Förfarande : 2015/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0228/2015

Ingivna texter :

B8-0228/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0079

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 157kWORD 91k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0228/2015
4.3.2015
PE552.203v01-00
 
B8-0228/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s prioriteringar för FN:s råd för mänskliga rättigheter 2015 (2015/2572(RSP))


Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar för FN:s råd för mänskliga rättigheter 2015 (2015/2572(RSP))  
B8‑0228/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner och deras fakultativa protokoll, inbegripet konventionen om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–       med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (människorättsrådet),

–       med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, som antogs den 25 juni 2012,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive sina brådskande resolutioner om sådana frågor,

–       med beaktande av sin resolution av den … om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området(1),

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 9 februari 2015 om EU:s prioriteringar inom FN:s olika forum för de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av det förestående 28:e mötet i människorättsrådet, som ska äga rum den 2–27 mars 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Respekt för samt främjande och försvar av de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten.

B.     De mänskliga rättigheterna tillkommer alla människor, oavsett nationalitet, ras, kön, etniskt ursprung, religion eller varje annan status, och respekten för dem finns inskriven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt i senare tillkomna konventioner, förklaringar och resolutioner om de mänskliga rättigheterna.

C.     Alla mänskliga rättigheter, antingen de är medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala eller kulturella, är odelbara och står i samband med och är beroende av varandra. Förvägras man någon av dessa rättigheter får detta direkt negativa konsekvenser för de andra rättigheterna.

D.     Om mänskliga rättigheter inte respekteras och det inte förekommer någon legitim demokratisk delaktighet blir följden instabilitet, sönderfallande stater, humanitära kriser och väpnade konflikter.

E.     I sina förbindelser med tredjeländer styrs unionens handlande av artikel 21 i Lissabonfördraget, där de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet bekräftas och det påbjuds respekt för människors värde, principerna om jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

F.     Alla stater är skyldiga att respektera sina respektive invånares grundläggande rättigheter och att vidta konkreta åtgärder för att underlätta respekten för dessa rättigheter på nationell nivå samt att samarbeta på internationell nivå för att hinder mot de mänskliga rättigheternas förverkligande ska undanröjas inom alla områden.

G.     De ordinarie mötena i människorättsrådet och det faktum att det utses särskilda rapportörer och att det finns en mekanism för allmän återkommande utvärdering och särskilda förfaranden, antingen för situationen i vissa länder eller tematiska frågor, bidrar till att de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten främjas och respekteras.

H.     Beklagligt nog finns det bland människorättsrådets nuvarande medlemmar somliga som erkänt hör till dem som begår de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna och är kända för att inte ha velat vare sig samarbeta med FN:s särskilda förfaranden eller uppfylla sina rapporteringskrav gentemot FN:s konventionsorgan för mänskliga rättigheter.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

1.      Europaparlamentet välkomnar EU:s prioriteringar för det kommande 28:e ordinarie mötet i människorättsrådet, i den form de anges i rådets slutsatser av den 9 februari 2015.

2.      Europaparlamentet välkomnar utnämningen av ambassadör Joachim Rücker till människorättsrådets ordförande under 2015.

3.      Europaparlamentet lyckönskar Zeid Ra’ad al-Hussein till hans utnämning som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och upprepar sitt starkaste stöd för hans insatser och hans uppdrag.

4.      Europaparlamentet välkomnar närvaron av vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, vid mötet på hög nivå i människorättsrådet, eftersom detta sänder ut rätt signal om EU:s starka engagemang för det multilaterala systemet för de mänskliga rättigheterna.

5.      Europaparlamentet välkomnar den årliga rapporten till FN:s generalförsamling från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som omfattar perioden från december 2013 till november 2014, och uttrycker sitt fulla stöd för högkommissariens oberoende och integritet. Parlamentet betonar att man måste värna om detta oberoende för att högkommissarien ska kunna fortsätta att utföra sitt uppdrag på ett bra och opartiskt sätt, och upprepar att tillräckliga medel måste ställas till högkommissariens förfogande.

6.      Europaparlamentet påminner om sitt och DROI-utskottets (underutskottet för mänskliga rättigheter) åtagande att stödja ett starkt multilateralt människorättssystem under FN:s överinseende, inbegripet generalförsamlingens tredje utskott, människorättsrådet, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och det arbete som bedrivs av närbesläktade specialiserade FN-organ som ILO och via FN:s särskilda förfaranden.

7.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att, i synnerhet genom EU:s delegationer i New York och Genève, med hjälp av omfattande samråd i god tid öka EU:s samstämdhet så att EU:s ståndpunkt förkunnas med en röst. Parlamentet bekräftar att det är mycket viktigt att det arbete som bedrivs i New York och Genève inom ramen för FN:s generalförsamling, generalförsamlingens tredje utskott och människorättsrådet integreras i de berörda delarna av EU:s interna och externa verksamhet så att man uppnår följdriktighet.

8.      Europaparlamentet anser att människorättsrådets trovärdighet undergrävs av att ett antal medlemmar av rådet, bland dem Algeriet, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Gabon, Kazakstan, Kina, Kuba, Qatar, Ryssland, Saudiarabien och Vietnam fortsatt trakasserar människorättsförsvarare och personer inom oppositionen och berövar dem deras frihet. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att människorättsrådets medlemmar bör väljas bland stater som upprätthåller respekten för de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin och som gått med på att utsträcka stående inbjudningar till alla särskilda förfaranden. Parlamentet uppmanar kraftfullt medlemsstaterna att arbeta för och anta resultatkriterier på människorättsområdet som bör gälla för att en stat ska kunna väljas till medlem av människorättsrådet. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att verka för att valet av människorättsrådets medlemmar präglas av öppenhet, insyn och konkurrens mellan olika kandidater.

9.      Europaparlamentet upprepar sitt stöd till mekanismen för allmän återkommande utvärdering och sin uppskattning för det värdefulla arbete som uträttas inom denna mekanism, och uppmanar medlemmarna att aktivt förbereda sina allmänna återkommande utvärderingar, bland annat genom att låta det civila samhället medverka, delta i den interaktiva dialogen under utvärderingssessionerna och genomföra rekommendationerna från utvärderingarna samt vidta konkreta åtgärder för att se till att deras skyldigheter på människorättsområdet fortsatt och bättre omsätts i praktiken.

10.    Europaparlamentet fortsätter att motsätta sig ”blockröstning” inom människorättsrådet, och uppmanar eftertryckligen människorättsrådets medlemsländer att visa fortsatt öppenhet vid sina omröstningar.

11.    Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsatt följa upp rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna i EU:s alla politiska dialoger med de berörda länderna för att finna sätt att stödja länderna i deras genomförande av rekommendationerna.

12.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för de särskilda förfarandena och uppdragsinnehavarnas oberoende ställning, som gör det möjligt för dem att fullgöra sitt uppdrag med fullständig opartiskhet, och uppmanar alla stater att samarbeta med dessa förfaranden. Parlamentet uppmuntrar också medlemsstaterna att avslöja fall av bristande samarbete från stater som är innehavare av mandat för särskilda förfaranden.

13.    Europaparlamentet anser det vara viktigt att det sänds ut parlamentariska delegationer till människorättsrådets möten och till andra relevanta möten i FN:s generalförsamling.

14.    Europaparlamentet beklagar att utrymmet för samverkan mellan det civila samhället och människorättsrådet fortsätter att krympa och att icke-statliga organisationer erbjuds färre möjligheter att tala vid dessa möten. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU och människorättsrådet att se till att det civila samhället i största möjliga utsträckning tillåts medverka vid människorättsrådets 28:e möte och i processen för de allmänna återkommande utvärderingarna och andra människorättsmekanismer i FN, utan rädsla för repressalier när de återvänder till hemlandet.

Medborgerliga och politiska rättigheter

15.    Europaparlamentet bekräftar att yttrandefriheten, som är hörnstenen i varje fritt och demokratiskt samhälle, är en grundläggande rättighet för varje människa. Parlamentet fördömer skarpt morden på tolv människor i Frankrike i januari 2015, bland annat tecknare vid tidningen Charlie Hébdo, och på fyra människor i ett judiskt snabbköp, liksom morden på en filmregissör och en synagogevakt i Köpenhamn, begångna av terrorister som hade yttrande- och religionsfriheten som måltavla.

16.    Europaparlamentet fördömer extremistiska och jihadistiska gruppers missbruk av religionen, oavsett i vilka länder detta sker, men särskilt i Syrien, Irak, Libyen, Myanmar/Burma, Nigeria och Centralafrikanska republiken. Dessa grupper gör sig skyldiga till angrepp med skjutvapen och bomber, självmordsbombningar, människorov och andra våldsdåd som sår skräck bland befolkningen. Parlamentet anser att kampen mot terrorism kräver åtgärder mot dess grundläggande orsaker, bland annat social utslagning, politisk marginalisering och bristande jämlikhet. Parlamentet efterlyser större ansträngningar för att skydda rättigheterna för människor som tillhör religiösa minoriteter.

17.    Europaparlamentet uttrycker sin oro över alla inskränkningar av mötes- och föreningsfriheten, bland annat i form av förbud mot organisationer i det civila samhället, ett aggressivt bruk av straffrättsliga lagar om förtal och andra frihetsinskränkande lagar, överdrivna krav på registrering och anmälan samt alltför snäva bestämmelser om utländsk finansiering. Parlamentet bekräftar att föreningsfriheten och rätten till fredliga sammankomster är grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna.

18.    Europaparlamentet uppmanar alla regeringar att främja och stödja såväl organisationer i det civila samhället som människorättsförsvarare och låta dem verka utan fruktan, förtryck eller hotelser, att samarbeta med människorättsrådet inom mekanismen för allmänna återkommande utvärderingar och se till att länder som tillgripit repressalier mot människorättskämpar ställs till svars, framför allt om repressalierna lett till döden, vilket blev fallet i mars 2014 för människorättskämpen Cao Shunli i Kina, som dog som en följd av att hon försökte gå ombord på ett flygplan för att närvara vid människorättsrådets möte i Genève i september 2013.

19.    Europaparlamentet fördömer än en gång tillämpningen av dödsstraffet och ger sitt starka stöd till ett moratorium för det, som ett steg på vägen mot ett avskaffande.

20.    Europaparlamentet upprepar vikten av att bekämpa tortyr och andra former av misshandel och betydelsen av att EU åtagit sig att prioritera denna fråga, även med avseende på barn, liksom att underlätta det arbete som utförs av FN:s särskilde rapportör om tortyr. Parlamentet uppmanar eftertryckligen utrikestjänsten, kommissionen och EU:s medlemsstater att visa att de gemensamt förbundit sig att utrota tortyr och stödja offren, framför allt genom att fortsätta – eller i förekommande fall börja – bidra till FN:s frivilliga fond för tortyroffer samt till den särskilda fond som inrättats genom det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr.

21.    Europaparlamentet uttrycker oro över den fortsatta och utbredda diskrimineringen av migranter, bland annat asylsökande och flyktingar, samt kränkningarna av deras rättigheter. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att stödja det arbete som utförs av FN:s särskilde rapportör för migranters mänskliga rättigheter, tillsammans med genomförandet av hans rekommendationer. Parlamentet uppmanar regeringarna att respektera migranternas mänskliga rättigheter och människovärde, att upphöra med godtyckliga gripanden och frihetsberövanden och att, för att inte irreguljära migranter ska hållas frihetsberövade längre än nödvändigt, se över perioderna för frihetsberövande där det behövs och använda alternativ till förvar. Parlamentet uppmanar regeringarna att under alla omständigheter respektera principen om ”non-refoulement” och fullständigt uppfylla sina folkrättsliga skyldigheter i fråga om avvisning eller utvisning av migranter. Parlamentet uppmanar de stater som inte redan gjort det att införa system och förfaranden för att se till att alla deras program och institutioner till fullo respekterar sina skyldigheter enligt internationell människorättslagstiftning på området för migration.

22.    Europaparlamentet stöder människorättsrådets särskilde rapportörs senaste rapport och slutsatser om nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att i sin interna politik genomföra den särskilde rapportörens rekommendationer för att bekämpa spridningen av hat och hets med rasistiska, etniska och främlingsfientliga förtecken via internet och sociala medier genom lämpliga lagstiftningsåtgärder, med full respekt för andra grundläggande rättigheter såsom yttrande- och åsiktsfriheten.

23.    Europaparlamentet erkänner att den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har förändrat omständigheterna för utövande av yttrandefriheten runt om i världen, och att denna utveckling medfört både avsevärda fördelar och allvarliga problem. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att rådet i maj 2014 antog EU:s riktlinjer för yttrandefrihet både online och offline, och fördömer alla begränsningar av digital kommunikation, även sådana som riktar sig mot aktörer i det civila samhället. Parlamentet upprepar behovet att ägna särskild uppmärksamhet åt rättigheterna för journalister och bloggare.

24.    Europaparlamentet uppmanar människorättsrådet att fortsätta debatten om rätten till integritet och i detta syfte utse en särskild FN-rapportör om rätten till integritet, särskilt i samband med digital kommunikation.

Sociala och ekonomiska rättigheter

25.    Europaparlamentet noterar att FN:s utvecklingsagenda för perioden efter 2015 i fråga om millennieutvecklingsmålen har som mål att utrota fattigdomen senast 2030 genom ett helhetsgrepp på ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor. Parlamentet välkomnar FN:s generalsekreterares sammanfattande rapport inför FN:s särskilda toppmöte om agendan för hållbara utvecklingsmål för tiden efter 2015. Parlamentet stöder FN:s generalsekreterares appeller om en strategi som fokuserar på människors behov och rättigheter i syfte att utrota fattigdomen.

26.    Europaparlamentet anser att det är viktigt att hantera de ökande och extrema ojämlikheterna i syfte att bekämpa fattigdomen överlag och verka för sociala och ekonomiska rättigheter genom att underlätta tillgången till i synnerhet mat, vatten, utbildning, hälso- och sjukvård samt lämpliga bostäder. Parlamentet framhåller i detta sammanhang det växande problemet med markrofferi, som måste åtgärdas.

27.    Europaparlamentet anser att korruption, skatteflykt, vanskötsel av kollektiva nyttigheter och bristande ansvarsskyldighet bidrar till kränkningar av medborgarnas rättigheter, eftersom det avleder resurser från välbehövliga investeringar i offentliga tjänster såsom utbildning, grundläggande hälso- och sjukvård samt annan social infrastruktur, vilket gör befolkningens fattigdom permanent. Parlamentet påminner om att regeringarna enligt den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är skyldiga att respektera medborgarnas rättigheter genom att ställa tillräckliga resurser till deras förfogande. Parlamentet betonar i detta sammanhang att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt skyddet av människorättsförsvarare som arbetar för att främja ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

28.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för inrättandet av en särskild FN-rapportör om ekonomisk brottslighet, korruption och mänskliga rättigheter.

Företag och mänskliga rättigheter

29.    Europaparlamentet stöder starkt ett genomslagskraftigt och omfattande spridande och genomförande av FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter inom och utanför EU. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att aktivt delta i det elfte mötet i FN:s arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och transnationella företag samt andra företag och att ge sitt stöd till insatserna för att anpassa sin politik till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och till FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att före slutet av 2015 rapportera om EU-medlemsstaternas genomförande av FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter.

30.    Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att delta i den spirande debatten om ett juridiskt bindande internationellt instrument avseende företagande och mänskliga rättigheter inom ramen för FN-systemet.

Kvinnors rättigheter

31.    Europaparlamentet uppmanar EU att aktivt delta i det 59:e mötet i FN:s kvinnokommission och att fortsätta att bekämpa alla försök att undergräva FN:s handlingsplattform från Peking, som kommer att ses över med anledning av 20-årsdagen av den fjärde internationella kvinnokonferensen när det gäller bland annat tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård som grundläggande mänskliga rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter.

32.    Europaparlamentet ställer sig kritiskt till att många länder har kvar lagar som innebär diskriminering, framför allt inom områdena familj och tillträde till egendom, trots de framsteg som hittills gjorts i arbetet för jämställdhet och kvinnors egenmakt. Parlamentet konstaterar att kvinnor fortfarande är enormt underrepresenterade på beslutsfattande positioner och att våld mot kvinnor fortfarande är utbrett, medan tillgången till rättvisa fortfarande är begränsad, trots det antal kvinnor som varje dag dör till följd av våld i hemmet. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över att bakslag har konstaterats i vissa länder, i synnerhet när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter.

33.    Europaparlamentet fördömer skarpt användningen av sexuellt våld mot kvinnor som en del av krigföringen, vilket omfattar brott som massvåldtäkter, sexuellt slaveri, tvångsprostitution, könsrelaterad förföljelse, inklusive könsstympning av kvinnor, människohandel, barn- och tvångsäktenskap, hedersmord samt alla andra former av sexuellt våld av samma allvarliga art. Parlamentet uppmanar på nytt EU och samtliga dess medlemsstater att underteckna och ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

34.    Europaparlamentet påminner om att EU åtagit sig att integrera mänskliga rättigheter och könsrelaterade aspekter i GSFP-uppdragen i enlighet med FN:s säkerhetsråds banbrytande resolutioner nr 1325 och nr 1820 om kvinnor, fred och säkerhet. Parlamentet upprepar i detta sammanhang sin uppmaning till EU och dess medlemsstater att i arbetet med att skapa varaktig försoning stödja ett systematiskt deltagande av kvinnor som en vital del av fredsprocessen, och att erkänna behovet att integrera ett jämställdhetsperspektiv i konfliktförebyggande arbete, fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter konflikter samt demokratiseringsprocesser.

Barns rättigheter

35.    Europaparlamentet uttrycker oro över att, trots att framsteg visserligen gjorts sedan konventionen om barnets rättigheter antogs 1989, minst 58 miljoner barn, särskilt flickor, barn från fattiga familjer, barn med funktionsnedsättningar och barn i konfliktområden, inte går i skola, och över att många barn fortfarande lider av sjukdomar som lätt kan förebyggas, medan andra utnyttjas i barnarbete.

36.    Europaparlamentet uppmanar alla stater att åta sig att utrota de värsta formerna av barnarbete enligt definitionen i artikel 3 i ILO:s konvention nr 182, omfattande barnslaveri, människohandel med barn, prostitution och farligt arbete som påverkar ett barns fysiska och psykiska hälsa.

37.    Europaparlamentet påminner om att staten har som en av sina primära skyldigheter att ge alla barn möjlighet att gå i skola genom att öka utbildningsutbudet, inrätta lämpliga institutioner och åtgärda de strukturella orsakerna bakom de största hindren för allmän grundskoleutbildning, bland annat avhopp från skolan i förtid, vilket fortfarande utgör ett stort hinder för allmän grundskoleutbildning.

38.    Europaparlamentet begär tillräcklig finansiering av program för demobilisering och återanpassning för barn med anknytning till väpnade konflikter och för f.d. barnsoldater. Parlamentet erinrar om sitt starka stöd till kampanjen Barn, inte soldater, såsom det framhållits vid den utfrågning om samma ämne som hölls i underutskottet för mänskliga rättigheter den 3 december 2014. Parlamentet välkomnar de årliga rapporterna från FN:s särskilda representant för barn och väpnade konflikter och FN:s särskilda representant för våld mot barn, tillsammans med rapporten från den särskilde rapportören om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Hbti-personers rättigheter

39.    Europaparlamentet är oroat över den senaste tidens ökning av antalet diskriminerande lagar och praxis samt våldsdåd mot personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Parlamentet efterlyser en nära övervakning av situationen för hbti-personer, bland annat i Nigeria och Gambia, där nyligen införda hbti-fientliga lagar utgör ett hot mot livet för sexuella minoriteter. Parlamentet uttrycker sin starka oro över lagar mot så kallad propaganda vilka begränsar yttrande- och mötesfriheten i Ryssland och Litauen och för närvarande behandlas i det kirgiziska parlamentet. Parlamentet välkomnar människorättsrådets resolution om bekämpning av våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, som antogs den 26 september 2014. Parlamentet beklagar antagandet den 26 juni 2014 av människorättsrådets resolution om skyddet av familjen, som potentiellt undergräver principen om allmängiltiga och odelbara mänskliga rättigheter. Parlamentet bekräftar sitt stöd för att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter ska fortsätta arbetet med att främja och skydda alla mänskliga rättigheter för hbti-personer, särskilt genom uttalanden, rapporter och kampanjen ”Free and Equal”. Parlamentet uppmuntrar högkommissarien för mänskliga rättigheter att fortsätta att bekämpa diskriminerande lagar och praxis.

Klimatförändringar och mänskliga rättigheter

40.    Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna starkt påverkar sårbara grupper och personer, särskilt i låginkomstländer och i kuststater och lågt belägna östater som saknar ekonomiska resurser för att anpassa sig till genomgripande förändringar av miljön.

41.    Europaparlamentet välkomnar människorättsrådets erkännande att miljöförändringar har en negativ inverkan på befolkningars försörjning och står i vägen för förverkligandet av de grundläggande internationellt erkända mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck de stater som är parter att vidta brådskande och ambitiösa begränsnings- och anpassningsåtgärder vid den kommande klimatkonferensen i Paris 2015.

42.    Europaparlamentet oroas över att ursprungsbefolkningar löper särskilt stor risk att drabbas av klimatförändringsrelaterade incidenter. Parlamentet konstaterar i detta avseende att de flesta ursprungsbefolkningar lever under fattigdomsgränsen och har liten eller ingen tillgång till representation, politiskt beslutsfattande eller rättssystemen.

43.    Europaparlamentet begär att kommissionen och utrikestjänsten deltar aktivt i debatten om begreppet klimatflykting, inklusive en eventuell definition av begreppet i folkrätten eller i något rättsligt bindande internationellt avtal.

Kampen mot straffrihet samt Internationella brottmålsdomstolen

44.    Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt helhjärtade stöd för Internationella brottmålsdomstolens arbete för att sätta stopp för den straffrihet som åtnjuts av personer som begår de allvarligaste av de brott som oroar det internationella samfundet, och för att ge rättvisa åt offer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Parlamentet förblir vaksamt när det gäller alla försök att undergräva denna domstols legitimitet eller oberoende. Parlamentet uppmanar med eftertryck EU och dess medlemsstater att samarbeta med domstolen och ge den ett starkt diplomatiskt, politiskt och ekonomiskt stöd, även inom FN. Parlamentet uppmanar också EU, dess medlemsstater och dess särskilda representanter att aktivt stödja brottmålsdomstolen, verkställandet av dess beslut samt kampen mot straffrihet för brott som omfattas av Romstadgan.

Urbefolkningar

45.    Europaparlamentet uppmanar samtliga berörda parter att stödja översynen av mandatet för expertmekanismen om urbefolkningarnas rättigheter, i överensstämmelse med slutdokumentet från världskonferensen om urbefolkningar (FN:s generalförsamlings resolution 69/2), i syfte att övervaka, utvärdera och förbättra genomförandet av förklaringen om urbefolkningars rättigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att begära att alla innehavare av mandat för särskilda förfaranden ägnar särskild uppmärksamhet åt frågor som rör kvinnor och flickor i urbefolkningar, och att systematiskt rapportera om sådana frågor till människorättsrådet. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att aktivt stödja utvecklingen av den systemomfattande handlingsplanen för urbefolkningar, i enlighet med begäran i FN:s generalförsamlings resolution från september 2014, särskilt genom att ordna regelbundna samråd med urbefolkningar som ett led i denna process.

Internationella kultur- och idrottsevenemang och mänskliga rättigheter

46.    Europaparlamentet fördömer det faktum att auktoritära stater allt oftare står värdar för stora idrotts- eller kulturevenemang för att stärka sin internationella legitimitet samtidigt som de ytterligare kväver inhemska avvikande åsikter. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att aktivt ta upp denna fråga, även inom människorättsrådet, och att samarbeta med de nationella idrottsförbunden, näringslivsaktörer och det civila samhällets organisationer om de praktiska arrangemangen för deras deltagande i sådana evenemang, bland annat med avseende på de första Europaspelen i Baku 2015 och fotbolls-VM i Ryssland 2018.

Drönare

47.    Europaparlamentet upprepar sitt krav på en gemensam ståndpunkt inom EU om användningen av bestyckade drönare, där man lägger största vikt vid respekten för mänskliga rättigheter och internationell människorätt och tar upp frågor som de rättsliga ramarna, proportionalitet, ansvarsfördelning, skydd av civila och öppenhet. Parlamentet vädjar än en gång till EU att förbjuda utveckling, produktion och användning av helt självstyrande vapen som gör det möjligt att genomföra attacker utan mänsklig medverkan. Parlamentet uppmanar EU att stödja insatser på regional och internationell nivå för att motsätta sig och förbjuda utomrättsligt och riktat dödande och vidta rättsliga åtgärder när en fysisk eller juridisk person kan ha koppling till ett fall av olagligt riktat dödande utomlands. Parlamentet betonar att mänskliga rättigheter är en del av alla dialoger med tredjeländer om terrorbekämpning.

EU:s prioriteringar i frågor om enskilda länder

Ukraina

48.    Europaparlamentet fördömer kraftfullt Rysslands aggressiva och expansionistiska politik, som utgör ett hot mot Ukrainas enhet och oberoende och innebär ett potentiellt hot mot freden i världen. Parlamentet fördömer de terrordåd och brott som begåtts av separatisterna och andra irreguljära styrkor i östra Ukraina. Parlamentet fördömer de omfattande människorättskränkningar som alla parter i konflikten gjort sig skyldiga till, och stöder fullt ut FN:s övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter och OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Ukraina. Parlamentet fördömer Rysslands olagliga annektering av Krim och är fortsatt oroat över att lokalbefolkningen i denna region, i synnerhet krimtatarerna, utsätts för diskriminering och utbredda människorättskränkningar. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att stödja alla tänkbara ansträngningar på FN-nivå för att bekämpa straffriheten och utföra opartiska utredningar av de våldsamma händelserna och människorättskränkningarna i samband med demonstrationerna på Majdan, annekteringen av Krim och den väpnade konflikten i de östra regionerna.

Syrien

49.    Europaparlamentet uttrycker djup oro över det instabila säkerhetsläge och den humanitära kris som har uppkommit till följd av användningen av våld mot civila av Assadregimen, IS och andra milisgrupper. Parlamentet är mycket oroat över de systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i Syrien, vilka kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet uppmanar alla parter att följa tillämplig internationell humanitär rätt för att skydda civilbefolkningen och respektera dess mänskliga rättigheter och tillgodose dess grundläggande behov. Parlamentet efterlyser ett omedelbart och ovillkorligt frisläppande av alla personer som fängslats godtyckligt eller förts bort på grund av att de utövat sina mänskliga rättigheter eller bedrivit annan fredlig politisk verksamhet.

Irak

50.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över det instabila säkerhetsläget och den humanitära krisen i Irak. Parlamentet konstaterar att människorättssituationen förvärras allt eftersom IS/Daish och andra milisgrupper genomför bortföranden och massavrättningar och förföljer Iraks etniska och religiösa minoriteter.

Azerbajdzjan

51.    Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över tillslaget mot människorättsförsvarare, journalister och aktivister i Azerbajdzjan. Parlamentet noterar den azerbajdzjanska regeringens försämrade resultat när det gäller yttrande-, mötes- och föreningsfriheten, då dussintals politiska aktivister har gripits och viktiga journalister fängslats.

Turkiet

52.    Europaparlamentet uttrycker sin oro över den försämrade situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet, då rättsväsendets oberoende och maktdelningen systematiskt undergrävs. Parlamentet noterar med stor oro att regeringen försöker driva igenom en ny säkerhetslag som avsevärt utvidgar polisens befogenheter. Parlamentet konstaterar att yttrandefriheten och mediefriheten är under tryck, med införandet av exceptionellt höga skatteböter för medieorganisationer, trenden att avskeda viktiga redaktörer och journalister samt den tendens till självcensur som kan ses i Turkiet. Parlamentet understryker att regeringen måste stödja reformen av rättsväsendet i Turkiet för att stärka rättsstaten och respekten för demokratiska värderingar och grundläggande friheter.

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

53.    Europaparlamentet välkomnar planerna på att förlänga mandatet för den särskilda rapportören om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea). Parlamentet välkomnar också FN:s generalförsamlings resolution där FN:s säkerhetsråd uppmanas vidta lämpliga åtgärder för att utkräva ansvarsskyldighet, bland annat genom att överväga att hänskjuta situationen i Nordkorea till Internationella brottmålsdomstolen.

Iran

54.    Europaparlamentet välkomnar människorättsrådets resolution från mars 2014 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Islamiska republiken Iran, tillsammans med förlängningen av den särskilda rapportörens mandat, och uppmanar Iran att låta FN:s särskilda rapportör resa in i landet, som ett tydligt tecken på landets villighet att vidta åtgärder för att inleda en dialog om mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar sitt fördömande av dödsstraffet i Iran och det stora antalet avrättningar utan rättssäkerhet eller rättvis rättegång. Parlamentet stöder det gemensamma uttalandet från augusti 2014 av mandatinnehavarna för FN:s särskilda förfaranden, med dess fördömande av det stora antalet fall där aktörer inom det civila samhället i Iran gripits och dömts. Parlamentet uppmanar EU och människorättsrådet att fortsätta att noggrant bevaka de systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och att se till att de mänskliga rättigheterna behåller sin centrala plats i alla kontakter med den iranska regeringen.

Myanmar/Burma

55.    Europaparlamentet stöder FN:s särskilda rapportörs rapport om människorättssituationen i Myanmar/Burma inför FN:s generalförsamlings 69:e möte, i vilken man erkänner vilka framsteg som hittills gjorts samtidigt som man pekar ut områden som fortfarande inger allvarlig oro. Parlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att låta mänskliga och minoriteters rättigheter bli ett genomgående inslag i landets institutioner och rättsväsen och alla politikområden, liksom att respektera yttrande- och mötesfriheten, så att människorna fritt kan uttrycka sina åsikter om regeringens politik utan fruktan, hot eller trakasserier.

Vitryssland

56.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortgående människorättskränkningarna i Vitryssland. Parlamentet fördömer de tre avrättningar som verkställdes 2014, trakasserierna mot människorättsförsvarare, förföljelsen av oberoende journalister, censuren av all internetbaserad kommunikation samt den inskränkande lagstiftningen om icke-statliga organisationerna. Parlamentet efterlyser en förlängning av mandatet för FN:s särskilde rapportör, och uppmanar den vitryska regeringen att bevilja fullt tillträde för FN:s särskilda förfarandens mandatsinnehavare, inklusive den särskilde rapportören.

Bahrain

57.    Europaparlamentet uttrycker sin fortsatta oro över angreppen på oppositionsledare och aktörer och aktivister i det civila samhället i Bahrain, liksom situationen för människorättsförsvarare och politiska aktivister inom oppositionen i landet. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bahrain att inleda konstruktiva samtal där alla får komma till tals i syfte att uppnå en verklig försoning och respekt för de mänskliga rättigheterna för alla befolkningsgrupper i Bahrain. Parlamentet kräver ett omedelbart och ovillkorligt frigivande av alla samvetsfångar, journalister, människorättsförsvarare och fredliga demonstranter, och uttrycker sitt stöd för det gemensamma uttalandet av den 4 februari 2015 från mandatinnehavarna för FN:s särskilda förfaranden om gripandet av en ledande oppositionspolitiker och upplösandet av de efterföljande demonstrationerna. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och andra medlemmar av människorättsrådet att fortsätta att noggrant följa situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain, med fokus på genomförandet av de åtaganden som gjordes av landet vid den allmänna återkommande utvärderingen samt rekommendationerna i den bahrainska oberoende undersökningskommissionen, som har välkomnats av kungen av Bahrain.

Egypten

58.    Europaparlamentet välkomnar den allmänna återkommande utvärderingen av Egypten i november 2014, och ser fram emot dess antagande vid det kommande mötet i människorättsrådet. Parlamentet uppmanar med kraft Egypten att omedelbart och ovillkorligt frige alla aktivister och människorättsförsvarare samt dem som hålls fängslade för att de fredligt har utövat sin rätt till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet. Parlamentet kräver dessutom att Egyptens regering, genom att anta lagstiftning i enlighet med internationella normer, ska värna om föreningsfriheten, som finns inskriven i Egyptens konstitution, inklusive rätten att motta och ge finansiering, samt upphäva lagen om demonstrationer från november 2013 och införa ny lagstiftning med garantier för mötesfriheten. Parlamentet uppmanar kraftfullt den egyptiska regeringen att inleda en rättslig utredning för att fastställa vilka som bär ansvaret för beordrandet och verkställandet av utomrättsliga avrättningar i samband med nedkämpandet av de huvudsakligen fredliga demonstrationer som utspelat sig sedan den 3 juli 2013, däribland skingrandet den 14 augusti 2013 på torgen Raba’a och Nahda, då minst 1 000 demonstranter dödades.

Mali

59.    Europaparlamentet välkomnar det arbete som FN:s oberoende expert om situationen för de mänskliga rättigheterna i Mali utfört, och uppmanar människorättsrådet att förlänga hans uppdrag. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts av Malis regering med att återupprätta rättsväsendet i vissa delar av landet samt med utredningarna av händelserna 2012, då 21 elitsoldater torterades och dödades, tillsammans med inrättandet av kommissionen för sanning, rättvisa och försoning. Parlamentet är fortsatt oroat över att säkerhetssituationen blir allt sämre och att barnsoldater fortfarande används och rekryteras, och uppmanar Malis regering att bland alla krigförande parter utreda vilka som gjort sig skyldiga till våldshandlingarna under den väpnade konflikten 2012–2013 och ställa dem till svars, samt att se till att en eventuell fredsuppgörelse innefattar krav på ansvarsskyldighet, en starkare ställning för sanningskommissionen och säkerhetsprövning av personalen inom säkerhetsstyrkorna.

Sydsudan

60.    Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen att offentliggöra sin undersökningskommissions rapport om människorättskränkningar och övergrepp som förövats av alla parter i Sydsudan, som ett steg på väg mot främjande av rättvisa med avseende på de människorättskränkningar som begåtts sedan början av konflikten.

Sri Lanka

61.    Europaparlamentet noterar de utfästelser som den nyvalda regeringen i Sri Lanka gjort, och uppmanar den att ta konkreta steg mot ansvarsskyldighet, däribland allvarligt menade utredningar och åtal, tillsammans med andra åtgärder för att bekämpa det bredare problemet med straffrihet och brott mot de mänskliga rättigheterna, samt att fullt ut samarbeta med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och dess internationella utredning om Sri Lanka.

62.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 69:e generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter samt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2015)...

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy