Menetlus : 2015/2564(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0226/2015

Esitatud tekstid :

B8-0226/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0070

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 125kWORD 60k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0217/2015
4.3.2015
PE552.201v01-00
 
B8-0226/2015

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


võitluse kohta laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (2015/2564(RSP))


Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon võitluse kohta laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (2015/2564(RSP))  
B8‑0226/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle protokolle,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 24,

–       võttes arvesse Euroopa Nõukogu 23. novembri 2001. aasta küberkuritegevuse konventsiooni,

–       võttes arvesse 25. oktoobri 2007. aasta Euroopa Nõukogu konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest,

–       võttes arvesse laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK,

–       võttes arvesse ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldist märkust nr 14 (2013) lapse õiguse kohta sellele, et tema parimad huvid seataks esikohale,

–       võttes arvesse 2011. aasta veebruaris vastu võetud lapse õigusi käsitlevat ELi tegevuskava,

–       võttes arvesse komisjoni teatist „Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses” (COM(2008)0055),

–       võttes arvesse laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

–       võttes arvesse inimkaubanduse kaotamist käsitlevat ELi strateegiat aastateks 2012–2016 ning eriti selle sätteid, mis käsitlevad lastekaitsesüsteemide suuniste väljatöötamise rahastamist ja parimate tavade vahetamist,

–       võttes arvesse oma 12. veebruari 2015. aasta täiskogu arutelu, mis käsitleb võitlust laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine, sealhulgas lasteporno, rikub raskelt põhiõigusi, eelkõige laste õigust heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele, nagu on sätestatud 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

B.     arvestades, et rasked kuriteod, nagu laste seksuaalne ärakasutamine ja lasteporno, nõuavad terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab õiguserikkujate vastutuselevõtmist, lapsohvrite kaitset ja kõnealuste kuritegude tõkestamist;

C.     arvestades, et kõnealuste õiguserikkumiste vastase võitlusega seotud meetmete rakendamisel tuleb esikohale seada lapse parimad huvid, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis;

D.     arvestades, et internet võib kujutada endast lastele erilist ohtu selliste nähtuste kaudu nagu lasteporno, vägivalda kujutavate materjalide vahetamine, küberkuritegevus, hirmutamine, kiusamine, seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimine, seadusega piiratud juurdepääsuga või mitte-eakohaste toodete ja teenuste kättesaadavus lastele ning kokkupuude nende eale sobimatu, agressiivse või eksitava reklaami, pettuste, identiteedivarguse, võltsimise ja sarnaste rahalist laadi ohtudega, mis võivad põhjustada traumeerivaid kogemusi;

E.     arvestades, et võitlus laste kuritarvitamise vastu internetis peaks moodustama osa laiemast strateegiast, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise üldist nähtust, mis on endiselt peamiselt seotud veebiväliste õiguserikkumistega, mida pannakse toime teadlikult väljaspool internetti tegutsevate võrgustike ja üksikisikute kaudu;

F.     arvestades, et laste kaitsega digitaalmaailmas tuleb tegeleda seadusandlikul ja rohujuuretasandil, kasutades tõhusamaid meetmeid, sh tehes ettevõtetega õiguskaitsealast koostööd jagatud vastutuse ja nõuetekohase õigusliku menetluse põhimõtteid järgides, ning hariduse ja koolituse tasandil laste, vanemate ja õpetajate koolitamise teel, et hoida ära laste juurdepääs ebaseaduslikule sisule;

G.     arvestades, et kuna laste ärakasutamine ja laste seksuaalne ärakasutamine veebis on rahvusvaheline probleem, mis hõlmab sadu riike ning sadu õigussüsteeme ja õiguskaitseasutusi, vajab see rahvusvahelist lahendust;

H.     arvestades, et kuna kättesaadavad andmed toime pandud kuritegude tegeliku arvu kohta on endiselt puudulikud nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, toob see kaasa sellise poliitikameetmete hindamise, mis ei pruugi kajastada probleemi ulatust;

I.      arvestades, et laste ärakasutamine ja laste seksuaalne ärakasutamine veebis (sh laste seksuaalset ärakasutamist kujutava materjali levitamine internetis ja laste veebis peibutamine) valmistab õiguskaitseasutustele endiselt suurt muret, kuna õiguserikkumised varieeruvad seksuaalsest väljapressimisest ja seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimisest kuni laste kuritarvitamist kujutava materjali tootmiseni ja selle voogedastamiseni reaalajas ning see on uurijatele eriliselt suureks väljakutseks, kuna tehnoloogiauuendused võimaldavad õiguserikkujatel, sh laste veebis peibutajatel materjalile lihtsamini ja kiiremini ligi pääseda;

J.      arvestades, et üha suurem hulk õiguserikkujaid kasutab nn pimedat võrku (darknet), kus nad on loonud anonüümsed kogukonnad, kasutades laste kuritarvitamist kujutava materjaliga seotud peidetud foorumeid, veebisaiditeenuseid, suhtlusvõrke ja salvestusruumi pakkujaid;

K.     arvestades, et liikmesriikide meetmed ebaseadusliku veebisisu vastu ei ole alati tõhusad ning nendega kaasnevad paratamatult erinevad lähenemisviisid kahjuliku sisu tõkestamiseks;

L.     arvestades, et liikmesriigid pidid direktiivi 2011/92/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) siseriiklikku õigusesse üle võtma 18. detsembriks 2013, ning arvestades, et seni on vähem kui pooled liikmesriigid selle täies ulatuses ellu viinud;

1.      rõhutab kindlalt, et laste kaitsmine ning laste ja nende arengu jaoks ohutu keskkonna tagamine on Euroopa Liidu ja liikmesriikide üks peamisi ülesandeid;

2.      on seisukohal, et laste isikuandmeid tuleb veebis nõuetekohaselt kaitsta ning et lapsi tuleb isikuandmete veebis kasutamise ohtudest ja tagajärgedest lihtsal ja lapsesõbralikul viisil teavitada;

3.      rõhutab vajadust ELi-ülese tervikliku ja kooskõlastatud lähenemisviisi järele, et tagada järjepidevus seoses poliitikakujundamise ja meetmetega, mis hõlmavad kuritegevuse vastast võitlust, küberjulgeolekut, tarbijakaitset, põhiõigusi, andmekaitset ja e-kaubandust;

4.      on seisukohal, et tuleb võtta täiendavaid meetmeid seksuaalsuhte eesmärgil veebi kaudu kontakti otsimise vastu võitlemiseks ning komisjon peab koos riikide valitsuste, kodanikuühiskonna, sotsiaalmeediaettevõtete, õpetajate, koolide meditsiiniõdede, sotsiaaltöötajate, lastekaitseametnike, lastearstide ning noorte- ja lasteorganisatsioonidega tegutsema aktiivselt selle nimel, et suurendada teadlikkust sellest teemast kindlaksmääratud suuniste ning sealhulgas parimate tavade vahetamise ja selles küsimuses koostöö tegemiseks ja seaduslikuks teabevahetuseks sotsiaalplatvormide loomise kaudu, et teha kindlaks lapsi ähvardavad võimalikud riskid ja ohud;

5.      rõhutab vajadust rahvusvahelise koostöö järele ELi strateegiliste partnerite ja õiguskaitseasutustega kogu maailmas, et võidelda laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis; rõhutab vajadust parandada rahvusvahelist koostööd ja piiriüleseid juurdlusi selles valdkonnas, sõlmides koostöölepinguid ja hõlbustades seaduslikku rahvusvahelist õiguskaitsealast andmevahetust selliste kuritegude ja õiguserikkujate kohta, sealhulgas Europoli kaudu;

6.      väljendab sellega seoses heameelt ühisalgatuse üle, mille raames EL ja 55 riiki kogu maailmast on ühinenud internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise ülemaailmse liiduga, mille eesmärk on päästa rohkem ohvreid, tagada tõhusam vastutusele võtmine ja vähendada laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide üldist kättesaadavust veebis; kutsub komisjoni üles korrapärasemalt teada andma selle liidu kaudu tehtud edusammudest;

7.      väljendab ühtlasi heameelt komisjoni 2011. aasta algatuse üle luua koalitsioon, mille eesmärk on muuta internet laste jaoks paremaks ja ohutumaks ning mis ühendab 31 suurimat tehnoloogia- ja meediaettevõtet, ning toonitab, et see koalitsioon peaks oma tööd jätkama ja laiendama;

8.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, sh Europoli ja küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse kaudu, et tõhusamalt uurida ja lõhkuda laste vastu seksuaalkuritegude toimepanijate võrgustikke, seades samas esikohale asjaomaste laste õigused ja ohutuse;

9.      on seisukohal, et laste vastu toimepandavate kuritegude kohta tuleb tingimata kasutada õiget terminoloogiat, k.a laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide kirjeldamisel, ning ühtlasi tuleb kasutada asjakohast terminit „laste seksuaalset kuritarvitamist kujutav materjal”, mitte „lasteporno”;

10.    kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ja suurendama ohvrite kindlakstegemiseks ja ohvritele suunatud teenusteks ette nähtud ressursse ning nõuab viivitamata asjaomaste platvormide loomist;

11.    nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole veel direktiivi 2011/92/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) täielikult siseriiklikku õigusesse üle võtnud, teeksid seda viivitamata; kutsub seega komisjoni üles rangelt jälgima selle täielikku ja tõhusat rakendamist ning andma tähelepanekute kohta õigeaegselt tagasisidet Euroopa Parlamendile ja eelkõige selle vastutavale komisjonile;

12.    tuletab meelde, et liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et isikul, kes usub, et ta võib toime panna mõne seksuaalse kuritarvitamise või seksuaalse ärakasutamisega seotud õiguserikkumise, on vajaduse korral võimalus osaleda tõhusates sekkumisprogrammides või -meetmetes, mis on loodud selliste õiguserikkumiste toimepanemise riski hindamiseks ja ärahoidmiseks;

13.    julgustab liikmesriike looma riiklikke kontaktpunkte kriminaalsest ja kahjulikust sisust ja käitumisest teatamiseks;

14.    kutsub liikmesriike üles tagama oma õiguskaitseasutustele vajalikud rahalised vahendid, inimressursid, uurimisvolitused, tehnilise võimekuse ning sealhulgas asjakohase koolituse kohtute ja politseiüksuste suutlikkuse suurendamiseks, et tõsiselt võidelda õiguserikkujate vastu ja nad vastutusele võtta;

15.    märgib murega veebis toimuva laste kaubanduslikul eesmärgil seksuaalse ärakasutamise arengu- ja laienemissuundumusi, sh laste kuritarvitamist kujutava materjali levitamise ja edastamise uusi viise, eriti nn pimeda veebi ja pimeda võrgu (deep web ja darknet) kaudu, ning eelkõige kuritarvitamise tasulist voogedastamist reaalajas;

16.    kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama suhtlust alternatiivsete maksesüsteemide esindajatega, et teha kindlaks võimalused paremaks koostööks õiguskaitseasutustega, järgides samas nõuetekohase õigusliku menetluse põhimõtet, ja sealhulgas ühiseks koolituseks, et paremini tuvastada makseprotsesse, mis on seotud laste kuritarvitamist kujutava materjali turustamisega;

17.    nõuab, et õiguskaitseasutused, kohtud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor, internetiteenuse pakkujad, pangandussektor ja vabaühendused, sh noorte- ja lasteorganisatsioonid teeksid omavahel tulemuslikku koostööd ja vahetaksid seaduslikult teavet, et tagada laste õigused ja kaitse ka veebis ning käsitada neid seaduse silmis haavatavas olukorras isikutena; palub, et komisjon võtaks initsiatiivi ja kutsuks kõiki liikmesriike üles võtma meetmeid igasuguse veebis toimuva peibutamise ja kiusamise vastu;

18.    rõhutab, et meetmed, millega piiratakse põhiõigusi internetis, peavad vastavalt liidu ja liikmesriikide õigusaktidele olema vajalikud ja proportsionaalsed; tuletab meelde, et ebaseaduslik veebisisu tuleb nõuetekohase õigusliku menetluse alusel viivitamata eemaldada; rõhutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning internetiteenuse pakkujate rolli ebaseadusliku veebisisu kiire ja tõhusa eemaldamise tagamisel;

19.    teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks täiendavalt hinnata ja jälgida viimaseid arenguid ja teostada põhjalik analüüs internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise praeguse poliitikaraamistiku kohta direktiivi 2011/92/EL rakendamise aruande kujul ning esitada see täiskogule aasta jooksul;

20.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika