Propunere de rezoluţie - B8-0231/2015Propunere de rezoluţie
B8-0231/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din 2015

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi, Valentinas Mazuronis în numele Grupului EFDD

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0228/2015

Procedură : 2015/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0231/2015
Texte depuse :
B8-0231/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0231/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din 2015

(2015/2572(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și convențiile Organizației Națiunilor Unite asupra drepturilor omului și protocoalele opționale ale acestora, inclusiv Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW),

–       având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–       având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–       având în vedere Cadrul strategic și planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, adoptate la 25 iunie 2012,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile adoptate în cadrul procedurii de urgență referitoare la aceste aspecte,

–       având în vedere Rezoluția sa din ... referitoare la Raportul anual pe 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[1],

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 9 februarie 2015 privind prioritățile UE pe lângă forurile ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului,

–       având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere viitoarea sesiune a 28-a a CDO, care va avea loc în perioada 2-27 martie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât respectarea, promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una dintre pietrele de temelie ale unității și integrității europene;

B.     întrucât drepturile omului sunt inerente tuturor ființelor umane, indiferent de naționalitate, rasă, sex, origine etnică, religie sau orice alt statut, și întrucât respectarea acestor drepturi este consacrată în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și în convențiile, declarațiile și rezoluțiile internaționale ulterioare privind drepturile omului;

C.     întrucât toate drepturile omului, fie acestea civile, politice, economice, sociale sau culturale, sunt indivizibile, interconectate și interdependente și întrucât privarea de oricare dintre aceste drepturi are un impact direct și negativ asupra celorlalte;

D.     întrucât nerespectarea drepturilor omului și absența unei participări democratice legitime au drept consecință instabilitate, state care eșuează, crize umanitare și conflicte armate;

E.     întrucât acțiunea Uniunii în relațiile sale cu țările terțe are la bază articolul 21 din Tratatul de la Lisabona, care reafirmă universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și prevede respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional;

F.     întrucât toate statele au obligația de a respecta drepturile de bază ale populațiilor lor, precum și datoria de a întreprinde acțiuni concrete pentru a facilita respectarea acestor drepturi la nivel național, dar și pentru a coopera pe plan internațional în vederea eliminării obstacolelor din calea exercitării drepturilor omului în toate domeniile;

G.     întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), numirea unor raportori speciali, mecanismul de evaluare periodică universală și procedurile speciale care abordează fie situații specifice unor țări, fie aspecte tematice contribuie la promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

H.     întrucât, în mod regretabil, unii dintre actualii membri ai CDO sunt recunoscuți ca aflându-se printre principalii autori de acte de încălcare a drepturilor omului și au o reputație proastă în ceea ce privește cooperarea cu Procedurile speciale ale ONU și respectarea cerințelor de raportare față de organismele ONU pentru protecția drepturilor omului,

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.      salută prioritățile UE în vederea viitoarei sesiuni ordinare a 28-a a CDO, stabilite în concluziile Consiliului din 9 februarie 2015;

2.      salută numirea ambasadorului Joachim Rücker ca președinte al CDO pentru 2015;

3.      îl felicită pe Zeid Ra’ad Al Hussein pentru numirea sa în funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și își reafirmă sprijinul ferm în favoarea eforturilor sale și a mandatului său;

4.      salută prezența dnei Federica Mogherini, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) la sesiunea de înalt nivel a CDO, deoarece această prezență transmite semnalul necesar privind angajamentul puternic al UE în favoarea unui sistem multilateral al drepturilor omului;

5.      salută raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului transmis Adunării Generale a ONU, privind perioada decembrie 2013-noiembrie 2014, și își exprimă sprijinul deplin pentru independență și integritate în cadrul exercitării funcțiilor acestuia; subliniază că este important să se apere această independență, astfel încât Înaltul Comisar să își poată îndeplini în continuare sarcinile într-o manieră eficace și imparțială; reamintește că Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului trebuie să dispună de mijloace financiare adecvate;

6.      reamintește angajamentul Parlamentului European și al Subcomisiei sale pentru drepturile omului de a sprijini un sistem multilateral puternic al drepturilor omului sub egida Națiunilor Unite, care include a treia Comisie a Adunării Generale, Consiliul pentru Drepturile Omului și Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, precum și activitatea agențiilor specializate ale ONU, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii (OIM) și cea a Procedurilor speciale din cadrul ONU;

7.      încurajează Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), în special prin delegațiile UE de la New York și Geneva, să mărească gradul de coerență din UE, printr-o consultare rapidă și substanțială, pentru a prezenta poziția UE în mod unitar; reafirmă importanța integrării activității realizate în New York și Geneva, în contextul Adunării Generale a ONU, a Comisiei a III-a și a Consiliului pentru Drepturile Omului în activitățile interne și externe relevante ale UE pentru a asigura coerența;

8.      își reiterează sprijinul pentru mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și aprecierea sa față de munca valoroasă a EPU și invită țările membre să își pregătească în mod activ EPU, inclusiv prin implicarea societății civile, să participe la dialogul interactiv în timpul sesiunilor EPU, să pună în aplicare recomandările EPU și să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți și susține îndeplinirea obligațiilor lor în materie de drepturi ale omului;

9.      solicită UE și statelor membre să continue monitorizarea recomandărilor EPU în toate dialogurile privind politicile UE cu țările în cauză în scopul găsirii unor modalități de sprijinire a țărilor în punerea în aplicare a recomandărilor;

10.    își reafirmă sprijinul în favoarea Procedurilor speciale și a statutului independent al titularilor de mandat, care le permite să își exercite funcția în deplină imparțialitate, și invită toate statele să coopereze cu aceste proceduri;

11.    consideră importantă trimiterea de delegații parlamentare la sesiunile CDO și la alte sesiuni relevante ale Adunării Generale a ONU;

12.    consideră regretabil faptul că spațiul de interacțiune dintre societatea civilă și CDO continuă să se reducă și că ONG-urilor le sunt oferite mai puține ocazii de a lua cuvântul în cadrul acestor sesiuni; îndeamnă UE și CDO să procedeze astfel încât reprezentanților societății civile să li se permită să contribuie cât mai mult cu putință în cadrul celei de a 28-a sesiuni a CDO, precum și în cadrul procesului de evaluare periodică universală și al altor mecanisme ale ONU dedicate drepturilor omului, fără a se teme de represalii la întoarcerea în țara de origine;

Drepturi civile și politice

13.    reafirmă că libertatea de exprimare, care este piatra de temelie a oricărei societăți libere și democratice, este un drept fundamental al oricărei persoane; condamnă cu fermitate asasinarea, în Franța, în ianuarie 2015, a 12 persoane, inclusiv a unor caricaturiști, de la ziarul Charlie Hebdo, și a patru persoane într-un supermarket evreiesc, precum și asasinarea unui regizor de film și a unui paznic de la o sinagogă în Copenhaga de către teroriști care resping libertatea de exprimare și cea religioasă;

14.    condamnă utilizarea religiei de către grupări extremiste și jihadiste din toate țările și mai ales din Siria, Irak, Libia, Myanmar, Nigeria și Africa Centrală, printre acțiunile acestora numărându-se atacurile armate și atacurile cu bombă, atentatele sinucigașe cu bombă, răpirile și alte acte de violență pentru terorizarea populațiilor; este de părere că lupta împotriva terorismului impune acțiuni care să vizeze cauzele care stau la baza acestuia, printre care excluziunea socială, marginalizarea politică și inegalitățile; solicită să se depună eforturi mai mari pentru a proteja drepturile persoanelor aparținând minorităților religioase;

15.    își exprimă îngrijorarea cu privire la restrângerea libertății de întrunire și de asociere, inclusiv la interzicerea organizațiilor societății civile, utilizarea agresivă a legislației privind defăimarea și alte acte normative restrictive, cerințele excesive privind înregistrarea și raportarea, precum și normele excesiv de restrictive privind finanțarea străină, și reafirmă faptul că libertatea de asociere și de întrunire pașnică constituie elemente fundamentale ale drepturilor omului;

16.     invită toate guvernele să promoveze și să sprijine organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului și să le permită să își desfășoare activitatea fără teamă, represiuni sau intimidări, să coopereze cu CDO în cadrul mecanismului EPU și să asigure tragerea la răspundere a țărilor ce se fac vinovate de reprimarea activiștilor pentru drepturile omului, îndeosebi atunci când represaliile sunt fatale, cum au fost cele care au condus la moartea, în martie 2014, a activistului pentru drepturile omului Cao Shunli în China pentru încercarea de a urca la bordul unui avion în scopul de a lua parte la lucrările CDO de la Geneva, din septembrie 2013;

17.     condamnă din nou recurgerea la pedeapsa cu moartea și sprijină cu fermitate un moratoriu împotriva acesteia, ca pas către abolirea ei;

18.    reiterează importanța luptei împotriva torturii și a altor forme de maltratare, precum și a faptului că UE și-a asumat angajamentul de a acorda prioritate acestei chestiuni, inclusiv în ceea ce privește copiii, și de a facilita activitatea Raportorului special al ONU; solicită SEAE, Comisiei și statelor membre ale UE să facă dovada angajamentului comun de a eradica tortura și de a sprijini victimele, îndeosebi prin continuarea sau, dacă e cazul, lansarea contribuției la Fondul voluntar al ONU pentru victimele torturii și la Fondul special creat prin Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii;

19.    își exprimă îngrijorarea provocată de discriminarea permanentă și larg răspândită împotriva migranților, inclusiv a solicitanților de azil și a refugiaților, precum și de încălcarea drepturilor acestora; invită UE și statele sale membre să sprijine activitatea Raportorului special al ONU pentru Drepturile Omului legată de drepturile migranților, precum și pe aceea de punere în aplicare a recomandărilor acestuia; invită guvernele să respecte drepturile omului și demnitatea inerentă a migranților, să pună capăt reținerii și arestării arbitrare și, pentru a evita detenția excesivă a migranților aflați în situație de ședere ilegală, să reexamineze perioadele de detenție, atunci când este cazul, și să recurgă la măsuri alternative; invită guvernele să respecte, în toate situațiile, principiul nereturnării și să se conformeze pe deplin tuturor obligațiilor legale internaționale care le revin cu privire la expulzarea migranților; invită statele să instituie, în caz că încă nu au făcut-o, sisteme și proceduri care să garanteze deplina conformitate a programelor și instituțiilor lor din domeniul migrației cu obligațiile ce le incumbă în temeiul legislației internaționale privind drepturile omului;

20.    sprijină cel mai recent raport al Raportorului special al CDO și concluziile acestuia privind formele contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranța asociată acestora; invită UE și statele sale membre să pună în aplicare recomandările Raportorului special în cadrul politicilor lor interne, pentru combaterea răspândirii urii rasiale, etnice și xenofobe și a instigării prin internet și prin rețelele de socializare, luând măsuri legislative adecvate, cu deplina respectare a celorlalte drepturi fundamentale, cum sunt libertatea de exprimare și de opinie;

21.    recunoaște că evoluția rapidă a tehnologiilor informației și comunicațiilor a transformat mediul de exercitare a libertății de exprimare în lume, generând avantaje semnificative, dar și motive serioase de îngrijorare; salută, în acest context, adoptarea de către Consiliu, în mai 2014, a Orientărilor UE privind libertatea de exprimare online și offline și condamnă toate restricțiile impuse asupra comunicării digitale, inclusiv cele care vizează actorii societății civile; reiterează că este necesar să se acorde o atenție deosebită drepturilor jurnaliștilor și bloggerilor;

22.    încurajează UNHRC să continue dezbaterea referitoare la dreptul la viață privată și, în acest scop, să numească un raportor special al ONU pentru dreptul la viață privată, în special în contextul comunicațiilor digitale;

Drepturi sociale și economice

23.    ia act de faptul că Agenda post-2015 a ONU privind dezvoltarea pentru Obiectivele de dezvoltare ale mileniului are ca țintă eliminarea sărăciei până în 2030, cu ajutorul unei abordări globale a chestiunilor de ordin economic, social și de mediu; salută raportul de sinteză al Secretarului General al ONU, premergător Summitului special al ONU dedicat Agendei privind obiectivele de dezvoltare durabilă post-2015; sprijină apelul Secretarului General al ONU în favoarea adoptării unei abordări axate pe nevoile și drepturile oamenilor, în vederea eliminării sărăciei;

24.    consideră că, pentru combaterea sărăciei în general și pentru promovarea drepturilor sociale și economice prin facilitarea accesului la hrană, apă, educație, servicii medicale și locuințe adecvate, în special, este important să se soluționeze inegalitățile extreme și cele aflate în creștere; relevă, în acest context, problema din ce în ce mai acută pe care o reprezintă acapararea terenurilor, care se cere soluționată;

25.    consideră că corupția, evaziunea fiscală, gestionarea defectuoasă a bunurilor publice și lipsa tragerii la răspundere contribuie la încălcarea drepturilor cetățenilor, deoarece deturnează fonduri de la investițiile deosebit de necesare serviciilor publice ca educația, serviciile medicale de bază și alte elemente de infrastructură socială, perpetuând astfel sărăcia populațiilor; reamintește faptul că, în conformitate cu Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, guvernele au obligația de a respecta drepturile cetățenilor punându-le la dispoziție resurse adecvate; subliniază, în acest context, că trebuie acordată o atenție deosebită protecției apărătorilor drepturilor omului care acționează pentru promovarea drepturilor economice, sociale și culturale;

26.    invită din nou UE și statele sale membre să sprijine crearea funcției de Raportor special al ONU pentru infracțiuni de natură financiară, corupție și drepturile omului;

Afacerile și drepturile omului

27.    sprijină ferm diseminarea și punerea în aplicare efectivă și cuprinzătoare a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului în interiorul și în afara UE; solicită tuturor părților interesate să își asume un rol activ în cadrul celei de a 11-a sesiuni a Grupului de lucru al ONU privind chestiunea drepturilor omului, a societăților transnaționale și a altor întreprinderi comerciale și să sprijine eforturile de aliniere a politicilor lor cu Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului; repetă solicitarea adresată Comisiei de a prezenta până la sfârșitul anului 2015 un raport privind punerea în aplicare de către statele membre a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

28.    solicită ca Comisia și SEAE să încurajeze delegațiile UE din lume să coopereze cu întreprinderile UE pentru a promova respectarea drepturilor omului și pentru a garanta că „afacerile și drepturile omului” sunt incluse printre temele prioritare în solicitările de propuneri locale din cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO); invită UE și statele sale membre să se implice în noua dezbatere cu privire la un instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind afacerile și drepturile omului în cadrul sistemului ONU;

Drepturile femeilor

29.    își reafirmă sprijinul pentru Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune de la Beijing a ONU, adoptate în 1995; salută reexaminarea cuprinzătoare a Declarației de la Beijing cu ocazia celei de a 20-a aniversări a celei de A patra conferințe mondiale privind femeile și la 15 ani de la adoptarea rezoluției ONU privind violența împotriva femeilor; consideră că reexaminarea reprezintă o bună oportunitate de a evalua și a identifica progresele și constrângerile în vederea reducerii disparității de gen și a promovării în continuare a egalității de gen prin măsuri concrete;

30.    observă că, în ciuda progreselor înregistrate până în prezent în materie de atingere a egalității de gen și a emancipării femeilor, acestea sunt în continuare victime ale violențelor și ale violurilor în masă în zonele de conflict armat, iar numărul femeilor care mor zilnic din cauza violenței domestice este cu adevărat îngrozitor; invită toate guvernele să ia măsuri concrete pentru a combate violența împotriva femeilor în toate formele sale și își reiterează apelul adresat UE și statelor sale membre de a ratifica Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor;

31.    subliniază că integrarea perspectivei de gen, care implică reorganizarea, ameliorarea, elaborarea și evaluarea de politici pentru a asigura încorporarea unei abordări privind egalitatea de șanse în toate politicile, la toate nivelurile și în toate etapele, de către părțile implicate în mod normal în elaborarea politicilor reprezintă un instrument important pentru atingerea egalității de gen;

Drepturile copiilor

32.    își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, deși au fost făcute unele progrese în urma adoptării, în 1989, a Convenției cu privire la drepturile copilului, cel puțin 58 de milioane de copii, în particular fete, copii provenind din familii sărace, copii cu dizabilități și copii din zonele de conflict nu frecventează școala, iar mulți copii încă suferă de boli care pot fi prevenite cu ușurință, în timp ce alții sunt angajați în prestarea unor munci;

33.    invită toate statele să se angajeze să elimine formele cele mai grave de muncă a copiilor, conform dispozițiilor articolului 3 din Convenția nr. 182 a OIM, printre care se numără sclavia copiilor, traficul, prostituția și muncile periculoase care afectează sănătatea fizică și mentală a copiilor;

34.    reamintește că una dintre principalele obligații ale statului este aceea de a oferi tuturor copiilor educație, prin lărgirea oportunităților, înființarea unor instituții corespunzătoare și abordarea cauzelor structurale ale impedimentelor majore cu care se confruntă învățământul primar universal, inclusiv rata abandonului școlar, care rămâne un obstacol important în calea învățământului primar universal;

35.    solicită o finanțare UE adecvată pentru programele de demobilizare și reintegrare destinate copiilor asociați conflictelor armate și copiilor care au fost înrolați ca soldați; reamintește sprijinul său ferm pentru campania „Copii, nu soldați”, astfel cum a fost exprimat în timpul audierii pe aceeași temă care a avut loc în cadrul Subcomisiei pentru drepturile omului la 3 decembrie 2014; salută rapoartele anuale prezentate de Reprezentantul special al ONU pentru copii și conflictele armate și de Reprezentantul special al ONU pentru violența împotriva copiilor, precum și raportul Raportorului special privind probleme legate de vânzarea copiilor, prostituție și pornografie infantilă;

Schimbările climatice și drepturile omului

36.    subliniază faptul că impactul schimbărilor climatice asupra grupurilor și persoanelor vulnerabile este puternic, în special în țările în care veniturile sunt mici și în statele costiere și insulele aflate la joasă altitudine care nu dispun de resursele economice necesare pentru a se adapta la schimbări ambientale de amploare;

37.    salută faptul că CDO admite efectele adverse ale schimbărilor climatice asupra mijloacelor de subzistență ale populațiilor și faptul că acestea împiedică înfăptuirea drepturilor fundamentale ale omului, recunoscute internațional; îndeamnă, prin urmare, statele-părți să adopte de urgență măsuri ambițioase de atenuare și de adaptare în cadrul viitoarei Conferințe privind schimbările climatice, care va avea loc în 2015 la Paris;

Lupta împotriva impunității și Curtea Penală Internațională (CPI)

38.    își reafirmă sprijinul deplin pentru activitatea CPI în rolul său de a pune capăt impunității autorilor celor mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională și de a face dreptate victimelor crimelor de război, crimelor împotriva umanității și genocidului; este în continuare vigilent în ceea ce privește orice tentativă de subminare a legitimității sau independenței CPI; îndeamnă UE și statele sale membre să coopereze cu Curtea și să îi asigure un sprijin diplomatic, politic și financiar puternic, inclusiv la nivelul ONU; solicită UE, statelor membre ale acesteia și reprezentanților săi speciali să promoveze activ CPI, executarea hotărârilor acesteia și lupta împotriva impunității pentru crimele prevăzute în Statutul de la Roma;

Populațiile indigene

39.    solicită SEAE, Comisiei și statelor membre să sprijine revizuirea mandatului mecanismului de experți pentru drepturile populațiilor indigene, în concordanță cu Documentul final al Conferinței mondiale privind populațiile indigene (rezoluția nr. 69/2 a Adunării Generale a ONU), pentru a monitoriza, evalua și îmbunătăți punerea în aplicare a Declarației privind drepturile popoarelor indigene; îndeamnă statele membre să solicite ca toți titularii de mandat pentru procedurile speciale să acorde o atenție deosebită chestiunilor care afectează femeile și fetele indigene și să înainteze în mod sistematic rapoarte cu privire la aceste chestiuni către CDO; îndeamnă SEAE și statele membre să sprijine în mod activ elaborarea planului de acțiune la nivelul întregului sistem privind populațiile indigene, astfel cum solicită Adunarea Generală a ONU în rezoluția sa din septembrie 2014, în special în ceea ce privește organizarea unor consultări periodice cu populațiile indigene, ca parte a acestui proces;

Evenimentele culturale și sportive internaționale și drepturile omului

40.    condamnă practica tot mai frecventă a statelor autoritare de a găzdui evenimente sportive sau culturale de mare amploare cu scopul de a-și spori legitimitatea internațională, restricționând însă în continuare opoziția pe plan intern; invită UE și statele sale membre să fie active în abordarea acestei chestiuni, inclusiv în cadrul CDO, și să coopereze cu federațiile sportive naționale, cu marile corporații și cu organizațiile societății civile privind modalitățile de participare a acestora la astfel de evenimente, inclusiv în ceea ce privește prima ediție a Jocurilor Europene care urmează să aibă loc la Baku în 2015 și Campionatul Mondial de Fotbal care urmează să aibă loc în Rusia în 2018;

Integrarea aspectelor privind drepturile omului în UE

41.    invită UE să promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile și politice, economice, sociale și culturale, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul de la Lisabona și Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii stabilite în Tratatul privind Uniunea Europeană;

42.    solicită UE, statelor sale membre, Comisiei și SEAE să integreze drepturile omului în toate domeniile lor de politică externă în cadrul relațiilor cu țările terțe; subliniază, de asemenea, faptul că politica UE în domeniul drepturilor omului trebuie să asigure coerența politicilor sale interne și externe, în conformitate cu obligația prevăzută în Tratatul privind UE, și să evite standardele duble atunci când este vorba despre respectarea drepturilor omului;

43.    invită UE să adopte o abordare bazată pe drepturi și să integreze respectarea drepturilor omului în politicile privind comerțul, investițiile și cooperarea pentru dezvoltare, precum și în politica sa de securitate și apărare comună;

Prioritățile UE privind chestiunile specifice unor țări

Ucraina

44.    își exprimă profunda preocupare cu privire la continuarea escaladării violenței și a conflictului armat în regiunile separatiste din sud-estul țării; condamnă încălcările pe scară largă ale drepturilor omului comise de toate părțile la conflict și sprijină în totalitate Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului și Misiunea specială a OSCE de monitorizare în Ucraina; este în continuare preocupat de discriminările și încălcările drepturilor omului răspândite pe scară largă la care este supusă populația locală din Ucraina;

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

45.    salută prelungirea planificată a mandatului Raportorului special privind situația drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC); salută, de asemenea, rezoluția Adunării Generale a ONU care încurajează Consiliul de Securitate al ONU să ia măsurile necesare pentru a asigura asumarea răspunderii, inclusiv luând în calcul posibilitatea de a sesiza CPI cu privire la situația din RPDC;

Iran

46.    salută rezoluția CDO din martie 2014 referitoare la situația drepturilor omului din Republica Islamică Iran și prelungirea mandatului Raportorului special și invită Iranul să permită intrarea Raportorului special al ONU în țară, ceea ce ar reprezenta un semnal clar cu privire la dorința Iranului de a lua măsuri pentru inițierea unui dialog privind drepturile omului; condamnă încă o dată pedeapsa cu moartea din Iran și rata ridicată a execuțiilor; sprijină declarația comună din august 2014 a titularilor de mandat pentru procedurile speciale ONU care condamnă valul de arestări și condamnări la care sunt supuși actori ai societății civile în Iran; solicită UE și CDO să continue să monitorizeze îndeaproape situația drepturilor omului și să se asigure că drepturile omului rămân o prioritate esențială în cadrul tuturor raporturilor cu guvernul iranian;

Myanmar/Birmania

47.    sprijină raportul Raportorului special al ONU la cea de a 69-a sesiune a Adunării Generale a ONU pentru drepturile omului în Myanmar, care recunoaște progresele înregistrate până în prezent, identificând totodată domenii în care există încă motive de serioase îngrijorări; invită guvernul să integreze dimensiunea drepturilor omului în cadrul instituțional și legal al țării și în toate domeniile politice și să respecte libertatea de exprimare și întrunire pentru ca oamenii să își poată exprima liber opiniile cu privire la politicile guvernamentale, fără teamă, intimidare sau hărțuire;

Belarus

48.    își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus; condamnă cele trei execuții care au avut loc în 2014, hărțuirea apărătorilor drepturilor omului, persecutarea jurnaliștilor independenți, cenzura aplicată tuturor tipurilor de comunicații prin internet și legislația restrictivă privind organizațiile neguvernamentale; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU și invită Guvernul din Belarus să acorde acces deplin titularilor de mandat pentru procedurile speciale ONU, inclusiv Raportorului special;

Bahrain

49.    își exprimă în continuare îngrijorarea cu privire la disensiunile civile din Bahrain și la situația apărătorilor drepturilor omului și a activiștilor politici din opoziție din țară; invită toate părțile interesate din Bahrain să inițieze convorbiri constructive și incluzive în scopul unei reconcilieri veritabile și al respectării drepturilor omului în cazul tuturor comunităților din Bahrain; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor de conștiință, a jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și protestatarilor pașnici și își exprimă sprijinul pentru declarația comună din 4 februarie 2015 a titularilor de mandat pentru procedurile speciale ONU referitoare la arestarea unui politician de rang înalt din opoziție și la reprimarea demonstrațiilor ulterioare; solicită statelor membre UE și altor membri ai CDO să continue să urmărească îndeaproape situația drepturilor omului din Bahrain, axându-se asupra respectării angajamentelor asumate de Bahrain în cursul procesului EPU și asupra implementării recomandărilor Comisiei independente de anchetă din Bahrain, care au fost salutate de Regele Bahrainului;

Egipt

50.    salută procedurile legate de EPU pentru Egipt din noiembrie 2014 și așteaptă cu interes adoptarea acesteia în cadrul viitoarei sesiuni a CDO; îndeamnă Egiptul să elibereze imediat și necondiționat toate persoanele deținute pentru că și-au exercitat în mod pașnic dreptul la libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere; solicită, de asemenea, ca Guvernul Egiptului să adopte legislație în concordanță cu standardele internaționale și să salvgardeze dreptul la asociere consfințit în Constituția egipteană, inclusiv dreptul de a primi și de a acorda finanțări, precum și să abroge legea privind protestele din noiembrie 2013 și să introducă legislație nouă care să garanteze libertatea de întrunire; îndeamnă Guvernul egiptean să inițieze o anchetă judiciară pentru a stabili identitatea persoanelor responsabile de ordonarea și executarea asasinatelor ilegale din cursul suprimării demonstrațiilor majoritar pașnice care au avut loc după 3 iulie 2013, inclusiv din cursul acțiunilor de dispersare din Piața Raba’a și Piața Nahda desfășurate la 14 august 2013, când a fost ucis un număr mare de protestatari;

Mali

51.    salută activitatea Expertului independent al ONU privind situația drepturilor omului în Mali și invită CDO să îi prelungească mandatul; salută progresele înregistrate de Guvernul din Mali în privința restabilirii instituțiilor judiciare în unele părți ale țării și a investigațiilor având ca obiect torturarea și uciderea, în 2012, a 21 de soldați de elită, însoțite de înființarea Comisiei pentru adevăr, dreptate și reconciliere; este în continuare preocupat în legătură cu deteriorarea situației securității și cu utilizarea și recrutarea în continuare a copiilor-soldați și invită Guvernul din Mali să ancheteze și să tragă la răspundere persoanele din toate facțiunile beligerante responsabile de comiterea de crime de război în cursul conflictului armat din 2012-2013 și să se asigure că toate acordurile de pace viitoare solicită tragerea la răspundere, consolidarea comisiei adevărului și verificarea personalului forțelor de securitate;

Sudanul de Sud

52.    invită Uniunea Africană să dea publicității raportul comisiei sale de anchetă privind încălcarea drepturilor omului și abuzurile comise de toate părțile în Sudanul de Sud, ca un pas în direcția promovării dreptății în contextul încălcărilor drepturilor omului comise de la începutul conflictului;

Sri Lanka

53.    ia act de angajamentele asumate de guvernul nou-ales din Sri Lanka și îl invită pe acesta să ia măsuri concrete în direcția tragerii la răspundere, incluzând anchete și urmăriri penale, precum și alte măsuri în vederea soluționării problemei mai largi a impunității și a încălcării drepturilor omului, și să coopereze pe deplin cu Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și în cadrul anchetei internaționale a acestuia privind Sri Lanka;

Mexic

54.    îndeamnă Guvernul mexican să continue ancheta privind dispariția celor 43 de studenți din Iguala, Mexic, să aducă în fața justiției pe cei care se fac responsabili de aceste crime și să consolideze lupta împotriva corupției, impunității și criminalității organizate, precum și să colaboreze strâns cu organismele aferente Procedurilor speciale ale ONU și tratatelor în contextul acestui CDO și cu mecanismele regionale pentru drepturile omului care investighează cazul respectiv și să le asigure toate facilitățile necesare pentru a-și continua supravegherea;

55.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, președintelui celei de a 69-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.