Päätöslauselmaesitys - B8-0231/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0231/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2015 istuntoa varten

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi, Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0228/2015

Menettely : 2015/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0231/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0231/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0231/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2015 istuntoa varten

(2015/2572(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset ja niiden valinnaiset pöytäkirjat, muun muassa yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostosta,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

–       ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[1],

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 9. helmikuuta 2015 antamat päätelmät EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusfoorumeilla,

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan, 21 artiklan, 27 artiklan ja 47 artiklan,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevan 28. istunnon, joka pidetään 2.–27. maaliskuuta 2015,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja turvaaminen ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä;

B.     katsoo, että ihmisoikeudet ovat myötäsyntyisiä ja kuuluvat kaikille ihmisille kansallisuudesta, rodusta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai asemasta riippumatta ja että näiden oikeuksien kunnioittaminen on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa sekä myöhemmissä kansainvälisissä ihmisoikeuksia koskevissa yleissopimuksissa, julistuksissa ja päätöslauselmissa;

C.     toteaa, että kaikki ihmisoikeudet - riippumatta siitä, ovatko ne kansalaisoikeuksia tai poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia tai sivistyksellisiä oikeuksia - ovat jakamattomia, sidoksissa toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan ja että minkä tahansa mainitun oikeuden riistäminen vaikuttaa suoraan kielteisesti toisiin oikeuksiin;

D.     toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittamatta jättäminen ja legitiimin demokraattisen osallistumisen puute johtaa epävakauteen, valtioiden romahtamiseen, humanitaarisiin kriiseihin ja aseellisiin konflikteihin;

E.     ottaa huomioon, että unionin toimintaan kolmansien maiden kanssa sovelletaan Lissabonin sopimuksen 21 artiklaa, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus, ihmisarvon kunnioittaminen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteet sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden mukaiset periaatteet;

F.     toteaa, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan kansalaistensa perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimia, joilla helpotetaan näiden oikeuksien kunnioittamista jäsenvaltioissa, sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä esteiden poistamiseksi ihmisoikeuksien toteutumiselta kaikilla aloilla;

G.     toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) säännölliset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleistä määräaikaisarviointia koskeva mekanismi ja joko jonkin tietyn maan tilannetta tai tiettyä asiaa koskevat erityismenettelyt edistävät osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita sekä niiden kunnioittamista;

H.     toteaa, että eräiden YK:n ihmisoikeusneuvoston nykyisten jäsenten katsotaan valitettavasti kuuluvan maailman pahimpiin ihmisoikeuksien rikkojiin ja ne ovat haluttomia YK:n erityismenettelyihin liittyvään yhteistyöhön ja noudattavat huonosti vaatimuksia raportoida YK:n ihmisoikeussopimuksilla perustetuille elimille;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.      pitää myönteisinä EU:n painopisteitä YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevaa 28. sääntömääräistä istuntoa varten, sellaisina kuin ne esitetään 9. helmikuuta 2015 annetuissa neuvoston päätelmissä;

2.      suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Joachim Rückerin nimittämiseen ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2015;

3.      onnittelee Zeid Ra’ad Al Husseinia hänen nimityksestään YK:n ihmisoikeusvaltuutetuksi ja toistaa tukevansa voimakkaasti hänen pyrkimyksiään ja toimeksiantoaan;

4.      on ilahtunut siitä, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini on läsnä ihmisoikeusneuvoston korkean tason istunnossa, sillä näin välitetään oikea viesti EU:n vahvasta sitoutumisesta monenväliseen ihmisoikeusjärjestelmään;

5.      suhtautuu myönteisesti YK:n yleiskokoukselle esitettävään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomukseen, joka kattaa ajanjakson joulukuusta 2013 marraskuuhun 2014, ja ilmaisee tukevansa täysin ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuutta ja koskemattomuutta; korostaa, että on tärkeää puolustaa toimiston riippumattomuutta, jotta varmistetaan, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu voi hoitaa tehtäväänsä tehokkaasti ja puolueettomasti; toistaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle on myönnettävä riittävästi rahoitusta;

6.      muistuttaa Euroopan parlamentin ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunnan sitoutumisesta vahvan YK:n alaisen monenvälisen ihmisoikeusjärjestelmän tukemiseen, mukaan lukien yleiskokouksen kolmas komitea, ihmisoikeusneuvosto, ihmisoikeusvaltuutetun toimisto sekä asianomaisten YK:n erityisjärjestöjen, kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n, työ samoin kuin YK:n erityismenettelyjen yhteydessä tehtävä työ;

7.      kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja erityisesti EU:n edustustoja New Yorkissa ja Genevessä parantamaan EU:n toimien yhtenäisyyttä oikea-aikaisella ja yksityiskohtaisella kuulemisella, jotta EU voisi esittää yhtenäisen kannan; muistuttaa, että johdonmukaisuuden varmistamiseksi on tärkeää yhdistää YK:n yleiskokouksessa, kolmannessa komiteassa ja ihmisoikeusneuvostossa New Yorkissa ja Genevessä tehtävä työ asianomaiseen EU:n sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan;

8.      toistaa tukevansa yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskevaa mekanismia ja arvostavansa siinä tehtyä arvokasta työtä ja kehottaa jäseniä aktiivisesti valmistelemaan arviointiaan myös siten, että ne ottavat työhön mukaan kansalaisyhteiskunnan, osallistuvat interaktiiviseen vuoropuheluun UPR-istunnon aikana, panevat täytäntöön arvioinnissa annetut suositukset ja ryhtyvät konkreettisiin toimiin parantaakseen ja vaaliakseen ihmisoikeusvelvoitteidensa täyttämistä;

9.      kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita seuraamaan edelleen UPR-suosituksia kaikessa EU:n toimintapoliittisessa vuoropuhelussa asianomaisten maiden kanssa, jotta voidaan löytää keinoja näiden maiden tukemiseen suositusten täytäntöönpanossa;

10.    toistaa tukevansa erityismenettelyjä ja toimeksiannon haltijoiden riippumatonta asemaa, jonka perusteella ne voivat hoitaa tehtävänsä täysin puolueettomasti, ja kehottaa kaikkia valtioita yhteistyöhön näiden menettelyjen kanssa;

11.    pitää tärkeänä, että ihmisoikeusneuvoston istuntoihin ja muihin asiaankuuluviin YK:n yleiskokouksen istuntoihin lähetetään parlamentin valtuuskuntia;

12.    pitää valitettavana, että kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeusneuvoston vuorovaikutustila kutistuu koko ajan ja että kansalaisjärjestöillä on vähemmän mahdollisuuksia puhua näissä istunnoissa; kehottaa EU:ta ja ihmisoikeusneuvostoa varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua mahdollisimman laajasti ihmisoikeusneuvoston 28. istuntoon sekä UPR-prosessiin ja muihin YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ilman, että he joutuvat pelkäämään rangaistuksia palatessaan kotimaahansa;

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

13.    toteaa, että ilmaisunvapaus, joka on jokaisen vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi, on jokaisen yksilön perusoikeus; tuomitsee jyrkästi sen, että ilmaisun- ja uskonnonvapautta vastustaneet terroristit tappoivat tammikuussa 2015 Ranskassa kaksitoista ihmistä, heidän joukossaan Charlie Hebdo ‑sanomalehden sarjakuvapiirtäjiä, ja neljä ihmistä juutalaisessa valintamyymälässä sekä elokuvaohjaajan ja synagogan vartijan Kööpenhaminassa;

14.    tuomitsee uskonnon käytön ääri- ja jihadistiryhmissä kaikissa maissa, erityisesti Syyriassa, Irakissa, Libyassa, Myanmarissa, Nigeriassa ja Keski-Afrikassa, ja huomauttaa, että nämä ryhmät tekevät aseellisia hyökkäyksiä ja pommi-iskuja, itsemurhaiskuja, sieppauksia ja muita väkivallantekoja, joilla ne terrorisoivat ihmisiä; katsoo, että terrorismin torjunnassa on toteutettava toimia, joilla puututaan terrorismin perimmäisiin syihin, joita ovat sosiaalinen syrjäytyminen, poliittinen marginalisoituminen ja eriarvoisuus; vaatii lisäämään toimia uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi;

15.    on huolestunut kaikenlaisista kokoontumis- ja yhdistymisvapauden rajoituksista, mukaan lukien kansalaisjärjestöille asetetut kiellot, kunnianloukkausta koskevien lakien ja muiden rajoittavien lakien aggressiivinen käyttäminen, liialliset rekisteröinti- ja raportointivaatimukset sekä äärimmäisen rajoittavat ulkomaista rahoitusta koskevat säännöt, ja toteaa, että yhdistymisvapaus ja oikeus kokoontua rauhanomaisesti ovat perusluonteisia ihmisoikeuksia;

16.    kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeuksien puolustajia sekä mahdollistamaan, että ne voivat toimia vailla pelkoa, sortoa tai pelottelua, tekemään yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston kanssa UPR-mekanismin yhteydessä ja varmistamaan, että ihmisoikeusaktivistien rankaisemiseen syyllistyneet maat joutuvat vastuuseen teoistaan, erityisesti kohtalokkaista teoistaan, kuten toimista, jotka johtivat maaliskuussa 2014 kiinalaisen ihmisoikeusaktivistin Cao Shunlin kuolemaan hänen ollessaan pidätettynä sen jälkeen kun hän oli yrittänyt päästä lennolle osallistuakseen ihmisoikeusneuvoston istuntoon Genevessä syyskuussa 2013;

17.    toistaa tuomitsevansa kuolemanrangaistuksen käytön ja kannattaa voimakkaasti kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon lykkäämistä kuolemanrangaistuksesta luopumista edistävänä toimena;

 

18.    toistaa pitävänsä tärkeänä, että torjutaan kidutusta ja muita epäasianmukaisen kohtelun muotoja ja että EU on sitoutunut painottamaan tätä kysymystä, myös kun on kyse lapsista, sekä helpottamaan YK:n erityisraportoijan työtä; kehottaa ulkosuhdehallintoa, komissiota ja EU:n jäsenvaltioita osoittamaan yhteisen sitoutumisensa kidutuksen lopettamiseen ja uhrien tukemiseen erityisesti siten, että ne osallistuvat edelleen tai alkavat osallistua YK:n vapaaehtoisrahastoon kidutuksen uhrien auttamiseksi ja kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa perustettuun erityisrahastoon;

19.    on huolissaan jatkuvasta ja laajalle levinneestä maahanmuuttajien, myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten, syrjinnästä ja heidän oikeuksiensa loukkauksista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä ja hänen suositustensa täytäntöönpanoa; kehottaa hallituksia kunnioittamaan maahanmuuttajien ihmisoikeuksia ja heidän myötäsyntyistä ihmisarvoaan, lopettamaan mielivaltaiset pidätykset sekä tarvittaessa tarkastelemaan pidätysaikoja ja käyttämään pidätyksen vaihtoehtoja, jotta vältetään laittomien muuttajien liiallinen pidättäminen; kehottaa hallituksia kunnioittamaan kaikissa olosuhteissa palauttamiskiellon periaatetta ja noudattamaan täysimääräisesti maahanmuuttajien karkottamista koskevia kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan; kehottaa valtioita, elleivät ne vielä ole tehneet niin, ottamaan käyttöön järjestelmiä ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että kaikki niiden muuttoliikkeeseen liittyvät ohjelmat ja instituutiot ovat täysin sopusoinnussa niiden kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisten velvoitteiden kanssa;

20.    tukee ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan uusinta raporttia ja päätelmiä rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuodoista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan täytäntöön erityisraportoijan suositukset sisäpolitiikassaan, jotta voidaan torjua rotuvihan sekä etnisen ja muukalaisvastaisen vihan ja siihen lietsomisen leviämistä internetissä ja sosiaalisessa mediassa toteuttamalla asianmukaisia lainsäädäntötoimia siten, että kunnioitetaan täysin muita perusoikeuksia, kuten ilmaisun- ja mielipiteenvapautta;

21.    toteaa, että tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on muuttanut sananvapauden käyttämisen edellytyksiä koko maailmassa ja että siitä on koitunut sekä merkittäviä etuja että vakavia haittoja; panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 sanavapautta verkossa ja sen ulkopuolella koskevat EU:n suuntaviivat, ja tuomitsee kaikki digitaalista viestintää koskevat rajoitukset, kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistuvat toimet mukaan luettuina; toistaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota toimittajiin ja bloggaajiin;

22.    kannustaa ihmisoikeusneuvostoa jatkamaan keskustelua oikeudesta yksityisyyteen ja nimittämään tätä varten oikeutta yksityisyyteen käsittelevän YK:n erityisraportoijan erityisesti digitaalista viestintää silmällä pitäen;

Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

23.    panee merkille, että YK:n vuoden 2015 jälkeisessä kehitysohjelmassa vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu tavoitteeksi köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä siten, että taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä sekä ympäristökysymyksiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti; pitää myönteisenä YK:n pääsihteerin tiivistelmäraporttia, joka on julkaistu vuoden 2015 jälkeistä kestävän kehityksen tavoitteiden ohjelmaa käsittelevän YK:n erityishuippukokouksen edellä; tukee YK:n pääsihteerin vaatimuksia toimintatavasta, jossa keskitytään ihmisten tarpeisiin ja oikeuksiin köyhyyden poistamiseksi;

24.    pitää tärkeänä, että puututaan lisääntyvään ja äärimmäiseen eriarvoisuuteen, jotta voidaan yleensä torjua köyhyyttä ja edistää sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia helpottamalla etenkin elintarvikkeiden, veden, koulutuksen, terveydenhuollon ja asianmukaisten asuntojen saantia; korostaa tältä osin maan anastuksen pahenevaa ongelmaa, johon on puututtava;

25.    katsoo, että korruptio, veronkierto, julkishyödykkeiden huono hoito ja tilivelvollisuuden puute myötävaikuttavat kansalaisten oikeuksien loukkauksiin, sillä ne siirtävät varoja pois investoinneista, joita voitaisiin tehdä kipeästi kaivattuihin julkisiin palveluihin, kuten koulutukseen, perusterveydenhuoltopalveluihin ja muuhun sosiaaliseen infrastruktuuriin, ja tekevät siten väestön köyhyydestä pysyvää; muistuttaa, että hallituksilla on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla velvoite kunnioittaa kansalaisten oikeuksia antamalla käyttöön asianmukaiset resurssit; korostaa tässä yhteydessä, että taloudellisten, kulttuuristen ja sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi toimivien ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota;

26.    kehottaa jälleen kerran EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan talousrikoksia, korruptiota ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan nimittämistä;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

27.    tukee voimakkaasti elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n perusperiaatteiden tehokasta ja kattavaa levittämistä ja täytäntöönpanoa sekä unionissa että sen ulkopuolella; kehottaa kaikkia sidosryhmiä toimimaan aktiivisessa roolissa ihmisoikeuksia ja ylikansallisia yrityksiä ja muita liikeyrityksiä käsittelevän YK:n työryhmän 11. istunnossa ja tukemaan toimia, joilla niiden toimintalinjat saadaan vastaamaan ylikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n perusperiaatteita; pyytää jälleen kerran komissiota esittämään vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n perusperiaatteet täytäntöön;

28.    pyytää, että komissio ja ulkosuhdehallinto kannustavat EU:n edustustoja kaikkialla maailmassa työskentelemään yhdessä EU:n yritysten kanssa ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yritystoiminta ja ihmisoikeudet otetaan mukaan keskeisiksi aiheiksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen paikallisissa ehdotuspyynnöissä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan vireillä olevaan keskusteluun YK-järjestelmän puitteissa toteutettavasta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevasta oikeudellisesti sitovasta kansainvälisestä välineestä;

Naisten oikeudet

29.    vahvistaa tukevansa vuonna 1995 hyväksyttyä YK:n Pekingin julistusta ja sen toimintaohjelmaa; suhtautuu myönteisesti Pekingin julistuksen kattavaan uudelleenarviointiin, joka toteutetaan naisten neljännen maailmankonferenssin 20. vuosipäivän yhteydessä 15 vuotta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan YK:n päätöslauselman hyväksymisen jälkeen; pitää uudelleenarviointia hyvänä tilaisuutena arvioida ja määrittää saavutettu edistys ja jäljellä olevat rajoitukset, jotta sukupuolten välinen kuilu voidaan luoda umpeen ja sukupuolten tasa-arvoa voidaan yhä edistää konkreettisten toimien avulla;

30.    huomauttaa, että naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa ja naisten vaikutusvallan lisäämisessä saavutetusta edistyksestä huolimatta naiset joutuvat yhä seksuaalisen väkivallan ja joukkoraiskausten uhreiksi aseellisissa konflikteissa, ja perheväkivallan uhrina päivittäin kuolevien naisten määrä on todella valtava; kehottaa kaikkia hallituksia ryhtymään konkreettisiin toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi kaikissa sen muodoissa, ja kehottaa taas EU:ta ja sen kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen;

31.    huomauttaa, että sukupuolinäkökohtien valtavirtaistaminen, joka tarkoittaa toimintalinjojen uudelleenjärjestämistä, parantamista, kehittämistä ja arviointia sen varmistamiseksi, että normaalisti politiikan määrittämiseen osallistuvat henkilöt sisällyttävät kaikkiin toimintalinjoihin – kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa – tasa‑arvoisten mahdollisuuksien lähestymistavan, on merkittävä väline sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi;

Lasten oikeudet

32.    on huolissaan siitä, että lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1989 tapahtuneen hyväksymisen jälkeen tapahtuneesta edistyksestä huolimatta vähintään 58 miljoonaa lasta, varsinkin tyttöä, köyhien perheiden lasta, vammaista lasta ja konfliktialueilla elävää lasta, ei käy koulua ja että monet lapset sairastuvat edelleen tauteihin, jotka voitaisiin helposti välttää, ja lisäksi lapsia käytetään lapsityövoimana;

33.    kehottaa kaikkia valtioita sitoutumaan ILO:n yleissopimuksen nro 182 3 artiklassa määriteltyjen lapsityön pahimpien muotojen poistamiseen ja muistuttaa, että näitä lapsityön pahimpia muotoja ovat muun muassa lapsiorjuus, lapsikauppa, prostituutio sekä vaarallinen työ, joka on haitallista lapsen fyysiselle terveydelle ja mielenterveydelle;

34.    muistuttaa, että yksi valtion ensisijaisista velvoitteista on tarjota kaikille lapsille koulutus lisäämällä mahdollisuuksia, perustamalla asianmukaisia laitoksia ja puuttumalla kaikille taatun peruskoulutuksen suurimpien esteiden rakenteellisiin syihin, kuten koulupudokasmääriin, jotka ovat edelleen suurena esteenä sille, että kaikille voidaan taata peruskoulutus;

35.    kehottaa antamaan riittävästi EU:n rahoitusta aseellisiin konflikteihin joutuneiden lasten ja entisten lapsisotilaiden kotiutus- ja sopeuttamisohjelmille; muistuttaa Children, Not Soldiers” -kampanjalle antamastaan voimakkaasta tuesta, mikä kävi ilmi ihmisoikeuksien alivaliokunnan 3. joulukuuta 2014 samasta aiheesta järjestämässä kuulemistilaisuudessa; panee tyytyväisenä merkille lapsia aseellisissa selkkauksissa käsittelevän YK:n erityisedustajan ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän YK:n erityisedustajan vuotuiset raportit sekä lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa käsittelevän erityisraportoijan raportin;

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet

36.    korostaa, että ilmastonmuutoksen vaikutus muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin ja ihmisiin on suuri, etenkin alhaisen tulotason maissa sekä rannikkovaltioissa ja matalissa saarivaltioissa, joilla ei ole taloudellisia resursseja sopeutua ympäristössä tapahtuviin voimakkaisiin muutoksiin;

37.    panee tyytyväisenä merkille, että ihmisoikeusneuvosto on osoittanut olevansa tietoinen siitä, että ympäristössä tapahtuvat muutokset heikentävät väestön toimeentuloa ja haittaavat kansainvälisesti tunnustettujen perusihmisoikeuksien toteutumista; kehottaa siksi sopimusvaltioita hyväksymään kiireellisiä ja pitkälle meneviä hillitsemis- ja sopeutustoimenpiteitä tulevassa vuoden 2015 ilmastokokouksessa Pariisissa;

Rankaisemattomuuden torjunta ja Kansainvälinen rikostuomioistuin

38.    antaa yhä täyden tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen työlle, jolla se pyrkii estämään rankaisematta jättämisen tapauksissa, joissa tekijät ovat syyllistyneet kansainvälisen yhteisön vakavimpina pitämiin rikoksiin, ja varmistamaan oikeuden toteutumisen sotarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja kansanmurhien uhrien osalta; seuraa tarkasti kaikkia pyrkimyksiä heikentää sen legitiimiyttä tai riippumattomuutta; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja antamaan sille voimakasta diplomaattista, poliittista ja taloudellista tukea myös YK:ssa; kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita ja EU:n erityisedustajia edistämään aktiivisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen asemaa, sen päätösten täytäntöönpanoa ja Rooman perussäännön mukaisten rikosten rankaisematta jättämisen torjuntaa;

Alkuperäiskansat

39.    kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän toimivaltuuksien uudelleenarviointia alkuperäiskansojen maailmankonferenssin päätösasiakirjan (YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 69/2) mukaisesti, jotta alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen täytäntöönpanoa voidaan valvoa, arvioida ja parantaa; kehottaa jäsenvaltioita pyytämään kaikkia YK:n erityismenettelyistä vastaavia tahoja kiinnittämään erityistä huomiota alkuperäiskansojen naisia ja tyttöjä koskeviin kysymyksiin ja raportoimaan järjestelmällisesti näistä kysymyksistä YK:n ihmisoikeusneuvostolle; kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti alkuperäiskansoja koskevan järjestelmänlaajuisen toimintasuunnitelman kehittämistä syyskuussa 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman mukaisesti, erityisesti mitä tulee alkuperäiskansojen säännöllisten kuulemisten järjestämiseen kyseisen prosessin yhteydessä;

Ihmisoikeudet ja kansainväliset kulttuuri- ja urheilutapahtumat

40.    tuomitsee autoritaaristen valtioiden yleistyvän käytännön isännöidä urheiluun tai kulttuuriin liittyviä suurtapahtumia, joilla ne tavoittelevat kansainvälistä oikeutusta samalla, kun ne rajoittavat edelleen oikeutta olla eri mieltä maan sisällä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita pitämään tätä kysymystä aktiivisesti esillä myös YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja tarkastelemaan yhdessä kansallisten urheiluliittojen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa niiden tällaisiin tapahtumiin osallistumista koskevista käytännön järjestelyistä, Bakussa vuonna 2015 järjestettävät ensimmäiset Euroopan kisat ja Venäjällä vuonna 2018 pidettävät jalkapallon MM-kisat mukaan luettuina;

Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen EU:ssa

41.    kehottaa EU:ta edistämään ihmisoikeuksien, myös kansalais- ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Lissabonin sopimuksen 21 artiklan ja Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan yleisten periaatteiden mukaisesti;

42.    kehottaa unionia, jäsenvaltioita, komissiota ja EUH:ta valtavirtaistamaan ihmisoikeusnäkökohdat kaikkiin kolmansien maiden kanssa harjoitettavan ulkoisen toiminnan aloihin; korostaa myös, että EU:n on varmistettava, että sen ihmisoikeuspolitiikka on johdonmukaista sen sisä- ja ulkopolitiikan toimiin nähden perussopimuksissa asetettujen velvoitteiden mukaisesti, ja että se välttää erilaisten vaatimusten soveltamista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen;

43.    kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön oikeusperusteisen lähestymistavan ja sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamisen vaatimuksen kauppa-, investointi- ja kehityspolitiikkaansa sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa;

Maakohtaisia kysymyksiä koskevat EU:n painopisteet

Ukraina

44.    ilmaisee vakavan huolensa väkivallan ja aseellisen konfliktin kiihtymisestä Kaakkois-Ukrainan separatistialueilla; tuomitsee laajamittaiset ihmisoikeusrikkomukset, joihin kaikki konfliktin osapuolet ovat syyllistyneet, ja tukee täysimääräisesti YK:n ihmisoikeustarkkailuryhmän ja Etyj:n erityistarkkailuryhmän toimintaa Ukrainassa; on edelleen huolestunut Ukrainan paikallisväestön kohtaamasta syrjinnästä ja väestöä vastaan tehtyjen ihmisoikeusrikkomusten yleistymisestä;

Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)

45.    panee tyytyväisenä merkille Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon kaavaillun jatkamisen vuodella; panee tyytyväisenä merkille YK:n yleiskokouksen päätöslauselman, jossa kannustetaan YK:n turvallisuusneuvostoa toteuttamaan asianmukaisia toimia tilivelvollisuuden varmistamiseksi, muuan muassa harkitsemalla Korean demokraattisen kansantasavallan tilanteen viemistä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen;

Iran

46.    panee tyytyväisenä merkille maaliskuussa 2014 hyväksytyn YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta ja erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta; kehottaa Irania päästämään YK:n erityisedustajan maahan ja pitää tätä keskeisenä osoituksena maan halukkuudesta edetä kohti ihmisoikeusvuoropuhelun avaamista; tuomitsee jälleen kuolemantuomion käytön Iranissa ja teloitusten suuren määrän; tukee YK:n erityismenettelyjen toimeksisaajien yhteistä julkilausumaa, jossa tuomittiin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden pidätykset ja tuomiot Iranissa; kehottaa EU:ta ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa valvomaan tiiviisti ihmisoikeustilannetta ja varmistamaan, että ihmisoikeudet säilyvät keskeisellä sijalla kaikessa kanssakäymisessä Iranin hallituksen kanssa;

Burma/Myanmar

47.    antaa tukensa YK:n erityisraportoijan YK:n yleiskokouksen 69. istunnolle Myanmarin ihmisoikeustilanteesta laatimalle raportille, jossa todetaan tähän mennessä saavutettu edistys ja nimetään jäljellä olevat merkittävimmät huolenaiheet; kehottaa hallitusta valtavirtaistamaan ihmisoikeudet maan institutionaaliseen ja oikeudelliseen kehykseen ja kaikkiin politiikanaloihin sekä kunnioittamaan sanan- ja kokoontumisen vapautta, jotta kansalaiset voivat vapaasti ilmaista näkemyksensä hallituksen politiikoista ilman pelkoa, pelottelua tai häirintää;

Valko-Venäjä

48.    esittää syvän huolensa ihmisoikeuksien jatkuvasta rikkomisesta Valko-Venäjällä; tuomitsee vuonna 2014 täytäntöön pannut kolme kuolemantuomiota, ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetun häirinnän, riippumattomien toimittajien vainoamisen, kaikkeen internet-viestintään kohdistetun sensuurin sekä valtiosta riippumattomien järjestöjen toimintaa rajoittavan lainsäädännön; kehottaa uusimaan YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ja kehottaa Valko-Venäjän hallitusta päästämään YK:n erityismenettelyjen toimeksisaajat, myös erityisraportoijan esteettä maahan;

Bahrain

49.    toteaa olevansa edelleen huolestunut kansalaisten ja hallinnon välisestä epäsovusta sekä ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisen opposition aktivistien tilanteesta maassa; kehottaa kaikkia asianosaisia Bahrainisssa käynnistämään rakentavan ja osallistavan keskustelun ja pyrkimään siten aitoon sovintoon ja Bahrainin kaikkien yhteisöjen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen; kehottaa vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki mielipidevangit, toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja rauhanomaiset mielenosoittajat, ja antaa tukensa YK:n erityismenettelyjen toimeksisaajien 4. helmikuuta 2015 antamalle, korkea-arvoisen oppositiopoliitikon pidättämistä ja siihen liittyvien mielenosoitusten hajottamista koskevalle yhteiselle julkilausumalle; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja YK:n ihmisoikeusneuvoston muita jäseniä seuraamaan myös jatkossa tiiviisti Bahrainin ihmisoikeustilannetta keskittyen Bahrainin yleisen määräaikaistarkastelun yhteydessä antamien sitoumusten sekä Bahrainin riippumattoman tutkintakomission antamien suositusten täytäntöönpanoon; panee merkille, että Bahrainin kuningas on ilmaissut suhtautuvansa myönteisesti kyseisiin suosituksiin;

Egypti

50.    pitää myönteisenä Egyptiä koskevan yleisen määräaikaistarkastelun prosessin läpivientiä marraskuussa 2014 ja odottaa tyytyväisenä sen hyväksymistä YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevassa istunnossa; kehottaa Egyptiä vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki henkilöt, jotka pidätettiin heidän käytettyään rauhanomaisesti sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauttaan; vaatii lisäksi Egyptin hallitusta säätämään kansainvälisten normien mukaisia lakeja ja turvaamaan Egyptin perustuslakiin kirjatun järjestäytymisoikeuden, johon sisältyy oikeus saada ja käyttää rahoitusta, sekä kumoamaan marraskuussa 2013 annetun mielenosoituslain ja antamaan uutta lainsäädäntöä, jolla taataan yhdistymisvapaus; kehottaa Egyptin hallitusta käynnistämään rikostutkinnan, jotta saataisiin selville, ketkä antoivat käskyn laittomiin teloituksiin ja toteuttivat ne 3. heinäkuuta 2013 alkaneiden pääosin rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen yhteydessä, muun muassa tyhjennettäessä Raba’a- ja Nahda-aukioita mielenosoittajista 14. elokuuta 2013, jolloin surmattiin suuri joukko mielenosoittajia;

Mali

51.    panee tyytyväisenä merkille Malin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman asiantuntijan työn ja kehottaa ihmisoikeusneuvostoa jatkamaan hänen toimeksiantoaan; pitää myönteisenä Malin hallituksen edistymistä oikeuslaitoksen palauttamisessa osaan maasta ja tutkimuksissa, jotka koskevat 21 eliittisotilaan kiduttamista ja tappamista vuonna 2012, sekä totuus-, oikeus- ja sovintokomission perustamista; on edelleen huolissaan turvallisuustilanteen heikentymisestä ja lapsisotilaiden jatkuvasta käytöstä ja värväämisestä ja kehottaa Malin hallitusta tutkimaan, ketkä olivat vastuussa sodankäyntiä koskevien määräysten rikkomisesta vuosien 2012–2013 aseellisen konfliktin aikana, ja asettamaan kaikki näihin rikkomuksiin syyllistyneet kaikista taistelevista ryhmittymistä vastuuseen niistä sekä varmistamaan, että tulevissa rauhansopimuksissa edellytetään vastuuvelvollisuutta, totuuskomission lujittamista ja turvallisuusjoukkojen turvallisuustutkintaa;

Etelä-Sudan

52.    kehottaa Afrikan unionia julkistamaan tutkintakomissionsa raportin kaikkien Etelä‑Sudanin konfliktin osapuolten tekemistä ihmisoikeusloukkauksista ja väärinkäytöksistä askeleena kohti oikeuden saamista konfliktin alusta asti tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista;

Sri Lanka

53.    panee merkille Sri Lankan vasta valitun hallituksen lupaukset ja kehottaa sitä siirtymään konkreettisesti kohti vastuuvelvollisuutta siten, että tutkimukset ja syytteeseen asettamiset ovat uskottavia ja että rankaisemattomuuden ja ihmisoikeusrikkomusten yleistynyt ongelma yritetään ratkaista, sekä tekemään täysimääräistä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston kanssa sen Sri Lankaa koskevassa kansainvälisessä tutkimuksessa;

Meksiko

54.    kehottaa Meksikon hallitusta edistymään tutkinnassa, joka aloitettiin 43 opettajaopiskelijan kadottua Igualassa, Meksikossa, ja tuomaan oikeuden eteen näihin rikoksiin syyllistyneet sekä tehostamaan korruption, rankaisemattomuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa; kehottaa hallitusta myös tekemään YK:n ihmisoikeusneuvoston tämän istunnon yhteydessä tiivistä yhteistyötä YK:n erityismenettelyiden ja sopimuksilla perustettujen elinten kanssa sekä tapausta seuraavien alueellisten ihmisoikeusmekanismien kanssa, ja pyytää asettamaan niiden käyttöön niiden tarvitsemat resurssit, jotta ne voivat jatkaa seurantatoimintaansa;

55.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.