Menetlus : 2015/2564(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0227/2015

Esitatud tekstid :

B8-0227/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 124kWORD 59k
4.3.2015
PE552.202v01-00
 
B8-0227/2015

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


laste seksuaalse kuritarvitamise kujutiste kohta internetis  (2015/2564(RSP))


Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon laste seksuaalse kuritarvitamise kujutiste kohta internetis  (2015/2564(RSP))  
B8‑0227/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle protokolle,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 24,

–       võttes arvesse Euroopa Nõukogu 23. novembri 2001. aasta küberkuritegevuse konventsiooni,

–       võttes arvesse 25. oktoobri 2007. aasta Euroopa Nõukogu konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest,

–       võttes arvesse laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK,

–       võttes arvesse ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldist märkust nr 14 (2013) lapse õiguse kohta sellele, et tema parimad huvid seataks esikohale,

–       võttes arvesse 2011. aasta veebruaris vastu võetud lapse õigusi käsitlevat ELi tegevuskava,

–       võttes arvesse komisjoni teatist „Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses” (COM(2008)0055),

–       võttes arvesse laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

–       võttes arvesse inimkaubanduse kaotamist käsitlevat ELi strateegiat aastateks 2012–2016 ning eriti selle sätteid, mis käsitlevad lastekaitsesüsteemide suuniste väljatöötamise rahastamist ja parimate tavade vahetamist,

–       võttes arvesse oma 12. veebruari 2015. aasta täiskogu arutelu, mis käsitleb võitlust laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et laste seksuaalse kuritarvitamine ja ärakasutamine, sealhulgas lasteporno, rikub raskelt põhiõigusi ja eelkõige laste õigust nende õiguste kaitse seisukohalt vajalikule kaitsele ja hoolitsusele, nagu on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1989. aasta lapse õiguste konventsioonis ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

B.     arvestades, et kuna rasked kuriteod, nagu laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno nõuavad terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab lapsohvrite kaitset, sealhulgas hooldust, selle nähtuse ärahoidmist, süüdistuste esitamist õiguserikkujatele, peaks riik rakendama täiel määral ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja eelkõige selle üldisi põhimõtteid, artiklit 2 (mittediskrimineerimise), artiklit 6 (õigus elule, ellujäämisele ja arengule) ja artiklit 12 (õigus väljendada oma vaateid ja õigus, et nendega arvestatakse);

C.     arvestades, et eelkõige tuleks jõustada ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 3, mis tähendab, et meetmete võtmisel selliste rikkumistega võitlemiseks ja nende tagajärgedega tegelemiseks tuleb seada esikohale lapse huvid, ning teha seda täielikus kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga;

D.     arvestades, et vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklile 13 on lapsel sõnavabadus, mis sisaldab vabadust taotleda, vastu võtta ja edasi anda informatsiooni ning, et selle õiguse kasutamisel võivad kehtida teatud seadusega ette nähtud ja vajalikud piirangud; arvestades lisaks, et vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklile 17 on lapsel juurdepääsu õigus mitmekülgsele riiklikule ja rahvusvahelisele informatsioonile ja materjalidele saada teavet ja materjale erinevatest rahvuslikest ja rahvusvahelistest allikatest, sealhulgas massiteabevahenditest, ning riik peaks ergutama vastavate põhisuundade arendamist kaitsmaks last tema heaolu kahjustava informatsiooni ja materjali eest;

E.     arvestades, et ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldises märkuses nr 13 lapse õiguse kohta olla vaba vägivalla kõikidest vormidest rõhutatakse, et kõikides otsustamisprotsessides tuleb süstemaatiliselt kinni pidada laste õigusest olla ära kuulatud ning õigusest, et nende seisukohti asjakohaselt arvesse võetakse, ning laste hooldamise ja kaitse strateegiate ja programmide väljatöötamisel tuleks kesksele kohale seada laste mõjuvõimu suurendamine ja nende osalemise tagamine(1);

 

F.     arvestades, et ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldises märkuses nr 16 riigi kohustuste kohta seoses äritegevuse mõjuga laste õigustele(2) rõhutatakse samuti interneti ohte ja pannakse äriringkondadele kohustus anda lastele ja noortele teavet, et nad saaksid tõhusalt hallata riske ja teaksid, kuhu pöörduda abi saamiseks, ning soovitatakse äriringkondadel koordineerida oma tegevust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoriga, et töötada välja ja rakendada asjakohaseid meetmeid laste kaitsmiseks veebis pakutava vägivaldse ja sobimatu materjali eest;

G.     arvestades, et lapse ahvatlemine seksuaalsel eesmärgil ja seksuaalseks ärakasutamiseks on oht, millel on internetis eriline iseloom, kuna internet pakub ennenägematut anonüümsust kasutajale, kellel on võimalus varjata oma tegelikku isikut ja tundemärke, näiteks vanust;

H.     arvestades, et internet võib kujutada endast lastele erilist ohtu selliste nähtuste kaudu, nagu lapsporno, vägivalda kujutavate materjalide vahetamine, küberkuritegevus, hirmutamine, kiusamine, seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimine, laste juurdepääs seadusega piiratud juurdepääsuga või mitte-eakohastele toodetele ja teenustele, kokkupuude nende eale sobimatu, agressiivse või eksitava reklaamiga, pettused, identiteedivargus, võltsimine ja sarnased rahalist laadi ohud, mis võivad tekitada traumeerivaid kogemusi;

I.      arvestades, et laste ärakasutamine ja laste seksuaalne ärakasutamine veebis (sh laste seksuaalset ärakasutamist kajastava materjali levitamine ja laste veebis peibutamine) on rahvusvaheline probleem, mis valmistab õiguskaitseasutustele endiselt suurt muret, kuna rikkumised ulatuvad seksuaalsest väljapressimisest ja seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimisest kuni laste seksuaalset kuritarvitamist kajastava materjali tootmiseni ja selle veebis reaalajas edastamiseni, mis on uurimisprotsessis iselaadseks väljakutseks, kuna tehnoloogiauuendused võimaldavad õiguserikkujatel, sh laste veebis peibutajatel materjalile lihtsamini ja kiiremini ligi pääseda;

J.      arvestades, et liikmesriikide meetmed veebis pakutava ebaseadusliku veebipõhise infosisu tõkestamiseks ei ole alati tõhusad, asjakohaselt rahastatud ja täielikult jõustatud ning nendega kaasnevad paratamatult erinevad lähenemisviisid kahjuliku infosisu tõkestamiseks; arvestades lisaks, et lastele ja vanematele mõeldud harivad programmid, mis aitavad hoida laste turvalisust internetis, on liikmesriikides alarahastatud;

K.     arvestades, et alaealiste kaitsega veebikeskkonnas tuleb tegeleda õigusloome tasandil, võttes kasutusele tõhusamaid meetmeid, sealhulgas täiendavaid ressursse ja nõuda asjaomastelt liikmesriigi asutustelt tegevuse koordineerimist, et kaitsta lapsi veebi ohtude eest ning eraldada uurimiseks ja õiguserikkujate vastutusele võtmiseks rohkem vahendeid;

1.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jõustama käesolev resolutsioon ja täies ulatuses jõustama ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 12, ning konsulteerima laste ja noortega otse ja arvestama nende seisukohtadega;

2.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama õiguskaitseasutuste vahelist koostööd liikmesriikides ja nende vahel, et tõhusamalt uurida ja lõhkuda laste vastu seksuaalkuritegusid toime panevate õiguserikkujate võrgustikke, seades samas esikohale asjaomaste laste õigused ja ohutuse; kogu nimetatud tegevuses tuleb esikohale seada lapse parimad huvid;

3.      rõhutab vajadust võtta laste õiguste ja parimate huvide võimalikult laialdaseks kaitseks ning tõhusa kaitse ja järjepidevuse tagamiseks liikmesriikides ja liikmesriikide vahel kasutusele terviklik lähenemisviis, mis hõlmab kuritegevuse vastast võitlust, küberjulgeolekut, tarbijakaitset ja põhiõigusi;

4.      tunnistab riigi ja erasektori erinevat rolli, kohustusi ja vastutust, sealhulgas seoses uurimise, vastutusele võtmise, eraelu puutumatuse õiguse ja isikuandmete kaitsega; nõuab tõhusate töösuhete loomist ja – asjakohase õigusliku ja kohtuliku järelevalve all ja niivõrd, kuivõrd see on seaduslik ja vajalik laste parimate huvide seisukohast ning laste kaitsmiseks seksuaalse kuritarvitamise eest veebis – teabevahetuse korraldamist õiguskaitseasutuste, muude asjakohaste riiklike kohusetäitjate, kohtute ja – kui see on asjakohane ja vajalik ning kooskõlas õigusaktidega – siis ka IKT sektori, internetiteenuse pakkujate, pangandussektori ja valitsusväliste organisatsioonidega, sealhulgas noorte ja laste organisatsioonidega, eesmärgiga tagada laste õigused ja kaitsta neid veebis ning lugeda lapsed vastavalt õigusaktidele kaitsetuteks isikuteks; palub, et komisjon võtaks initsiatiivi ja kutsuks kõiki liikmesriike üles tegutsema igasuguse veebis toimuva peibutamise ja kiusamise vastu;

5.      rõhutab, et meetmed, millega piiratakse põhiõigusi internetis peavad olema vajalikud ja proportsionaalsed, vastavuses liikmesriikide ja Euroopa Liidu õigusaktidega ning kooskõlas lapse õigustega, mis on sätestatud ÜRO lapse õiguste konventsioonis; tuletab meelde, et internetis pakutav ebaseaduslik infosisu tuleb nõuetekohase kohtumenetluse alusel viivitamata eemaldada; tuletab meelde, et veebis pakutava ebaseadusliku infosisu eemaldamiseks, milles IKT sektor mängib teatud rolli, on vaja kohtu luba; rõhutab, et on tähtis järgida nõuetekohast õiguslikku menetlust ja võimude lahususe põhimõtet;

6.      julgustab liikmesriike looma ja asjakohaselt rahastama riiklikke kontaktpunkte kriminaalse ja kahjuliku sisuga infosisust ja käitumisest teatamiseks;

7.      tuletab meelde, et liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid ja kindlustavad vajalikud vahendid tagamaks, et isikul, kes usub, et ta võib toime panna mõne seksuaalse kuritarvitamise või seksuaalse ärakasutamisega seotud õigusrikkumise, oleks vajaduse korral võimalus osaleda tõhusates sekkumisprogrammides või -meetmetes, mis on loodud selliste õiguserikkumiste toimepanemise riski hindamiseks ja vältimiseks;

8.      kutsub komisjoni üles jätkama peidetud teenuste turustamisega seotud ärimudelite hindamist, sealhulgas teostama järelevalvet eravõrgustike Deep Web ja Darknet kuritegelike turgude üle, et kindlaks teha, kas laste seksuaalset ärakasutamist kajastava materjali levitamine veebis on traditsiooniliselt süsteemilt uuele, suuresti reguleerimata digitaalsele majandusele jätkuva ülemineku potentsiaalne tagajärg;

9.      kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama suhtlust alternatiivsete maksesüsteemide esindajatega, et teha kindlaks võimalused paremaks koostööks õiguskaitseorganitega, sealhulgas ühiseks koolituseks, et paremini tuvastada makseprotsesse, mis on seotud laste kuritarvitamist kujutava materjali turustamisega;

10.    kutsub komisjoni üles tooma varasemaks oma hinnangu avaldamise selle kohta, mil määral on liikmesriigid võtnud vajalikke meetmeid, et täita direktiivi 2011/93/EL, ning esitada oma aruande Euroopa Parlamendile 2015. aasta juuniks;

11.    teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks täiendavalt hinnata ja jälgida viimaseid arenguid ja teostada põhjalik analüüs internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise praeguse poliitikaraamistiku kohta direktiivi 2011/93/EL rakendamise aruande kujul ning esitada see täiskogule aasta jooksul.

 

(1)

Lõike 3 punkt e

(2)

7. veebruar 2013

Õigusteave - Privaatsuspoliitika