Návrh uznesenia - B8-0226/2015Návrh uznesenia
B8-0226/2015

NÁVRH UZNESENIA o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0217/2015

Postup : 2015/2564(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0226/2015
Predkladané texty :
B8-0226/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0226/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

(2015/2564(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a na protokoly k nemu,

–       so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním z 25. októbra 2007,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,

–       so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,

–       so zreteľom na agendu EÚ pre práva dieťaťa prijatú vo februári 2011,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ (COM(2008)0055),

–       so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa,

–       so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 smerom k odstráneniu obchodovania s ľuďmi, a najmä ustanovenia týkajúce sa financovania vypracovania usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších postupov;

–       so zreteľom na rozpravu v pléne z 12. februára 2015 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí vrátane detskej pornografie predstavujú závažné porušenie základných práv, najmä práv detí na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre ich blaho, ako je stanovené v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 a Charte základných práv Európskej únie;

B.     keďže závažné trestné činy, akým je sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia, si vyžadujú komplexný prístup zahŕňajúci trestné stíhanie páchateľov, ochranu obetí v detskom veku a predchádzanie tomuto fenoménu;

C.     keďže pri realizácii akýchkoľvek opatrení na boj proti týmto trestným činom je potrebné zohľadňovať v prvom rade najlepší záujem dieťaťa, a to v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom OSN o právach dieťaťa;

D.     keďže internetové prostredie vystavuje deti špecifickému nebezpečenstvu vo forme javov ako detská pornografia, výmena materiálu o násilí, počítačová kriminalita, zastrašovanie, šikanovanie, navádzanie na sexuálny vzťah (grooming), možnosť detí získať prístup k zákonom obmedzeným alebo veku neprimeraným tovarom a službám alebo možnosť ich získať, vystavenie veku neprimeranej, agresívnej alebo zavádzajúcej reklame, podvody, krádež totožnosti, sprenevera a podobné nebezpečenstvá finančného charakteru, ktoré môžu znamenať traumatický zážitok;

E.     keďže boj proti zneužívaniu detí na internete by mal byť zakomponovaný do širšej stratégie zaoberajúcej sa všeobecným javom sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ktoré sa väčšinou stále spája s trestnými činmi spáchanými mimo internetu prostredníctvom sietí a jednotlivcov úmyselne konajúcich mimo internetového prostredia;

F.     keďže ochrana maloletých v digitálnom svete sa musí riešiť jednak na regulačnej úrovni a priamo na mieste zavedením účinnejších opatrení, a to i prostredníctvom spolupráce orgánov presadzovania práva s priemyslom v súlade so zásadami spoločnej zodpovednosti a riadneho právneho postupu, a jednak na úrovni vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom výchovy detí, rodičov a pedagógov s cieľom zabrániť maloletým osobám v prístupe k nelegálnemu obsahu;

G.     keďže tento problém má medzinárodnú povahu – vykorisťovanie detí a sexuálne vykorisťovanie detí je totiž rozšírené v stovkách krajín a týka sa stoviek súdnych jurisdikcií a agentúr presadzovania práva –, vyžaduje si medzinárodné riešenie;

H.     keďže dostupné údaje týkajúce sa počtu spáchaných trestných činov sú stále nedostačujúce na vnútroštátnej i na medzinárodnej úrovni, čo vedie k tomu, že hodnotenie politiky nemusí nevyhnutne odzrkadľovať celý rozsah tohto problém;

I.      keďže vykorisťovanie detí a sexuálne zneužívanie detí online vrátane množenia materiálov obsahujúcich sexuálne vykorisťovanie detí na internete a šírenia predátorského správania je aj naďalej veľkým problémom pre orgány presadzovania práva, pričom medzi trestné činy patrí trestná činnosť od sexuálneho vydierania a nadväzovania kontaktov na sexuálne účely po výrobu materiálu obsahujúceho zneužívanie detí vo vlastnej produkcii a živé vysielanie, čo predstavuje osobitný vyšetrovací problém v dôsledku technologických inovácií, ktoré poskytujú ľahší a rýchlejší prístup k materiálom pre páchateľov vrátane online predátorov;

J.      keďže čoraz vyšší počet páchateľov používa súkromné siete (tzv. Darknet), na ktorých si zriaďujú anonymné spoločenstvá využívajúce skryté fóra, internetové služby, platformy sociálnych sietí a poskytovateľov úložného priestoru určeného na materiál zobrazujúci zneužívanie detí;

K.     keďže opatrenia členských štátov proti nezákonnému online obsahu nie sú vždy účinné a nevyhnutne obsahujú odlišné prístupy k prevencii pred škodlivým obsahom

L.     keďže smernica 2011/92/ES o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii mala byť v členských štátoch transponovaná do 18. decembra 2013 a keďže k dnešnému dnu ju v plnej miere implementuje menej než polovica členských štátov;

1.      rozhodne zdôrazňuje, že ochrana a zabezpečenie bezpečného prostredia pre deti a ich vývoj je jednou zo základných úloh Európskej únie a jej členských štátov;

2.      domnieva sa, že osobné údaje detí online musia byť riadne chránené, a že deti potrebujú byť informované prístupným a pre deti vhodným spôsobom o rizikách a dôsledkoch používania svojich osobných údajov online;

3.      zdôrazňuje potrebu komplexného prístupu, koordinovaného na úrovni celej EÚ, s cieľom zabezpečiť súdržnosť tvorby politík a opatrení, ktoré obsiahnu boj proti trestnej činnosti, kybernetickú bezpečnosť, ochranu spotrebiteľa, základné práva a ochranu údajov a elektronické obchodovanie;

4.      nazdáva sa, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia na boj proti kybernetickému nadväzovaniu kontaktov na sexuálne účely a že Komisia spoločne s vládami členských štátov, občianskou spoločnosťou, spoločnosťami v oblasti sociálnych médií, učiteľmi, školskými zdravotníkmi, sociálnymi pracovníkmi, úradníkmi v oblasti ochrany detí, detskými lekármi a organizáciami detí a mládeže musia zohrávať aktívnu úlohu vo zvyšovaní povedomia o tejto problematike prostredníctvom definovaných usmernení, a to i prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a zriadenia sociálnych platforiem na účely spolupráce a zákonnej výmeny informácií o tejto problematike s cieľom určiť potenciálne riziká a hrozby, ktorým čelia deti;

5.      zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce so strategickými partnermi EÚ a orgánmi presadzovania práva na celom svete s cieľom bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť medzinárodnú spoluprácu a nadnárodné vyšetrovanie v tejto oblasti prostredníctvom dohôd o spolupráci a uľahčovaním medzinárodnej zákonnej výmeny údajov o týchto trestných činov a páchateľoch medzi orgánmi presadzovania práva, a to i prostredníctvom agentúry EUROPOL;

6.      v tejto súvislosti víta spoločnú iniciatívu, ktorú vyvinula EÚ spolu s 55 krajinami na celom svete zoskupených v Globálnej aliancii proti sexuálnemu zneužívaniu detí online a ktorej cieľom je zachrániť viac obetí, zabezpečiť účinné stíhanie a dosiahnuť celkové zníženie množstva dostupných výjavov sexuálneho zneužívania detí na internete; vyzýva Komisiu, aby podávala pravidelnejšie správy o pokroku dosiahnutom prostredníctvom tejto aliancie;

7.      zároveň víta iniciatívu z roku 2011, ktorú vyvinula Komisia na zriadenie koalície, ktorej cieľom je vytvoriť lepší a bezpečnejší internet pre deti a ktorá zoskupuje 31 najväčších podnikov pôsobiacich v oblasti technológií a médií, a trvá na tom, aby táto koalícia vo svojej činnosti pokračovala a rozširovala ju;

8.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, a to i prostredníctvom Europolu a Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (EC3), s cieľom zefektívniť vyšetrovanie a likvidáciu sietí páchateľov sexuálnych trestných činov na deťoch, a pritom venovali prednostnú pozornosť právam a bezpečnosti zúčastnených detí;

9.      považuje za zásadné, aby sa v prípade trestných činov páchaných na deťoch používala správna terminológia a používal správny pojem „materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí“ namiesto výrazu „detská pornografia“;

10.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali a posilňovali zdroje venované na identifikáciu obetí a na služby poskytované obetiam, a vyzýva na naliehavé zriadenie súvisiacich platforiem;

11.    rozhodne nalieha na tie členské štáty, ktoré ešte v plnej miere netransponovali smernicu 2011/92/ES o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, aby tak bezodkladne urobili; vyzýva preto Komisiu, aby prísne monitorovala jej plnú a účinnú implementáciu a aby včas podala spätnú správu Parlamentu a konkrétne jeho výboru poverenému prešetrením jej zistení;

12.    pripomína, že členské štáty majú povinnosť prijať potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby osoby, ktoré sa obávajú, že by mohli spáchať niektorý z trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním alebo sexuálnym vykorisťovaním, mali v prípade potreby prístup k účinným intervenčným programom alebo opatreniam, na základe ktorých je možné posúdiť riziko možného spáchania takéhoto trestného činu a predísť jeho spáchaniu;

13.    vyzýva členské štáty, aby zriadili národné kontaktné body na oznamovanie trestného a škodlivého obsahu a správania;

14.    vyzýva členské štáty, aby poskytli svojim orgánom presadzovania práva potrebné finančné prostriedky, ľudské zdroje, vyšetrovacie právomoci a technické kapacity na seriózne riešenie trestných činov a stíhanie ich páchateľov vrátane príslušnej odbornej prípravy zameranej na budovanie kapacít v justičných a policajných útvaroch;

15.    so znepokojením pozoruje vývoj a šíriace sa trendy komerčného sexuálneho vykorisťovania detí na internete vrátane nových prostriedkov distribúcie a transakcií za materiály zobrazujúce zneužívanie detí, konkrétne cez tzv. skrytú sieť (Deep Web) a súkromné siete (Darknet), a najmä jav živého vysielania zneužívania výmenou za platbu;

16.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej spolupracovali so zástupcami alternatívnych platobných systémov s cieľom určiť možnosti lepšej spolupráce s orgánmi presadzovania práva, a to za rešpektovanie zásady riadneho právneho postupu, vrátane spoločných školení na lepšiu identifikáciu platobných procesov spojených s komerčnou distribúciou materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí;

17.    vyzýva na efektívny prístup partnerstiev a zákonnej výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva, súdnymi orgánmi, sektorom informačných a komunikačných technológií, poskytovateľmi internetových služieb, bankovým sektom a mimovládnymi organizáciami vrátane mládežníckych a detských organizácií s cieľom zaručiť práva a ochranu detí online a považovať ich za zraniteľné osoby podľa zákona; vyzýva Komisiu, aby sa ujala iniciatívy a požiadala všetky členské štáty, aby prijali opatrenia na riešenie všetkých foriem predátorského správania na internete a šikanovania na internete;

18.    zdôrazňuje, že opatrenia obmedzujúce základné práva na internete musia byť potrebné a primerané, v súlade s právnymi predpismi Únie a členských štátov; pripomína, že nezákonný online obsah by sa mal okamžite odstrániť na základe riadneho právneho postupu; zdôrazňuje úlohu IKT a poskytovateľov internetových služieb pri zabezpečení rýchleho a účinného odstraňovania nezákonného internetového obsahu;

19.    poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ďalej posúdil a monitoroval najnovší vývoj a vykonal hĺbkovú analýzu súčasného politického rámca na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete vo forme správy o implementácii smernice 2011/92/EÚ, a aby do roka podal správu na plenárnom zasadnutí;

20.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a parlamentom členských štátov.