Predlog resolucije - B8-0227/2015Predlog resolucije
B8-0227/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o podobah spolnega zlorabljanja otrok na internetu

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Sofia Sakorafa, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2015/2564(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0227/2015
Predložena besedila :
B8-0227/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0227/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o podobah spolnega zlorabljanja otrok na internetu

(2015/2564(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 in njenih protokolov,

–       ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,

–       ob upoštevanju člena 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti z dne 23. novembra 2001,

–       ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo z dne 25. oktobra 2007,

–       ob upoštevanju smernic Evropske unije za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic,

–       ob upoštevanju Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ,

–       ob upoštevanju splošne pripombe št. 14 (2013) Odbora OZN za pravice otrok o pravici otrok do tega, da se upoštevajo predvsem njihove koristi,

–       ob upoštevanju Agende EU za otrokove pravice, ki je bila sprejeta februarja 2011,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Otroci na posebnem mestu v zunanjepolitičnih dejavnostih EU“ (COM(2008)0055),

–       ob upoštevanju smernic Evropske unije za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic,

–       ob upoštevanju strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016, zlasti določb o financiranju priprave smernic o sistemih za zaščito otrok in izmenjavi najboljše prakse;

–       ob upoštevanju svoje razprave na plenarnem zasedanju dne 12. februarja 2015 o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so dejanja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter otroška pornografija hude kršitve temeljnih pravic, zlasti pravice otrok do zaščite in dobrobiti, potrebne za uveljavljanje njihovih pravic, kot je določeno v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989 in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah;

B.     ker huda kazniva dejanja, kot sta spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija, zahtevajo celovit pristop, ki obsega zaščito otroka kot žrtve, vključno z oskrbo, preprečevanjem samega pojava in pregonom storilcev, bi morala država učinkovito izvajati Konvencijo OZN o otrokovih pravicah ter zlasti splošna načela, člen 2 (nediskriminacija), člen 6 (pravica do življenja in razvoja) in člen 12 (pravica do svobodnega izražanja v vseh zadevah v zvezi z njim;

C.     ker je treba zlasti učinkovito ukrepati v zvezi s členom 3 Konvencije OZN o otrokovih pravicah, tj. upoštevati zlasti koristi otroka pri izvajanju kakršnih koli ukrepov za boj proti tem kaznivim dejanjem in obravnavati posledice teh dejanj, skladno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah;

D.     ker ima otrok v skladu s členom 13 Konvencije OZN o otrokovih pravicah, ob omejitvah, ki jih predpisuje zakon in ki so potrebne, pravico do svobode izražanja, ta pravica pa zajema tudi svobodno iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij; v skladu s členom 17 Konvencije OZN o otrokovih pravicah se otroku priznava pravica do dostopa do informacij in gradiv iz najrazličnejših domačih in mednarodnih virov, vključno z javnimi občili, ki spodbujajo razvoj ustreznih smernic za zavarovanje otroka pred informacijami in gradivi, ki škodujejo njegovi blaginji;

E.     ker je v splošni pripombi št. 13 odbora OZN za pravice otrok o pravici otroka do življenja brez kakršne koli oblike nasilja poudarjeno, da je v vseh postopkih odločanja treba sistematično spoštovati otrokovo pravico do svobodnega izražanja in da je izraženo mnenje treba ustrezno upoštevati, otrokova pristojnost, da odloča, in njegovo sodelovanje pa morata postati osrednji cilj strategij in programov za oskrbo in varstvo otrok[1];

F.     ker se v splošni pripombi št. 16 odbora OZN za pravice otrok o obveznosti držav pogodbenic v zvezi z vplivom poslovnih storitev na pravice otrok[2] poudarjajo tudi nevarnosti interneta in nalagajo obveznosti poslovni skupnosti, naj otrokom in mladim nudi informacije, da lahko učinkovito prepoznajo nevarnosti in poiščejo učinkovito pomoč, ter se priporoča, naj se poslovna skupnost in sektor informacijske in komunikacijske tehnologije uskladita pri razvijanju in izvajanju ustreznih ukrepov, da se otroci zaščitijo pred nasilnim in neprimernim spletnim gradivom;

G.     ker je pridobivanje otrok za spolne namene in spolno izkoriščanje nevarnost, ki ima v zvezi z spletom specifične lastnosti, saj splet uporabnikom omogoča anonimnost brez primere, saj lahko prikrijejo svojo resnično identiteto in osebne lastnosti, kot je recimo starost;

H.     ker so lahko otroci na spletu izpostavljeni posebnim nevarnostim zaradi pojavov, kot so otroška pornografija, izmenjava gradiva o nasilju, kibernetska kriminaliteta, ustrahovanje, trpinčenje, navezovanje stikov za spolne namene, saj imajo otroci možnost dostopa ali pridobitve z zakonom prepovedanega ali starosti neprimernega blaga ali storitev, lahko so izpostavljeni starosti neprimernemu, agresivnemu ali zavajajočemu oglaševanju, prevaram, kraji identitete, goljufijam in podobnim nevarnostim finančne narave, ki lahko povzročijo travmatične izkušnje;

I.      ker zaradi njunega mednarodnega značaja izkoriščanje otrok in spolno izkoriščanje otrok na spletu, vključno s širjenjem spletnega gradiva o spolnem izkoriščanju otrok ter prežanjem na spletu, organom kazenskega pregona še vedno povzročata velike težave, saj kazniva dejanja segajo vse od spolnega izsiljevanja in navezovanja stikov za spolne namene do gradiva o zlorabi otrok v domači produkciji in prenašanja v živo, kar predstavlja poseben preiskovalni izziv zaradi tehnoloških inovacij, ki storilcem zagotavljajo lažji in hitrejši dostop do gradiva, tudi tistim, ki na otroke prežijo na spletu;

J.      ker ukrepi držav članic za preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin niso vedno učinkoviti, ne prihajajo iz ustreznih virov ali se ne izvajajo v celoti in neizogibno vključujejo različne pristope k preprečevanju škodljivih vsebin; ker se nadalje opaža neustrezno financiranje izobraževalnih programov za otroke in starše v državah članicah, ki bi seznanjali s tem, kako obvarovati otroke pred nevarnostmi na internetu;

K.     ker je treba zaščito mladoletnikov v digitalnem svetu obravnavati na regulativni ravni prek razvijanja učinkovitejših ukrepov, tudi z dodatnim financiranjem, usklajevanja dejavnosti organov zadevnih držav članic za zaščito otrok pred nevarnostmi na spletu ter namenjanja več sredstev za preiskave in pregon storilcev;

1.      poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo to resolucijo in v celoti izvajajo člen 12 Konvencije OZN o otrokovih pravicah ter naj se posvetujejo neposredno z otroki in mladostniki in naj upoštevajo njihova mnenja;

2.      poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo sodelovanje organov kazenskega pregona držav v državah članicah in med njimi, da bodo lahko učinkoviteje preiskovali in uničevali mreže storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok, pri tem pa prvenstveno zagotavljali pravice in varnost prizadetih otrok; pri vseh teh dejavnostih je treba upoštevati zlasti interes otroka;

3.      poudarja, da je potreben celovit pristop v državah članicah in med njimi, da se v največji meri zaščitijo pravice otrok in njihovi interesi, da se zagotovi dejanska varnost, doslednost, boj proti kriminalu, kibernetska varnost, varstvo potrošnikov, temeljne pravice;

4.      priznava različne vloge, naloge in odgovornost držav in zasebnega sektorja na področju preiskav, pregona, pravice do zasebnosti in varstva podatkov; poziva k učinkovitemu delovnemu odnosu, ob izvajanju pravilnega pravnega in pravosodnega nadzora ter ob spoštovanju zakonitosti in najboljšega interesa otrok ter za zaščito pred spolno zlorabo otrok na spletu, k izmenjavi informacij med organi kazenskega pregona, drugimi ustreznimi nosilci odgovornosti na državni ravni, pravosodnimi organi ter, kjer je ustrezno in potrebno in v skladu z zakonom, industrijo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ponudniki internetnih storitev, bančnim sektorjem in nevladnimi organizacijami, vključno z mladinskimi in otroškimi organizacijami, da bi zagotovili pravice in zaščito otrok na spletu, otroke pa obravnavali kot ranljive osebe, zaščitene z zakonom; poziva Komisijo, naj sproži pobudo in vse države članice pozove k ukrepom za spopadanje z vsemi oblikami kibernetskega plenilstva in ustrahovanja;

5.      poudarja, da morajo biti ukrepi, ki omejujejo temeljne pravice na internetu, potrebni in sorazmerni, v skladu z zakonodajo držav članic in evropsko zakonodajo ter pravicami otrok, določenimi s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah; opozarja, da bi bilo treba nezakonite spletne vsebine takoj izbrisati na podlagi ustreznega pravnega postopka; opozarja, da se nezakonite spletne vsebine, pri čemer ima pomembno vlogo industrija informacijske in komunikacijske tehnologije, lahko zbrišejo le na podlagi sodne odločbe; poudarja, da je pomembno spoštovati načela dolžnega pravnega postopanja in delitve oblasti;

6.      spodbuja države članice, naj ustanovijo in ustrezno financirajo nacionalne kontaktne točke za prijavo nezakonitih in škodljivih vsebin in vedenja;

7.      poziva države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe in zagotovijo potrebna sredstva, da imajo osebe v strahu, da bi lahko zagrešile kazniva dejanja, povezana s spolno zlorabo ali spolnim izkoriščanjem, potreben dostop do učinkovitih intervencijskih programov ali ukrepov, namenjenih oceni in preprečevanju tveganja za storitev takih kaznivih dejanj.

8.      poziva Komisijo, naj nadalje oceni poslovne modele trgovske distribucije v prikritih storitvah, vključno s spremljanjem nezakonitih trgov Deep Weba in Darkneta (del interneta, ki ga ni mogoče najti s pomočjo iskalnikov), da se ugotovi, ali je vse večje spolno izkoriščanje otrok prek spleta v komercialne namene morebitna posledica nadaljnjega prehoda od tradicionalnega plačilnega sistema na novo, skoraj povsem neregulirano digitalno ekonomijo;

9.      poziva Komisijo in države članice, naj še naprej sodelujejo s predstavniki alternativnih plačilnih sistemov, da bi našli možnosti za boljše sodelovanje z organi kazenskega pregona, na primer skupno usposabljanje za boljše prepoznavanje plačilnih postopkov, povezanih s komercialno distribucijo gradiva o zlorabi otrok;

10.    poziva Komisijo, naj objavi svojo oceno o tem, koliko ustreznih ukrepov so sprejele države članice za uskladitev z Direktivo 2011/92/EU, in naj do junija 2015 Evropskemu parlamentu predloži svoje poročilo;

11.    naroči Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj nadalje oceni in spremlja najnovejši razvoj ter pripravi temeljito analizo sedanjega okvira politike za boj proti spolni zlorabi otrok na internetu, in sicer v obliki poročila o izvajanju Direktive št. 2011/92/EU, ter naj o tem v enem letu poroča na plenarnem zasedanju.