Postupak : 2015/2564(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0226/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0226/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0070

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 131kWORD 75k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0217/2015
4.3.2015
PE552.201v01-00
 
B8-0226/2015

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (2015/2564(RSP))


Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a

 


Rezolucija Europskog parlamenta o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (2015/2564(RSP))  
B8‑0226/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta od 20. studenog 1989. i njezine protokole,

–       uzimajući u obzir članak 3. Ugovora o Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir članak 24. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu od 23. studenog 2001.,

–       uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja od 25. listopada 2007.,

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP,

–       uzimajući u obzir opću napomenu br. 14 (2013.) Odbora UN-a za prava djeteta o pravu djeteta da se prije svega uzme u obzir ono što je u djetetovu primarnom interesu,

–       uzimajući u obzir Program EU-a za prava djeteta usvojen u veljači 2011.,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije naslovljenu „Posebno mjesto djece u vanjskom djelovanju EU-a” (COM(2008)0055),

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta,

–       uzimajući u obzir strategiju EU-a za iskorjenjivanje trgovine ljudima 2012. – 2016., naročito odredbe o financiranju razrade smjernica o sustavima za zaštitu djece i razmjeni najboljih praksi,

–       uzimajući u obzir svoju plenarnu raspravu od 12. veljače 2015. o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da seksualno zlostavljanje i seksualno iskorištavanje djece, uključujući dječju pornografiju, predstavljaju teška kršenja temeljnih prava, posebno prava djece na zaštitu i skrb potrebne za njihovu dobrobit, kao što je utvrđeno Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije;

B.     budući da teška kaznena djela kao što su seksualno iskorištavanje djece i dječja pornografija zahtijevaju primjenu sveobuhvatnog pristupa koji obuhvaća kazneni progon počinitelja takvih djela, zaštitu djece žrtava i sprečavanje te pojave;

C.     budući da najbolji interesi djeteta moraju biti primarna briga pri provođenju svih mjera za suzbijanje tih kaznenih djela u skladu s Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta;

D.     budući da djeca na internetu mogu biti izložena specifičnim rizicima u vidu pojava kao što su dječja pornografija, razmjena materijala o nasilju, kibernetički kriminal, zastrašivanje, zlostavljanje, mamljenje, mogućnost djece da pristupe zakonski ograničenim ili dobno neprimjerenim dobrima i uslugama ili dođu u njihov posjed, izlaganje dobno neprimjerenom, agresivnom ili obmanjujućem oglašavanju, varke, krađa identiteta, prijevara i slični rizici financijske prirode koji mogu prouzročiti traumatična iskustva;

E.     budući da bi borbu protiv zlostavljanja djece na internetu trebalo uključiti u širu strategiju ramatranja opće pojave seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece koja se i dalje uglavnom odnos na kaznena djela koja izvan interneta čine mreže i pojedinci koji planirano djeluju izvan internetske sfere;

F.     budući da se u digitalnom svijetu maloljetnike mora zaštititi na regulatornoj i lokalnoj razini primjenom učinkovitijih mjera, među ostalim suradnjom na području kaznenog progona s tom industrijskom granom u skladu s načelima zajedničke odgovornosti i propisnog pravnog postupka te na obrazovnoj razini i razini obučavanja osposobljavanjem djece, roditelja i nastavnika kako bi se spriječio pristup maloljetnika nezakonitim sadržajima;

G.     budući da taj problem zbog svoje međunarodne prirode – iskorištavanje i seksualno iskorištavanje djece na internetu prisutno je u stotinama zemalja i uključuje stotine pravosudnih tijela i tijela kaznenog progona – iziskuje rješenje na međunarodnoj razini;

H.     budući da na nacionalnoj i međunarodnoj razini i dalje nedostaju dostupni podaci o stvarnom broju počinjenih kaznenih djela, zbog čega se ocjenom politike nužno ne odražava razmjer tog problema;

I.      budući da je iskorištavanje djece i seksualno iskorištavanje djece na internetu, uključujući širenje materijala o seksualnom iskorištavanju djece na internetu i internetsko zlostavljanje maloljetnika, i dalje vodeći problem za tijela kaznenog progona jer kaznena djela obuhvaćaju spolne iznude i mamljenja do materijala o zlostavljanju djece u vlastitoj proizvodnji i prijenosa uživo na internetu, koji predstavljaju velike probleme u pogledu istrage zbog tehnoloških inovacija koje prijestupnicima, između ostalog i zlostavljačima na internetu, omogućuju lakši i brži pristup materijalima;

J.      budući da se sve veći broj počinitelja tih kaznenih djela koristi mrežom Darknet na kojoj su osnovali anonimne zajednice koristeći se tajnim forumima, uslugama internetskih stranica, platformama društvenih mreža i uslugama pohrane podataka usmjerenima na sadržaj o zlostavljanju djece;

K.     budući da mjere koje države članice poduzimaju kako bi spriječile nezakonit internetski sadržaj nisu uvijek učinkovite i neizbježno uključuju različite pristupe sprečavanju štetnih sadržaja;

L.     budući da su Direktivu 2011/92/EZ o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije države članice do 18. prosinca 2013. trebale prenijeti u svoja nacionalna zakonodavstva i budući da je trenutačno u cijelosti provodi manje od polovine država članica;

1.      snažno naglašava da su zaštita i jamčenje sigurnog okruženja za djecu i njihov razvoj jedna od primarnih uloga Europske unije i njezinih država članica;

2.      smatra da se osobni podaci djece na internetu moraju propisno zaštititi i da djecu treba informirati na lagan i njima razumljiv način o rizicima i posljedicama upotrebe njihovih osobnih podataka na internetu;

3.      naglašava potrebu za sveobuhvatnim pristupom usklađenim na razini EU-a kako bi se osigurala dosljednost u stvaranju politika i djelovanju, a koji bi obuhvaćao borbu protiv kriminala, kibernetičku sigurnost, zaštitu potrošača, temeljna prava, zaštitu podataka i e-trgovinu;

4.      smatra da se moraju poduzeti daljnji koraci za borbu protiv mamljenja na internetu te da Komisija zajedno s nacionalnim vladama, civilnim društvom, društvenim medijima, nastavnicima, medicinskim sestrama u školama, socijalnim radnicima, službenicima za zaštitu djece, pedijatrima te organizacijama za mladež i djecu aktivno poduzima mjere za podizanje razine svijesti o tom problemu utvrđivanjem smjernica, među ostalim i razmjenom najboljih praksi, uspostavom društvenih platformi za suradnju i zakonitu razmjenu informacija o tom problemu kako bi se identificirali potencijalni rizici i prijetnje za djecu;

5.      ističe potrebu za međunarodnom suradnjom sa strateškim partnerima EU-a i tijelima kaznenog progona diljem svijeta radi borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu; naglašava potrebu za poboljšanjem međunarodne suradnje i transnacionalnih istraga na tom području sporazumima o suradnji i omogućavanjem zakonite međunarodne razmjene podataka o tim kaznenim djelima i njihovim počiniteljima, uključujući preko Europola;

6.      pozdravlja, s tim u vezi, zajedničku inicijativu EU-a i 55 država iz cijeloga svijeta koji su se udružili u Globalni savez za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu u cilju spašavanja većeg broja žrtava, jamčenja djelotvornijeg kaznenog progona te postizanja općeg smanjenja broja sadržaja koji predstavljaju odnosno prikazuju seksualno zlostavljanje djece na internetu; poziva Komisiju da redovitije izvještava o napretku ostvarenom preko tog saveza;

7.      također pozdravlja inicijativu Europske komisije iz 2011. o osnivanju udruženja za bolji i sigurniji internet za djecu, u kojem se okupilo 31 najveće tehnološko i medijsko društvo te ustraje u tome da to udruženje nastavi s radom i intenzivira ga;

8.      poziva Komisiju i države članice da ojačaju suradnju među tijelima kaznenog progona, među ostalim Europolom i Europskim centrom za kibernetički kriminal (EC3) u cilju učinkovitijeg provođenja istraga i razbijanja mreža počinitelja seksualnih kaznenih djela koja uključuju djecu, pri čemu bi prioritet trebale davati pravima i sigurnosti te djece;

9.      smatra da je nužno služiti se ispravnom terminologijom za kaznena djela protiv djece, uključujući opise sadržaja koji predstavljaju odnosno prikazuju seksualno zlostavljanje djece, te da je nužno služiti se odgovarajućim terminom „sadržaj o seksualnom zlostavljanju djece” umjesto terminom „dječja pornografija”;

10.    poziva Komisiju i države članice da potiču i ojačaju resurse namijenjene za utvrđivanje identiteta žrtava i službama za pomoć žrtvama te da potiču hitno uspostavljanje s tim povezanih platformi;

11.    snažno potiče države članice koje još nisu u svoja zakonodavstva u cijelosti prenijele Direktivu 2011/92/EU o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije da to učine bez daljnje odgode; stoga poziva Komisiju da strogo prati njezinu potpunu i učinkovitu provedbu i da pravodobno izvještava Parlament, posebice njegov nadležni odbor, o svojim nalazima;

12.    podsjeća na to da su države članice obvezne poduzimati potrebne mjere kako bi zajamčile da oni koji se pribojavaju da bi mogli počiniti bilo koje od kaznenih djela povezanih sa seksualnim zlostavljanjem i seksualnim iskorištavanjem po potrebi imaju pristup učinkovitim programima ili mjerama intervencije čiji je cilj procjena i sprečavanje rizika od počinjenja takvih kaznenih djela;

13.    potiče države članice da uspostave nacionalne kontaktne točke za prijavu kažnjivih i štetnih sadržaja te kažnjivog i štetnog ponašanja;

14.    poziva države članice da svojim tijelima kaznenog progona daju potrebna sredstva, ljudske resurse, istražne ovlasti i tehničke mogućnosti za ozbiljno hvatanje u koštac s počiniteljima i za njihov progon, uključujući odgovarajuće osposobljavanje za izgradnju kapaciteta u sudstvu i policijskim jedinicama;

15.    sa zabrinutošću primjećuje razvoj i sve raširenije trendove komercijalnog seksualnog iskorištavanja djece na internetu, uključujući nove načine distribucije materijala o zlostavljanju djece i transakcije povezane s njima, ponajprije preko DeepWeba i Darkneta, a posebno pojavu prijenosa zlostavljanja uživo uz plaćanje;

16.    poziva Komisiju i države članice na bolje povezivanje s predstavnicima alternativnih sustava plaćanja radi utvrđivanja mogućnosti bolje suradnje s tijelima kaznenog progona uz istodobno uvažavanje načela propisnog pravnog postupka, uključujući zajedničko osposobljavanje za bolje otkrivanje postupaka plaćanja povezanih s komercijalnom distribucijom sadržaja o zlostavljanju djece;

17.    poziva na učinkovit partnerski pristup i zakonitu razmjenu informacija među tijelima kaznenog progona, pravosudnim tijelima, industrijom informacijsko-komunikacijske tehnologije, pružateljima internetskih usluga, bankarskim sektorom i nevladinim organizacijama, između ostalog i organizacijama mladeži i djece, kako bi se osigurala prava i zaštita djece na internetu i kako bi se ona u pravnom smislu smatrala ranjivim osobama; poziva Komisiju da preuzme inicijativu i od svih država članica zatraži djelovanje u borbi protiv svih oblika maloljetničkog zlostavljanja i zlostavljanja na internetu;

18.    ističe da mjere kojima se ograničavaju temeljna prava na internetu trebaju biti nužne i razmjerne te u skladu sa zakonodavstvom Unije i država članica; podsjeća na to da bi nezakonite internetske sadržaje trebalo smjesta uklanjati na temelju propisnog pravnog postupka; naglašava ulogu industrije informacijsko-komunikacijske tehnologije i pružatelja internetskih usluga u jamčenju brzog i učinkovitog uklanjanja nezakonitog internetskog sadržaja;

19.    nalaže svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da i dalje ocjenjuje i prati najnovija zbivanja i provodi temeljitu analizu postojećeg političkog okvira za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu u vidu izvješća o provedi Direktive 2011/92/EU te da u roku od jedne godine o tome podnese izvještaj na plenarnoj sjednici;

20.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i parlamentima država članica.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti