Predlog resolucije - B8-0226/2015Predlog resolucije
B8-0226/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu

  4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi Komisije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0217/2015

  Postopek : 2015/2564(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0226/2015
  Predložena besedila :
  B8-0226/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0226/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu

  (2015/2564(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 in njenih protokolov,

  –       ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,

  –       ob upoštevanju člena 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

  –       ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti z dne 23. novembra 2001,

  –       ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo z dne 25. oktobra 2007,

  –       ob upoštevanju smernic Evropske unije za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic,

  –       ob upoštevanju Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ,

  –       ob upoštevanju splošne pripombe št. 14 (2013) Odbora OZN za pravice otrok o pravici otrok do tega, da se upoštevajo predvsem njihove koristi,

  –       ob upoštevanju Agende EU za otrokove pravice, ki je bila sprejeta februarja 2011,

  –       ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Otroci na posebnem mestu v zunanjepolitičnih dejavnostih EU“ (COM(2008)0055),

  –       ob upoštevanju smernic Evropske unije za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic,

  –       ob upoštevanju strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016, zlasti določb o financiranju priprave smernic o sistemih za zaščito otrok in izmenjavi najboljše prakse,

  –       ob upoštevanju svoje razprave na plenarnem zasedanju dne 12. februarja 2015 o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu,

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker so dejanja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter otroška pornografija hude kršitve temeljnih človekovih pravic, zlasti pravic otrok do zaščite in dobrobiti, kot je določeno v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

  B.     ker zahtevajo huda kazniva dejanja, kot sta spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija, celovit pristop, vključno s pregonom storilcev kaznivih dejanj, zaščito otrok žrtev in preprečevanjem teh pojavov;

  C.     ker je treba pri izvajanju kakršnih koli ukrepov za boj proti tem kaznivim dejanjem skladno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah upoštevati zlasti koristi otroka;

  D.     ker so lahko otroci na spletu izpostavljeni posebnim tveganjem zaradi pojavov, kot so otroška pornografija, izmenjava gradiva o nasilju, kibernetska kriminaliteta, ustrahovanje, navezovanje stikov z namenom spolne zlorabe, možnost dostopa do ali pridobitve z zakonom prepovedanega ali starosti neprimernega blaga ali storitev, izpostavljenost starosti neprimernemu, agresivnemu ali zavajajočemu oglaševanju, prevare, kraja identitete, goljufije in podobne grožnje finančne narave, ki lahko povzročijo travmatične izkušnje;

  E.     ker bi morali boj proti spolni zlorabi otrok na spletu vključiti v širšo strategijo o skupnem pojavu spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, ki je še vedno predvsem povezana s kaznivimi dejanji, ki se ne zgodijo na spletu in jih zagrešijo mreže in posamezniki, ki namenoma ne delujejo na spletu;

  F.     ker je treba varstvo otrok v digitalnem svetu obravnavati na regulatorni in osnovni ravni z uporabo učinkovitejših ukrepov, tudi tako, da organi kazenskega pregona sodelujejo z industrijo v skladu z načeli skupne odgovornosti in ustreznega pravnega postopka, ter na ravni izobraževanja in usposabljanja z usposabljanjem otrok, staršev in učiteljev, da bi mladoletnikom preprečili dostop do nezakonitih vsebin;

  G.     ker izkoriščanje otrok in spolno izkoriščanje otrok na spletu, ki zaobjema na stotine držav, njihovih pravosodnih sistemov in organov kazenskega pregona, zaradi svojega mednarodnega značaja zahteva rešitev na mednarodni ravni;

  H.     ker je še vedno na voljo premalo podatkov o dejanskem številu zagrešenih kaznivih dejanj na nacionalni in mednarodni ravni, zaradi česar ocena politike ne odraža nujno dejanskega obsega problema;

  I.      ker izkoriščanje otrok in spolno izkoriščanje otrok na spletu, vključno s širjenjem spletnega gradiva o spolnem izkoriščanju otrok ter prežanjem na spletu, organom kazenskega pregona še vedno povzročata velike težave, saj kazniva dejanja segajo vse od spolnega izsiljevanja in navezovanja stikov za spolne namene do gradiva o zlorabi otrok v domači produkciji in prenašanja v živo, kar predstavlja poseben preiskovalni izziv zaradi tehnoloških inovacij, ki storilcem zagotavljajo lažji in hitrejši dostop do gradiva, tudi tistim, ki na otroke prežijo na spletu;

  J.      ker vse več storilcev uporablja temno mrežo, kjer so vzpostavili anonimne skupnosti, posvečene gradivu o zlorabah otrok, s skritimi forumi, spletnimi storitvami, platformami socialnih omrežij in ponudniki storitev shranjevanja;

  K.     ker ukrepi držav članic za preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin niso vedno učinkoviti in neizogibno vključujejo različne pristope k preprečevanju škodljivih vsebin;

  L.     ker bi morale države članice Direktivo 2011/91/ES o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji prenesti do 18. decembra 2013 in ker jo do tega trenutka v celoti izvaja manj kot polovica držav članic;

  1.      odločno poudarja, da je ena najpomembnejših nalog Evropske unije in držav članic, da zaščitijo otroke in njihov razvoj ter jim zagotovijo varno okolje;

  2.      meni, da morajo biti osebni podatki otrok na spletu ustrezno zaščiteni in da je treba otroke na preprost in njim razumljiv način obveščati o nevarnostih in posledicah uporabe osebnih podatkov na spletu;

  3.      poudarja, da je potreben celovit in na ravni EU usklajen pristop, da se zagotovi usklajenost pri oblikovanju politik in ukrepov, kar obsega tudi boj pri kriminalu, kibernetsko varnost, varstvo potrošnikov, temeljne pravice, varstvo podatkov in spletno trgovino;

  4.      meni, da je treba sprejeti nadaljnje korake v boju proti spletnemu navezovanju stikov in da bi morala imeti Komisija, skupaj z nacionalnimi vladami, civilno družbo, ponudniki družbenih medijev, učitelji, medicinskimi sestrami v šolah, socialnimi delavci, varuhi otrok, pediatri ter otroškimi in mladinskimi organizacijami dejavno vlogo pri ozaveščanju o tem vprašanju, in sicer z opredeljenimi smernicami, izmenjavo najboljše prakse in vzpostavitvijo družbenih platform za sodelovanje in zakonito izmenjavo informacij o tej temi, da bi tako prepoznali morebitna tveganja in grožnje za otroke;

  5.      poudarja, da je v boju proti spolni zlorabi otrok na spletu potrebno mednarodno sodelovanje s strateškimi partnerji EU in organi kazenskega pregona po vsem svetu; poudarja, da je treba s sporazumi o sodelovanju in s spodbujanjem zakonite mednarodne izmenjave podatkov o teh kaznivih dejanjih med organi kazenskega pregona izboljšati mednarodno sodelovanje in nadnacionalne preiskave na tem področju, tudi preko Europola;

  6.      pri tem pozdravlja skupno pobudo Evropske unije in 55 držav po vsem svetu, zbranih v okviru svetovnega združenja za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu, katerega namen je rešiti več žrtev, zagotoviti bolj učinkovit kazenski pregon in na splošno zmanjšati število podob spolnega zlorabljanja otrok, dostopnih prek spleta; poziva Komisijo, naj bolj redno poroča o napredku, doseženem v okviru tega združenja;

  7.      pozdravlja tudi leta 2011 sprejeto odločitev Komisije o ustanovitvi koalicije za boljši in varnejši splet za otroke, v kateri sodeluje 31 največjih tehnoloških in medijskih družb, in vztraja, da bi morala koalicija nadaljevati svoje delo in ga še okrepiti;

  8.      poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo sodelovanje organov kazenskega pregona, tudi v okviru Europola in Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti (EC3), da bodo lahko učinkoviteje preiskovali in uničevali mreže storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok, pri tem pa prvenstveno zagotavljali pravice in varnost prizadetih otrok;

  9.      meni, da je bistveno uporabljati pravilno besedišče za kazniva dejanja zoper otroke, tudi z opredelitvijo podob spolnega zlorabljanja otrok, in uporabo ustreznega izraza „gradivo o spolni zlorabi otrok“, namesto izraza „otroška pornografija“;

  10.    poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in povečajo sredstva za identifikacijo žrtev in storitve za pomoč žrtvam in naj čim prej vzpostavijo s tem povezane platforme;

  11.    odločno poziva tiste države članice, ki še niso v celoti prenesle Direktive 2011/92/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, naj to storijo brez odlašanja; poziva Komisijo, naj budno spremlja popolno in učinkovito izvajanje omenjene direktive ter naj o svojih ugotovitvah pravočasno poroča Parlamentu in še zlasti pristojnemu parlamentarnemu odboru;

  12.    opozarja, da morajo države članice z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da imajo osebe, ki se bojijo, da bi lahko zagrešile kazniva dejanja, povezana s spolno zlorabo ali spolnim izkoriščanjem, po potrebi dostop do učinkovitih intervencijskih programov ali ukrepov, namenjenih oceni in preprečevanju tveganja za storitev takih kaznivih dejanj;

  13.    spodbuja države članice, naj vzpostavijo nacionalne kontaktne točke za prijavo kaznivih in škodljivih vsebin ter kaznivega in škodljivega vedenja;

  14.    poziva države članice, naj organom kazenskega pregona zagotovijo potrebna sredstva, človeške vire, preiskovalna pooblastila in tehnične zmogljivosti ter tudi ustrezno usposabljanje za krepitev zmogljivosti v pravosodnih in policijskih enotah, da bodo lahko odločno obravnavali in preganjali storilce;

  15.    z zaskrbljenostjo ugotavlja nastajanje in širjenje trendov spolnega izkoriščanja otrok prek spleta v komercialne namene, tudi z novimi načini širjenja in izmenjave gradiva o zlorabi otrok, predvsem prek globokega spleta in temne mreže, še posebej pojav plačljivega neposrednega prenosa zlorab;

  16.    poziva Komisijo in države članice, naj še naprej sodelujejo s predstavniki alternativnih plačilnih sistemov, da bi našli možnosti za boljše sodelovanje z organi kazenskega pregona z istočasnim spoštovanjem načela ustreznega pravnega postopka, vključno s skupnim usposabljanjem za boljše prepoznavanje plačilnih postopkov, povezanih s komercialno distribucijo gradiva o zlorabi otrok;

  17.    poziva k učinkovitejšemu pristopanju k temu vprašanju preko sklepanja partnerstev in zakonite izmenjave informacij med organi kazenskega pregona, pravosodnimi organi, industrijo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ponudniki internetnih storitev, bančnim sektorjem in nevladnimi organizacijami, vključno z mladinskimi in otroškimi organizacijami, da bi zagotovili pravice in zaščito otrok na spletu, otroke pa obravnavali kot ranljive osebe, zaščitene z zakonom; poziva Komisijo, naj sproži pobudo in vse države članice pozove k ukrepom za spopadanje z vsemi oblikami kibernetskega plenilstva in ustrahovanja;

  18.    poudarja, da morajo biti ukrepi, ki omejujejo temeljne pravice na internetu, potrebni in sorazmerni ter v skladu z zakonodajo držav članic in evropsko zakonodajo; opozarja, da bi bilo treba nezakonite spletne vsebine na podlagi ustreznega pravnega postopka takoj odstraniti; poudarja vlogo industrije informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter ponudnikov internetnih storitev pri zagotavljanju hitre in učinkovite odstranitve nezakonitih spletnih vsebin;

  19.    naroči Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj nadalje oceni in spremlja najnovejši razvoj ter pripravi temeljito analizo sedanjega okvira politike za boj pri spolni zlorabi otrok na spletu, in sicer v obliki poročila o izvajanju Direktive 2011/92/EU ter naj o tem v enem letu poroča na plenarnem zasedanju;

  20.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in parlamentom držav članic.