Postup : 2015/2564(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0227/2015

Predkladané texty :

B8-0227/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 137kWORD 73k
4.3.2015
PE552.202v01-00
 
B8-0227/2015

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (2015/2564(RSP))


Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (2015/2564(RSP))  
B8‑0227/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a na protokoly k tomuto dohovoru,

–       so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001,

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany práv dieťaťa,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV,

–       so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,

–       so zreteľom na agendu EÚ pre práva dieťaťa prijatú vo februári 2011,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ (COM(2008)0055),

–       so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa presadzovania a ochrany práv dieťaťa,

–       so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 smerujúcu k odstráneniu obchodovania s ľuďmi, a najmä ustanovenia týkajúce sa financovania vypracovania usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších postupov;

–       so zreteľom na rozpravu v pléne z 12. februára 2015 týkajúcu sa boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí vrátane detskej pornografie predstavujú závažné porušenie základných práv, najmä práv detí na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú na potvrdenie ich práv, ako je stanovené v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 a v Charte základných práv Európskej únie;

B.     keďže závažné trestné činy, akými sú sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia, si vyžadujú komplexný prístup zahŕňajúci ochranu obetí v detskom veku vrátane starostlivosti, prevencie tohto javu a stíhania páchateľov, štáty by mali v plnom rozsahu uplatňovať dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa, a najmä všeobecné zásady, článok 2 (nediskriminácia), článok 6 (právo na život, prežitie a rozvoj) a článok 12 (právo dieťaťa na to, aby boli jeho názory vypočuté a zohľadnené);

C.     keďže by sa mal uplatňovať článok 3 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, t.j. pri vykonávaní akýchkoľvek opatrení zameraných na boj proti týmto trestným činom a riešenie následkov takýchto činov sa prvom rade musia zvažovať najlepšie záujmy dieťaťa a to v plnom súlade s Chartou základných práv Európskej únie;

D.     keďže dieťa má podľa článku 13 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, s prihliadnutím na zákonné a nevyhnutné obmedzenia, právo na slobodu prejavu vrátane práva vyhľadávať, prijímať a odovzdávať informácie;     uznávajúc ďalej, že podľa článku 17 Dohovoru OSN o právach dieťaťa má dieťa právo na prístup k informáciám a materiálom z rôznych vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov vrátane masmédií, s tým, že štát musí podporovať vypracovanie príslušných usmernení na ochranu dieťaťa pred informáciami a materiálmi škodlivými pre jeho blaho;

E.     keďže Výbor OSN pre práva dieťaťa vo všeobecnej pripomienke č. 13 o práve dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia zdôrazňuje, že právo dieťaťa na vypočutie a právo na zohľadnenie jeho názorov sa musí rešpektovať systematicky vo všetkých rozhodovacích procesoch, a posilnenie jeho postavenia a zapojenie by mali byť ústredným prvkom opatery detí a stratégií a programov týkajúcich sa ich ochrany

F.     keďže Výbor OSN pre práva dieťaťa vo všeobecnej poznámke č. 16 o povinnosti štátu týkajúcej sa vplyvu podnikania na práva detí tiež poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje internet a ukladá podnikateľskému spoločenstvu povinnosť poskytovať deťom a mladým ľuďom informácie, aby si vedeli účinne poradiť s rizikami a vedeli, na koho sa obrátiť, a tiež odporúča, aby podnikateľská komunita skoordinovala svoju činnosť s odvetvím informačných a komunikačných technológií s cieľom vypracovať a zaviesť primerané opatrenia na ochranu detí pred násilím a nevhodným materiálom na internete;

G.     keďže kontaktovanie detí na sexuálne účely je hrozbou s charakteristickými znakmi v rámci internetu, pretože poskytuje používateľom nebývalú anonymitu, vďaka ktorej môžu zatajiť svoju skutočnú identitu a osobné vlastnosti, ako napríklad svoj vek;

H.     keďže internetové prostredie vystavuje deti špecifickému nebezpečenstvu vo forme javov ako detská pornografia, výmena materiálu o násilí, počítačová kriminalita, zastrašovanie, šikanovanie, navádzanie na sexuálny vzťah (grooming), možnosť detí získať prístup k zákonom obmedzeným alebo veku neprimeraným tovarom a službám , vystavenie veku neprimeranej, agresívnej alebo zavádzajúcej reklame, podvody, krádež totožnosti, sprenevera a podobné nebezpečenstvá finančného charakteru, ktoré môžu znamenať traumatický zážitok;

I.      keďže vzhľadom na medzinárodný charakter je vykorisťovanie detí a sexuálne zneužívanie detí on-line vrátane šírenia materiálov obsahujúcich sexuálne vykorisťovanie a prenasledovania detí na internete aj naďalej veľkým problémom pre orgány presadzovania práva, pričom trestné činy zahŕňajú sexuálne vydieranie a nadväzovanie kontaktov na sexuálne účely až po výrobu materiálu obsahujúceho zneužívanie detí vo vlastnej produkcii a živé vysielanie, čo predstavuje osobitný vyšetrovací problém v dôsledku technologických inovácií, ktoré poskytujú ľahší a rýchlejší prístup k materiálom pre páchateľov vrátane on-line predátorov;

J.      keďže opatrenia členských štátov proti nezákonnému internetovému obsahu nie sú vždy účinné, náležité alebo uplatňované v plnom rozsahu a nevyhnutne zahŕňajú rozličné prístupy k prevencii pred škodlivým obsahom; berúc ďalej na vedomie nedostatok vzdelávacích programov pre deti a rodičov v členských štátoch s cieľom zaručiť bezpečnosť detí na internete;

K.     keďže ochrana maloletých v digitálnom svete sa musí riešiť jednak na regulačnej úrovni zavedením účinnejších opatrení vrátane dodatočných zdrojov, ktoré si vyžadujú, aby príslušné orgány členských štátov koordinovali činnosti na ochranu detí na internete, a zvýšením zdrojov na vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov;

1.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávali toto uznesenie a aby plne uplatňovali článok 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, uskutočňovali konzultácie priamo s deťmi a mladými ľuďmi a zohľadňovali ich názory;

2.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu medzi orgánmi presadzujúcimi právo v rámci členských štátov a medzi sebou s cieľom zefektívniť vyšetrovanie a rozbitie sietí páchateľov sexuálnych trestných činov na deťoch, a zároveň venovali najväčšiu pozornosť právam a bezpečnosti dotknutých detí; v prípade každej takejto činnosti musia byť prvoradým kritériom najlepšie záujmy dieťaťa;

3.      zdôrazňuje potrebu komplexného prístupu v členských štátoch a medzi členskými štátmi s cieľom chrániť práva a najlepšie záujmy detí v najväčšej možnej miere, aby sa zabezpečila účinná ochrana, konzistentnosť vrátane boja proti trestnej činnosti, počítačovej bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa a základných práv;

4.      uznáva rôzne úlohy, povinnosti a zodpovednosti štátu a súkromného sektora vrátane vyšetrovania a stíhania, práva na súkromie a ochrany údajov; vyzýva na vytvorenie účinných pracovných vzťahov, výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva, ostatnými štátnymi subjektmi nesúcimi zodpovednosť, súdnymi orgánmi a, ak je to vhodné a potrebné a v súlade s právom, priemyslom v oblasti IKT, poskytovateľmi internetových služieb, bankovým sektorom a mimovládnymi organizáciami vrátane mládežníckych a detských organizácií, a to na základe riadneho právneho a justičného dohľadu, zohľadňujúc pritom, či je to prípustné a potrebné a v najlepšom záujme dieťaťa a v záujme ochrany detí pred sexuálnym zneužívaním na internete s cieľom zabezpečiť práva a ochranu detí na internete a považovať ich v zmysle zákona za zraniteľné osoby; vyzýva Komisiu, aby sa ujala iniciatívy a požiadala všetky členské štáty, aby prijali opatrenia na riešenie všetkých foriem predátorského správania na internete a šikanovania na internete;

5.      zdôrazňuje, že opatrenia na obmedzenie základných práv na internete musia byť potrebné a primerané v súlade s právnymi predpismi členských štátov a EÚ a v súlade s právami dieťaťa podľa UNCRC; pripomína, že nezákonný internetový obsah by sa mal okamžite odstrániť na základe právneho postupu; pripomína, že odstránenie nezákonného obsahu na internete, v ktorom istú úlohu zohráva aj odvetvie IKT, sa môže uskutočniť iba na základe súdneho povolenia; zdôrazňuje význam dodržiavania zásad riadneho procesu a deľby moci;

6.      vyzýva členské štáty, aby zaviedli a riadne podporovali národné kontaktné body na oznamovanie trestného a škodlivého obsahu a správania;

7.      pripomína, že členské štáty prijmú potrebné opatrenia a zabezpečia zdroje na to, aby osoby, ktoré sa obávajú, že by mohli spáchať niektorý z trestných činov sexuálneho zneužívania, mohli mať v prípade, že je to primerané, prístup k účinným intervenčným programom alebo opatreniam, na základe ktorých je možné posúdiť riziko možného spáchania takéhoto trestného činu a predísť jeho spáchaniu.

8.      vyzýva Komisiu, aby ďalej posúdila obchodné modely komerčnej distribúcie v skrytých službách vrátane monitorovania zločineckých trhov s cieľom určiť šírenie komerčného sexuálneho vykorisťovania detí na internete ako možný dôsledok ďalšieho prechodu z tradičného systému platieb na nové, do veľkej miery neregulované digitálne hospodárstvo;

9.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej spolupracovali so zástupcami alternatívnych platobných systémov s cieľom určiť možnosti lepšej spolupráce s orgánmi presadzovania práva vrátane spoločných školení na lepšiu identifikáciu platobných procesov spojených s obchodnou distribúciou materiálu spojeného so zneužívaním detí;

10.    vyzýva Komisiu, aby uverejnila svoje hodnotenie týkajúce sa toho, do akej miery členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 2011/92/EÚ a aby do júna 2015 predložila správu Európskemu parlamentu;

11.    poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ďalej posúdil a monitoroval najnovší vývoj a vykonal hĺbkovú analýzu súčasného politického rámca na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete vo forme správy o implementácii smernice 2011/92/EÚ, a do roka ju predložil na plenárnej schôdzi.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia