Πρόταση ψηφίσματος - B8-0229/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0229/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προτεραιότητες για το 2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2015/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0229/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0229/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0229/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες για το 2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών

(2015/2572(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1953,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών στις 8 Σεπτεμβρίου 2000 (A/Res/55/2) και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη τα επείγοντα ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–       έχοντας υπόψη την επικείμενη 28η σύνοδο του ΣΑΔ που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 27 Μαρτίου 2015 στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, τη σύμβαση για την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (CEDAW), το πρόγραμμα δράσης της διεθνούς διάσκεψης των λαών και της ανάπτυξης (Rio+20) και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 60 χρόνια μετά την έγκριση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο αγώνας κατά των διακρίσεων για την υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων καθώς και δικαιωμάτων του πολίτη και πολιτικών δικαιωμάτων – παραμένει μια καθημερινή πρόκληση·

 

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι ο σεβασμός τους οδηγεί στην απόλυτη υλοποίηση των οκτώ στόχων της Διακήρυξης της Χιλιετίας του 2000 για την ανάπτυξη, ήτοι: της εξάλειψης της ακραίας ένδειας και της πείνας, της εξασφάλισης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους, της προώθησης της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών, της μείωσης της παιδικής θνησιμότητας, της βελτίωσης της περίθαλψης της μητέρας, της καταπολέμησης του HIV/AIDS, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, της ελονοσίας και άλλων νόσων, της διασφάλισης βιώσιμου περιβάλλοντος και της συμμετοχής σε μια παγκόσμια εταιρική σχέση για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταρτίστηκε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων έως το 2015, η οποία όμως απέχει πολύ ακόμη·

 

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις χώρες του ΟΟΣΑ, ο κόσμος κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας από τη δεκαετία του 1930· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως λόγω των παλαιότερων αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι ξαναβυθίστηκαν στην φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκείνο που στην τρέχουσα γλώσσα αποκαλούμε «χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση» είναι στην πραγματικότητα μια συνολική συστημική κρίση που επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας και έχει επιπτώσεις σε όλα τα πεδία: πολιτικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, διατροφικό, ενεργειακό, κ.λπ.·

 

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνονται σεβαστά σε όλες τους τις πολιτικές, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές και να διασφαλιστεί η συνοχή τους, ώστε να ενισχυθεί και να καταστεί αξιόπιστη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της εντός του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ)·

 

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μεταβεί στη Γενεύη με την ευκαιρία της 28ης τακτικής συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όπως έγινε και κατά τα προηγούμενα έτη με τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ακόμη πιο πριν για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

 

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ κράτη μέλη συμμετέχουν σήμερα στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δηλαδή η Γερμανία (μέχρι το 2015), η Εσθονία (μέχρι το 2015), η Γαλλία (μέχρι το 2016), η Ιρλανδία (μέχρι το 2015), η Λετονία (μέχρι το 2017), οι Κάτω Χώρες (μέχρι το 2017), η Πορτογαλία (μέχρι το 2017) και το Ηνωμένο Βασίλειο (μέχρι το 2017)· λαμβάνοντας υπόψη εξάλλου ότι, στην οργανωτική σύνοδο, στις 8 Δεκεμβρίου 2014, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέλεξε τα μέλη του Προεδρείου για τον ένατο κύκλο, από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, Joachim Rucker (Γερμανία)·

 

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της ΕΕ και των κρατών μελών της με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εντός αυτού πρέπει να ενισχυθεί, όχι μόνο για να υπογραμμισθεί το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι συστάσεις του ΣΑΔ και να τίθενται καλύτερα σε εφαρμογή στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο·

 

Η.     λαμβάνοντας υπόψη την ημερήσια διάταξη αυτής της 28ης συνόδου, και ιδίως το σημείο 3 (προαγωγή και προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη) και το σημείο 7 (κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Παλαιστίνη και στα άλλα κατεχόμενα αραβικά εδάφη)·

 

Το έργο και η οργάνωση του ΣΑΔ

 

1.      καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιταχθούν ενεργά σε κάθε προσπάθεια προσβολής των εννοιών της οικουμενικότητας, του αδιαιρέτου και της αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προτρέψουν ενεργά το ΣΑΔ να καταπολεμήσει με τον ίδιο τρόπο όλες τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως των λόγων στους οποίους αυτές θεμελιώνονται·

 

2.      προειδοποιεί για τυχόν χειραγώγηση του ΣΑΔ· τονίζει τη σημασία των ανά χώρα ψηφισμάτων του προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η αξιολόγηση της κατάστασης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τρόπο αντικειμενικό, χαρακτηριζόμενο από διαφάνεια, μη επιλεκτικό, εποικοδομητικό, χωρίς αντιπαραθέσεις και μη πολιτικοποιημένο, με βάση αντικειμενικές και αξιόπιστες πληροφορίες και τον αμφίδρομο διάλογο και με οικουμενική κάλυψη και ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων αυτών αρχών σε σχέση με το ΣΑΔ·

 

3.      υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των ριζικών αιτιών της πολιτικής αστάθειας σε ορισμένες χώρες μέσω αναπτυξιακών πολιτικών συμβατών με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) και μέσω άλλων κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών μέτρων ικανών να δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον που θα αποτρέψει την επανάληψη των συγκρούσεων και αποσκοπούντων στην εξάλειψη της φτώχειας, στην ενθάρρυνση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου μόνο με ειρηνικά μέσα·

 

4.      λαμβάνει υπό σημείωση τον κατάλογο των υποψηφίων που θα υποβληθεί από την συμβουλευτική ομάδα για τις θέσεις στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για την παραίτηση ενός μέλους της ομάδας εργασίας για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις υπερεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις και επισημαίνει τη σημασία αυτής της ομάδας εργασίας για την εφαρμογή αυστηρών προτύπων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις· χαιρετίζει τις θεματικές προτεραιότητες που καθορίζονται στην έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και, συγκεκριμένα: την ενίσχυση των μηχανισμών για τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα· την ενίσχυση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων· την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας και του κράτους δικαίου· την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αναπτυξιακή και οικονομική σφαίρα· την επέκταση του οικονομικού χώρου και των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις σύγκρουσης, βίας και ανασφάλειας· τονίζει τη σημασία της προτεραιότητας που δίδεται στη μετανάστευση·

 

5.      χαιρετίζει την ίδρυση ειδικού επικουρικού μηχανισμού που θα διαθέτει θεματική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και θα απαρτίζεται από πέντε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες· σημειώνει ότι η συμβουλευτική ομάδα θα προτείνει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κατάλογο υποψηφίων για την αντικατάσταση ενός εκ των πέντε ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του μηχανισμού που προήλθε από την ομάδα των χωρών της Αφρικής, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάρτιο του 2015·

 

6.      σημειώνει ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέχρι το 2016· καταδικάζει έντονα τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής και ζητεί άμεσο μορατόριουμ στην εκτέλεση των θανατικών ποινών στη χώρα αυτή· καταδικάζει το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή για ένα ευρύ φάσμα λόγων που θεωρούνται στη χώρα αυτή ως εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ομοφυλοφιλίας, των ναρκωτικών, της αποστασίας, της μαγείας· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν κάθε σωματική τιμωρία στη χώρα και να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, επίσης από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους κρατουμένους συνείδησης, συμπεριλαμβανομένου του μπλόγκερ Raif Badaoui·

 

7.      σημειώνει ομοίως ότι το Καζακστάν είναι μέλος του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέχρι το 2015· ανησυχεί βαθύτατα για τις πληροφορίες που αναφέρονται σε συνεχείς πιέσεις στην κοινωνία των πολιτών και ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Καζακστάν, όπως προκύπτει και από τη δήλωση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και συνεταιρίζεσθαι, κ. Maina Kiai, μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Καζακστάν τον Ιανουάριο του 2015· αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη φυλάκιση πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του Vladimir Kozlov, αρχηγού του κόμματος της αντιπολίτευσης ALGA, του Vadim Kuramshin, δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστή για τα δικαιώματα των κρατουμένων και του ποιητή και συγγραφέα Aron Atabek· καλεί το ΣΑΔ να υποστηρίξει ενεργά την άμεση απελευθέρωσή τους και την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων που συνελήφθησαν και κατηγορήθηαν για πολιτικούς λόγους· ζητεί από το ΣΑΔ να λάβει σταθερή θέση για τα δικαιώματα των κρατουμένων· καλεί τις αρχές του Καζακστάν, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το Καζακστάν είναι μέλος του Προεδρείου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 28η σύνοδό του, να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της πρόσφατης Παγκόσμιας Περιοδικής Εξέτασης των Ηνωμένων Εθνών (ΠΠΕ) και της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων (ΕΚΒ), καθώς και να αποδείξει τη δέσμευσή του για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

 

Ετήσια έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας και του Γενικού Γραμματέα

 

8.      χαιρετίζει την ετήσια έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·(ΥΑΑΑ)· θεωρεί ιδίως θεμελιώδες το σημείο 5 της παρούσας έκθεσης που έχει ως εξής: «οι εντεινόμενες ανισότητες και ο πολιτικός, οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός των περιθωριοποιημένων ομάδων, έχουν υπονομεύσει την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ανθρώπων σε πολλά κράτη και είναι, σε μεγάλο βαθμό, η αιτία των παραπάνω προβλημάτων και συγκρούσεων· τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην ανάπτυξη υπέστησαν πολιτικές λιτότητας που βάρυναν δυσανάλογα στους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους, όπως ακριβώς και η διαφθορά· δεν εδόθη προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες και την αναγνώριση του δικαιώματος των λαών να συμμετέχουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους· οι μετανάστες εξακολούθησαν να υπόκεινται σε μεγάλα βάσανα, ενώ τα πρόσφατα συμβάντα στη θάλασσα δείχνουν κυνική περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν ανθρώπινο δυναμικό, υλικούς και οικονομικούς πόρους για δραστηριότητες των οποίων μοναδικός σκοπός είναι η διάσωση στη θάλασσα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διανοίξουν νόμιμους διαύλους για τους αιτούντες άσυλο, κυρίως μέσω της σημαντικής αύξησης των θέσεων μετεγκατάστασης για τους πρόσφυγες και τη χορήγηση ανθρωπιστικών θεωρήσεων, καθώς και να αναπτύξουν τρόπους νόμιμης οικονομικής μετανάστευσης·

 

9.      θεωρεί επίσης θεμελιώδους σημασίας την προσοχή που δίνεται στην έκθεση για την ενίσχυση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων, είτε αυτές είναι φυλετικές, είτε σε βάρος των μειονοτήτων, είτε με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ή ακόμα για την αναπηρία· υπογραμμίζει ότι σε αυτόν τον τομέα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις συστάσεις της ΥΑΑΔ·

 

10.    σημειώνει την έκθεση προόδου της ΥΑΑΔ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία (A/HRC/28/3/Add.1έως 3)· χαιρετίζει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών τον περασμένο Δεκέμβριο και τον ρόλο που διαδραματίζει η Κούβα για τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου στη χώρα αυτή· διαπιστώνει ότι η Κολομβία παραμένει μία από τις πλέον επικίνδυνες χώρες του κόσμου για την άσκηση συνδικαλιστικής και πολιτικής δραστηριότητας και ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που θίγουν επίσης σπουδαστές, οπαδούς των ομάδων της αντιπολίτευσης, γεωργούς, γυναίκες και παιδιά, παραμένουν σχεδόν εντελώς ατιμώρητες· αντιτίθεται, κατά συνέπεια, στην κύρωση της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την εν λόγω χώρα· καταδικάζει δριμύτατα το γεγονός ότι η διεύθυνση γενικών πληροφοριών (DAS), η οποία εξαρτάται άμεσα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προέβη σε συστηματικές υποκλοπές και σε παράνομες ενέργειες με σκοπό τη δυσφήμηση ανώτερων δικαστών, βουλευτών της αντιπολίτευσης και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι ως στόχοι των μεθοδεύσεων αυτών έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόσωπα που διαμένουν στην Ευρώπη και ΜΚΟ· ζητεί να μη μείνουν ατιμώρητες οι εν λόγω σοβαρές πράξεις· καλεί την Ένωση να εφαρμόσει τις συστάσεις σχετικά με την Κολομβία που διατυπώνονται στην έκθεση του 2009 της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων·

 

11.    χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο παρέλαβε την έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο· καταδικάζει εκ νέου τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη συνεχιζόμενη επί σαράντα έτη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού από την Τουρκία σε βάρος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων· ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση των προσφύγων, των εγκλωβισμένων και των συγγενών των αγνοουμένων· καταδικάζει τη στέρηση του δικαιώματος απόκτησης και χρήσης εγγείου ιδιοκτησίας· καταδικάζει την εκ μέρους της Τουρκίας επιβολή μέτρων λιτότητας σε βάρος των Τουρκοκυπρίων στις ζώνες που είναι υπό τον στρατιωτικό της έλεγχο, κατά παράβαση των θεμελιωδών οικονομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και των κρατών μελών της να καταγγείλει τις συνεχιζόμενες αυτές παραβιάσεις, να καταδικάσει την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων, να ζητήσει τον άμεσο τερματισμό της κατοχής του κυπριακού εδάφους από τον τουρκικό στρατό και της πολιτικής με στόχο τη δημογραφική τροποποίηση της Δημοκρατίας της Κύπρου· υπογραμμίζει ότι οι παραβιάσεις αυτές συνιστούν εγκλήματα πολέμου· καταγγέλλει τη μετεγκατάσταση από την Τουρκία, των τάφων των αγνοουμένων· ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει την είσοδο σε όλες τις στρατιωτικές ζώνες και στα αρχεία των μαχών, για να γίνουν επαληθεύσεις σχετικά με τους αγνοουμένους·

 

12.    λαμβάνει υπό σημείωση το σημείο που αναφέρεται στην «προώθηση της συμφιλίωσης και την απόδοση ευθυνών και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα»· υπενθυμίζει ότι, τον Μάρτιο του 2014, το ΣΑΔ όρισε εξεταστική επιτροπή για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα, ιδίως σε σχέση με τις τελευταίες φάσεις του εμφυλίου πολέμου κατά τον οποίο δολοφονήθηκαν βάναυσα 40.000 πολίτες (ως επί το πλείστον Ταμίλ)· πιστεύει ότι μια πραγματική και ανεξάρτητη έρευνα που επιδιώκει να προσαγάγει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν στους ανώτερους βαθμούς του στρατού, αποτελεί προϋπόθεση για μια διαδικασία συμφιλίωσης άξια του ονόματός της στη Σρι Λάνκα· εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η δημοσίευση της έκθεσης, που έχει προγραμματιζόταν για το Μάρτιο του 2015, αναβλήθηκε για τα τέλη του 2015· τονίζει ότι αυτή η δυσαρέσκεια προστίθεται σε αυτήν των θυμάτων και των οικογενειών τους για την έλλειψη αποφασιστικότητας από πλευράς Ηνωμένων Εθνών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ για τη διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών για γενοκτονία και την ατιμωρησία στη Σρι Λάνκα· παραπέμπει σε σχέση με το θέμα αυτό, στα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο βόρειο τμήμα της Σρι Λάνκα και αλλού, απαιτώντας την άμεση δημοσιοποίηση της έκθεσης και καλεί το ΣΑΔ να αναθεωρήσει την απόφασή του· σημειώνει τη δέσμευση της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης της Σρι Λάνκα για συνεργασία με το ΣΑΔ· τονίζει, ωστόσο, ότι η συνεργασία αυτή είναι χρήσιμη και συμβάλλει στη διαδικασία συμφιλίωσης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να λάβει επείγοντα μέτρα για τον τερματισμό της στρατιωτικοποίησης της βόρειας και ανατολική πλευρά του νησιού, να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και να ακυρώσει όλους τους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και των πιέσεων που ασκούνται στους πολιτικούς ακτιβιστές και να διασφαλίσει την ελεύθερη άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων·

 

13.    λαμβάνει υπό σημείωση την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ υπό το πρίσμα των παραβιάσεων που διαπράχθηκαν από την οργάνωση που αποκαλείται «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε» και των σχετικών ομάδων· καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις που εξαπολύει η οργάνωση αυτή κατά των λαών και των κρατών του Ιράκ και της Συρίας, τις εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, την καταστροφή και τη βία κατά των αμάχων· εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται όμηροι από την τρομοκρατική οργάνωση·

 

14.    θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την έκθεση που προέκυψε από τη συνάντηση-συζήτηση σχετικά με το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τεχνολογίες και υπηρεσίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας, ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές, έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της λογοκρισίας και τη μαζική παρακολούθηση· ομοίως, καταδικάζει τη μαζική κατασκοπεία εκατομμύριων ανθρώπων, που διενέργησε η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών· εκφράζει την ανησυχία του για την εξάπλωση των τεχνολογιών παρακολούθησης και φιλτραρίσματος, τα οποία αντιπροσωπεύουν αυξανόμενη απειλή για τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συχνά παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή· ζητά οι ανησυχίες αυτές να ληφθούν υπόψη σε αυτό το σημείο της συνόδου·

 

Προώθηση και προστασία όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δηλαδή των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη

 

Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα

 

15.    χαιρετίζει τη σημασία που αποδίδεται στο πλαίσιο της 28ης συνόδου του ΣΑΔ στην προώθηση και την προστασία των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και στο θέμα της αλληλεξάρτησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου· υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη να αντιμετωπίζονται σε ισότιμη βάση τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, αστικά και πολιτικά δικαιώματα· επιμένει ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η όλο και δυσχερέστερη πρόσβαση σε προσιτές από οικονομική άποψη δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, της παιδείας, της στέγασης, των μεταφορών και του πολιτισμού και η υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών, αποτελούν βασικές προκλήσεις· επισημαίνει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και η ελευθέρωση συνέβαλαν στην υποβάθμιση της πρόσβασης σε ορισμένα από τα δικαιώματα αυτά, ότι η τάση αυτή πρέπει να αντιστραφεί και ότι μια καλύτερη κατανομή του πλούτου, λογικοί μισθοί και ποιοτικές θέσεις εργασίας, αποτελούν σημαντικά μέσα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών· διαπιστώνει, κατά τον ίδιο τρόπο, ότι τα προγράμματα λιτότητας που τέθηκαν σε εφαρμογή τόσο σε χώρες της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και υπό την πίεση της ΕΕ, συνέβαλαν απλώς στο να ενταθούν οι ανισότητες και η φτώχεια·

 

16.    υπογραμμίζει εξάλλου ότι η συμπερίληψη της δημοκρατίας (όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα) στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, υπήρξε μια αποτυχία, όχι μόνο επειδή μετά βίας έχουν ληφθεί υπόψη, αλλά και επειδή αυτές οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου είχαν ως αποτέλεσμα ακόμα και παραβιάσεις των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, εξαθλίωση των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και μονοπώληση των πόρων από τις πολυεθνικές· πιστεύει ότι, εκτός από τις ρήτρες αυτές, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν νέες μορφές συνεργασίας για τη διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τρίτων χωρών με βάση τις ανάγκες των λαών τους· πιστεύει ότι, εκτός από τις επιπτώσεις των σχεδίων λιτότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα πρέπει να αναλάβει να μελετήσει και να αναφέρει τις επιπτώσεις των ισχυουσών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου·

 

17.    σημειώνει ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο συνεδριάζει κάθε χρόνο τον Ιανουάριο στο Νταβός, το 2015 τόνισε το γεγονός ότι το 1% των ανθρώπων στον κόσμο κατέχουν το 48% των στοιχείων ενεργητικού, έναντι «μόνο» 44% το 2009, και τονίζει ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να υπερβεί το όριο του 50% το 2016· τονίζει ότι η κρίση επιβεβαίωσε τους κινδύνους του σημερινού πολιτικού και οικονομικού συστήματος και αύξησε τις ήδη δραματικές κοινωνικές ανισότητες υπέρ των υψηλότερων εισοδημάτων, των οποίων η άνοδος είναι συγκλονιστική σε σύγκριση με τα μεσαία εισοδήματα· εκτιμά ότι το ζήτημα της κατανομής του πλούτου στον κόσμο θα έπρεπε να είναι η απόλυτη προτεραιότητα αυτής της 28ης συνόδου του ΣΑΔ, στο μέτρο που αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την πραγμάτωση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ότι η αντιπροσωπεία της Ένωσης και των κρατών μελών της πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού·

 

18.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημασία που αποδίδεται «στη στέγαση ως στοιχείο του δικαιώματος σε ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης», καλεί τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και των κρατών μέλη της να προωθήσουν την πρόσβαση στην ποιοτική στέγαση για όλους, χωρίς διακρίσεις, ως θεμελιώδες δικαίωμα και να εξετάσουν το θέμα της πρόσβασης στη στέγαση εντός της Ενωσης (ιδίως μετά την έναρξη της κρίσης και την εφαρμογή μέτρων λιτότητας), ώστε να δεσμευτούν για την επίλυση του ενδημικού αυτού προβλήματος που επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο κατά τα τελευταία έτη· επιβεβαιώνει επίσης την ανάγκη επίταξης των κενών κατοικιών και παγώματος των εξώσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης σε ορισμένα κράτη μέλη·

 

19.    κατά τον ίδιο τρόπο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά με το «δικαίωμα στη διατροφή» και για την τριετή παράταση της εντολής του ειδικού εισηγητή, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται σχετικά με τις επιπτώσεις της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης στην υλοποίηση του δικαιώματος αυτού· τονίζει ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα έπρεπε να προωθήσουν περισσότερο την πρόσβαση στους φυσικούς και ζωτικούς πόρους, την πρόσβαση στη γη, καθώς και την επισιτιστική κυριαρχία και την επισιτιστική ασφάλεια ως μέσα για τη μείωση της φτώχειας και της ανεργίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ατόμων δεν έχει πλέον πρόσβαση σε ορισμένους πόρους, συμπεριλαμβανομένων βασικών αγαθών όπως το νερό, λόγω της αρπαγής των πόρων αυτών από επιχειρήσεις ή οντότητες ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες επωφελούνται από την υποστήριξη που τους παρέχουν οι πολιτικές αρχές στα εν λόγω κράτη, γεγονός που προκαλεί κυρίως επισιτιστική ένδεια και αύξηση των τιμών των τροφίμων· ζητεί, κατά συνέπεια, από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να θέσουν τέλος στην αρπαγή των πόρων, κυρίως της γης, από ευρωπαϊκές εταιρείες και να προωθήσουν προτάσεις στα διεθνή και περιφερειακά φόρα και συνέδρια (Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, ΔΗΕΕΑ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, κ.λπ.) για την αναγνώριση των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και την εγγραφή τους σε ειδική σύμβαση του ΟΗΕ· ζητεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 28ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αναγνώριση του ύδατος ως θεμελιώδους δικαιώματος να εφαρμοσθεί και να προσλάβει δεσμευτική ισχύ·

 

20.    τονίζει τη σημασία του σημείου «Επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους και άλλες συναφείς διεθνείς χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις των κρατών στην πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», και ανησυχεί έντονα για το γεγονός ότι η πληρωμή των «τόκων του χρέους» των κρατών πλήττει σήμερα τις περισσότερες χώρες και χρησιμεύει ως πρόσχημα για την επιβολή προγραμμάτων λιτότητας που αποκαλούνται «σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής»· επαναλαμβάνει τη θέση του, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, υπέρ της διαγραφής του χρέους των χωρών του τρίτου κόσμου αλλά, επίσης, των χωρών (ιδίως των κρατών μελών της Ένωσης) που βρίσκονται στη δυσχερέστερη θέση, προκειμένου να αποσοβηθεί η επιδείνωση της κρίσης και να διασφαλισθεί η πραγματική άσκηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

 

21.    πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές του και τις αρμοδιότητες ορισμένων από τα κράτη μέλη, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που οδήγησε στις λαϊκές εξεγέρσεις που αποκλήθηκαν «Αραβική Άνοιξη», η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τα θεσμικά όργανα των χωρών αυτών για να ελέγξουν τα χρέη τους και ιδίως τα ευρωπαϊκά χρέη, για τον εντοπισμό του παράνομου μέρους αυτών των οφειλών που δεν έχουν διοχετευθεί υπέρ του λαού· προσθέτει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία διαγραφή των παράνομων αυτών χρεών· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες με στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής στον λαό των χωρών της Αραβικής Άνοιξης των υπεξαιρεθέντων από τα πρώην καθεστώτα περιουσιακών στοιχείων, εντός λογικού χρονικού διαστήματος· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι κατευθυντήριες γραμμές των εταιρικών σχέσεων φαίνεται να ακολουθούν αυτές τις συζητήσεις που είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν·

 

22.    επισημαίνει ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ καθώς και η στήριξη δικτατορικών καθεστώτων υπό το πρόσχημα της «χρηστής διακυβέρνησης» και συμφωνιών εταιρικής σχέσης με καθαρά οικονομικό χαρακτήρα θίγουν τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ίδια την αξιοπιστία της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο· καταδικάζει, κατ’ αυτή την έννοια της «διαδικασίας του Χαρτούμ» που ξεκίνησε από την Ιταλική Προεδρία της Ένωσης και τη δημιουργία μιας μελλοντικής πρωτοβουλίας για τη μεταναστευτική διαδρομή ΕΕ-Κέρας της Αφρικής, η οποία περιλαμβάνει τη συνεργασία, μεταξύ άλλων, με τα καθεστώτα Ερυθραίας και του Σουδάν· απευθύνει και πάλι έκκληση στα κράτη μέλη της Ένωσης να ενεργοποιήσουν σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες, ανεξάρτητα του χαρακτήρα τους, τις ρήτρες «δημοκρατίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου» και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο των εσωτερικών και εξωτερικών τους πολιτικών, ειδάλλως η θέση της ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΔΑ και κάθε άλλου διεθνούς φορέα που ασχολείται με τα δικαιώματα του ανθρώπου θα αποδυναμωθεί·

 

Αστικά και πολιτικά δικαιώματα

 

23.    καλεί όλα τα κράτη μέλη να αγωνιστών κατά των βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπράττονται στην επικράτεια των κρατών μελών· ζητεί από την αντιπροσωπεία της Ένωσης και από εκείνες των κρατών μελών της να συμπεριλάβουν στη συζήτηση για τα βασανιστήρια και άλλες ποινές και απάνθρωπες εξευτελιστικές μεταχειρίσεις, το θέμα της απαγόρευσης του εμπορίου προϊόντων που ενδέχεται να χρησιμεύσουν για βασανιστήρια, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός αυτής·

 

24.    υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση του έργου για τις παγκόσμιες πρακτικές όσον αφορά ιδιαίτερα τη χρήση της μυστικής κράτησης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· ζητεί από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν τη δέουσα παρακολούθηση των υφισταμένων εκθέσεων, σύμφωνα με τις θέσεις που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει κατά το παρελθόν σχετικά με το ζήτημα αυτό, συγκεκριμένα δε με τα ψηφίσματά του για τη χρησιμοποίηση από τη CΙΑ ευρωπαϊκών χωρών για τη μεταφορά, παράνομη κράτηση και τον βασανισμό κρατουμένων· ομοίως, καταδικάζει τη χρήση συστηματικών βασανιστηρίων από την στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Γκουαντάναμο· τονίζει για μια ακόμη φορά την έλλειψη νομιμότητας αυτής της βάσης και απαιτεί το άμεσο κλείσιμό της και την απόδοσή της και πάλι στην Κούβα για την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας·

 

25.    καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και εκείνες των κρατών μελών να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη θέση τους κατά της θανατικής ποινής, υπέρ της κατάργησής της σε παγκόσμιο επίπεδο και σε σχέση με την άμεση ισχύ ενός μορατόριουμ στις χώρες που η ποινή αυτή ακόμη ισχύει· με ανησυχία παρατηρεί να γίνονται ξανά εκτελέσεις σε ορισμένες χώρες που είχαν αναστείλει τις εκτελέσεις θανατικής ποινής·

 

26.    τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου του ΣΑΔ, το ζήτημα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της καταπολέμησης όλων των μορφών καταπίεσης, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας συνδικαλιστών, πολιτικών και συνεταιριστικών ακτιβιστών, καλλιτεχνών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

27.    σημειώνει την έκθεση σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και υπενθυμίζει ότι η ελευθερία αυτή καλύπτει τόσο το δικαίωμα της πίστης ή της μη πίστης όσο και αυτό της προώθησης των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της αλλαγής τους· υπογραμμίζει εκ νέου την προσήλωσή του στον διαχωρισμό κράτους και θρησκείας ως θεμελιώδους χαρακτηριστικού ορισμένων κρατών και πολιτισμών που ορίζεται ως ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ πολιτικών και θρησκευτικών αρχών, που συνεπάγεται την απόρριψη οιασδήποτε θρησκευτικής παρέμβασης στη λειτουργία της κυβέρνησης και οιασδήποτε πολιτικής παρέμβασης στα θρησκευτικά ζητήματα, εκτός εάν πρόκειται για τη διατήρηση των κανόνων ασφαλείας και της δημόσιας τάξης (συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας του άλλου) και εξασφαλίζει σε όλους (θρησκευόμενους, αγνωστικιστές ή αθέους) ίση ελευθερία συνειδήσεως καθώς και δημόσια έκφραση των πεποιθήσεων·

 

Δικαιώματα των λαών, ομάδων και ατόμων

 

28.    υπογραμμίζει εκ νέου το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, καθώς και επιλογής των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών τους προσανατολισμών χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, επ' ευκαιρία της 28ης συνόδου του ΣΔΑ, να προωθήσουν με αποφασιστικότητα το δικαίωμα αυτό και όχι τις σημερινές πολιτικές· απορρίπτει εξάλλου την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τρίτες χώρες με σκοπό την προστασία των γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων τους, ανεξάρτητα από την ανθρωπιστική κατάσταση·

 

29.    εκφράζει και πάλι την ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης των υπερασπιστών, αγωνιστών, οργανώσεων και ιδρυμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και αυτής των δημοσιογράφων, με διάφορες μορφές και σε διαφορετικά επίπεδα σε όλο τον κόσμο, ακόμη και εντός της Ένωσης·

 

30.    τονίζει τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων και των λαών με φυλετική συγκρότηση, όπως ορίζονται στην Σύμβαση 169 της ΔΟΕ· ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση του λαού των Μαπούτσε και των αυτοχθόνων πληθυσμών σε χώρες όπως η Γουατεμάλα· καταδικάζει την καταστολή εναντίον ηγετών αυτοχθόνων, και τη δολοφονία των συνδικαλιστικών ηγετών και ζητεί να μην τερματιστεί τον Σεπτέμβριο του 2015 η θητεία της Διεθνούς Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την ατιμωρησία στη Γουατεμάλα·

 

31.    χαιρετίζει την έμφαση που αποδίδεται στα δικαιώματα των παιδιών κατά την 28η σύνοδο και τη βούληση, μετά την έγκριση του ψηφίσματος 25/6, για παράταση κατά τρία έτη της εντολής του Ειδικού Εισηγητή για την πώληση παιδιών, την πορνεία και την παιδική πορνογραφία· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει προβλέψει, κατά την 28η σύνοδο, ημερίδα συζήτησης η οποία, σύμφωνα με το ψήφισμα 25/6, θα αφιερωθεί στο ζήτημα «Προς μια μεγαλύτερη επένδυση στα δικαιώματα των παιδιών» και θα επικεντρωθεί σε τρόπους για την επιτάχυνση των διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό της βίας κατά των παιδιών·

 

32.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με συγκεκριμένες ενέργειες του ΣΑΔ με σκοπό να τερματισθούν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου που πλήττουν αμάχους και ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά σε καταστάσεις πολέμου και βίαιων συγκρούσεων· ζητεί να αναληφθούν κατά προτεραιότητα δράσεις για να τερματισθεί η στρατολόγηση παιδιών ως στρατιωτών και να εξασφαλισθεί η προστασία τους·

 

33.    απορρίπτει τη χρήση της έννοιας της «ευθύνης προστασίας», διότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν παρέχει επαρκή νομική βάση για να δικαιολογήσει τη μονομερή χρήση βίας, σε πολλές περιπτώσεις, με σκοπό την αλλαγή καθεστώτος· καταδικάζει τη μονομερή ανάληψη του ρόλου του παγκόσμιου χωροφύλακα που αποδίδεται στα ισχυρά κράτη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ·, καταδικάζει επίσης τις αεροπορικές επιδρομές που αποκαλούνται «επιλεκτικές» και την χερασία εισβολή ξένων στρατευμάτων· καταγγέλλει την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να υποκαταστήσει τα καθήκοντα ειρήνευσης και σταθερότητας, όταν δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με βάση ευρεία συναίνεση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό των στρατολογούμενων παιδιών και νέων ως στρατιωτών· υπενθυμίζει την ανάγκη προστασίας ιδιαίτερα των παιδιών και των γυναικών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις·

 

Αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεματικών ενοτήτων σχετικά με τα δικαιώματα αυτά

 

34.    θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την «Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας»· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την υποβάθμιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοσίων ελευθεριών υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και, όλο και περισσότερο, του οργανωμένου εγκλήματος, χωρίς οι έννοιες αυτές να έχουν διευκρινιστεί επαρκώς, και τούτο ακόμη και στην ΕΕ ή μέσω ειδικών συμφωνιών με ορισμένα κράτη, όπου οι κανόνες για τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν εφαρμόζονται· εκφράζει ιδιαίτερα την ανησυχία του για την παραβίαση, στον τομέα αυτό, των κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής·

 

35.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να μην έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και καλεί τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και των κρατών μελών της να εργασθούν για την εκπόνηση ενός τέτοιου πλαισίου, σε συνεργασία με τους διεθνείς ομολόγους τους·

 

36.    καταδικάζει και πάλι την ευρεία χρήση, στο πλαίσιο των αποκαλούμενων πολιτικών ασφαλείας, ιδιωτικών στρατιωτικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ασφαλείας, ενώ πρόκειται για κυριαρχικές αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία των κρατών, και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον τερματισμό των πρακτικών αυτών· θεωρεί ότι, σε αυτόν τον τομέα και υπό την ευθύνη των κρατών, οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής· εκτιμώντας ότι, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση αποστολών του δημόσιου τομέα, τα κράτη όπως και οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών·

 

37.    εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι η ανεπαρκής ρύθμιση του εμπορίου όπλων, μαζί με την έλλειψη διαφάνειας και κατάλληλων ελέγχων, έχουν προκαλέσει ανθρώπινο πόνο, έχουν τροφοδοτήσει ένοπλες συγκρούσεις, την αστάθεια και τη διαφθορά, ανέκοψαν ειρηνευτικές διαδικασίες και είχαν ως αποτέλεσμα την ανατροπή δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων και την παραβίαση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου·

 

38.    θεωρεί επίσης εξαιρετικά σημαντικό το στοιχείο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και πιστεύει ότι το θέμα αυτό να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα πρόσβασης των λαών στους φυσικούς τους πόρους, στη γη και σε ένα βιώσιμο περιβαλλοντικό σύστημα· επομένως, θεωρεί πρωταρχικής σημασίας την κύρωση και την εφαρμογή από όλους της διαδικασίας του Κιότο, καθώς και άλλων διεθνών συμβάσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική άσκηση των δικαιωμάτων αυτών·

 

Καταστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου που απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή του Συμβουλίου

 

39.    σημειώνει την απόφαση του Συμβουλίου να παρατείνει την εντολή της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής 25/23 για να διερευνήσει όλες τις καταγγελίες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία από τον Μάρτιο του 2011· καταγγέλλει απερίφραστα τη χρήση χημικών όπλων εις βάρος του συριακού πληθυσμού· εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της διάσκεψης της Γενεύης ΙΙ και τονίζει ότι η μοίρα της Συρίας πρέπει να εναποτεθεί σταθερά στα χέρια του λαού της Συρίας· τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής διευθέτησης της σύγκρουσης, στην οποία θα συμφωνήσει ο συριακός λαός χωρίς οποιαδήποτε έξωθεν παρέμβαση, η οποία θα καθιστούσε δυνατό έναν εθνικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικά υπόψη οι θεμιτές προσδοκίες και επιδιώξεις του συριακού λαού για πολιτικές και δημοκρατικές αλλαγές·

 

40.    διαπιστώνει ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν εξακολουθεί να χειροτερεύει· διαπιστώνει ότι η καταστολή των διαδηλωτών και των ειρηνικών διαφωνούντων (περιλαμβανομένων των φοιτητών, πανεπιστημιακών, υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου) υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, νομικών, δημοσιογράφων, μπλόγκερ, θρησκευτικών παραγόντων και υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική στη χώρα αυτή· υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η διεθνής κοινότητα για τη διασφάλιση της ειρήνης· δηλώνει βαθύτατα ανήσυχο για την κατάσταση διαρκούς υποβάθμισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν, για τον αυξανόμενο αριθμό πολιτικών κρατουμένων και κρατουμένων γνώμης, τον πάντα υψηλό αριθμό εκτελέσεων, μεταξύ άλλων και ανηλίκων, για τα βασανιστήρια, τις άδικες δίκες και τα εξωφρενικά ποσά που απαιτούνται ως εγγύηση καθώς και για τους σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας ενημέρωσης, έκφρασης, ελευθερίας του συνέρχεσθαι, ελευθερίας θρησκείας, παιδείας και μετακίνησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Συμβουλίου να παρατείνει για ένα έτος την εντολή του ειδικού εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

 

41.    αναγνωρίζει τη συνέχιση των πολιτικών και αστικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται στη Μυανμάρ σε σχέση με τα δικαιώματα, ζητεί όμως από τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ιδίως με την ελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και να καταπολεμήσουν τη διακοινοτική βία επειγόντως· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη βία στην επαρχία Ρακίν που αποτελεί συνέπεια των μακρόχρονων πολιτικών διακρίσεων σε βάρος των Ροχίνγκιας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παράταση επί ένα ακόμα έτος της εντολής του ειδικού εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ·

 

42.    θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στη συζήτηση αυτή δεν συμπεριλήφθηκε η κατάσταση στη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα στην Ονδούρα και στην Παραγουάη· ζητεί η κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ονδούρα και την Παραγουάη μετά τα πραξικοπήματα να αποτελέσει αντικείμενο πραγματικής παρακολούθησης και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις χώρες αυτές· καλεί την αντιπροσωπεία της Ένωσης και εκείνες των κρατών μελών της να εργασθούν υπέρ της καταδίκης των πραξικοπημάτων και να μην αναγνωρίσουν de facto οι κυβερνήσεις και να απαιτηθεί η προσαγωγή των ενόχων στη δικαιοσύνη· ζητεί, ωσαύτως, τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις απόπειρες πραξικοπήματος σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής (όπως στον Ισημερινό ή τη Βενεζουέλα) και να εξακριβωθούν οι ευθύνες όλων, των τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων·

 

43.    θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό δεν συζητείται σε αυτή τη σύνοδο, παρά το γεγονός ότι οι εξαφανίσεις και οι εξωδικαστικές δολοφονίες, περιλαμβανομένης της δολοφονίας μεγάλου αριθμού γυναικών, αυξάνονται και έχει αποδειχθεί η ενοχή των αρχών· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το κλίμα ατιμωρησίας στο Μεξικό, όπου περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς, τα τελευταία χρόνια, και όπου το 98% των εγκλημάτων παραμένουν ατιμώρητα· καταδικάζει την ποινικοποίηση και καταστολή των φοιτητών, δημοσιογράφων, κοινωνικών ακτιβιστών, ηγετών των αγροτών και συνδικαλιστών της χώρας, καθώς και τις εξαφανίσεις και δολοφονίες· καλεί τις αντιπροσωπείες των κρατών της Ένωσης και των κρατών μελών στην 28η σύνοδο να στηρίξουν τις εκκλήσεις ΜΚΟ για της Εισαγγελίας του ΔΠΔ και του Δικαστηρίου της Χάγης να επικεντρωθούν ιδιαίτερα στα εγκλήματα που διαπράττονται στο Μεξικό και, ενδεχομένως, να κινήσουν διεθνή έρευνα·

 

44.    εκφράζει, παρομοίως, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ενεγράφη στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία· εκφράζει ιδιαίτερα την ανησυχία του για την υποβάθμιση της κατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα αυτή και την άνοδο της καταστολής των δημοκρατών, των αιρετών και των πολιτικών παραγόντων, των συνδικαλιστών, των δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των καλλιτεχνών διαπιστώνει ότι η καταπίεση αυτή έχει ιδιαίτερα ως στόχο τους Κούρδους· ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ να φροντίσει ώστε η συζήτηση αυτή να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 22ης Συνόδου του ΣΔΑ και να υποστηριχθεί σαφώς η επανάληψη των συζητήσεων για την ειρηνευτική διαδικασία·

 

45.    ζητεί, ομοίως, μεταξύ των θεμάτων που απαιτούν την προσοχή του Συμβουλίου να περιληφθεί και η κατάσταση στην Αίγυπτο· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα· έχει θορυβηθεί από τον νόμο περί επιβολής περιορισμών στις διαδηλώσεις και καλεί την Αίγυπτο να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή σε ειρηνικές διαμαρτυρίες ή η άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση δεν πρέπει να αποτελούν λόγους για φυλάκιση ή την άσκηση δίωξης· ζητεί από τις αιγυπτιακές αρχές να θέσουν τέλος σε όλες τις πράξεις παρενόχλησης και καταπίεσης, και σε δικαστικό επίπεδο, εναντίον ακτιβιστών, δημοσιογράφων, της πολιτικής αντιπολίτευσης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνδικαλιστών· εκφράζει βαθειά ανησυχία για την αυθαίρετη επιβολή μαζικών θανατικών ποινών ως μέσο αυθαίρετης και πολιτικά υποκινούμενης δίωξης από το κράτος, προκειμένου να κατασταλεί η πολιτική διαφωνία·

 

46.    εκφράζει, επίσης, τη βαθειά του ανησυχία για τις συνθήκες υπό τις οποίες είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν μελλοντικές εκλογές, ιδίως στο Σουδάν και το Μπουρούντι· επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό πάντα να αναζητείται ευρεία συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων, των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών για τις εκλογές και τις οργανωτικές διαδικασίες τους· ζητεί η παροχή διεθνούς εκλογικής στήριξης να εξαρτηθεί, σε όλες τις περιπτώσεις, από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την άμεση παύση των τυχόν συγκρούσεων και τη διεξαγωγή διαφανών, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών·

 

Η κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Παλαιστίνη και στα άλλα κατεχόμενα αραβικά εδάφη

 

47.    χαιρετίζει την ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδεται σε αυτή την 28η σύνοδο του ΣΔΑ στην κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Παλαιστίνη και τα άλλα κατεχόμενα αραβικά εδάφη, ιδίως στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού, καθώς και στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου κράτους με βάση τα σύνορα του 1967· ενθαρρύνει ιδιαίτερα την αντιπροσωπεία της Ένωσης να καταδικάσει κάθε μορφή αποικιοκρατίας, ιδίως στην Παλαιστίνη, αλλά και στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ·

 

48.    καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη πολιτική επέκτασης των οικισμών και κατοχής που ακολουθεί το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· καταδικάζει απερίφραστα την απέλαση των κοινοτήτων Βεδουίνων από τις πατρογονικές τους εστίες στην έρημο Νεγκέβ και τις περιοχές γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ και την πολιτική εκτοπισμού που ασκεί το Ισραήλ κατά των Βεδουίνων· καταδικάζει τη συστηματική κατεδάφιση παλαιστινιακών κατοικιών, το οποίο χρησιμοποιείται ως μέσο μαζικής τιμωρίας και εποικισμού· υπογραμμίζει ότι αυτή η πολιτική συνιστά αρπαγή του παλαιστινιακού εδάφους, αποστέρηση της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και καταστροφή των κοινοτήτων· καταγγέλλει αυτή την πολιτική που αποσκοπεί στην εξάλειψη της δυνατότητας δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ· ζητεί επίμονα από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ένωσης να καταγγείλουν αυτή την ισραηλινή πολιτική, να απαιτήσουν τον άμεσο τερματισμό της και να λάβουν όλα τα αναγκαία προς τούτο μέτρα·

 

49.    υπενθυμίζει τη σημασία της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία καταγγέλλει το γεγονός ότι «η πολιτική του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και τη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται ότι οδηγεί σε απαρτχάιντ, λόγω της συστηματικής καταπίεσης του παλαιστινιακού λαού και της de facto απαλλοτρίωσης των εδαφών του», την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθώς και τη εθνοκάθαρση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μέσω της προσπάθειας των ισραηλινών αρχών να εξεβραΐσουν την πόλη της Ιερουσαλήμ για να την οικειοποιηθούν· υπογραμμίζει ότι ο ερευνητής Richard Falk, μετά από έξι χρόνια επιτόπιας έρευνας, καταλήγει σε ανησυχητικές διαπιστώσεις για την κατάσταση των Παλαιστινίων και καταγγέλλει απερίφραστα την ισραηλινή κατοχή· τονίζει ότι προτείνει έναν τρόπο τιμωρίας του κράτους για τις ενέργειες αυτές: δηλαδή το μποϊκοτάζ στα προϊόντα του·

 

50.    χαιρετίζει τη δημοσίευση της έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2014/2015 που καταδικάζει τις πράξεις βίας των ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και που υπενθυμίζει τη βίαιη ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, η μεταχείριση των Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό εξομοιώνεται με έγκλημα πολέμου· καταγγέλλει τη συνενοχή εκπροσώπων του ιατρικού επαγγέλματος με τον ισραηλινό στρατό όσον αφορά την κακομεταχείριση των παλαιστινίων κρατουμένων·

 

51.    καταδικάζει την κατάσταση των παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές· ζητεί από το κράτος του Ισραήλ να θέσει άμεσα τέλος στην πρακτική των μαζικών κρατήσεων, στις διοικητικές κρατήσεις, στη μεταφορά πολιτικών κρατουμένων εκτός των κατεχόμενων εδαφών, αποστερώντας τους τη δυνατότητα επισκέψεων από την οικογένειά τους, στην κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια, καθώς και στην άρνηση πρέπουσας και έγκαιρης ιατρικής περίθαλψης, τα οποία συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει όλες τις μορφές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης· καλεί το Ισραήλ να παράσχει άμεσα εγγυήσεις συμμόρφωσης με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, στην οποία το εν λόγω κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος· καταγγέλλει την κράτηση και την κακομεταχείριση παιδιών και απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων γυναικών και παιδιών· καταδικάζει τη μεταχείριση των παιδιών από τα ισραηλινά δικαστήρια·

 

52.    καταδικάζει την κατάσταση των παλαιστινίων κρατουμένων και ζητεί την απελευθέρωσή τους· υπενθυμίζει στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013, με το οποίο καλούσε την ισραηλινή κυβέρνηση να προασπίσει τα δικαιώματα των παλαιστινίων κρατουμένων και να προστατεύσει την υγεία και τη ζωή τους· εκφράζει την ανησυχία του για την τύχη των παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται χωρίς απαγγελία κατηγορίας· τονίζει ότι στους κρατούμενους θα πρέπει να απαγγέλλονται κατηγορίες και να προσάγονται σε δίκη και, στο πλαίσιο αυτό, να απολαμβάνουν πλήρεις δικαστικές εγγυήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ή να απελευθερώνονται γρήγορα, και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση και την υγεία των παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε μακροχρόνιες απεργίες πείνας και καλεί το Ισραήλ να παράσχει στους απεργούς πείνας απεριόριστη πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη·

 

53.     ζητεί την επιβολή εμπάργκο όπλων σε βάρος του κράτους του Ισραήλ, δεδομένων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να διακόψουν κάθε συνεργασία με το Ισραήλ στο πλαίσιο του ΕΟΑ και του προγράμματος Horizon 2020· καταδικάζει την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2014 και τα πολλά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εναντίον του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας· ζητεί τον άμεσο τερματισμό της πολιορκίας της Λωρίδας της Γάζας·

 

54.    επικρίνει το γεγονός ότι το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της 28ης συνόδου του ΣΑΔ· τονίζει για μια ακόμη φορά ότι η σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα αποτελεί ζήτημα αποαποικιοποίησης, ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το Βασίλειο του Μαρόκου δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα επί της Δυτικής Σαχάρας και θεωρείται ως κατοχική δύναμη· καταδικάζει τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού της Δυτικής Σαχάρας και ζητεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού της Δυτικής Σαχάρας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος διαδήλωσης· απαιτεί να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι όλοι οι Σαχράουι πολιτικοί κρατούμενοι· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διεθνούς εποπτείας της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα· ζητεί από το Μαρόκο και το Μέτωπο Polisario να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης για τη διαμάχη στη Δυτική Σαχάρα και επιβεβαιώνει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σαχράουι, που θα πρέπει να αποφασισθεί με δημοκρατικό δημοψήφισμα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 34/37 και 35/19 των Ηνωμένων Εθνών·

 

Ο ρατσισμός, η φυλετική διάκριση, η ξενοφοβία και η σχετική μισαλλοδοξία – παρακολούθηση και εφαρμογή της διακήρυξης και του προγράμματος δράσης του Durban

 

55.    χαιρετίζει την έμφαση που αποδίδεται σε αυτά τα θέματα στην 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καταδικάζει και πάλι τα περιστατικά ρατσιστικής, αντισημιτικής, ομοφοβικής και ξενοφοβικής βίας, καθώς και της βίας κατά των μεταναστών, που έχουν φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη, λόγω της μη ανάληψης αποφασιστικής δράσης εκ μέρους των αρχών· εκφράζει την ανησυχία του για το ογκούμενο κύμα της ρητορικής μίσους και στιγματισμού μειονοτήτων και πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και την αυξανόμενη επιρροή των φαινομένων αυτών στα μέσα ενημέρωσης και σε πολλά πολιτικά κινήματα και κόμματα, που αντικατοπτρίζονται στο υψηλότερο επίπεδο πολιτικής ευθύνης σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία έχουν οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε περιοριστική νομοθεσία·

 

56.    επικρίνει το γεγονός ότι οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ξεχωριστό θέμα στο συνέδριο αυτό· υπογραμμίζει ότι η καθολική πρόσβαση στην υγεία και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική φροντίδα, όπως στη δωρεάν πρόσβαση σε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την αντισύλληψη και το δικαίωμα στην άμβλωση, πρέπει να παραμείνουν πολιτική προτεραιότητα· υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη της βίας που ασκείται σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, καθώς και η καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων, πρέπει να συνιστούν προτεραιότητα και να έχουν ως στόχο την ισότητα των φύλων· ζητεί, ως εκ τούτου, από το ΣΔΑ και τη διεθνή κοινότητα να δρομολογήσουν τις διαδικασίες ICPD+20 (Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη), Πεκίνο+20 και Ρίο+20· υπογραμμίζει ομοίως τη σημασία που έχει η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της Ένωσης της σύστασης του ΣΔΑ του 2002 σχετικά με τη διεθνή προστασία όσον αφορά τις διώξεις λόγω φύλου, ιδίως στο πλαίσιο των μεταναστευτικών πολιτικών·

 

57.    εκφράζει ομοίως τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ζητήματα που συνδέονται με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ δεν αποτελούν θέμα συζήτησης σε αυτή τη διάσκεψη· καταδικάζει τη βία και τις διακρίσεις στις οποίες υπόκεινται άτομα της κοινότητας ΛΟΑΔΜ σε όλο τον κόσμο· καταδικάζει ιδίως τον εξαναγκασμό σε στείρωση των διεμφυλικών, πρακτική που συνεχίζεται σε πολλά κράτη, μεταξύ άλλων και σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητεί τον άμεσο τερματισμό αυτής της παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τα μέσα προσαρμογής του οικογενειακού δικαίου στην εξέλιξη των σύγχρονων μοτίβων και μορφών οικογένειας, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα των ατόμων του ίδιου φύλου να συνάπτουν νομικές μορφές ένωσης και να υιοθετούν· υπογραμμίζει ότι οι λεσβίες αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές διακρίσεις (ως γυναίκες και ως λεσβίες) και ότι οι δράσεις υπέρ της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ πρέπει να συμβαδίζουν με τις δράσεις για την ίση μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών, με στόχο την επίτευξη της ισότητας και της μη διάκρισης·

 

58.    εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη επικράτηση νόμων, πρακτικών και πράξεων βίας κατά προσώπων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και το φύλο τους· απαιτεί στενή παρακολούθηση της κατάστασης στη Νιγηρία και Γκάμπια, όπου οι νόμοι κατά της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ που θεσπίστηκαν πρόσφατα απειλούν τις ζωές των μελών των σεξουαλικών μειονοτήτων· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τους αποκαλούμενους νόμους «αντι-προπαγάνδας» που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί στη Ρωσία και τη Λιθουανία και εξετάζονται επί του παρόντος από το Κοινοβούλιο της Κιργιζίας· χαιρετίζει το ψήφισμα σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου που εγκρίθηκε από το ΣΑΔ στις 26 Σεπτεμβρίου 2014· επικρίνει την έγκριση από το ΣΑΔ, στις 26 Ιουνίου 2014, του ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της οικογένειας που μπορεί να αξιοποιηθεί για να υπονομεύσει την αρχή της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες εργασίες του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και την Ελευθερία και την εκστρατεία των Φύλων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ θα μπορούν να χαίρουν όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· καλεί την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών να επιμείνει στην καταπολέμηση των νομοθεσιών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις·

 

 

Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων

 

59.    λαμβάνει γνώση του σημείου για την τεχνική συνεργασία στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Αφγανιστάν· καλεί τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και των κρατών μελών της να καταγγείλουν το γεγονός ότι η κατοχή του Αφγανιστάν από το ΝΑΤΟ δεν βελτίωσε την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα αυτή· καλεί το ΣΑΔ να υποστηρίξει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και την προσαγωγή σε δίκη των ατόμων που είναι ύποπτα για εγκλήματα πολέμου, βαρβαρότητες και δολοφονίες αμάχων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

 

60.    λαμβάνει, περαιτέρω, υπό σημείωση το σημείο της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την τεχνική βοήθεια για τη Λιβύη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει και πάλι την ένοπλη παρέμβαση στη Λιβύη, υπό την κάλυψη του ΝΑΤΟ και υπογραμμίζει ότι η κατάσταση πόρρω απέχει από του να έχει σταθεροποιηθεί, ενώ φαίνεται, αντίθετα, ότι χειροτερεύει μετά τον «επίσημο τερματισμό» του πολέμου, με συνέπεια τον κατακερματισμό της χώρας, την ανικανότητα του κράτους να εμποδίσει τις βιαιοπραγίες, την άνοδο των ρατσιστικών εγκλημάτων, την απουσία δικαιοσύνης και δημοκρατίας· εκφράζει την επιθυμία να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης και αμερόληπτης έρευνας εκ μέρους του ΣΔΑ σε σχέση με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, η οποία να αποκαλύπτει τις ευθύνες του συνόλου των δυνάμεων που συμμετείχαν στη σύγκρουση· ζητεί την άμεση διακοπή της συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές της Λιβύης και την αποστολή Eubam για την παροχή βοήθειας στον έλεγχο των συνόρων, στο πλαίσιο της οποίας εκπαιδεύονται οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις και τίθεται στη διάθεσή τους εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της φυγής μεταναστών και προσφύγων σε μια χώρα που μαστίζεται από γενικευμένη κατάσταση ανταρτοπόλεμου και στην οποία δεν διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων· ζητεί να αναληφθούν επειγόντως από την κοινωνία των πολιτών και τις αρχές συντονισμένες δράσεις υποστήριξης για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος ασύλου και υποδοχής των μεταναστών, το οποίο θα σέβεται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών·

 

61.    λαμβάνει υπό σημείωση το σημείο της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την «τεχνική βοήθεια και την ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν»· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία προξενεί θύματα μεταξύ των αμάχων και χαρακτηρίζεται από την αναγκαστική στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών· απευθύνει έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση και εκφράζει την υποστήριξή του για την αμερόληπτη διαμεσολάβηση με σκοπό την εξασφάλιση μιας συμφωνίας το συντομότερο δυνατό· εκφράζει τη στήριξή του στο αίτημα της κοινωνίας των πολιτών για ειρηνική πολιτική διευθέτηση· ζητεί πολιτική διευθέτηση των εσωτερικών διαφορών χωρίς βία και τον αφοπλισμό/παροπλισμό της πολιτοφυλακής· ζητεί να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγείται στον άμαχο πληθυσμό ο οποίος έχει παγιδευτεί μέσα στη σύγκρουση και σε όσους εγκαταλείπουν την περιοχή· προτρέπει αμφότερες τις πλευρές να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΗΕ που παρέχουν αυτή τη βοήθεια· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση προς τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των εισροών προσφύγων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανοίξουν τα σύνορά τους στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την περιοχή της κρίσης στο Νότιο Σουδάν·

 

62.    επισημαίνει το σημείο της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην οικοδόμηση ικανοτήτων και τεχνικής συνεργασίας με την Ακτή του Ελεφαντοστού στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμά επίσης ότι πρέπει να διεξαχθεί μια αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της εξέλιξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα, ιδίως μετά την κατοχή της από το γαλλικό στρατό·

 

63.    χαιρετίζει την ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδεται στην Αϊτή σε αυτή την 28η σύνοδο του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· εκφράζει τη λύπη του για την ανθρωπιστική κατάσταση που εξακολουθεί να είναι δραματική στη χώρα αυτή και για το γεγονός ότι οι ζημιές που προκάλεσαν οι τυφώνες του 2010 δεν έχουν ακόμη επιδιορθωθεί· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση ακραίας φτώχειας που επικρατεί στη χώρα μεγέθυνε τις καταστροφικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών, προκαλώντας την πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση εδώ και δεκαετίες· καταγγέλλει εκ νέου το χρέος και τη βαρύτατη εξυπηρέτηση του χρέους που έχει επιβληθεί στη χώρα από τη Γαλλία και τα διεθνή όργανα (στην πρώτη γραμμή των οποίων είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), γεγονός που ευθύνεται για την υπανάπτυξη της χώρας· επικροτεί τη διεθνή αλληλεγγύη που έχει εκδηλωθεί για την παροχή βοήθειας στην Αϊτή, κατά κύριο λόγο την περιφερειακή αλληλεγγύη, ιδίως με την αποστολή από την Κούβα γιατρών και ειδικευμένου προσωπικού, οι οποίοι περιέθαλψαν δεκάδες χιλιάδες άτομα για χολέρα, τη χρηματοοικονομική στήριξη μέσω του Ανθρωπιστικού Ταμείου ALBA για την Αϊτή, τη συνέχιση της ενεργειακής στήριξης μέσω του Petrocaribe και τη δημιουργία ειδικού προγράμματος για την απευθείας προμήθεια καυσίμων στα οχήματα της ανθρωπιστικής βοήθειας, τις γεωργικές πρωτοβουλίες για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και τα σχέδια παραγωγής, καθώς και την εκστρατεία αναδάσωσης· απαιτεί τη διενέργεια έρευνας για το γεγονός ότι ορισμένες ενισχύσεις, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να μην έφτασαν ποτέ στην Αϊτή, καθώς και σχετικά με την αποτελεσματικότητα του δικτύου διανομής της βοήθειας· ζητεί επίσης απολογισμό για τις πράγματι καταβληθείσες ενισχύσεις·

 

64.    λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Συμβουλίου να παρατείνει για περίοδο ενός έτους, την εντολή του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μάλι, για να βοηθήσει την κυβέρνηση του Μάλι στις προσπάθειές της για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να ζητήσει από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα να του υποβάλει έκθεση κατά την 28η σύνοδό του· ζητεί μια πλήρη αξιολόγηση των φρικαλεοτήτων και των εγκλημάτων που διεπράχθησαν στο Μαλί από όλες τις παρούσες δυνάμεις· ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της να δεσμευθούν για την προώθηση ειρηνικών λύσεων στις συγκρούσεις αντί για μονομερείς στρατιωτικές παρεμβάσεις, όπως τούτο συνέβη στο Μαλί·

 

65.    χαιρετίζει την ανανέωση για ένα έτος της θητείας του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής· εκφράζει τη λύπη του για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικρατούν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από την έναρξη της γαλλικής επέμβασης τον Δεκέμβριο του 2013· καταδικάζει τις αναρίθμητες βιαιοπραγίες που πλήττουν ολόκληρο τον πληθυσμό, ιδίως τις γυναίκες και τα παιδιά· εκφράζει τη λύπη του για τις μετακινήσεις πληθυσμών και τις υγειονομικές συνθήκες· καλεί τη διεθνή κοινότητα και τους χορηγούς να υποστηρίξουν περισσότερο την ανθρωπιστική βοήθεια·

 

o

ο ο

 

66.    εντέλλεται την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 28η σύνοδο του ΣΑΔ να εκφράσει τις ανησυχίες που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα και καλεί την αντιπροσωπεία να υποβάλει στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκθεση σχετικά με την επίσκεψή της, και θεωρεί σκόπιμο να συνεχισθούν οι αποστολές αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σχετικές συνόδους του ΣΑΔ·

 

67.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στην ομάδα εργασίας ΕΕ-ΟΗΕ που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.