Postup : 2015/2572(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0231/2015

Předložené texty :

B8-0231/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0079

NÁVRH USNESENÍ
PDF 163kWORD 115k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0228/2015
4.3.2015
PE551.206v01-00
 
B8-0231/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 (2015/2572(RSP))  
B8‑0231/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a úmluvy OSN o lidských právech společně s jejich opčními protokoly, včetně Úmluvy o právech dítěte a Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW),

–       s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv EU,

–       s ohledem na strategický rámec EU a akční plán pro lidská práva a demokracii přijatý dne 25. června 2012,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Radě pro lidská práva Organizace spojených národů,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv, včetně usnesení o naléhavých záležitostech v této oblasti,

–       s ohledem na své usnesení ze dne... o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti(1),,

–       s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 9. února 2015 o prioritách EU v rámci fór OSN o lidských právech,

–       s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a na články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na nadcházející 28. zasedání Rady OSN pro lidská práva, které se uskuteční od 2.  do 27. března 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že dodržování, podpora, ochrana a všeobecná platnost lidských práv tvoří součást etického a právního acquis Evropské unie a jeden ze základních kamenů evropské jednoty a celistvosti;

B.     vzhledem k tomu, že lidská práva jsou implicitně spojena s každou lidskou bytostí bez ohledu na státní příslušnost, rasový původ, pohlaví, národnostní původ, náboženství nebo jiný status, a vzhledem k tomu, že dodržování těchto práv je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a v pozdějších úmluvách, deklaracích a rezolucích týkajících se lidských práv;

C.     vzhledem k tomu, že veškerá lidská práva – ať už občanská, politická, hospodářská, sociální či kulturní – jsou nedělitelná, vzájemně propojená a provázaná a že odpírání některého z těchto práv má přímý negativní dopad na další práva;

D.     vzhledem k tomu, že porušování lidských práv a neexistence legitimní demokratické účasti vedou k nestabilitě, zhroucení států, humanitárním krizím a ozbrojených konfliktům;

E.     vzhledem k tomu, že činnost Unie v jejích vztazích se třetími zeměmi se řídí článkem 21 Lisabonské smlouvy, která zdůrazňuje univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod a stanoví úctu k lidské důstojnosti, dodržování zásad rovnosti a solidarity a zásad stanovených Chartou OSN a mezinárodním právem;

F.     vzhledem k tomu, že všechny státy mají povinnost dodržovat základní práva svého obyvatelstva a činit konkrétní kroky, aby přispěly k dodržování těchto práv na vnitrostátní úrovni, a jsou rovněž povinny spolupracovat na mezinárodní úrovni s cílem eliminovat překážky, které brání uplatňování lidských práv ve všech oblastech;

G.     vzhledem k tomu, že k prosazování a dodržování lidských práv a zásad demokracie a právního státu přispívají pravidelná zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), jmenování zvláštních zpravodajů, mechanismus všeobecného pravidelného přezkumu a tzv. zvláštní procedury pro specifické situace jednotlivých zemí nebo pro určitá témata;

H.     vzhledem k tomu, že někteří současní členové Rady pro lidská práva jsou bohužel považováni za jedny z nejhorších porušovatelů lidských práv a mají špatnou pověst, pokud jde o spolupráci se zvláštními procedurami OSN a dodržování povinnosti podávat zprávy výborům pro monitorování smluv OSN v oblasti lidských práv;

Rada OSN pro lidská práva

1.      vítá priority EU pro nadcházející 28. řádné zasedání UNHRC stanovené v závěrech Rady ze dne 9. února 2015;

2.      vítá jmenování velvyslance Joachima Rückera předsedou UNHCR na rok 2015;

3.      blahopřeje Zajd Raad Zajd al-Husajnovi k jeho jmenování vysokým komisařem OSN pro lidská práva a znovu vyjadřuje důraznou podporu jeho úsilí a jeho mandátu;

4.      vítá účast Federiky Mogheriniové, místopředsedkyně Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, na zasedání Rady OSN pro lidská práva na vysoké úrovni, neboť EU tak jasně signalizuje svou pevnou podporu multilaterálnímu systému lidských práv;

5.      vítá výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva Valnému shromáždění OSN za období od prosince 2013 do listopadu 2014 a vyjadřuje svou plnou podporu nezávislosti a integritě tohoto úřadu; zdůrazňuje, že je důležité tuto nezávislost bránit a zajistit, aby vysoký komisař OSN pro lidská práva mohl i nadále vykonávat své povinnosti účinně a nestranně; znovu opakuje, že je nutné, aby Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva byly přiděleny přiměřené finanční prostředky;

6.      připomíná, že Evropský parlament a jeho podvýbor pro lidská práva se zavázaly, že budou prosazovat silný multilaterální lidskoprávní systém pod záštitou OSN, včetně Třetího výboru Valného shromáždění OSN, Rady pro lidská práva, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, i práci souvisejících specializovaných orgánů OSN, jako jsou Mezinárodní organizace práce (MOP) a zvláštní procedury OSN;

7.      vybízí Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby usilovala (zejména prostřednictvím delegací EU v New Yorku a Ženevě) o to, aby činnost EU byla jednotnější díky včasným, rozsáhlým konzultacím, které povedou k tomu, že postoj EU bude prezentován jednotně; znovu potvrzuje, že je důležité, aby byla práce, jež je vykonávána v New Yorku a Ženevě v kontextu Valného shromáždění OSN, Třetího výboru a Rady pro lidská práva OSN, začleněna do relevantních interních a externích činností EU, aby se tak zajistila soudržnost;

8.      připomíná svoji podporu mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu a opětovně zdůrazňuje, že si velmi cení hodnotné práce prováděné v rámci tohoto mechanismu, a vyzývá členské státy, aby aktivně připravovaly své mechanismy všeobecného pravidelného přezkumu, a to i zapojením občanské společnosti, aby se zapojily do interaktivního dialogu během všeobecného pravidelného přezkumu a aby uplatňovaly doporučení tohoto přezkumu a přijaly konkrétní opatření s cílem zlepšit a prosazovat dodržování svých povinností v oblasti lidských práv;

9.      vyzývá EU a její členské státy, aby pokračovaly v uplatňování doporučení všeobecného pravidelného přezkumu ve všech politických dialozích EU s dotyčnými zeměmi s cílem podpořit tyto země při provádění doporučení;

10.    znovu vyjadřuje podporu zvláštním procedurám a nezávislosti držitelů tohoto mandátu, která jim umožňuje vykonávat jejich úkoly nestranně, a vyzývá všechny státy, aby s nimi spolupracovaly;

11.    považuje za důležité, aby byly na zasedání Rady pro lidská práva a na příslušná další zasedání Valného shromáždění OSN vysílány parlamentní delegace;

12.    vyjadřuje politování nad tím, že se zmenšuje prostor pro interakci mezi občanskou společností a UNHRC a že nevládní organizace dostávají méně příležitostí k tomu, aby na těchto zasedáních promluvily; naléhavě vyzývá EU a UNHRC, aby zajistily co nejširší možnost zástupců občanské společnosti přispět k 28. zasedání UNHRC i k procesu všeobecného pravidelného přezkumu a zapojit se i do dalších mechanismů OSN pro lidská práva, aniž by se museli po návratu do vlasti obávat postihů;

Občanskápolitická práva

13.    opakuje, že svoboda projevu, která je základním kamenem každé svobodné a demokratické společnosti, je jedním ze základních práv každého jednotlivce; ostře odsuzuje události, k nimž došlo v lednu 2015 ve Francii a při nichž bylo zavražděno 12 osob v redakci časopisu Charlie Hebdo, včetně několika karikaturistů, a další čtyři osoby v košer supermarketu, a současně odsuzuje vraždy filmového režiséra a hlídače synagogy, které v Kodani spáchali teroristé útočící na svobodu slova a vyznání;

14.    odsuzuje zneužívání náboženství extremisty a džihádistickými skupinami ve všech zemích, a zejména v Sýrii, Iráku, Libyi, Myanmaru, Nigérii a Středoafrické republice, přičemž tyto skupiny se při svých akcích dopouští útoků za použití střelných zbraní a výbušnin, sebevražedných pumových atentátů, únosů a dalších násilných činů terorizujících obyvatelstvo; zastává názor, že v boji proti terorismu je nutno řešit jeho kořeny, včetně sociálního vyloučení, politické marginalizace a nerovnosti; vyzývá k zesílení úsilí o ochranu práv osob náležejících k náboženským menšinám;

15.    vyjadřuje znepokojení nad omezováním svobody shromažďování a sdružování, včetně zákazů organizací občanské společnosti, agresivního používání zákonů o pomluvě a dalších restriktivních zákonů, nepřiměřených požadavků na registraci a podávání zpráv a přehnaně omezujících pravidel pro zahraniční financování, a potvrzuje, že svoboda sdružování a svoboda pokojného shromažďování patří k základním lidským právům;

16.    vyzývá všechny vlády, aby prosazovaly a podporovaly organizace občanské společnosti a obhájce lidských práv a aby jim umožnily působit bez strachu, postihů nebo zastrašování a aby spolupracovaly s UNHRC v rámci mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu a zajistily, aby byly země odpovědné za potlačování obhájců lidských práv pohnány k odpovědnosti, zejména v případě postihů se smrtelnými následky, jako bylo například úmrtí čínské lidskoprávní aktivistky Cchao Šun-li v březnu 2014, která byla zadržena v září 2013, když se pokusila odletět na zasedání UNHRC v Ženevě;

17.    znovu opakuje, že odsuzuje používání trestu smrti a důrazně podporuje zavedení moratoria na trest smrti jako krok k jeho zrušení;

18.    znovu opakuje, že je důležité bojovat proti mučení a dalším formám špatného zacházení a že je důležité, že se EU zavázala zabývat se touto otázkou přednostně, a to i  pokud je o děti, a rovněž se zavázala podporovat činnost zvláštního zpravodaje OSN; naléhavě vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy EU, aby ukázaly společné odhodlání vymýtit mučení a podporovat jeho oběti, zejména prostřednictvím nových nebo pokračujících příspěvků do Dobrovolného fondu OSN pro oběti mučení a do zvláštního fondu vytvořeného v rámci Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení;

19.    vyjadřuje znepokojení nad tím, že je stále široce rozšířená diskriminace migrantů, včetně žadatelů o azyl a uprchlíků, a jsou porušována jejich práva; vyzývá EU a členské státy, aby podpořily činnost zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů a prováděly jeho doporučení; vyzývá vlády, aby dodržovaly lidská práva a důstojnost migrantů, kterou jim nelze upřít, aby přestaly migranty svévolně zatýkat a zadržovat a aby v nutných případech přehodnotily dobu, po níž migranty zadržují, a používaly místo zadržování jiné alternativy, s cílem vyhnout se nepřiměřeně dlouhému zadržování nelegálních migrantů; vyzývá vlády, aby za všech okolností respektovaly zásadu nenavracení migrantů a plně dodržovaly své mezinárodní právní závazky týkající se vyhošťování migrantů; vyzývá státy, aby zavedly, pokud tak dosud neučinily, systémy a postupy na zajištění plného dodržování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv ze strany všech jejich programů a institucí v oblasti migrace;

20.    podporuje nedávnou zprávu zvláštního zpravodaje Rady OSN pro lidská práva a jeho poslední závěry ohledně soudobých forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a obdobných podob nesnášenlivosti; vyzývá EU a její členské státy, aby do své vnitřní politiky zaměřené na boj proti šíření rasové, etnické a xenofobní nenávisti a podněcování k takovým projevům prostřednictvím internetu a sociálních sítí zaváděly doporučení zvláštního zpravodaje tak, že přijmou vhodná legislativní opatření, přičemž budou plně dodržovat ostatní základní práva, jako je svoboda projevu a přesvědčení;

21.    uvědomuje si, že rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií změnil v celosvětovém měřítku prostředí, v němž lze uplatnit svobodu projevu, což přineslo obrovské výhody, ale i nebezpečí; v této souvislosti vítá zásady EU týkající se svobody projevu online a offline, které Rada schválila v květnu 2014, a odsuzuje veškerá omezování digitální komunikace, včetně omezení, jejichž cílem jsou představitelé občanské společnosti; znovu opakuje, že je nezbytné věnovat zvláštní pozornost právům novinářů a blogerů;

22.    vybízí UNHRC, aby pokračovala v diskusi o právu na soukromí a jmenovala za tímto účelem zvláštního zpravodaje OSN pro právo na soukromí, zejména v kontextu digitálních komunikací;

Sociálníhospodářská práva

23.    bere na vědomí skutečnost, že agenda OSN týkající se rozvojových cílů tisíciletí na období po roce 2015 si klade za cíl skoncovat do roku 2030 s chudobou přijetím holistického přístupu k hospodářským, sociálním a environmentálním otázkám; vítá souhrnnou zprávu generálního tajemníka OSN, kterou předložil ještě před konáním zvláštního summitu OSN o agendě týkající se cílů udržitelného rozvoje na období po roce 2015; podporuje generálního tajemníka OSN, který v zájmu potírání chudoby vyzývá k uplatňování přístupu zaměřeného na lidské potřeby a lidská práva;

24.    domnívá se, že v zájmu boje proti chudobě obecně je důležité řešit rostoucí extrémní nerovnost a podporovat sociální a hospodářská práva, a to zejména usnadněním přístupu k potravinám, vodě, vzdělání, zdravotní péči a přijatelnému bydlení; zdůrazňuje v této souvislosti narůstající problém zabírání půdy, který je třeba řešit;

25.    zastává názor, že k porušování lidských práv přispívá korupce, daňové podvody, špatná správa veřejných statků a nedostatečná odpovědnost vůči veřejnosti, neboť dochází k odklonu finanční prostředky z tolik potřebných investic do veřejných služeb, jako je vzdělání, základní služby zdravotní péče a další sociální infrastruktura, takže obyvatelstvo setrvává v chudobě; připomíná, že vlády mají na základě Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech povinnost dodržovat práva svých občanů zajišťováním odpovídajících zdrojů; zdůrazňuje v této souvislosti, že zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně obránců lidských práv, kteří svojí činností prosazují hospodářská, sociální a kulturní práva;

26.    znovu opakuje svoji výzvu, aby EU a její členské státy podpořily vytvoření funkce zvláštního zpravodaje OSN pro finanční trestní činnost, korupci a lidská práva;

Podnikánílidská práva

27.    rozhodně podporuje účinné a komplexní šíření a provádění zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv v rámci EU i mimo ni; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se aktivně podílely na 11. zasedání pracovní skupiny OSN pro problematiku lidských práv a nadnárodních korporací a jiných podnikatelských subjektů a aby podporovaly úsilí o sladění svých politik se směrnicí OECD pro nadnárodní podniky a s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; připomíná svoji žádost, aby Komise do konce roku 2015 podala zprávu o tom, jak členské státy EU provádějí obecné zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv;

28.    žádá, aby Komise a Evropská služba pro vnější činnost vyzvaly delegace EU na celém světě, aby se zabývaly podniky EU s cílem prosazovat dodržování lidských práv a zjistit, aby téma „podnikání a lidská práva“ bylo považováno za jedno z klíčových v rámci výzev k předkládání návrhů podle evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) na místní úrovni; vyzývá EU a její členské státy, aby se zapojily do rozvíjející se diskuse o právně závazném mezinárodním nástroji o podnikání a lidských právech v rámci systému OSN;

Práva žen

29.    potvrzuje svou podporu Pekingské deklaraci OSN a akční platformě přijaté v roce 1995; vítá, že u příležitosti 20. výročí Čtvrté světové konference o ženách a 15 let po přijetí rezoluce OSN o násilí na ženách má proběhnout celkové hodnocení uplatňování Pekingské deklarace; domnívá se, že toto hodnocení je skvělou příležitostí k posouzení pokroku a zjištění překážek s cílem odstranit rozdíly v zastoupení mužů a žen a dále podporovat rovnost pohlaví prostřednictvím konkrétních opatření;

30.    poznamenává, že navzdory pokroku, jehož se dosud podařilo dosáhnout v oblasti rovnosti mužů a žen a emancipace žen, se ženy stále stávají obětmi sexuálního násilí a hromadného znásilňování v oblastech ozbrojených konfliktů, a že počet žen, které každý den zemřou v důsledku domácí násilí, je skutečně otřesný; vyzývá vlády všech států, aby podnikly konkrétní kroky v boji proti násilí na ženách ve všech jeho podobách, a znovu vyzývá EU a její členské státy k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a boji proti němu;

31.    zdůrazňuje, že důležitým nástrojem pro dosažení rovnosti pohlaví je tzv. gender mainstreaming, který zahrnuje reorganizaci, zlepšování, vývoj a hodnocení politik směřujících k tomu, aby osoby obvykle zapojené do tvorby politik usilovaly o začlenění přístupu založeného na rovných příležitostech do všech politik na všech úrovních a ve všech fázích;

Práva dětí

32.    vyjadřuje znepokojení nad tím, že ačkoli bylo od přijetí Úmluvy o právech dítěte v roce 1989 dosaženo pokroku, nejméně 58 milionů dětí, zejména dívek, dětí z chudých rodin, dětí se zdravotním postižením a dětí žijících v oblastech konfliktů, nechodí do školy a mnoho dětí stále trpí nemocemi, kterým lze snadno předcházet, přičemž další děti vykonávají dětskou práci;

33.    vyzývá všechny státy, aby se zavázaly potírat nejhorší formy dětské práce, jak je stanoveno v článku 3 úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 182, jimiž je dětské otroctví, obchodování s dětmi, prostituce a nebezpečná práce ovlivňující fyzické a duševní zdraví dětí;

34.    připomíná, že jednou z hlavních povinností státu je poskytovat vzdělání všem dětem, a to tím, že bude zvyšovat příležitosti, vytvářet odpovídající školní zařízení a řešit strukturální příčiny hlavních překážek, které brání všeobecnému základnímu vzdělání, včetně předčasného ukončování školní docházky, které zůstává hlavní překážkou všeobecného základního vzdělání;

35.    žádá o vyčlenění odpovídajících finančních prostředků EU na programy demobilizace a opětovného začlenění dětí postižených ozbrojenými konflikty a bývalých dětských vojáků; opakuje svou rozhodnou podporu kampani „Děti, nikoli vojáci“, kterou vyjádřil již během slyšení na toto téma uspořádaného podvýborem pro lidská práva dne 3. prosince 2014; vítá výroční zprávy předložené zvláštní zástupkyní OSN pro děti a ozbrojené konflikty a zvláštní zástupkyní OSN pro otázky násilí páchaného na dětech spolu se zprávou zvláštní zpravodajky pro prodej dětí, dětskou prostituci a dětskou pornografii;

Změna klimatulidská práva

36.    zdůrazňuje, že změna klimatu má značný dopad na zranitelné skupiny a jedince, zejména v zemích s nízkými příjmy a v pobřežních a nízko položených ostrovních státech, kterým chybí hospodářské zdroje, bez nichž se nemohou přizpůsobit krutým změnám životního prostředí;

37.    vítá skutečnost, že Rada OSN pro lidská práva uznala, že změny životního prostředí mají nepříznivý dopad na živobytí obyvatelstva a že brání uplatňování základních, mezinárodně uznávaných lidských práv; naléhavě proto žádá smluvní státy, aby na nadcházející konferenci o změně klimatu, která se bude konat v roce 2015 v Paříži, přijaly naléhavá a ambiciózní opatření v oblasti zmírňování dopadu a přizpůsobování se změně klimatu;

Boj proti beztrestnostiMezinárodní trestní soud

38.    opakuje svou plnou podporu práci Mezinárodního trestního soudu a jeho úloze ukončit beztrestnost pachatelů nejzávažnějších trestných činů, jež se dotýkají mezinárodního společenství, a zjednávat spravedlnost pro oběti válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy; zůstává ostražitý, co se týče jakýchkoli pokusů zpochybnit jeho legitimitu nebo nezávislost; naléhavě žádá EU a její členské státy, aby spolupracovaly se soudem a poskytovaly mu silnou diplomatickou, politickou a finanční podporu, a to i v OSN; vyzývá EU a členské státy a zvláštní zástupce EU, aby aktivně podporovali Mezinárodní trestní soud, prosazovali jeho rozhodnutí a bojovali proti beztrestnosti ve vztahu k trestným činům uznaným dle Římského statutu;

Původní obyvatelstvo

39.    vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby v souladu s výsledným dokumentem světové konference o původním obyvatelstvu (rezoluce Valného shromáždění OSN č. 69/2) podpořily přezkum mandátu mechanismu odborníků pro práva původního obyvatelstva s cílem kontrolovat, zhodnotit a zlepšit uplatňování Deklarace o právech původních obyvatel; naléhavě vyzývá členské státy, aby žádaly všechny držitele mandátů zvláštních procedur o to, aby věnovali zvláštní pozornost otázkám týkajícím se žen a dívek z řad původního obyvatelstva a aby o svých zjištěních soustavně informovali Radu OSN pro lidská práva; naléhavě žádá ESVČ a členské státy, aby aktivně podpořily celosystémový akční plán pro původní obyvatelstvo, o jehož vypracování požádalo Valné shromáždění OSN ve své rezoluci ze září 2014, zejména co se týče organizace pravidelných konzultací s původním obyvatelstvem jako součásti tohoto procesu;

Mezinárodní kulturnísportovní událostilidská práva

40.    odsuzuje stále rozšířenější praxi autoritářských států, které hostují obrovské sportovní nebo kulturní akce ve snaze zvýšit svou mezinárodní legitimitu, zatímco dále potlačují domácí opozici; vyzývá EU a její členské státy, aby se tímto tématem aktivně zabývaly, a to i v Radě OSN pro lidská práva, a aby zapojily vnitrostátní sportovní federace, podnikové subjekty a organizace občanské společnosti do praktických aspektů takových událostí, včetně prvních evropských her v Baku v roce 2015 a světového poháru FIFA v Rusku v roce 2018;

Prosazování lidských práv ze strany EU

41.    vyzývá EU, aby prosazovala univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, včetně občanských a politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv, v souladu s článkem 21 Lisabonské smlouvy a obecnými ustanoveními o vnější činnosti Unie stanovenými ve Smlouvě o Evropské unii;

42.    vyzývá EU, její členské státy, Komisi a ESVČ, aby začlenily lidská práva do všech oblastí vnější politiky vůči třetím zemím; zdůrazňuje také, že politika EU v oblasti lidských práv musí zajistit, aby její vnitřní a vnější politiky byly vzájemně v souladu a odpovídaly závazkům plynoucím ze Smlouvy o EU a aby v otázkách dodržování lidských práv nedocházelo k uplatňování dvojího měřítka;

43.    vyzývá EU, aby zaujímala přístup založený na právech a začlenila otázky dodržování lidských práv do oblasti obchodu, investic a rozvojové spolupráce a do své společné bezpečnostní a obranné politiky;

Priority EU pro otázky týkající se jednotlivých zemí

Ukrajina

44.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad další eskalací násilí a ozbrojených střetů v jihovýchodních separatistických regionech; odsuzuje rozsáhlé porušování lidských práv, jehož se dopouštějí všechny strany konfliktu, a plně podporuje misi OSN pro monitorování lidských práv a zvláštní monitorovací misi OBSE na Ukrajině; je nadále znepokojen diskriminací a široce rozšířeným porušováním lidských práv místního obyvatelstva Ukrajiny;

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

45.    žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) o další rok; vítá rovněž rezoluci Valného shromáždění OSN, která vyzývá Radu bezpečnosti OSN k přijetí náležitých opatření k zajištění spravedlnosti, mimo jiné zvážením, zda je možné, aby se situací v KLDR zabýval Mezinárodní trestní soud;

Írán

46.    vítá rezoluci UNHRC z března 2014 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice a rozšíření mandátu zvláštního zpravodaje a vyzývá Írán, aby umožnil zvláštnímu zpravodaji OSN vstup do země, což by bylo významným signálem ochoty Íránu učinit kroky směřující k zahájení dialogu o lidských právech; znovu odsuzuje existenci trestu smrti v Íránu a vysoký počet poprav; podporuje společné prohlášení zvláštních procedur ze srpna 2014, v němž odsuzují vlnu zatýkání občanských aktivistů v Íránu a procesů s nimi; vyzývá EU a UNHRC, aby lidskoprávní situaci i nadále bedlivě sledovaly a zajistily, že lidská práva zůstanou při všech jednáních s íránskou vládou klíčovou prioritou;

Myanmar/Barma

47.    souhlasí se zprávou zvláštního zpravodaje OSN vypracovanou pro účely 69. zasedání Valného shromáždění OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru, v níž uznává dosažený pokrok, zároveň však vymezuje zbývající oblasti, které budí značné znepokojení; vyzývá vládu, aby lidská práva začlenila do svého institucionálního a právního rámce a do všech odvětví politiky a aby dodržovala svobodu projevu a shromažďování tak, aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat k vládním politikám bez strachu, zastrašování či pronásledování;

Bělorusko

48.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím porušováním lidských práv v Bělorusku; odsuzuje tři popravy vykonané v roce 2014, šikanování obránců lidských práv, pronásledování nezávislých novinářů, cenzuru internetové komunikace a restriktivní zákony o nevládních organizacích; vyzývá k obnovení mandátu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a vyzývá běloruskou vládu, aby zajistila úplný přístup zmocněncům OSN pro zvláštní procedury, včetně zvláštního zpravodaje;

Bahrajn

49.    je i nadále znepokojen občanskými neshodami v Bahrajnu a situací ochránců lidských práv a aktivistů politické opozice v zemi; vyzývá všechny strany v Bahrajnu, aby zahájily konstruktivní a otevřené rozhovory, jejichž cílem by bylo skutečné usmíření a dodržování lidských práv všech bahrajnských komunit; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech vězňů svědomí, novinářů, obhájců lidských práv a pokojných demonstrantů a vyjadřuje svou podporu společnému prohlášení zvláštních procedur OSN ze dne 4. února 2015 o zatčení vysokého opozičního politika a rozehnání následných demonstrací; vyzývá členské státy EU a ostatní členy Rady OSN pro lidská práva, aby situaci lidských práv v Bahrajnu nadále pozorně sledovaly a zaměřily se na naplňování závazků, k nimž se Bahrajn v rámci procesu všeobecného pravidelného přezkumu zavázal, a na doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, která bahrajnský král přijal s povděkem;

Egypt

50.    vítá průběh všeobecného pravidelného přezkumu Egypta, který se uskutečnil v listopadu 2014, a doufá, že bude přijat na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva; naléhavě vyzývá Egypt, aby okamžitě a bezpodmínečně propustil všechny osoby, které byly zadrženy za to, že pokojně uplatňovaly své právo na svobodu projevu, shromažďování a sdružování; rovněž požaduje, aby egyptská vláda přijala právní předpisy odpovídající mezinárodním standardům a zaručila právo na sdružování zakotvené v egyptské ústavě, včetně práva přijímat finanční prostředky a nakládat s nimi, a aby zrušila zákon o protestech z prosince 2013 a zavedla nové právní předpisy, kterými zaručí svobodu shromažďování; naléhavě vyzývá egyptskou vládu, aby zahájila soudní šetření s cílem zjistit identitu osob, které vydaly a vykonaly příkaz k nezákonnému zabíjení během zásahu proti převážně pokojným demonstracím, k nimž došlo od 3. července 2013, včetně rozehnání demonstrace u mešity Rábaa al-Adavíja a na náměstí Nahda dne 14. srpna 2013, při kterých byl zabit značný počet demonstrantů;

Mali

51.    vítá činnost nezávislého experta OSN na stav lidských práv v Mali a vyzývá UNHRC, aby rozšířila jeho mandát; vítá pokrok, jehož dosáhla vláda Mali při obnovování justičních orgánů v některých částech země a při vyšetřování případů mučení a vražd 21 elitních vojáků v roce 2012, a vítá rovněž zřízení Komise pro pravdu, spravedlnost a usmíření; je nadále znepokojen tím, že bezpečnostní situace se stále zhoršuje a nadále dochází k najímání a využívání dětských vojáků, a vyzývá vládu Mali, aby vyšetřovala válečné zločiny spáchané v době ozbrojeného konfliktu v letech 2012–2013 a stíhala jejich viníky, ať už pocházejí z jakékoli znepřátelené skupiny, a aby usilovala o to, aby budoucí mírová dohoda v každém případě vyzývala k odpovědnosti, rozšíření mandátu komise pro nalezení pravdy a zavedení prověrek členů bezpečnostních sil;

Jižní Súdán

52.    vyzývá Africkou unii, aby zveřejnila zprávu své komise pro vyšetřování případů porušování lidských práv spáchaných všemi stranami v Jižním Súdánu jako krok směřující k prosazení spravedlnosti, pokud jde o porušování lidských práv spáchané od začátku konfliktu;

Srí Lanka

53.    bere na vědomí závazky nově zvolené vlády Srí Lanky a vyzývá ji k přijetí konkrétních kroků k tomu, aby byli potrestáni viníci spáchaných zločinů, včetně vyšetřování a stíhání závažných zločinů, a aby rovněž přijala opatření k vyřešení širšího problému beztrestnosti a porušování lidských práv a aby plně spolupracovala s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva a přispívala k jeho mezinárodnímu vyšetřování týkajícímu se Srí Lanky;

Mexiko

54.    naléhavě vybízí mexickou vládu, aby pokračovala ve vyšetřování zmizení 43 studentů v Iguale (Mexiko), aby pachatele tohoto trestného činu postavila před soud a posílila boj proti korupci, beztrestnosti a organizované trestné činnosti a aby v návaznosti na tento případ úzce spolupracovala se zvláštními procedurami OSN a s výbory UNHCR pro monitorování smluv OSN a s regionálními mechanismy na ochranu lidských práv a zajistila jim veškeré prostředky, které k dalšímu monitorování potřebují;

55.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 69. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysoké komisařce OSN pro lidská práva i vedoucím delegací EU.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)...

Právní upozornění - Ochrana soukromí