Predlog resolucije - B8-0225/2015Predlog resolucije
B8-0225/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o Memorandumu o soglasju med EU in Ligo arabskih držav za sodelovanje v boju proti terorizmu

  4.3.2015 - (2015/2573(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), David McAllister, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu, Tokia Saïfi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy v imenu skupine PPE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0215/2015

  Postopek : 2015/2573(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0225/2015
  Predložena besedila :
  B8-0225/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0225/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o Memorandumu o soglasju med EU in Ligo arabskih držav za sodelovanje v boju proti terorizmu

  (2015/2573(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju resolucije z dne 11. februarja 2015 o protiterorističnih ukrepih[1],

  –       ob upoštevanju memoranduma o soglasju z dne 19. januarja 2015 med Evropsko službo za zunanje delovanje in generalnim sekretariatom Lige arabskih držav,

  –       ob upoštevanju izjave, sprejete na tretjem srečanju zunanjih ministrov Evropske unije – Lige arabskih držav 10. in 11. junija 2014,

  –       ob upoštevanju resolucije, ki jo je sprejel Varnostni svet Združenih narodov 24. septembra 2014 o grožnjah mednarodnemu miru in varnosti zaradi terorističnih dejanj (resolucija št. 2178(2014)),

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker sta 19. januarja 2015 podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini in generalni sekretar Lige arabskih držav dr. Nabil Elaraby podpisala memorandum o soglasju med Evropsko službo za zunanje delovanje in generalnim sekretariatom Lige arabskih držav;

  B.     ker bosta obe strani okrepili dialog in sodelovanje, da bi spodbudili strateški dialog EU – Liga arabskih držav s: (a) povečanjem medsebojnega razumevanja v političnih in varnostnih zadevah preko različnih izmenjav; (b) skupnim delom na svojem področju pristojnosti, da bi se upoštevali napredek in teme strateškega dialoga na drugih srečanjih; (c) krepitvijo medsebojnega sodelovanja in razprav o političnih in varnostnih zadevah na področju zgodnjega opozarjanja in odzivanja na krize, boja proti terorizmu, mednarodnega organiziranega kriminala ter preprečevanjem širjenja orožja za množično uničevanje; (d) opredelitvijo izzivov, skupnih ciljev in možnih ukrepov na področjih skupnega interesa;

  C.     ker si bosta obe strani prizadevali za izmenjavo izkušenj, informacij in najboljših praks z naslednjimi mehanizmi: (a) vzpostavitev institucionalnih komunikacijskih kanalov z imenovanjem kontaktnih točk za usklajevanje dejavnosti v skladu s tem memorandumu o soglasju; (b) razvoj posvetovalnih srečanj in okrepitev posvetovanj; (c) ustanovitev skupnih delovnih skupin, delavnic in/ali konferenc;

  D.     ker je podpredsednica/visoka predstavnica 19. januarja 2015 izjavila: 'Ponovno smo potrdili odločilni pomen sodelovanja, da bi se odzvali na različne krize, ki pestijo regijo. V zvezi z Libijo, bližnjevzhodnim mirovnim procesom, razmerami v Siriji in Iraku med drugim, imamo skupni interes pri iskanju dolgoročne rešitve za zagotovitev miru in stabilnosti v regiji';

  E.     ker je podpredsednica/visoka predstavnica 19. januarja 2015 izjavila tudi: 'Evropa in arabski svet se tudi soočata s skupnimi izzivi. Zlasti moramo zagotoviti tesno sodelovanje v boju proti terorizmu. To je grožnja našim državljanom in družbam. V zadnjem tednu je bila napadena Evropa, vendar arabski in muslimanski svet bolj trpita zaradi posledic terorizma. Skupaj z arabskim svetom se popolnoma zavedamo, da to ni le vojaški in varnostni boj, temveč tudi politični in kulturni. Okrepljen dialog nam bo pomagal rešiti to vrsto vprašanj.'

  F.     ker so se zunanji ministri EU in Lige arabskih držav zbrali na tretjem ministrskem srečanju med EU in L.a.d., ki je potekalo v Atenah 10. in 11. junija 2014, in sprejeli izjavo, v kateri so izrazili svojo odločenost, da bodo skupaj reševali skupne politične, gospodarske in varnostne izzive, da bi uresničili boljšo prihodnost za vse; ker so ministri napovedali vzpostavitev strateškega dialoga EU – Liga arabskih držav;

  G.     ker sta terorizem in nasilni ekstremizem med največjimi grožnjami za našo varnost in naše svoboščine;

  1.      pozdravlja memorandum o soglasju, ki sta ga podpisala ESZD in generalni sekretariat Lige arabskih držav 19. januarja 2015; podpira željo, ki sta jo izrazili obe strani, da bi si izmenjali mnenja, razvili dialog in sodelovanje na področjih v skupnem interesu, na podlagi načel medsebojnega zaupanja in koristi;

  2.      podpira dejstvo, da obe strani krepita dialog in sodelovanje z namenom spodbujanja strateškega dialoga med EU in Ligo arabskih držav, ki vključuje izmenjavo mnenj o političnih in varnostnih zadevah, ter izmenjavo rednih srečanj političnega in varnostnega odbora EU in arabskih stalnih predstavnikov;

  3.      pozdravlja izjavo, sprejeto na tretjem srečanju zunanjih ministrov EU – Lige arabskih držav 10. in 11. junija 2014; podpira dejstvo, da so ministri pozdravili evropsko-arabsko sodelovanje kot sredstvo za celovit regionalni odziv na strateške izzive, da bi zagotovili krepitev zmogljivosti v institucionalni ureditvi Lige arabskih držav in nadalje razvili tehnične izmenjave; ugotavlja, da so ministri pohvalili napredek na področju zgodnjega opozarjanja in odzivanja na krize, še posebej dosledno izvajanje projekta za zgodnje obveščanje in odzivanje na krize;

  4.      poudarja, da so ministri obsodili vsa teroristična dejanja in zagotovili pomen skupnega sodelovanja za soočanje s tem pojavom, ki vključuje grožnje, ki jih predstavljajo teroristične skupine in tuji bojevniki; pozdravlja dejstvo, da so se strinjali, da si bodo po potrebi izmenjali ocene in primere najboljše prakse ter sodelovali pri opredeljevanju praktičnih ukrepov za pomoč pri odzivanju na grožnje, in da bo to vključevalo učinkovitejše delovanje proti radikalizaciji, novačenju, potovanju teroristov in tujih borcev ter ravnanje z borci, ki se vrnejo v kraj odhoda;

  5.      poudarja, da so se ministri tudi strinjali, da bodo nadaljevali delo na področju celovitega izvajanja globalne strategije ZN za boj proti terorizmu; podpira dejstvo, da so pozdravili ustanovitev Protiterorističnega centra ZN na pobudo skrbnika dveh svetih mošej, in prosili za podporo temu centru, ter pozdravili prvo mednarodno konferenco o boju proti terorizmu v Bagdadu marca 2014 kot priložnost za razpravo in iskanje ustreznih sredstev ter načinov za spodbujanje mednarodnega sodelovanja in boj proti terorizmu na regionalni ravni;

  6.      ponovno poziva EU, naj dejavno spodbuja globalno partnerstvo za boj proti terorizmu in tesno sodeluje z regionalnimi akterji, kot so Afriška unija, Svet za sodelovanje v Zalivu in Liga arabskih držav, zlasti pa z državami, ki so sosede Sirije in Iraka, ter z ZN, predvsem njihovim protiterorističnim odborom; v zvezi s tem poziva k tesnejšemu dialogu med strokovnjaki za razvoj in varnost iz EU in navedenih držav;

  7.      meni, da mora EU ponovno razmisliti o prevladujočih pomanjkljivostih preteklega sodelovanja na področju boja proti terorizmu z državami izvora, tranzita ter ciljnimi državami, skozi katere so prihajali tuji borci in viri za njihovo podporo, vključno z državami članicami Lige arabskih držav, da bi združili prizadevanja za boj proti terorizmu z večjo izmenjavo podatkov in izkušenj, ter za preprečevanje nedovoljene trgovine s strelnim orožjem, sledenje financiranja terorizma ter oblikovanje novega pristopa za boj proti ekstremizmu in fundamentalizmu; poudarja, da bi morala biti sodelovanje in izmenjava pri preprečevanju terorizma ključni element v odnosih med EU in Ligo arabskih držav;

  8.      poudarja, da mora celovita strategija EU v zvezi s protiterorističnimi ukrepi tudi v celoti izkoristiti potencial zunanje in razvojne politike EU za boj proti revščini, diskriminaciji, marginalizaciji in korupciji, spodbujanje dobrega upravljanja ter preprečevanje in reševanje sporov, saj vsi prispevajo k marginalizaciji določenih skupin in področij družbe, zaradi česar postanejo bolj dovzetni za propagando skrajnežev;

  9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter generalnemu sekretarju Lige arabskih držav.