané 19. januára 2015; podporuje želanie vymieňať si názory a rozvíjať dialóg a spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu na základe zásad vzájomnej dôvery a obojstranného prínosu, ktoré vyjadrili obe strany;

2.      podporuje skutočnosť, že obe strany posilnia svoj dialóg a spoluprácu s cieľom podporovať strategický dialóg EÚ a LAS, čo zahŕňa výmeny o politických a bezpečnostných otázkach a výmenu informácií o pravidelných zasadnutiach Politického a bezpečnostného výboru EÚ a stálych predstaviteľov arabských krajín;

3.      víta vyhlásenie prijaté na treťom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ a LAS, ktoré sa konalo 10. a 11. júna 2014; podporuje skutočnosť, že ministri uvítali európsko-arabskú spoluprácu ako prostriedok na poskytnutie integrovanej regionálnej reakcie na strategické výzvy, zabezpečenie budovania kapacít v rámci inštitucionálnej štruktúry LAS a ďalšie rozvíjanie technických výmen; konštatuje, že ministri uvítali pokrok dosiahnutý v oblasti včasného varovania a reakcie na krízu, najmä úplnú implementáciu Projektu včasného varovania a reakcie na krízu;

4.      zdôrazňuje, že ministri odsúdili všetky teroristické činy a potvrdili význam vzájomnej spolupráce pri riešení tohto javu, ktorý zahŕňa hrozbu zo strany teroristických skupín a zahraničných bojovníkov; víta skutočnosť, že sa dohodli na primeranej výmene hodnotení a najlepších postupov, ako aj na spolupráci pri identifikácii praktických opatrení zameraných na pomoc pri riešení hrozieb a že to bude zahŕňať účinnejšie opatrenia na boj proti radikalizácii, náboru a pohybu teroristov a zahraničných bojovníkov, ako aj riešenie otázky bojovníkov, ktorí sa vracajú na miesto svojho odchodu;

5.      zdôrazňuje, že ministri súhlasili aj s pokračovaním práce na komplexnom vykonávaní globálnej stratégie OSN v oblasti boja proti terorizmu; podporuje skutočnosť, že ministri uvítali zriadenie strediska OSN pre boj proti terorizmu na podnet strážcu dvoch posvätných islamských mešít, vyzvali na podporu tohto strediska a uvítali uskutočnenie prvej medzinárodnej konferencie o boji proti terorizmu v Bagdade v marci 2014 ako príležitosť na diskusiu a hľadanie vhodných prostriedkov a spôsobov na podporu medzinárodnej spolupráce a boj proti terorizmu na regionálnej úrovni;

6.      opakuje svoju požiadavku, aby sa EÚ aktívne zasadzovala o globálne partnerstvo proti terorizmu a úzko spolupracovala s regionálnymi subjektmi, ako sú Africká únia, Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive a LAS, a to najmä so štátmi susediacimi so Sýriou a Irakom, ako aj s OSN, konkrétne s jej protiteroristickým výborom; v tejto súvislosti požaduje zintenzívnenie dialógu medzi odborníkmi na rozvoj a bezpečnosť z EÚ a z týchto krajín;

7.      nazdáva sa, že EÚ musí prehodnotiť prevažujúce nedostatky charakterizujúce predchádzajúcu spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu s krajinami pôvodu, tranzitu a určenia, ktorými prechádzali zahraniční bojovníci a zdroje na ich podporu, vrátane členských štátov LAS, s cieľom zjednotiť naše úsilie v boji proti terorizmu prostredníctvom zvýšenej výmeny informácií a poučení, potláčať nelegálny obchod so strelnými zbraňami, sledovať financovanie terorizmu a budovať novú rétoriku boja proti extrémizmu a fundamentalizmu; zdôrazňuje, že spolupráca a vzájomná výmena v rámci boja proti terorizmu by mala byť kľúčovým prvkom vo vzťahoch medzi EÚ a LAS;

8.      zdôrazňuje, že komplexná stratégia EÚ v oblasti protiteroristických opatrení musí tiež v plnej miere využívať zahraničnú a rozvojovú politiku na odstraňovanie chudoby, diskriminácie a marginalizácie, boj proti korupcii, podporu dobrej správy vecí verejných a predchádzanie konfliktom a ich riešenie, pretože všetky tieto javy prispievajú k marginalizácii určitých skupín a oblastí spoločnosti, a tým zvyšujú ich náchylnosť na propagandu extrémistických skupín;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0032.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia