Menettely : 2015/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0230/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0230/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0079

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 85k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0228/2015
4.3.2015
PE552.205v01-00
 
B8-0230/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istuntoa varten (2015/2572(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Lara Comi PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istuntoa varten (2015/2572(RSP))  
B8‑0230/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset ja niiden valinnaiset pöytäkirjat, muun muassa yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostosta,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

–       ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1),

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 9. helmikuuta 2015 antamat päätelmät EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusfoorumeilla,

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan, 21 artiklan, 27 artiklan ja 47 artiklan,

–       ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston tulevan 28. istunnon, joka pidetään 2.–27. maaliskuuta 2015,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja turvaaminen ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja koskemattomuuden kulmakivistä;

B.     ottaa huomioon, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille kansalaisuudesta, rodusta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai muusta asemasta riippumatta ja että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen sekä myöhempiin kansainvälisiin ihmisoikeusyleissopimuksiin, -julistuksiin ja -päätöslauselmiin;

C.     toteaa, että kaikki ihmisoikeudet – riippumatta siitä, ovatko ne kansalaisoikeuksia tai poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia tai sivistyksellisiä oikeuksia – ovat jakamattomia, sidoksissa toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan ja että minkä tahansa mainitun oikeuden riistäminen vaikuttaa suoraan kielteisesti toisiin oikeuksiin;

D.     toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittamatta jättäminen ja legitiimin demokraattisen osallistumisen puute johtaa epävakauteen, valtioiden romahtamiseen, humanitaarisiin kriiseihin ja aseellisiin konflikteihin;

E.     ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Lissabonin sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja määrätään ihmisarvon, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteiden sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamisesta;

F.     ottaa huomioon, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan väestöjensä perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimenpiteitä, jotka mahdollistavat näiden oikeuksien kunnioittamisen kansallisella tasolla, sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan poistaa ihmisoikeuksien toteutumisen esteet kaikkialla;

G.     toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston säännölliset kokoukset, erityisraportoijien nimittäminen, yleinen määräaikaistarkastelu ja joko jonkin tietyn maan tilannetta tai tiettyä asiaa koskevat erityismenettelyt edistävät osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita sekä niiden kunnioittamista;

H.     toteaa, että eräiden YK:n ihmisoikeusneuvoston nykyisten jäsenten katsotaan valitettavasti kuuluvan maailman pahimpiin ihmisoikeuksien rikkojiin, ja niillä on huono maine mitä tulee YK:n erityismenettelyihin liittyvään yhteistyöhön ja tapaan, jolla ne noudattavat raportointivaatimuksia YK:n ihmisoikeussopimuksen elimiin nähden;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.      pitää myönteisinä YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevaa 28. sääntömääräistä istuntoa varten määriteltyjä unionin painopisteitä sellaisina kuin ne esitetään 9. helmikuuta 2015 annetuissa neuvoston päätelmissä;

2.      suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Joachim Rückerin nimittämiseen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2015;

3.      onnittelee Zeid Ra’ad Al Husseinia hänen nimityksestään YK:n ihmisoikeusvaltuutetuksi ja toistaa tukevansa voimakkaasti hänen pyrkimyksiään ja toimeksiantoaan;

4.      on ilahtunut siitä, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini on läsnä ihmisoikeusneuvoston korkean tason istunnossa, sillä näin välitetään oikea viesti EU:n vahvasta sitoutumisesta monenväliseen ihmisoikeusjärjestelmään;

5.      suhtautuu myönteisesti YK:n yleiskokoukselle esitettävään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomukseen, joka kattaa ajanjakson joulukuusta 2013 marraskuuhun 2014, ja ilmaisee tukevansa täysin ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuutta ja koskemattomuutta; korostaa, että on tärkeää puolustaa toimiston riippumattomuutta, jotta varmistetaan, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja puolueettomasti; toistaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle on myönnettävä riittävästi rahoitusta;

6.      muistuttaa Euroopan parlamentin ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunnan sitoutumisesta vahvan YK:n alaisen monenvälisen ihmisoikeusjärjestelmän tukemiseen, mukaan lukien yleiskokouksen kolmas komitea, ihmisoikeusneuvosto, ihmisoikeusvaltuutetun toimisto sekä asianomaisten YK:n erityisjärjestöjen, kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n, työ samoin kuin YK:n erityismenettelyjen yhteydessä tehtävä työ;

 

7.      kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja erityisesti EU:n edustustoja New Yorkissa ja Genevessä parantamaan EU:n toimien yhtenäisyyttä oikea-aikaisella ja yksityiskohtaisella kuulemisella, jotta EU voisi esittää kantansa ”puhuen yhdellä äänellä”; muistuttaa, että johdonmukaisuuden varmistamiseksi on tärkeää yhdistää YK:n yleiskokouksessa, kolmannessa komiteassa ja ihmisoikeusneuvostossa New Yorkissa ja Genevessä tehtävä työ EU:n asiaa koskevaan sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan;

8.      toistaa kantansa, jonka mukaan ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava niistä valtioista, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa ja jotka ovat sopineet pysyvistä kutsuista kaikkiin erityismenettelyihin, ja kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja hyväksymään ihmisoikeuksia koskevia tuloskriteereitä, joita olisi sovellettava kaikkiin ihmisoikeusneuvoston jäseniksi valittaviin valtioihin; kehottaa jäsenvaltioita edistämään läpinäkyviä, avoimia ja kilpailuun perustuvia prosesseja ihmisoikeusneuvoston jäsenten valinnassa;

9.      toistaa tukevansa yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskevaa mekanismia ja arvostavansa siinä tehtyä arvokasta työtä, ja kehottaa jäseniä aktiivisesti valmistelemaan arviointiaan myös siten, että ne ottavat työhön mukaan kansalaisyhteiskunnan, osallistumaan interaktiiviseen vuoropuheluun UPR-istunnon aikana ja keskusteluihin arvioinnin tulosten hyväksymisestä, panemaan täytäntöön arvioinnissa annetut suositukset ja ryhtymään konkreettisiin toimiin parantaakseen ja vaaliakseen ihmisoikeusvelvoitteidensa täyttämistä;

10.    kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita seuraamaan edelleen UPR-suosituksia kaikessa EU:n toimintapoliittisessa vuoropuhelussa asianomaisten maiden kanssa, jotta voidaan löytää keinoja tukea näitä maita suositusten täytäntöönpanossa;

11.    toistaa tukevansa erityismenettelyjä ja erityistarkkailijoiden riippumatonta asemaa, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä täysin puolueettomasti, ja kehottaa kaikkia valtioita tekemään yhteistyötä näiden menettelyjen kanssa tukemalla heidän vapaata ja estämätöntä yhteistyötään relevanttien vastapuolten kanssa;

12.    pitää tärkeänä, että ihmisoikeusneuvoston istuntoihin ja muihin asiaankuuluviin YK:n yleiskokouksen istuntoihin lähetetään parlamentin valtuuskuntia;

13.    pitää tärkeänä kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeusneuvoston vuorovaikutustilan turvaamista; kehottaa unionia ja ihmisoikeusneuvostoa varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua mahdollisimman laajasti ihmisoikeusneuvoston 28. istuntoon sekä UPR-prosessiin ja muihin YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ilman, että he joutuvat pelkäämään rangaistuksia palatessaan kotimaahansa;

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

14.    toteaa, että ilmaisunvapaus, joka on jokaisen vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi, on jokaisen yksilön perusoikeus; tuomitsee jyrkästi sen, että ilmaisun- ja uskonnonvapautta vastustaneet terroristit tappoivat tammikuussa 2015 Ranskassa kaksitoista ihmistä, heidän joukossaan Charlie Hebdo ‑sanomalehden sarjakuvapiirtäjiä, ja neljä ihmistä juutalaisessa valintamyymälässä sekä elokuva-ohjaajan ja synagogan vartijan Kööpenhaminassa;

15.    tuomitsee uskonnon käytön ääri- ja jihadistiryhmissä kaikissa maissa, erityisesti Syyriassa, Irakissa, Libyassa, Myanmarissa, Nigeriassa ja Keski-Afrikassa, ja huomauttaa, että nämä ryhmät tekevät aseellisia ja pommi-iskuja, itsemurhaiskuja, sieppauksia ja muita väkivallantekoja pelotellakseen väestöä; katsoo, että terrorismin torjunta edellyttää puuttumista sen perimmäisiin syihin, mukaan luettuina sosiaalinen syrjäytyminen, poliittinen syrjäytyminen ja eriarvoisuus; tuo julki tukensa kaikille uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja vihan uhreille; panee merkille, että 14. syyskuuta 2014 annetussa Syyrian Arabitasavaltaa käsitelleen riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission raportissa ”Rule of Terror: Living under ISIS in Syria” on dokumentoitu itsenäiseksi julistautuneen "Islamilaisen valtion” julkiset julmuudet ja indoktrinointi, joilla varmistetaan sen hallinnassa olevien yhteisöjen, myös kristittyjen yhteisöjen, alistaminen; tuo julki solidaarisuutensa niiden kristittyjen yhteisöjen jäseniä kohtaan, joita vainotaan ja jotka ovat vaarassa tulla tukahdutetuiksi kotimaissaan Irakissa ja Syyriassa; vaatii tältä osin lisäämään toimia uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi; vaatii, että ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta on kunnioitettava kaikissa terrorismin vastaisissa toimissa;

16.    on huolestunut kaikenlaisista kokoontumis- ja yhdistymisvapauden rajoituksista, mukaan lukien kansalaisjärjestöille asetetut kiellot, kunnianloukkausta koskevien lakien ja muiden rajoittavien lakien aggressiivinen käyttäminen, liialliset rekisteröinti- ja raportointivaatimukset sekä äärimmäisen rajoittavat ulkomaista rahoitusta koskevat säännöt, ja toteaa, että yhdistymisvapaus ja oikeus kokoontua rauhanomaisesti ovat perusluonteisia ihmisoikeuksia;

17.    kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien työtä sekä antamaan niille mahdollisuuden toimia vailla pelkoa, sortoa tai pelottelua ja tekemään yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston kanssa UPR-mekanismin yhteydessä; toteaa, että ihmisoikeusaktivistien rankaisemiseen syyllistyneiden maiden olisi jouduttava vastuuseen teoistaan;

18.    toteaa jälleen kerran tuomitsevansa kuolemanrangaistuksen käytön ja kannattaa vakaasti kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä kuolemanrangaistuksesta luopumista edistävänä toimena;

19.    toistaa pitävänsä tärkeänä, että torjutaan kidutusta ja muita epäasianmukaisen kohtelun muotoja ja että EU on sitoutunut pitämään tätä kysymystä ensisijaisena myös lasten ollessa kyseessä, sekä helpottamaan kidutusta käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä; kehottaa ulkosuhdehallintoa, komissiota ja EU:n jäsenvaltioita osoittamaan yhteisen sitoutumisensa kidutuksen lopettamiseen ja uhrien tukemiseen erityisesti siten, että ne osallistuvat edelleen tai alkavat osallistua YK:n vapaaehtoisrahastoon kidutuksen uhrien auttamiseksi ja kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa perustettuun erityisrahastoon;

20.    tukee ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan uusinta raporttia ja päätelmiä rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuodoista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan täytäntöön erityisraportoijan suositukset sisäpolitiikassaan, jotta voidaan torjua rodullisen, etnisen ja muukalaisvastaisen vihan ja siihen lietsomisen leviämistä internetissä ja sosiaalisessa mediassa toteuttamalla asianmukaisia lainsäädäntötoimia siten, että kunnioitetaan täysin muita perusoikeuksia, kuten ilmaisun- ja mielipiteenvapautta;

21.    toteaa, että tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on muuttanut sananvapauden käyttämisen edellytyksiä koko maailmassa ja että siitä on koitunut sekä merkittäviä etuja että vakavia haittoja; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille, että neuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 sananvapautta verkossa ja sen ulkopuolella koskevat EU:n suuntaviivat, ja tuomitsee kaikki digitaalista viestintää koskevat rajoitukset, kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistuvat toimet mukaan luettuina; toistaa, että toimittajien ja bloggaajien oikeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota;

22.    kannustaa ihmisoikeusneuvostoa jatkamaan keskustelua oikeudesta yksityisyyteen ja tätä varten nimittämään oikeutta yksityisyyteen käsittelevän YK:n erityisraportoijan erityisesti digitaalista viestintää silmällä pitäen;

Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

23.    panee merkille, että YK:n vuoden 2015 jälkeisessä kehitysohjelmassa vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu tavoitteeksi köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä siten, että taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä sekä ympäristökysymyksiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti; pitää myönteisenä YK:n pääsihteerin tiivistelmäraporttia, joka on julkaistu vuoden 2015 jälkeistä kestävän kehityksen tavoitteiden ohjelmaa käsittelevän YK:n erityishuippukokouksen edellä; tukee YK:n pääsihteerin vaatimuksia toimintatavasta, jossa keskitytään ihmisten tarpeisiin ja oikeuksiin köyhyyden poistamiseksi;

24.    pitää tärkeänä, että puututaan lisääntyvään ja äärimmäiseen eriarvoisuuteen, jotta voidaan yleensä torjua köyhyyttä ja edistää sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia helpottamalla etenkin elintarvikkeiden, veden, koulutuksen, terveydenhuollon ja asianmukaisten asuntojen saantia; korostaa tältä osin maananastuksen pahenevaa ongelmaa, johon on puututtava;

25.    katsoo, että korruptio, veronkierto, julkishyödykkeiden huono hoito ja tilivelvollisuuden puute myötävaikuttavat kansalaisten oikeuksien loukkauksiin, sillä ne siirtävät varoja pois investoinneista, joita voitaisiin tehdä kipeästi kaivattuihin julkisiin palveluihin, kuten koulutukseen, perusterveydenhuoltopalveluihin ja muuhun sosiaaliseen infrastruktuuriin, ja tekevät siten väestön köyhyydestä pysyvää; muistuttaa, että hallituksilla on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla velvoite kunnioittaa kansalaisten oikeuksia antamalla käyttöön asianmukaiset resurssit; korostaa tässä yhteydessä, että taloudellisten, kulttuuristen ja sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi toimivien ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota;

26.    kehottaa jälleen kerran EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan talousrikoksia, korruptiota ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan nimittämistä;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

27.    tukee voimakkaasti elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n perusperiaatteiden tehokasta ja kattavaa levittämistä ja täytäntöönpanoa sekä unionissa että sen ulkopuolella; kehottaa kaikkia sidosryhmiä toimimaan aktiivisessa roolissa ihmisoikeuksia ja ylikansallisia yrityksiä ja muita liikeyrityksiä käsittelevän YK:n työryhmän 11. istunnossa ja tukemaan toimia, joilla niiden toimintalinjat saadaan vastaamaan ylikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n perusperiaatteita; pyytää jälleen kerran komissiota esittämään vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n perusperiaatteet täytäntöön;

28.    pyytää, että komissio ja ulkosuhdehallinto kannustavat EU:n edustustoja kaikkialla maailmassa työskentelemään yhdessä EU:n yritysten kanssa ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yritystoiminta ja ihmisoikeudet otetaan mukaan keskeisiksi aiheiksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen paikallisissa ehdotuspyynnöissä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan vireillä olevaan keskusteluun YK-järjestelmän puitteissa toteutettavasta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevasta oikeudellisesti sitovasta kansainvälisestä välineestä;

Naisten oikeudet

29.    kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisesti naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 59. istuntoon ja torjumaan edelleen YK:n Pekingin toimintaohjelmaa heikentäviä pyrkimyksiä, sillä toimintaohjelman uudelleenarviointi toteutetaan naisten neljännen maailmankonferenssin 20. vuosipäivän kunniaksi;

30.    toteaa kriittisesti, että huolimatta tähänastisesta edistyksestä sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa ja naisten vaikutusvallan lisäämisessä monissa maissa on edelleen syrjiviä lakeja, jotka liittyvät etenkin perheeseen ja omistusoikeuteen; toteaa, että naiset ovat vieläkin vahvasti aliedustettuja päättävissä asemissa ja että naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen yleistä, kun taas oikeussuoja toteutuu heikosti, vaikka naisia kuolee päivittäin perheväkivallan johdosta;

31.    tuomitsee jyrkästi naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan käytön sodankäyntitaktiikkana, myös sellaiset rikokset kuin joukkoraiskaukset, seksiorjuuden, pakkoprostituution, sukupuoleen perustuvan vainoamisen sekä naisten sukupuolielinten silpomisen, ihmiskaupan, lapsi- ja pakkoavioliitot, kunniamurhat ja muut yhtä törkeät seksuaalisen väkivallan muodot; kehottaa jälleen EU:ta ja jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen;

32.    muistuttaa EU:n sitoumuksesta sisällyttää ihmisoikeudet ja sukupuolinäkökohdat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehtäviin naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien keskeisten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 ja 1820 mukaisesti; muistuttaa tässä yhteydessä EU:lle ja sen jäsenvaltioille osoittamastaan kehotuksesta tukea kestävän sovinnonteon yhteydessä naisten järjestelmällistä osallistumista rauhanprosesseihin elintärkeinä toimijoina ja kehotuksesta ottaa huomioon, että konfliktien ehkäisyyn, rauhanturvaoperaatioihin, humanitaariseen apuun, sodanjälkeiseen jälleenrakennukseen ja demokratiaan siirtymiseen on aina sisällytettävä sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset;

Lasten oikeudet

33.    on huolissaan siitä, että lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1989 tapahtuneen hyväksymisen jälkeen tapahtuneesta edistyksestä huolimatta vähintään 58 miljoonaa lasta, varsinkin tyttöä, köyhien perheiden lasta, vammaista lasta ja konfliktialueilla elävää lasta, ei käy koulua ja että monet lapset sairastuvat edelleen tauteihin, jotka voitaisiin helposti välttää, ja lisäksi lapsia käytetään lapsityövoimana;

34.    kehottaa kaikkia valtioita sitoutumaan ILO:n yleissopimuksen nro 182 3 artiklassa määriteltyjen lapsityön pahimpien muotojen poistamiseen ja muistuttaa, että näitä lapsityön pahimpia muotoja ovat muun muassa lapsiorjuus, lapsikauppa, prostituutio sekä vaarallinen työ, joka on haitallista lapsen fyysiselle terveydelle ja mielenterveydelle;

35.    muistuttaa, että yksi valtion ensisijaisista velvoitteista on tarjota kaikille lapsille koulutus lisäämällä mahdollisuuksia, perustamalla asianmukaisia laitoksia ja puuttumalla kaikille taatun peruskoulutuksen suurimpien esteiden rakenteellisiin syihin, kuten koulupudokasmääriin, jotka ovat edelleen suurena esteenä sille, että kaikille voidaan taata peruskoulutus;

36.    kehottaa antamaan asianmukaisesti EU:n rahoitusta aseellisiin konflikteihin joutuneiden lasten ja entisten lapsisotilaiden kotiutus- ja sopeuttamisohjelmille; muistuttaa ”Children, Not Soldiers” -kampanjalle antamastaan voimakkaasta tuesta, joka kävi ilmi ihmisoikeuksien alivaliokunnan 3. joulukuuta 2014 samasta aiheesta järjestämässä kuulemistilaisuudessa; panee tyytyväisenä merkille lapsia aseellisissa selkkauksissa käsittelevän YK:n erityisedustajan ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän YK:n erityisedustajan vuotuiset raportit sekä lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa käsittelevän erityisraportoijan raportin;

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet

37.    korostaa, että ilmastonmuutoksen vaikutus muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin ja ihmisiin on suuri etenkin alhaisen tulotason maassa sekä rannikkovaltioissa ja matalissa saarivaltioissa, joilla ei ole taloudellisia resursseja sopeutua ympäristössä tapahtuviin voimakkaisiin muutoksiin;

38.    panee tyytyväisenä merkille, että ihmisoikeusneuvosto on osoittanut olevansa tietoinen siitä, että ympäristössä tapahtuvat muutokset heikentävät väestön toimeentuloa ja haittaavat kansainvälisesti tunnustettujen perusihmisoikeuksien toteutumista; kehottaa siksi sopimusvaltioita hyväksymään kiireellisiä ja pitkälle meneviä hillitsemis- ja sopeutustoimenpiteitä tulevassa vuoden 2015 ilmastokokouksessa Pariisissa;

Rankaisemattomuuden torjunta ja Kansainvälinen rikostuomioistuin

39.    antaa yhä täyden tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen työlle, jolla se pyrkii estämään rankaisematta jättämisen tapauksissa, joissa tekijät ovat syyllistyneet kansainvälisen yhteisön vakavimpina pitämiin rikoksiin, ja varmistamaan oikeuden toteutumisen sotarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja kansanmurhien uhrien osalta; seuraa tarkasti kaikkia pyrkimyksiä heikentää sen legitiimiyttä tai riippumattomuutta; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja antamaan sille voimakasta diplomaattista, poliittista ja taloudellista tukea myös YK:ssa; kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita ja EU:n erityisedustajia edistämään aktiivisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen asemaa, sen päätösten täytäntöönpanoa ja Rooman perussäännön mukaisten rikosten rankaisematta jättämisen torjuntaa;

Alkuperäiskansat

40.    kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän toimivaltuuksien uudelleenarviointia alkuperäiskansojen maailmankonferenssin päätösasiakirjan (YK:n yleisistunnon päätöslauselma 69/2) mukaisesti, jotta alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen täytäntöönpanoa voidaan valvoa, arvioida ja parantaa; kehottaa jäsenvaltioita pyytämään kaikkia YK:n erityismenettelyistä vastaavia tahoja kiinnittämään erityistä huomiota alkuperäiskansojen naisia ja tyttöjä koskeviin kysymyksiin ja raportoimaan järjestelmällisesti näistä kysymyksistä ihmisoikeusneuvostolle; kehottaa ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti alkuperäiskansoja koskevan järjestelmänlaajuisen toimintasuunnitelman kehittämistä syyskuussa 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman mukaisesti ja erityisesti alkuperäiskansojen säännöllisten kuulemisten järjestämistä kyseisen prosessin yhteydessä;

Ihmisoikeudet ja kansainväliset kulttuuri- ja urheilutapahtumat

41.    tuomitsee autoritaaristen valtioiden yleistyvän käytännön isännöidä urheiluun tai kulttuuriin liittyviä suurtapahtumia, joilla ne tavoittelevat kansainvälistä oikeutusta samalla, kun ne rajoittavat edelleen oikeutta olla eri mieltä maan sisällä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita pitämään tätä kysymystä aktiivisesti esillä myös YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja tarkastelemaan yhdessä kansallisten urheiluliittojen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa niiden tällaisiin tapahtumiin osallistumista koskevista järjestelyistä, Bakussa vuonna 2015 järjestettävät ensimmäiset Euroopan kisat ja Venäjällä vuonna 2018 pidettävät jalkapallon MM-kisat mukaan luettuina;

Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen EU:ssa

42.    kehottaa EU:ta edistämään ihmisoikeuksien, myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Lissabonin sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

43.    kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita, komissiota ja ulkosuhdehallintoa valtavirtaistamaan ihmisoikeudet kaikkiin kolmansien maiden kanssa harjoitettavan ulkopolitiikan aloihin; korostaa myös, että EU:n on varmistettava, että sen ihmisoikeuspolitiikka on johdonmukaista sen sisä- ja ulkopolitiikan kanssa perussopimuksissa asetetun velvoitteen mukaisesti ja että se välttää erilaisten vaatimusten soveltamisen ihmisoikeuksien kunnioittamisessa;

44.    kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön oikeusperusteisen lähestymistavan ja sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamisen vaatimuksen kauppa-, investointi- ja kehityspolitiikkaansa sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa;

Maakohtaisia kysymyksiä koskevat EU:n painopisteet

Ukraina

45.    ilmaisee vakavan huolensa väkivallan ja aseellisen konfliktin kiihtymisestä Itä-Ukrainassa; tuomitsee konfliktin aikana tapahtuneet laajamittaiset ihmisoikeusrikkomukset ja tukee täysimääräisesti YK:n ihmisoikeustarkkailuryhmän ja Etyj:n erityistarkkailuryhmän läsnäoloa Ukrainassa; on huolissaan Krimin paikallisväestön ja ennen kaikkea Krimin tataarien syrjinnästä ja heihin kohdistuneista laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan YK:n tasolla kaikkia mahdollisia pyrkimyksiä syyttämättä jättämisen vastustamiseksi ja Maidanin mielenosoituksiin, Krimin liittämiseen ja Itä-Ukrainan aseelliseen konfliktiin liittyviä väkivaltaisuuksia ja ihmisoikeusrikkomuksia koskevien puolueettomien tutkimusten tekemiseksi; kehottaa Itä-Ukrainan konfliktin osallisia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja siviilien suojelua koskevia periaatteita;

Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)

46.    panee tyytyväisenä merkille, että Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimeksiantoa on suunniteltu jatkettavaksi vuodella; panee tyytyväisenä merkille YK:n yleiskokouksen päätöslauselman, jossa kannustetaan YK:n turvallisuusneuvostoa toteuttamaan asianmukaisia toimia vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi, muuan muassa harkitsemalla perusteellisesti Korean demokraattisen kansantasavallan tilanteen viemistä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen;

Iran

47.    panee tyytyväisenä merkille maaliskuussa 2014 hyväksytyn YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta ja erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja kehottaa Irania päästämään YK:n erityisedustajan maahan ja pitää tätä keskeisenä indikaattorina Iranin halukkuudesta edetä kohti ihmisoikeusvuoropuhelun avaamista; tuomitsee jälleen kuolemantuomion käytön Iranissa ja teloitusten suuren määrän; tukee YK:n erityistarkkailijoiden yhteistä julkilausumaa, jossa tuomittiin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden pidätykset ja tuomiot Iranissa; kehottaa EU:ta ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa valvomaan ihmisoikeustilannetta ja varmistamaan, että ihmisoikeudet säilyvät keskeisellä sijalla kaikessa kanssakäymisessä Iranin hallituksen kanssa; kehottaa Iranin viranomaisia noudattamaan kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä, jonka nojalla alaikäisen rikoksentekijän teloittaminen on kansainvälisten vähimmäisnormien vastaista, ja kehottaa Irania lopettamaan alaikäisten rikoksentekijöiden teloitukset;

Burma/Myanmar

48.    antaa tukensa erityisraportoijan YK:n yleiskokouksen 69. istunnolle Myanmarin ihmisoikeustilanteesta laatimalle raportille, jossa todetaan tähän mennessä saavutettu edistys ja nimetään jäljellä olevat merkittävimmät huolenaiheet; kehottaa hallitusta ottamaan ihmisoikeusnäkökohdat huomioon kaikissa maan hallinto- ja oikeusrakenteissa ja kaikilla toiminta-aloilla, ja kunnioittamaan sananvapautta ja kokoontumisvapautta, jotta ihmiset voivat ilmaista vapaasti mielipiteensä hallituksen politiikasta ilman pelkoa, uhkailua tai häirintää; ilmaisee huolensa "rodun ja uskonnon suojelua" koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta, johon sisältyy neljä lakiesitystä uskontojen välisistä avioliitoista, uskonnon vaihtamisesta, yksiavioisuudesta ja väestön valvonnasta, jotka eivät vaikuttaisi olevan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisia;

Valko-Venäjä

49.    esittää syvän huolensa ihmisoikeuksien jatkuvasta rikkomisesta Valko-Venäjällä; tuomitsee vuonna 2014 suoritetut kolme teloitusta, ihmisoikeusaktivistien häirinnän, riippumattomien toimittajien vainoamisen, kaikkeen internet-viestintään kohdistetun sensuurin sekä valtiosta riippumattomien järjestöjen toimintaa rajoittavan lainsäädännön; kehottaa uusimaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta tarkastelevan YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ja kehottaa Valko-Venäjän hallitusta päästämään YK:n erityistarkkailijat ja erityisraportoijan esteettä maahan; EU vaatii kaikkien vielä vangittuina olevien poliittisten vankien ehdotonta vapauttamista ja heidän oikeuksiensa palauttamista.

Bahrain

50.    toteaa olevansa edelleen huolestunut kansalaisten ja hallinnon välisestä epäsovusta sekä ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisen opposition aktivistien tilanteesta maassa; kehottaa kaikkia asianosaisia Bahrainissa käynnistämään rakentavan ja osallistavan keskustelun ja pyrkimään siten aitoon sovintoon ja Bahrainin kaikkien yhteisöjen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen; kehottaa vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki mielipidevangit, toimittajat, ihmisoikeusaktivistit ja rauhanomaiset mielenosoittajat, ja antaa tukensa YK:n erityistarkkailijoiden 4. helmikuuta 2015 antamalle, korkea-arvoisen oppositiopoliitikon pidättämistä ja siihen liittyvien mielenosoitusten hajottamista koskevalle yhteiselle julkilausumalle; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja muita YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniä jatkamaan Bahrainin ihmisoikeustilanteen tiivistä seuraamista ja keskittymään Bahrainin yleisen määräaikaisarvioinnin aikana tekemien sitoumusten täytäntöönpanoon sekä Bahrainin riippumattoman tutkimuskomission suosituksiin, joihin Bahrainin kuningas on suhtautunut myötämielisesti;

Egypti

51.    pitää myönteisenä Egyptiä koskevan yleisen määräaikaistarkastelun prosessin läpivientiä marraskuussa 2014 ja odottaa tyytyväisenä sen hyväksymistä YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevassa istunnossa; kehottaa Egyptiä vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki henkilöt, jotka pidätettiin heidän harjoitettua rauhanomaisesti sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauttaan; vaatii lisäksi Egyptin hallitusta säätämään kansainvälisten normien mukaisia lakeja ja turvaamaan Egyptin perustuslakiin kirjatun järjestäytymisoikeuden, johon sisältyy oikeus saada ja käyttää rahoitusta, sekä kumoamaan marraskuussa 2013 annetun mielenosoituslain ja antamaan uutta lainsäädäntöä, jolla taataan yhdistymisvapaus; kehottaa Egyptin hallitusta käynnistämään rikostutkinnan, jotta saataisiin selville, ketkä antoivat käskyn laittomiin teloituksiin ja toteuttivat ne 3. heinäkuuta 2013 alkaneiden pääosin rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen yhteydessä, muun muassa tyhjennettäessä Raba’a- ja Nahda-aukioita mielenosoittajista 14. elokuuta 2013, jolloin surmattiin ainakin tuhat mielenosoittajaa;

Mali

52.    panee tyytyväisenä merkille Malin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman asiantuntijan työn ja kehottaa ihmisoikeusneuvostoa jatkamaan hänen toimeksiantoaan; pitää myönteisenä Malin hallituksen edistymistä oikeuslaitoksen palauttamisessa osaan maasta ja tutkimuksissa, jotka koskevat 21 eliittisotilaan kiduttamista ja tappamista vuonna 2012, sekä totuus-, oikeus- ja sovintokomission perustamista; on edelleen huolissaan turvallisuustilanteen heikentymisestä ja lapsisotilaiden jatkuvasta käytöstä ja värväämisestä ja kehottaa Malin hallitusta tutkimaan, ketkä olivat vastuussa sodankäyntiä koskevien määräysten rikkomisesta vuosien 2012–2013 aseellisen konfliktin aikana, ja asettamaan kaikki näihin rikkomuksiin syyllistyneet kaikista taistelevista ryhmittymistä vastuuseen niistä sekä varmistamaan, että tulevissa rauhansopimuksissa edellytetään vastuuvelvollisuutta, totuuskomission lujittamista ja turvallisuusjoukkojen turvallisuustutkintaa;

Etelä-Sudan

53.    kehottaa Afrikan unionia julkistamaan tutkintakomissionsa raportin kaikkien Etelä-Sudanin konfliktin osapuolten tekemistä ihmisoikeusrikkomuksista ja -loukkauksista askeleena kohti oikeuden toteutumista konfliktin alusta asti tehtyjen ihmisoikeusloukkausten suhteen; tuomitsee Wau Shillukissa helmikuussa 2015 tapahtuneen lapsiryhmän sieppaamisen ja teon taustalla olleen pyrkimyksen tehdä heistä lapsisotilaita;

Sri Lanka

54.    panee merkille Sri Lankan vasta valitun hallituksen lupaukset ja kehottaa sitä siirtymään konkreettisesti kohti vastuuvelvollisuutta siten, että tutkimukset ja syytteeseen asettamiset ovat uskottavia ja että rankaisemattomuuden ja ihmisoikeusrikkomusten yleistynyttä ongelmaa yritetään ratkaista, sekä tekemään täysimääräistä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston kanssa sen Sri Lankaa koskevassa kansainvälisessä tutkimuksessa;

Kuuba ja Venezuela

55.    ilmaisee edelleen huolensa hallituksen joukkojen lisääntyneistä ihmisoikeusrikkomuksista erityisesti näiden maiden ihmisoikeusaktivisteja ja poliittisen opposition jäseniä kohtaan; palauttaa mieliin vankiloissa olevien poliittisten vankien määrän ja vaatii heidän välitöntä vapauttamistaan ehdoitta; kehottaa Kuuban ja Venezuelan viranomaisia käynnistämään rakentavia ja osallistavia vuoropuheluja kaikkien poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa sen varmistamiseksi, että ilmaisuvapautta ja perusoikeuksia kunnioitetaan; toivoo, että EU:n ja Kuuban poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen kolmas neuvottelukierros 4.–5. maaliskuuta 2015 olisi menestyksekäs;

56.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.

 

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)...

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö