Návrh usnesení - B8-0226/2015Návrh usnesení
B8-0226/2015

NÁVRH USNESENÍ o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0217/2015

Postup : 2015/2564(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0226/2015
Předložené texty :
B8-0226/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0226/2015

Usnesení Evropského parlamentu o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

(2015/2564(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989 a na opční protokoly k této úmluvě,

–       s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na článek 24 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě ze dne 23. listopadu 2001,

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a pohlavním zneužíváním z dne 25. října 2007,

–       s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV,

–       s ohledem na obecnou připomínku Výboru OSN pro práva dítěte č. 14 (2013) o právu dítěte na prvořadé zohlednění jeho zájmů,

–       s ohledem na Agendu EU v oblasti práv dítěte přijatou v únoru 2011,

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ (COM(2008)0055),

–       s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte,

–       s ohledem na strategii EU pro vymýcení obchodování s lidmi na období let 2012–2016, zejména ustanovení o finančních prostředcích určených na vypracování pokynů k systémům ochrany dětí a o výměně osvědčených postupů,

–       s ohledem na svou plenární rozpravu o boji proti zneužívání dětí na Internetu, která se konala dne 12. února 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí, včetně dětské pornografie, představují závažné porušování základních práv, zejména práv dítěte na takovou ochranu a péči nezbytnou pro jeho blaho, jak jsou stanovena Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 a Listinou základních práv Evropské unie;

B.     vzhledem k tomu, že závažné trestné činy, jakými jsou pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie, vyžadují komplexní přístup zahrnující stíhání pachatelů trestných činů, ochranu dětských obětí a předcházení tomuto jevu;

C.     vzhledem k tomu, že prvořadým hlediskem při provádění všech opatření zaměřených na boj proti těmto trestným činům musí být nejlepší zájem dítěte, a to v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a s Úmluvou OSN o právech dítěte;

D.     vzhledem k tomu, že internet může děti vystavit riziku v podobě takových jevů, jako je dětská pornografie, výměna materiálů o násilí, počítačová kriminalita, zastrašování, šikana, navazování kontaktu s dětmi za účelem jejich pohlavního zneužití (tzv. grooming), potenciální přístup dětí k zákonem omezenému nebo věku nepřiměřenému zboží a službám nebo možnost je získat, vystavení reklamě nepřiměřené věku, která je agresivní nebo klamavá, podvodné e-maily, krádež identity, podvody a podobné hrozby finanční povahy, které mohou být příčinou traumatických zkušeností;

E.     vzhledem k tomu, že boj proti zneužívání dětí prostřednictvím internetu by měl být začleněn do širší strategie, která bude řešit celkový fenomén pohlavního zneužívání a vykořisťování dětí, který se stále vztahuje hlavně k trestným činům páchaným mimo internet skrze sítě a jednotlivce, kteří jednají úmyslně mimo oblast internetu;

F.     vzhledem k tomu, že k ochraně nezletilých v digitálním prostředí musí docházet v rovině regulace a přímo v praxi mezi uživateli uplatňováním efektivnějších opatření, včetně spolupráce v oblasti prosazování práva s průmyslem v souladu se zásadami sdílené zodpovědnosti a řádného právního postupu, a na úrovni vzdělávání a školství prostřednictvím vzdělávání dětí, rodičů a učitelů s cílem zamezit dětem v přístupu k nezákonnému obsahu;

G.     vzhledem k tomu, že vzhledem ke své mezinárodní povaze je vykořisťování dětí a pohlavní vykořisťování dětí na internetu, k němuž dochází ve stovkách zemí s jejich právními systémy a donucovacími orgány, problémem, který vyžaduje mezinárodní řešení;

H.     vzhledem k tomu, že dostupné údaje o současném počtu spáchaných trestných činů stále chybí jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, což vede k hodnocení politik, které nemusí nutně odrážet rozsah tohoto problému;

I.      vzhledem k tomu, že je vykořisťování dětí a sexuální zneužívání dětí na Internetu – včetně šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí na Internetu a hledání dětí k sexuálnímu zneužívání přes Internet – i nadále velkým problémem pro orgány činné v trestním řízení, protože trestné činy sahají od sexuálního vydírání a navazování kontaktů za účelem zneužití až po výrobu materiálů zobrazujících zneužívání dětí a „přímé přenosy“, což mimořádně ztěžuje jejich vyšetřování vzhledem k technickým inovacím, které umožňují pachatelům, včetně pachatelů hledajících oběti na Internetu, snazší a rychlejší přístup k materiálům;

J.      vzhledem k tomu, že rostoucí počet pachatelů využívá tzv. darknet, na němž zavedli anonymní komunity využívající skrytá fóra, služby webových stránek, platformy sociálních sítí a poskytovatele úložného prostoru on-line, kteří se věnují specificky materiálům spojeným se zneužíváním dětí;

K.     vzhledem k tomu, že opatření členských států proti nepovolenému internetovému obsahu nejsou vždy účinná a nevyhnutelně zahrnují různé přístupy, co se týče preventivních opatření proti škodlivému obsahu;

L.     vzhledem k tomu, že směrnice 2011/92/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii měla být provedena ve vnitrostátním právu členských států do 18. prosince 2013 a že ji doposud v plném rozsahu provedla necelá polovina členských států;

1.      rozhodně zdůrazňuje, že ochrana a zajištění bezpečného prostředí pro děti a jejich vývoj je jednou z hlavních úloh Evropské unie a jejích členských států;

2.      domnívá se, že osobní údaje děti dostupné on-line musí být řádně chráněny a že děti musí být informovány přístupným a pro ně vhodným způsobem o rizicích a dopadech používání jejich osobních údajů on-line;

3.      zdůrazňuje, že je třeba vypracovat komplexní a koordinovaný celounijní přístup s cílem zaručit soudržnost politik a opatření v této oblasti, který by zahrnoval boj proti trestné činnosti, bezpečnost na internetu, ochranu spotřebitele, základní práva a ochranu osobních údajů a obchod on-line;

4.      domnívá se, že je třeba učinit další kroky s cílem bojovat proti tzv. groomingu na internetu a že Komise musí společně s vnitrostátními vládami, občanskou společností, sociálními médii, podniky, rodiči, učiteli, zdravotními pracovníky ve školách, sociálními pracovníky, úředníky ochrany dětí, dětskými lékaři a dětskými a mládežnickými organizacemi hrát aktivní úlohu při zvyšování povědomí o této otázce prostřednictvím řádně vymezených obecných pokynů zohledňujících mj. výměnu osvědčených postupů a zavádění sociálních platforem pro spolupráci a zákonnou výměnu informací o těchto otázkách s cílem vymezit potenciální rizika a hrozby, jimž děti čelí;

5.      zdůrazňuje, že je nezbytná mezinárodní spolupráce se strategickými partnery EU a donucovacími orgány na celém světě pro účely boje proti materiálům týkajícím se pohlavního zneužívání dětí prostřednictvím internetu; zdůrazňuje, že je třeba zdokonalit mezinárodní spolupráci a přeshraniční vyšetřování v této oblasti prostřednictvím dohod o spolupráci a usnadňováním zákonné mezinárodní výměny informací donucovacích orgánů o těchto trestných činech a jejich pachatelích, a to i prostřednictvím Europolu;

6.      v této souvislosti vítá společnou iniciativu EU a 55 zemí z celého světa, které se shromáždily v rámci globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu zaměřené na to, aby bylo zachráněno více obětí, bylo zajištěno účinnější stíhání a bylo dosaženo celkového snížení objemu obrazových záznamů zneužívání dětí dostupných on-line; vybízí Komisi, aby pravidelněji předkládala zprávy o pokroku, jehož bylo v rámci této aliance dosaženo;

7.      vítá též iniciativu Komise na ustavení koalice pro lepší a bezpečnější internet pro děti, která sdružuje 31 největších technologických a mediálních společností a trvá na tom, že by tato koalice měla pokračovat ve své práci a ještě ji rozšířit;

8.      vyzývá Komisi a členské státy, aby prohloubily spolupráci mezi donucovacími orgány i prostřednictvím Europolu a Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) s cílem účinněji vyšetřovat a rozbíjet sítě pachatelů sexuálních trestných činů, s tím, že musejí v první řadě přihlédnout k právům a bezpečnosti dětí, kterých se dané vyšetřování týká;

9.      je přesvědčen, že u trestných činů zaměřených proti dětem je zásadní používat správnou terminologii, včetně popisu obrazového materiálu znázorňujícího zneužívání dětí, a používat správný termín „materiály týkající se pohlavního zneužívání dětí“ spíše než termín „dětská pornografie“;

10.    vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly náležitou pozornost a zvýšily prostředky věnované identifikaci obětí a službám zaměřeným na oběti, a vyzývá k urychlenému zřízení odpovídajících platforem;

11.    naléhavě žádá členské státy, které doposud plně neprovedly ve vnitrostátním právu směrnici 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, aby tak neodkladně učinily; vyzývá proto Komisi, aby pečlivě sledovala, zda došlo k plnému a účinnému provedení této směrnice, a aby o svých zjištěních včas informovala Parlament a zejména jeho příslušný výbor;

12.    připomíná, že členské státy jsou povinny přijmout nezbytná opatření a zajistit, aby osoby, které se obávají, že by mohly spáchat některý z trestných činů týkajících se pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování, mohly mít případně přístup k účinným intervenčním programům nebo opatřením, na jejichž základě by bylo možné posoudit riziko spáchání takového trestného činu a těmto rizikům předcházet;

13.    vybízí členské státy, aby vytvořily celostátní kontaktní místa, kam by se hlásil trestný a škodlivý obsah a jednání;

14.    vyzývá členské státy, aby svým donucovacím orgánům poskytovaly nezbytné finanční prostředky, lidské zdroje, vyšetřovací pravomoci a technickou kapacitu umožňující úspěšně vyšetřovat a stíhat pachatele, a to včetně odpovídající odborné přípravy s cílem vybudovat potřebnou kapacitu v příslušných policejních jednotkách a soudech;

15.    se znepokojením konstatuje, že se rozvíjejí a dále rozšiřují trendy komerčního pohlavního vykořisťování dětí on-line, včetně nových prostředků distribuce a transakcí ve věci materiálů spojených se zneužíváním dětí, obzvláště prostřednictvím tzv. Deep Webu a Darknetu, a zejména pak jev spočívající ve zneužívání přenášeném živě v přímém přenosu za poplatek;

16.    vyzývá Komisi a členské státy, aby v této věci kontaktovaly zástupce alternativních platebních systémů s cílem nalézt příležitosti pro lepší spolupráci s orgány činnými v trestním řízení při respektování zásady řádného soudního řízení, včetně společných školení zaměřených na dokonalejší zjišťování, s jakými platebními procesy se pojí komerční distribuce materiálů spojených se zneužíváním dětí;

17.    vyzývá k účinnému partnerskému přístupu a zákonné výměně informací mezi agenturami vymáhajícími právo, soudními orgány, odvětvím informačních a komunikačních technologií, poskytovateli internetových služeb, bankovním sektorem a nevládními organizacemi, včetně organizací dětí a mládeže, s cílem zajistit práva a ochranu dětí na internetu, přičemž je k dětem třeba přistupovat jako ke zranitelným osobám, jež dosud nemají trestněprávní odpovědnost; vyzývá Komisi, aby se chopila iniciativy a požádala všechny členské státy, aby podnikly příslušné kroky k potírání všech forem kybernetických útoků a kybernetické šikany;

18.    zdůrazňuje, že opatření omezující základní práva na internetu musí být nezbytná a přiměřená, a také v souladu s právními předpisy Unie a členských států; připomíná, že nezákonný internetový obsah musí být na základě řádného právního postupu bez odkladu odstraněn; zdůrazňuje úlohu IKT a poskytovatelů internetových služeb v zajištění včasného a účelného odstraňování nelegálního obsahu z Internetu;

19.    vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby dále vyhodnocoval a sledoval nejnovější vývoj a provedl zevrubnou analýzu stávajícího politického rámce pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu, a to formou zprávy o uplatňování směrnice 2011/92/EU, a aby o tom podal do jednoho roku zprávu na plenárním zasedání;

20.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a parlamentům členských států.