Forslag til beslutning - B8-0231/2015Forslag til beslutning
B8-0231/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU's prioriteter i FN's Menneskerettighedsråd i 2015

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi, Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0228/2015

Procedure : 2015/2572(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0231/2015
Indgivne tekster :
B8-0231/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0231/2015

Europa-Parlamentets resolution om EU's prioriteter i FN's Menneskerettighedsråd i 2015

(2015/2572(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og til FN's menneskerettighedskonventioner og de frivillige protokoller, herunder konventionen om børns rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder,

–       der henviser til resolution 60/251 fra FN's Generalforsamling om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–       der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til EU’s strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati af 25. juni 2012,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC),

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om krænkelser af menneskerettighederne, herunder uopsættelige beslutninger om sagen,

–       der henviser til sin beslutning af ... om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2013 og om EU's politik på dette område[1],

–       der henviser til konklusionerne fra udenrigsministerrådets møde den 9. februar 2015 om EU's prioriteter i FN's menneskerettighedsorganer,

–       der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 18, artikel 21, artikel 27 og artikel 47,

–       der henviser til det kommende 28. møde i FN's Menneskerettighedsråd (UNHCR) fra den 2. til den 27. marts 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at fremme og sikring af menneskerettighedernes universalitet er en del af EU's etiske og juridiske regelsæt og et af de centrale elementer i europæisk enhed og integration;

B.     der henviser til, at menneskerettigheder er alle menneskers medfødte ret uanset nationalitet, race, køn, etnisk baggrund, religion eller anden status, og at respekten for disse rettigheder er forankret i verdenserklæringen om menneskerettigheder, den international pagt om civile og politiske rettigheder, den internationale pagt om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og i efterfølgende internationale menneskerettighedskonventioner, erklæringer og resolutioner;

C.     der henviser til, at alle menneskerettigheder, uanset om de er civile, politiske, økonomiske, sociale eller kulturelle, er udelelige, indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige, og at fratagelse af én af disse rettigheder har negative konsekvenser for de andre;

D.     der henviser til, at manglende respekt for menneskerettighederne og manglende legitim demokratisk medvirken fører til ustabilitet, fejlslagne stater, humanitære kriser og væbnede konflikter;

E.     der henviser til, at EU's politik over for tredjelande føres på grundlag af Lissabon-traktatens artikel 21, som bekræfter menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed og knæsætter respekt for den menneskelige værdighed, princippet om lighed og solidaritet, og respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten;

F.     der henviser til, at alle stater har pligt til at respektere deres respektive befolkningers grundlæggende rettigheder, til at gøre en konkret indsats for at fremme respekten for disse rettigheder på nationalt plan og til at samarbejde på internationalt plan om at fjerne hindringer for udøvelsen af menneskerettighederne på samtlige områder;

G.     der henviser til, at UNHCR's regelmæssige møder, udnævnelsen af særlige ordførere, mekanismen med den universelle periodiske bedømmelse, de særlige procedurer, som enten omhandler situationen i bestemte lande eller bestemte temaemner, bidrager til fremme af og respekt for menneskerettigheder, demokrati og de retsstatslige principper;

H.     der med beklagelse henviser til, at nogle af de nuværende medlemmer af UNHCR er nogle af de værste syndere mod menneskerettighederne og har vist sig meget utilbøjelige til at samarbejde under FN's særlige procedurer og til at overholde deres indberetningsforpligtelser over for FN's menneskerettighedsorganer;

FN's Menneskerettighedsråd (UNHCR)

1.      glæder sig over EU's prioriteter i forbindelse med UNHCR's 28. samling, som de fremgår af Rådets konklusioner af 9. februar 2015;

2.      glæder sig over udnævnelsen af ambassadør Joachim Ruecker til formand for UNHCR i 2015;

3.      lykønsker Zeid Ra'ad Al-Hussein med udnævnelsen til menneskerettighedshøjkommissær og giver udtryk for sin fulde støtte til hans indsats og mandat;

4.      glæder sig over, at Mogherini, Den Europæiske Unions højtstående repræsentant og næstformand i Kommissionen, deltog i UNHCR's samling på højt niveau, da det sendte det rette signal om EU's stærke opbakning bag det multilaterale menneskerettighedssystem;

5.      glæder sig over menneskerettighedshøjkommissærens årsberetning til FN's Generalforsamling for perioden fra december 2013 til november 2014 og giver udtryk for sin fulde støtte til hans embedes uafhængighed og integritet; understreger, at det er vigtigt at forsvare denne uafhængighed for at sikre, at højkommissæren fortsat kan udføre sine opgaver på en effektiv og uvildig måde; gentager, at det er nødvendigt, at der afsættes de nødvendige bevillinger til menneskerettighedshøjkommissærens kontor;

6.      minder om Europa-Parlamentets og Underudvalget om Menneskerettigheders faste vilje til at støtte et stærkt multilateralt menneskerettighedssystem i FN-regi omfattende Generalforsamlingens tredje komité, Menneskerettighedsrådet, menneskerettighedshøjkommissærens kontor og arbejdet i relevante FN-særorganisationer som f.eks. Den internationale Arbejdsorganisationer (ILO) og FN's særlige procedurer;

7.      tilskynder EU-Udenrigstjenesten, navnlig gennem EU-delegationerne i New York og Genève, til at styrke konsekvensen i EU's politik gennem rettidige og grundige konsultationer med henblik på at fremsætte EU's holdning med én stemme; bekræfter betydningen af at integrere det arbejde, der udføres i New York og Genève i forbindelse med i FN's Generalforsamling, den tredje komité og Menneskerettighedsrådet, i EU's relevante interne og eksterne virksomhed for at sikre denne konsekvens;

8.      bekræfter sin støtte til mekanismen med universel periodisk bedømmelse (UPR) og sin anerkendelse af det værdifulde arbejde, der udføres i den forbindelse; opfordrer medlemmerne til aktivt at forberede UPR, bl.a. ved at inddrage civilsamfundet, med henblik på at deltage i den interaktive dialog under UPR-møderne og ved at gennemføre UPR-henstillingerne og træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at forbedre og opfylde deres menneskerettighedsforpligtelser;

9.      opfordrer EU og medlemsstaterne til at fortsætte opfølgningen af UPR-henstillingerne i alle EU's politiske dialoger med berørte lande med henblik på at finde frem til måder, hvorpå man kan bistå disse lande med at gennemføre henstillingerne;

10.    bekræfter sin støtte til de særlige procedurer og de mandateredes uafhængige status, som sætter dem i stand til at udføre deres hverv i fuld upartiskhed, og opfordrer alle stater til at samarbejde med disse procedurer;

11.    anser det for vigtigt at sende parlamentariske delegationer til møderne i UNHCR og andre relevante samlinger i FN's Generalforsamling;

12.    beklager, at der bliver stadig mindre plads til samspil mellem civilsamfundet og UNHCR og at ngo'erne får stadig færre muligheder til at tale under møderne; opfordrer EU og UNHCR til at sikre, at civilsamfundet får lejlighed til at medvirke så meget som muligt under UNHCR's 28. møde og i den universelle periodiske bedømmelse og andre FN-menneskerettighedsmekanismer uden frygt for repressalier ved hjemkomsten;

Civile og politiske rettigheder

13.    bekræfter, at ytringsfriheden, der er et centralt element i ethvert frit og demokratisk samfund, er en grundlæggende ret for alle; fordømmer på det kraftigste mordet på 12 personer i Frankrig, herunder tegnere fra avisen Charlie Hebdo, og 4 mennesker i et jødiske supermarked i januar 2015 samt mordet på en filminstruktør og en vagtmand ved en synagoge i København, der blev udført af terrorister, der ønskede at angribe ytrings- og religionsfriheden;

14.    fordømmer ekstremisters og jihadiske gruppers anvendelse af religionen i alle lande og navnlig i Syrien, Libyen, Myanmar, Nigeria og Den Centralafrikanske Republik, hvor deres hærgen omfatter våben- og bombeangreb, selvmordsbomber, bortførelser og voldelige handlinger for at terrorisere befolkningen; mener, at bekæmpelsen af terrorismen må omfatte en løsning på de tilgrundliggende problemer som social udgrænsning, politisk marginalisering og ulighed; opfordrer til en større indsats for at beskytte tilhængere af religiøse mindretals rettigheder;

15.    giver udtryk for bekymring over alle begrænsninger i forsamlings- og foreningsfriheden, forbud mod civilsamfundsorganisationer, aggressiv anvendelse af injurielovgivningen og andre restriktive love, overdrevne registrerings- og indberetningskrav samt alt for strenge bestemmelser om udenlandsk finansiering, og bekræfter, at foreningsfriheden og retten til at forsamles fredeligt er grundlæggende elementer i menneskerettighederne;

16.    opfordrer alle regeringer til at fremme og støtte civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere og sætte dem i stand til at arbejde uden frygt, undertrykkelse eller intimidering og til at samarbejde med UNHCR i UPR-mekanismen og til at sikre, at lande, der gør sig skyldige i repressalier over for menneskerettighedsforkæmpere, drages til ansvar, navnlig i tilfælde af repressalier med dødelig udgang som repressalierne i marts 2014 over for menneskerettighedsforkæmperen Cao Shunli i Kina, fordi han havde forsøgt at gå om bord i et fly for at deltage i UNHCR's møde i Genève i september 2013;

17.    bekræfter sin fordømmelse af anvendelses af dødsstraffen og støtter kraftigt et moratorium som et skridt i retning af afskaffelse;

18.    bekræfter betydningen af kampen mod tortur og andre former for mishandling og den prioritering, som EU har givet dette spørgsmål, bl.a. i forbindelse med børn, og af at lette FN's særlige ordførers arbejde; opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at føre bevis på deres fælles vilje til at få afskaffet tortur og til at støtte ofrene, bl.a. ved at fortsætte eller i givet fald begynde at indbetale bidrag til FN's frivillige fond for torturofre og den særlige fond, der blev oprettet gennem den frivillige protokol til konventionen mod tortur;

19.    giver udtryk for bekymring over den fortsatte og udbredte diskriminering over for indvandrere, herunder asylansøgere og flygtninge, og krænkelser af deres rettigheder; opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte FN's særlige ordfører om indvandreres rettigheder og gennemførelsen af hans henstillinger; opfordrer regeringerne til at respektere indvandreres rettigheder og iboende værdighed, til at standse vilkårlig anholdelse og fængsling og til for at undgå alt for lang indespærring af ulovlige indvandrere, om nødvendigt at se på indespærringsperioder og anvende alternativer til indespærring; opfordrer regeringerne til under alle omstændigheder at respektere princippet om non-refoulement og til i fuld udstrækning at opfylde deres internationale juridiske forpligtelser med hensyn til udvisning af indvandrere; opfordrer de lande, som ikke allerede har gjort det, til at indføre systemer og procedurer, som sikrer, at alle programmer og institutioner på indvandringsområder i fuld udstrækning overholder de internationale menneskerettighedsforpligtelser;

20.    støtter UNHCR's særlige ordførers seneste rapport og konklusioner om moderne former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og lignende former for intolerance; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gennemføre ordførerens henstillinger i deres interne politikker for at bekæmpe spredningen af racehad, etnisk had og fremmedhad gennem internettet og de social medier ved at gribe ind ad lovgivningsmæssig vej under fuld respekt for andre grundlæggende rettigheder som f.eks. ytrings- og meningsfriheden;

21.    erkender, at den hurtige udvikling af informations- og kommunikationsteknologier har ændret betingelserne for udøvelsen af ytringsfriheden i hele verden, hvilket ikke blot har medført betydelige fordele, men også givet anledning til alvorlig bekymring; glæder sig i den forbindelse over, at Rådet i maj 2014 vedtog EU's retningslinjer om ytringsfrihed online og offline og fordømmer alle begrænsninger inden for digital kommunikation, herunder indgriben over for civilsamfundsaktiviteter; gentager, at det er nødvendigt især at have opmærksomheden henledt på journalisters og bloggeres rettigheder;

22.    tilskynder UNHCR til at fortsætte debatten om retten til privatlivets fred og til med henblik herpå at udnævne en særlig FN-ordfører om retten til privatlivets fred, navnlig i forbindelse med digital kommunikation;

Sociale og økonomiske rettigheder

23.    henviser til, at FN's dagsorden for perioden efter 2015-målene omfatter et mål om at afskaffe fattigdom i 2030 gennem en holistisk indsats på det økonomiske og sociale område og på miljøområdet; glæder sig over FN's generalsekretærs sammenfattende rapport forud for FN's særlige topmøde om dagsordenen for bæredygtige udviklingsmål efter 2015; støtter generalsekretærens opfordring til en tilgang, som koncentrerer sig om befolkningernes behov og rettigheder med henblik på at afskaffe fattigdom;

24.    anser det for vigtigt at løse problemet med den stigende ekstreme ulighed som led i fattigdomsbekæmpelsen generelt og at fremme sociale og økonomiske rettigheder ved navnlig at lette adgang til mad, vand, uddannelse, sundhedspleje og ordentlige boligforhold; understreger i den forbindelse det stigende problem med jordkøb, som der skal gøres noget ved;

25.    mener, at korruption, skatteunddragelse, dårlig forvaltning af offentlige goder og manglende ansvarlighed bidrager til at krænke borgernes rettigheder, da det omleder midler, som er nødvendige til offentlige investeringer i offentlig service i form af uddannelse, grundlæggende sundhedspleje og anden social infrastruktur, hvilket bidrager til at forevige befolkningens fattigdom; minder om, at regeringerne i medfør af den internationale pagt om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder har pligt til at respektere deres befolkningers rettigheder ved at stille de nødvendige ressourcer til rådighed; understreger i den forbindelse, at der skal lægges særlig vægt på beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder for at fremme økonomiske sociale og kulturelle rettigheder;

26.    gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne til at støtte udnævnelsen af en særlig FN-ordfører om økonomisk kriminalitet, korruption og menneskerettigheder;

Erhvervslivet og menneskerettighederne

27.    støtter en effektiv og omfattende udbredelse og gennemførelse af FN's vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettighederne både inden for og uden for EU; opfordrer alle interesserede parter til at spille en aktiv rolle under det 11. møde i FN's arbejdsgruppe om menneskerettigheder og transnationale selskaber og andre erhvervsvirksomheder og til at støtte bestræbelserne på at bringe deres politikker i overensstemmelse med OECD-retningslinjerne for multinationale selskaber og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; gentager sin opfordring til Kommissionen til inden udgangen af 2015 at aflægge rapport om EU-medlemsstaternes gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne;

28.    anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at tilskynde EU-delegationerne i hele verden til at indlede en dialog med EU-virksomhederne om at fremme respekten for menneskerettighederne og sikre, at "erhvervslivet og menneskerettighederne" tages med blandt de centrale temaer i de lokale indkaldelser af forslag under det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR); opfordrer EU og medlemsstaterne til at deltage i den begyndende debat om et juridisk bindende instrument om erhvervslivet og menneskerettigheder i FN-regi;

Kvinders rettigheder

29.    bekræfter sin støtte til FN's Beijing-erklæring og -handlingsplatform, som vedtoges i 1995; glæder sig over den omfattende gennemgang af Beijing-erklæringen i anledning af 20-års jubilæet for den fjerde kvindekonferencen og 15 år efter vedtagelsen af FN-resolutionen om vold mod kvinder; mener, at gennemgangen er en god lejlighed til at vurdere og identificere fremskridt og forhindringer for dermed at slå bro over kønskløften og fremme ligestillingen yderligere gennem konkrete tiltag;

30.    konstaterer, at kvinder på trods af de fremskridt, der hidtil er gjort med hensyn til ligestilling og styrkelse af kvindernes stilling, stadig er ofre for seksuel vold og massevoldtægt i områder med voldelige konflikter, og at antallet af kvinder, der dør hver dag som følge af vold i hjemmet, er rystende; opfordrer regeringerne til at tage konkrete skridt for at bekæmpe vold mod kvinder af enhver art og opfordrer igen EU og samtlige medlemsstater til at ratificere Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder;

31.    påpeger, at inddragelse af kønsaspekter, hvilket indebærer, at dem, som normalt er involveret i lovgivningsprocessen, omorganiserer, forbedrer, udvikler og evaluerer alle politikker for at sikre, at ligestillingsaspektet er integreret på alle niveauer og i alle stadier, er et vigtigt instrument til at opnå ligestilling;

Børns rettigheder

32.    giver udtryk for bekymring over, at mindst 58 millioner børn, navnlig piger, børn fra fattige familier, børn med handicap og børn i konfliktområder på trods af, at der er sket visse fremskridt siden vedtagelse af konventionen om børns rettigheder i 1989, ikke går i skole, og at mange børn lider af sygdomme, som nemt kunne behandles, mens andre udfører børnearbejde;

33.    opfordrer alle stater til at give tilsagn om at afskaffe de værste former for børnearbejde som defineret i artikel 3 i ILO-konvention nr. 182, herunder børneslaveri, handel med børn, prostitution og farligt arbejde, som påvirker barnets fysiske og psykiske helbred;

34.    minder om, at en af statens vigtigste forpligtelser er at sikre alle børn en uddannelse ved at skabe bedre muligheder og hensigtsmæssige institutioner og rette op på de strukturelle årsager til de vigtigste hindringer for en grundskoleuddannelse for alle, herunder skolefrafald, som fortsat er en af de vigtigste hindringer for en grundskoleuddannelse for alle;

35.    opfordrer til, at EU afsætter tilstrækkelige midler til demobilisering og genintegrering af børn, som har været inddraget i væbnede konflikter, og tidligere børnesoldater; minder om sin stærke støtte til "børn, ikke soldater"-kampagnen, som kom til udtryk under høringen i Underudvalget om Menneskerettigheder om samme emne den 3. december 2014; glæder sig over årsrapporten fra FN's særlige repræsentant for børn og væbnede konflikter og FN's særlige repræsentant for vold mod børn sammen med rapporten fra den særlige ordfører om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi;

Klimaforandringer og menneskerettigheder

36.    understreger, at klimaforandringerne har alvorlige konsekvenser for udsatte grupper og enkeltpersoner, navnlig i lavindkomstlande og i kystområder og lavtliggende områder, som ikke har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at tilpasse sig alvorlige miljøforandringer;

37.    glæder sig over, at UNHCR anerkender, at miljøforandringer kan få negative konsekvenser for befolkningers leveforhold og virke hindrende for, at de kan nyde godt af grundlæggende internationalt anerkendte menneskerettigheder; opfordrer derfor staterne til at vedtage uopsættelige og ambitiøse afbødnings- og tilpasningstiltag under den kommende klimaforandringskonference i Paris i 2015;

Bekæmpelse af straffrihed og Den Internationale Stafferetsdomstol (ICC)

38.    bekræfter sin fulde støtte til arbejdet i ICC med at sætte en stopper for straffrihed for de skyldige i de groveste forbrydelser, der har interesse for det internationale samfund, og med at sikre retfærdighed for ofrene for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; er fortsat vagtsom over for ethvert forsøg på at undergrave dens legitimitet og uafhængighed; opfordrer EU og medlemsstaterne til at samarbejde med domstolen og give den stærk diplomatisk, politisk og økonomis støtte, bl.a. i FN; opfordrer EU, medlemsstaterne og den særlige repræsentant til aktivt at fremme ICC, gennemførelsen af dens domme og bekæmpelse af straffrihed for forbrydelser, der er defineret i Rom-statutten;

Indfødte folkeslag

39.    opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte reformen af mandatet for ekspertmekanismen for indfødte folkeslags rettigheder i overensstemmelse med det konkluderende dokument fra verdenskonferencen om indfødte folkeslag (resolution nr. 69/2 fra FN's Generalforsamling) med henblik på at føre tilsyn med, evaluere og forbedre gennemførelsen af erklæringen om indfødte folkeslags rettigheder; opfordrer medlemsstaterne til at kræve, at alle mandaterede i forbindelse med de særlige procedurer i særlig grad har opmærksomheden henledt på spørgsmål, som påvirker indfødte kvinder og piger, og systematisk indberette sådanne forhold til UNHCR; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til aktivt at støtte udviklingen af en altomfattende handlingsplan for indfødte folkeslag, som det blev krævet i Generalforsamlingens resolution fra september 2014, navnlig med hensyn til afholdelse af regelmæssige høringer af indfødte folkeslag som led i processen;

Internationale kulturelle og sportslige begivenheder og menneskerettigheder

40.    fordømmer autoritære staters stigende praksis med at være vært for enorme sportslige eller kulturelle arrangementer for at øge deres internationale legitimitet, samtidig med at de yderligere begrænser den indenlandske systemkritik; opfordrer EU og medlemsstaterne til aktivt at rejse dette spørgsmål, bl.a. i FN's Menneskerettighedsråd, og til at forhandle med de nationale sportsorganisationer, erhvervssponsorer og civilsamfundet om de praktiske vilkår for deres deltagelse i disse arrangementer, herunder de første europæiske lege i Baku i 2015 og FIFA-verdensmesterskabet i Rusland i 2018;

Integrering af menneskerettigheder

41.    opfordrer EU til at arbejde for menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder civile og politiske, økonomiske og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med artikel 21 i Lissabon-traktaten og de almindelige bestemmelser for EU's optræden udadtil som fastsat i EU-traktaten;

42.    opfordrer EU, medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at integrere menneskerettighederne på alle udenrigspolitiske områder i deres forbindelser med tredjelande; understreger ligeledes, at det er nødvendigt, at EU's menneskerettighedspolitik sikrer, at der er konsekvens i den interne og eksterne politik i overensstemmelse med traktatforpligtelserne, og at der ikke arbejdes med dobbeltstandarder i forbindelse med menneskerettighedspolitikken;

43.    opfordrer EU til at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og til at integrere respekten for menneskerettighederne i handels- og investeringspolitikken, udviklingssamarbejdet og den fælles sikkerheds- og forsvarspoliti;

EU's prioriteter i forbindelse med bestemte lande

Ukraine

44.    giver udtryk for alvorlig bekymring over den fortsatte voldelige udvikling og den væbnede konflikt i udbryderregionerne i den sydøstlige del af landet; fordømmer de omfattende krænkelser af menneskerettighederne, som alle parter i konflikten har gjort sig skyldige i, og giver sin fulde støtte til FN's menneskerettighedstilsynsmission og ESCE's særlige tilsynsmission i Ukraine; er fortsat bekymret over diskrimineringen og de omfattende menneskerettighedskrænkelser mod lokalbefolkningen i Ukraine;

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

45.    glæder sig over den planlagte udvidelse af mandatet for en særlige ordfører om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Korea; glæder sig ligeledes over FN's Generalforsamlings resolution, hvori der henstilles til Sikkerhedsrådet at gøre det fornødne for at sikre ansvarlighed, herunder nævnelse af muligheden for at indklage situationen i Den Demokratiske Republik Korea for Den Internationale Strafferetsdomstol;

Iran

46.    glæder sig over FN's Menneskerettighedsråds resolution fra marts 2014 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran og forlængelsen af den særlige ordførers mandat og opfordrer Iran til at give FN's særlige ordfører indrejsetilladelse til landet som et afgørende bevis på, at landet er rede til at indlede en dialog om menneskerettighederne; gentager sin fordømmelse af dødsstraffen i Iran og det store antal henrettelser; støtter fælleserklæringen fra de mandaterede i forbindelse med FN's særlige procedure med en fordømmelse af bølgen af anholdelser af og domfældelser over repræsentanter fra civilsamfundet i Iran; opfordrer EU og UNHCR til at fortsætte med nøje at overvåge menneskerettighedssituationen og sørge for, at menneskerettighederne forbliver et vigtigt prioriteret spørgsmål i alle forbindelser med den iranske regering;

Burma/Myanmar

47.    støtter FN's særlige ordførers rapport til FN's Generalforsamlings 69. samling om menneskerettighedssituationen i Myanmar, som anerkender de fremskridt, der er gjort, men samtidig påpeger, at der stadig er områder, der giver anledning til alvorlige bekymringer; opfordrer Myanmars regering til at integrere menneskerettighederne i landets institutionelle og retlige rammer og i alle politikområder og til at respektere udtryks- og forsamlingsfriheden, så folk frit kan give udtryk for deres holdninger til regeringens politik uden frygt for intimidering eller chikane;

Belarus

48.    giver udtryk for sin dybeste bekymring over de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Belarus; fordømmer de tre henrettelse, der fandt sted i 2014, chikanen over for menneskerettighedsforkæmpere, forfølgelsen af uafhængige journalister, censureringen af all internetkommunikation og den restriktive lovgivning om ikke-statslige organisationer; opfordrer til en fornyelse af mandatet for FN's særlige ordfører og opfordrer regeringen i Belarus til at give mandaterede i forbindelse med FN's særlige procedure, herunder en særlig ordfører, uhindret adgang;

Bahrain

49.    giver udtryk for sin fortsatte bekymring over den civile uro i Bahrain og over situationen for menneskerettighedsforkæmpere og medlemmer af den politiske opposition i landet; opfordrer alle interesserede parter i Bahrain til at indlede konstruktive og inklusive forhandlinger med henblik på en virkelig udsoning og respekt for alle samfunds menneskerettigheder i Bahrain; opfordrer til en øjeblikkelig og ubetinget løsladelse af alle samvittighedsfanger, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og fredelige demonstranter og giver udtryk for sin støtte til fælleserklæringen af 4. februar 2015 fra de mandaterede i forbindelse med FN's særlige procedure om anholdelsen af ledende oppositionspolitikere og opløsningen af de deraf følgende demonstrationer; opfordrer EU-medlemsstaterne og andre medlemmer af FN's Menneskerettighedsråd til fortsat nøje at følge menneskerettighedssituationen i Bahrain med særlig fokus på de tilsagn, som Bahrain gav i forbindelse med UPR-processen og henstillingerne fra Bahrains uafhængige undersøgelsesudvalg, som Bahrains konge har udtrykt tilfredshed med;

Egypten

50.    glæder sig over UPR-proceduren for Egypten i november 2014 og glæder sig til vedtagelsen af den under det kommende møde i UNHCR; opfordrer Egypten til øjeblikkeligt og ubetinget at løslade alle, der holdes fængslet, fordi de på fredelig vis har udøvet deres ret til ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed; kræver ligeledes, at Egyptens regering vedtager en lovgivning, som er i overensstemmelse med de internationale standarder, og sikrer foreningsfriheden, der er nedfældet i Egyptens forfatning, herunder retten til at modtage og uddele økonomiske midler, og at den ophæver protestloven fra november 2013 og indfører ny lovgivning, som sikrer forsamlingsfriheden; opfordrer Egyptens regering til at indlede en retlig efterforskning for at finde frem til identiteten af de ansvarlige for beordringen og udførelsen af de ulovlige drab i forbindelse med undertrykkelsen af de hovedsageligt fredelige demonstrationer, som har fundet sted siden den 3. juli 2013, herunder opløsningen af demonstrationen den 14. august 2013 på Raba'a-pladsen og Nahda-pladsen, hvorunder et stort antal demonstranter blev dræbt;

Mali

51.    glæder sig over det arbejde, som FN's uafhængige ekspert om menneskerettighedssituationen i Mali har udført, og opfordrer UNHCR til at forlænge hans mandat; glæder sig over de fremskridt, som Malis regering har gjort med hensyn til genetablering af retsvæsenet i visse dele af landet og med hensyn til efterforskningen af torturen og drabet på 21 elitesoldater i 2012 sammen med nedsættelsen af en sandheds-, retfærdigheds- og udsoningskommission; er fortsat bekymret over forværringen i sikkerhedssituationen og den fortsatte anvendelse og rekruttering af børnesoldater og opfordrer Malis regering til at efterforske og retsforfølge folk fra alle væbnede grupperinger, som var ansvarlige for krigsforbrydelser under den væbnede konflikt i 2012-2013, og til at sikre, at der i en kommende fredsaftale kræves ansvarlighed, en styrkelse af sandhedskommissionen og et baggrundstjek af medlemmer af sikkerhedsstyrkerne;

Sydsudan

52.    opfordrer Den Afrikanske Union til at offentliggøre rapporten fra dens undersøgelsesudvalg om krænkelser af menneskerettighederne, som alle parter i Sydsudan har gjort sig skyldige i, som et skridt i retning af at sikre retfærdighed i forbindelse med de krænkelser af menneskerettighederne, som har fundet sted, siden konflikten begyndte;

Sri Lanka

53.    henviser til den nyvalgte regerings tilsagn og opfordrer den til at tage konkrete skridt i retning af ansvarlighed, herunder en seriøs efterforskning og retsforfølgning, sammen med andre tiltag for at løse det bredere problem med straffrihed og krænkelser af menneskerettighederne og til i fuld udstrækning at samarbejde med FN's menneskerettighedshøjkommissærs kontor og dets internationale undersøgelse af Sri Lanka;

Mexico

54.    opfordrer Mexicos regering til at fortsætte efterforskningen af 43 lærerstuderendes forsvinden i Iguala i Mexico, til at bringe de skyldige for retten, til at arbejde tæt sammen med FN's særlige procedure og organer i forbindelse med dette møde i FN's Menneskerettighedsråd og med regionale menneskerettighedsorganisationer, som følger sagen, og til at stille de nødvendige faciliteter til rådighed for dem, så de kan fortsætte med at følge situationen;

* * *

55.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd og FN's højkommissær for menneskerettigheder.