Предложение за резолюция - B8-0232/2015Предложение за резолюция
B8-0232/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно 28-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Барбара Лохбилер, Алън Смит от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0228/2015

Процедура : 2015/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0232/2015
Внесени текстове :
B8-0232/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0232/2015

Резолюция на Европейския парламент относно 28-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека

(2015/2572(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи по този въпрос, включително Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

–       като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–       като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–       като взе предвид Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети на 25 юни 2012 г.,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции по тези въпроси,

–       като взе предвид своята резолюция от… относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област[1],

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 9 февруари 2015 г. относно приоритетите на ЕС във форумите на ООН по правата на човека,

–       като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид предстоящата 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която ще се състои от 2 до 27 март 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост;

Б.     като има предвид, че правата на човека са присъщи на всички хора, независимо от тяхната националност, раса, пол, етнически произход, религия или друг статус, и като има предвид, че зачитането на тези права е залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и в последващите ги международни конвенции, декларации и резолюции относно правата на човека;

В.     като има предвид, че всички права на човека – било то граждански, политически, икономически, социални или културни – са неделими, взаимосвързани и взаимозависими, и като има предвид, че лишаването от което и да било от тези права оказва пряко и неблагоприятно въздействие върху останалите;

Г.     като има предвид, че незачитането на правата на човека и липсата на легитимно демократично участие води до нестабилност, нефункциониращи държави, хуманитарни кризи и въоръжени конфликти;

Д.     като има предвид, че дейността на Съюза в неговите отношения с трети държави се ръководи от член 21 от Договора от Лисабон, в който се утвърждават универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и са предвидени зачитането на човешкото достойнство, спазването на принципите на равенство и солидарност, както и на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право;

Е.     като има предвид, че всички държави имат задължение да зачитат основните права на своето население и задължение да предприемат конкретни действия, за да способстват за зачитането на тези права на национално равнище, както и да си сътрудничат на международно равнище с оглед на премахването на пречките за упражняването на правата на човека във всички области;

Ж.    като има предвид, че редовните сесии на Съвета по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени или към положението в дадена държава, или към тематични въпроси, допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, на демокрацията и на принципите на правовата държава;

З.      като има предвид, че за съжаление някои от настоящите членове на Съвета по правата на човека на ООН са известни като извършители на някои от най-тежките нарушения на правата на човека и до момента не са демонстрирали воля за сътрудничество със специалните процедури на ООН и за спазване на техните изисквания за докладване пред органите на ООН по договорите за правата на човека;

Съвет на ООН по правата на човека

1.      приветства приоритетите на ЕС за предстоящата 28-ма редовна сесия на Съвета на ООН по правата на човека, посочени в заключенията на Съвета от 9 февруари 2015 г.;

2.      приветства назначаването на посланик Йоахим Рюкер като председател на Съвета на ООН по правата на човека за 2015 г.;

3.      поздравява Зейд Раад ал Хюсейн за назначаването му за върховен комисар на ООН за правата на човека и отново изразява най-решителна подкрепа за неговите усилия и мандат;

4.      приветства присъствието на Федерика Могерини, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП), на срещата на високо равнище на Съвета на ООН по правата на човека, тъй като това изпраща правилния сигнал за силната ангажираност на ЕС към многостранната система в областта на правата на човека;

5.      приветства годишния доклад на върховния комисар на ООН за правата на човека до Общото събрание на ООН, който обхваща периода от декември 2013 г. до ноември 2014 г., и изразява пълната си подкрепа за независимостта и целостта на неговия мандат; подчертава, че е важно да се защитава тази независимост, за да се гарантира, че върховният комисар на ООН за правата на човека може да продължи да изпълнява задачата си ефективно и безпристрастно; отново заявява, че дейността на върховния комисар на ООН за правата на човека трябва да бъде подобаващо финансирана;

6.      припомня ангажимента на Европейския парламент и на неговата подкомисия по правата на човека за оказване на подкрепа за една силна многостранна система в областта на правата на човека под егидата на ООН, включително Третия комитет на Общото събрание на ООН, Съвета по правата на човека, Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и работата на съответните специализирани агенции на ООН, например Международната организация на труда (МОТ) и специалните процедури на ООН;

7.      насърчава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), по-специално чрез делегациите на ЕС в Ню Йорк и в Женева, да повиши съгласуваността на действията на ЕС посредством своевременни и конкретни консултации с цел съгласувано представяне на позицията на ЕС; отново потвърждава значението на интегрирането на работата, извършвана в Ню Йорк и Женева в контекста на Общото събрание на ООН, на Третия комитет и на Съвета на ООН по правата на човека, в съответните вътрешни и външни дейности на ЕС, за да се гарантира съгласуваност;

8.      счита, че продължаващият тормоз и задържането на защитници на правата на човека и опозиционни фигури в редица държави – членки на Съвета на ООН по правата на човека, включително Алжир, Китай, Куба, Етиопия, Саудитска Арабия, Русия, Обединените арабски емирства, Габон, Казахстан, Катар и Виетнам, подкопава доверието в Съвета на ООН по правата на човека; отново изразява позицията, че членовете на Съвета на ООН по правата на човека следва да бъдат избирани измежду държавите членки, които поддържат зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията и които са приели да отправят постоянни покани за всички специални процедури, и настоятелно призовава държавите членки да насърчават и приемат критерии за резултатите от дейността в областта на правата на човека, които следва да се прилагат по отношение на всяка държава, избирана за член на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава държавите членки да насърчават прозрачни, открити и конкурентни процедури за избора на членове на Съвета на ООН по правата на човека;

9.      отново изразява подкрепа за механизма на универсалния периодичен преглед (УПП) и високата си оценка за ценната работа, извършвана в неговите рамки, и призовава държавите членки активно да подготвят своя УПП, включително като осигурят участието на гражданското общество, да участват в интерактивния диалог в рамките на сесията за УПП и в разискванията относно приемането на резултатите от УПП, да изпълняват препоръките от УПП и да предприемат конкретни мерки за подобряване и потвърждаване на изпълнението на своите задължения в областта на правата на човека;

10.    продължава да се противопоставя на гласуването „на блокове“ в Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава държавите, които са членове на Съвета на ООН по правата на човека, да продължат да гласуват по прозрачен начин;

11.    призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предприемат мерки във връзка с препоръките от УПП във всички области на политически диалог на ЕС със съответните държави, за да се търсят начини за оказване на подкрепа на тези държави при изпълнението на препоръките;

12.    отново изразява подкрепа за специалните процедури и независимия статус на мандатоносителите, които им позволяват да изпълняват своите функции при пълна безпристрастност, призовава всички държави да съдействат на тези процедури и насърчава държавите членки да изобличават случаи на липса на сътрудничество от страна на държавите с мандатоносителите за специалните процедури;

13.    счита, че е важно да се изпращат парламентарни делегации на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека и на другите свързани с темата сесии на Общото събрание на ООН;

14.    изразява съжаление предвид факта, че възможностите за взаимодействие между гражданското общество и Съвета на ООН по правата на човека намаляват и че на НПО се предлагат все по-малко възможности да изразяват становище на тези сесии; настоятелно призовава ЕС и Съвета на ООН по правата на човека да гарантират, че на представителите на гражданското общество се предоставя възможност да вземат възможно най-активно участие в сесиите на Съвета на ООН по правата на човека, както и в процеса на универсален периодичен преглед и в други механизми на ООН в областта на правата на човека, без да се страхуват от репресии при завръщането в страната си;

Граждански и политически права

15.    отново заявява, че свободата на изразяване, която представлява крайъгълен камък на всяко свободно и демократично общество, е основно право на всеки човек; решително осъжда убийството във Франция през януари 2015 г. на 12 души, включително карикатуристи от в. „Шарли Ебдо“, и на четирима души в супермаркет за кашерни храни, заедно с убийството на филмов режисьор и охранител на синагога в Копенхаген, от терористи, непризнаващи свободата на словото и на религията;

16.    осъжда използването на религията от екстремистки и джихадистки групи във всички държави, и по-специално Сирия, Ирак, Либия, Мианмар, Нигерия и Централна Африка, чиито дейности включват въоръжени и бомбени атаки, самоубийствени атентати, отвличания и други актове на насилие, с които тероризират населението; счита, че борбата срещу тероризма изисква действия за преодоляване на неговите първопричини, които включват социално изключване, политическа маргинализация и неравенство; призовава за полагане на повече усилия за защита на правата на хората, принадлежащи към религиозни малцинства;

17.    изразява загриженост относно всички ограничения на свободата на събранията и сдруженията, включително забраните на организации на гражданското общество, агресивното използване на законите, инкриминиращи клеветата, и други рестриктивни закони, прекомерните изисквания за регистрация и отчетност и прекалено рестриктивните правила за чуждестранно финансиране и отново заявява, че свободата на сдружаване и на мирни събрания е основен елемент на правата на човека;

18.    призовава всички правителства да насърчават и подкрепят организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека, както и да им позволят да извършват своята дейност без страх, репресии или сплашване, да сътрудничат със Съвета на ООН по правата на човека и с механизма за УПП, както и да се гарантира, че от държавите, отговорни за репресии срещу активисти в областта на правата на човека, се търси отговорност, особено за случаи на смъртоносни репресии, подобни на онези, които през март 2014 г. доведоха до смъртта на активиста за правата на човека Као Шунли в Китай при опит да се качи на борда на самолет, за да присъства на заседанието на Съвета на ООН по правата на човека в Женева през септември 2013 г.;

19.    отново осъжда категорично използването на смъртното наказание и решително подкрепя въвеждането на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

20.    отново посочва значението на борбата срещу изтезанията и другите форми на малтретиране, както и на факта, че ЕС е поел ангажимент да отдаде приоритет на този въпрос, включително по отношение на децата, и да улеснява работата на специалния докладчик на ООН за изтезанията; настоятелно призовава ЕСВД, Комисията и държавите – членки на ЕС, да демонстрират общия си ангажимент за премахване на изтезанията и за подкрепа на жертвите, най-вече като продължат или съответно започнат да правят вноски в Доброволния фонд на ООН за жертвите на изтезания и в Специалния фонд, създаден с Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията;

21.    изразява загриженост относно продължаващата и широко разпространена дискриминация срещу мигрантите и нарушаването на техните права, включително на търсещите убежище лица и на бежанците; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят работата на специалния докладчик на ООН за правата на човека на мигрантите, а също и да прилагат неговите препоръки; призовава правителствата да зачитат правата на човека и неотменимото човешко достойнство на мигрантите, да сложат край на произволните арести и задържане и – с цел да се избегне прекомерното задържане на незаконни мигранти – да преразгледат сроковете на задържане, когато е необходимо, и да използват алтернативи на задържането; призовава правителствата да спазват при всички обстоятелства принципа на забрана за връщане и да изпълняват изцяло международните си правни задължения по отношение на експулсирането на мигранти; призовава държавите да въведат, ако все още не са направили това, системи и процедури, за да се гарантира пълното съответствие с техните задължения съгласно международното право в областта на правата на човека за всички техни програми и институции в областта на миграцията;

22.    подкрепя актуалния доклад на специалния докладчик на Съвета на ООН за правата на човека и неговите заключения относно съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост; призовава ЕС и неговите държави членки да прилагат препоръките на специалния докладчик във вътрешната си политика за борба срещу разпространението на расова, етническа и ксенофобска омраза и подбуждането към омраза по интернет и чрез социалните медии посредством предприемането на подходящи законодателни мерки, при пълно зачитане на другите основни права, като например свободата на изразяване и на мнение;

23.    признава, че бързото развитие на информационните и комуникационните технологии преобрази средата за упражняване на свободата на изразяване в целия свят, като създаде както значителни предимства, така и поводи за сериозно безпокойство; в този контекст приветства приемането от Съвета през май 2014 г. на Насоки на ЕС относно свободата на изразяване онлайн и офлайн и осъжда всички ограничения в областта на цифровите комуникации, включително онези, които са насочени срещу представители на гражданското общество; отново изтъква, че е необходимо да се обърне специално внимание на правата на журналистите и на авторите на блогове;

24.    насърчава Съвета на ООН по правата на човека да продължи разискванията относно правото на неприкосновеност на личния живот и за тази цел да назначи специален докладчик на ООН за правото на неприкосновеност на личния живот, особено в контекста на цифровите комуникации;

Социални и икономически права

25.    отбелязва факта, че програмата на ООН за развитие за периода след 2015 г. за Целите на хилядолетието за развитие включва целта за премахване на бедността до 2030 г. посредством цялостен подход към икономическите, социалните и екологичните въпроси; приветства обобщаващия доклад на генералния секретар на ООН, предхождащ специалната среща на високо равнище на ООН относно програмата за целите за устойчиво развитие за периода след 2015 г.; подкрепя призивите на генералния секретар на ООН за подход, насочен към правата и потребностите на гражданите, за да се сложи край на бедността;

26.    счита, че е важно да се предприемат мерки във връзка с нарастващите и достигащи крайности неравенства с цел борба с бедността като цяло и насърчаване на социалните и икономическите права, като се улесни достъпът по-специално до храна, вода, образование, здравеопазване и подходящо жилищно настаняване; в този контекст изтъква задълбочаващия се проблем със заграбването на земя, във връзка с който трябва да се предприемат мерки;

27.    счита, че корупцията, отклонението от данъчно облагане, лошото управление на обществените блага и липсата на отчетност допринасят за нарушаването на правата на гражданите, тъй като чрез тях се отклоняват средства от инвестиции в така необходимите обществени услуги като образование, основни здравни услуги и друга социална инфраструктура, в резултат на което населението се обрича на бедност; припомня, че съгласно Международния пакт за икономически, социални и културни права правителствата имат задължение да зачитат правата на своите граждани чрез предоставяне на подходящи ресурси; във връзка с това подчертава, че особено внимание следва да се обръща на закрилата на защитниците на правата на човека, които работят за насърчаването на икономическите, социалните и културните права;

28.    отново призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят определянето на специален докладчик на ООН по въпросите на финансовите престъпления, корупцията и правата на човека;

Стопанска дейност и права на човека

29.    решително подкрепя ефективното и цялостно разпространение и прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека в рамките на ЕС и извън него и подчертава необходимостта да се вземат всички необходими политически и законодателни мерки за преодоляване на проблемите при ефективното прилагане на ръководните принципи на ООН, включително по отношение на достъпа до правосъдие; приветства инициативата, свързана с уредба, с която да се създаде система за дължима грижа в рамките на веригата на снабдяване за отговорен добив на полезни изкопаеми в областите, засегнати от конфликти; призовава всички заинтересовани страни да играят активна роля в рамките на 11-ото заседание на работната група на ООН по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия и да подкрепят усилията за привеждане на техните политики в съответствие с ръководните насоки на ОИСР за мултинационалните предприятия, както и с Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; отново отправя искане към Комисията да докладва до края на 2015 г. относно прилагането на Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека от страна на държавите – членки на ЕС;

30.    изисква от Комисията и ЕСВД да насърчават делегациите на ЕС по света да взаимодействат с предприятия от ЕС с цел да се насърчава зачитането на правата на човека, както и да се гарантира включването на стопанската дейност и правата на човека сред основните теми в покани за представяне на предложения на местно равнище по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ); призовава ЕС и неговите държави членки да участват активно от самото начало в дискусиите относно отворената междуправителствена работна група за разработването на правно обвързващ международен инструмент относно стопанската дейност и правата на човека в рамките на системата на ООН;

Права на жените

31.    призовава ЕС да участва активно в 59-ата сесия на Комисията за положението на жените, както и да продължи да води борба срещу всякакви опити за подкопаване на Пекинската платформа за действие на ООН, която ще бъде преразгледана във връзка с 20-ата годишнина от Четвъртата световна конференция за жените по отношение, наред с други елементи, на достъпа до образование и здравеопазване като основни права на човека, както и на сексуалните и репродуктивните права;

32.    изразява критичното си отношение по това, че въпреки осъществения до момента напредък в постигането на равенство между половете и овластяването на жените, в много държави продължават да са в сила дискриминационни закони, особено по въпроси, свързани със семейството и достъпа до собственост; отбелязва, че жените все още са много слабо представени на постове, свързани с вземане на решения, както и че насилието над жени продължава да бъде широко разпространено, а достъпът до правосъдие все още е ограничен въпреки големия брой жени, които умират всеки ден в резултат на домашно насилие; изразява дълбока загриженост за това, че в някои държави се наблюдава влошаване на положението, по-специално в областта на сексуалните и репродуктивните права;

33.    решително осъжда използването на сексуално насилие срещу жени, включително престъпления като масови изнасилвания, сексуално робство, принудителна проституция, основани на пола форми на преследване, в това число генитално осакатяване на жени, трафик, ранни и насилствени бракове, убийства на честта и всички други форми на сексуално насилие, включително когато те се използват като военна тактика; отново призовава ЕС и всички негови държави членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие;

34.    припомня ангажимента на ЕС за интегриране на правата на човека и равенството между половете в мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана в съответствие с резолюциите от историческо значение на Съвета за сигурност на ООН, съответно № 1325 и № 1820, относно жените, мира и сигурността; във връзка с това отново призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят в процеса на установяване на трайно помирение системното участие на жените като основен компонент на мирните процеси и да признаят необходимостта от включване на свързаните с пола аспекти в предотвратяването на конфликти, провеждането на мироопазващи операции, оказването на хуманитарна помощ, както и в процесите на възстановяване след конфликти и на демократичен преход;

Права на децата

35.    изразява загриженост, че макар да е постигнат напредък след приемането на Конвенцията за правата на детето през 1989 г., най-малко 58 милиона деца, по-специално момичета, деца от бедни семейства, деца с увреждания и деца в конфликтни зони, не посещават училище, както и че много деца все още страдат от болести, които лесно могат да бъдат предотвратени, а други полагат детски труд;

36.    призовава всички държави да поемат ангажимент за премахване на най-тежките форми на детски труд съгласно определението в член 3 от Конвенция № 182 на МОТ, които включват робството на деца, трафик на хора, проституция и опасни дейности, които засягат физическото и психическото здраве на детето;

37.    припомня, че едно от основните задължения на държавата е да предостави на всички деца образование чрез осигуряване на повече възможности, създаване на подходящи институции и преодоляване на структурните причини за основните пречки за всеобщо начално образование, включително дела на преждевременно напускащите училище, който остава основна пречка за всеобщото начално образование;

38.    призовава за адекватно финансиране от ЕС на програми за демобилизиране и реинтеграция на деца, свързани с въоръжени конфликти, и за деца – бивши войници; отново изразява силната си подкрепа за кампанията „Деца, а не войници“; приветства годишните доклади, представени от специалния представител на ООН по въпросите на децата и въоръжените конфликти и специалния представител на ООН по въпросите на насилието срещу деца, заедно с доклада на специалния докладчик относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография;

Права на ЛГБТИ лицата:

39.    изразява своята загриженост във връзка с нарастването в последно време на броя на дискриминационните закони и практики, както и на проявите на насилие срещу лица въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; насърчава следенето отблизо на положението на ЛГБТИ, включително в Нигерия и Гамбия, където въведени наскоро закони срещу ЛГБТИ заплашват живота на сексуалните малцинства; изразява силната си загриженост относно т. нар. „закони против пропагандата“, ограничаващи свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, каквито са установени в Русия и Литва и каквито понастоящем са в процес на разглеждане в киргизкия парламент; приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно борбата срещу насилието и дискриминацията, основани на сексуалната ориентация и половата идентичност, приета на 26 септември 2014 г.; изразява съжаление във връзка с приемането на 26 юни 2014 г. на резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно защитата на семейството, която потенциално подкопава принципа за универсални и неделими права на човека; отново потвърждава своята подкрепа за непрекъснатата работа на върховния комисар ООН за правата на човека за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от ЛГБТИ лицата, по-специално чрез изявления, доклади и кампанията „Свободни и равнопоставени“; насърчава върховния комисар на ООН за правата на човека да продължава борбата срещу дискриминационните закони и практики;

Изменението на климата и правата на човека

40.    подчертава, че въздействието на изменението на климата върху уязвимите групи и лица е значимо, особено в страните с ниски доходи и в крайбрежни и ниско разположени островни държави, в които липсват икономически ресурси за адаптиране към сериозните промени в околната среда;

41.    приветства факта, че Съветът на ООН по правата на човека отчита, че промените в околната среда оказват неблагоприятно въздействие върху средствата за препитание на населението и са пречки за осъществяването на основните, международно признати права на човека; поради тази причина настоятелно призовава държавите – участници в предстоящата конференция по изменението на климата в Париж през 2015 г. да приемат спешни амбициозни мерки за смекчаване и приспособяване към изменението на климата;

42.    отправя искане към Комисията и ЕСВД да участват активно в дебата относно понятието „климатичен бежанец“, включително относно евентуално определение за него в международното право или в което и да било правно обвързващо международно споразумение;

Борбата срещу безнаказаността и Международният наказателен съд (МНС)

43.    отново изразява пълната си подкрепа за работата на МНС в изпълнение на неговата задача за прекратяване на безнаказаността на извършителите на най-тежките престъпления, които предизвикват тревога в международната общност, и въздаване на правосъдие за жертвите на военни престъпления, престъпления против човечеството и геноцид; продължава да проявява бдителност по отношение на евентуални опити за подкопаване на легитимността или независимостта на МНС; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да си сътрудничат с МНС и да му предоставят силна дипломатическа, политическа и финансова подкрепа, включително в ООН; призовава ЕС, неговите държави членки, както и неговите специални представители активно да поддържат МНС, изпълнението на неговите решения и борбата срещу безнаказаността за престъпления по Римския статут; приветства неотдавнашното ратифициране на Римския статут от Палестина и настоятелно призовава ЕС да осъди всички наказателни мерки, предприети срещу Палестина за упражняването на това право;

Коренно население

44.    призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да подкрепят преразглеждането на мандата на експертния механизъм по правата на коренното население, в съответствие със заключителния документ на Световната конференция по въпросите на коренното население (Резолюция на Общото събрание на ООН 69/2), с цел наблюдение, оценка и подобряване на изпълнението на Декларацията на ООН за правата на коренното население; настоятелно призовава държавите членки да изискат от всички мандатоносители по специалните процедури да обърнат особено внимание на проблемите, засягащи жени и момичета от коренното население, и систематично да съобщават тези проблеми на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава ЕСВД и държавите членки активно да подкрепят развитието на всеобхватния план за действие относно коренното население, както бе поискано от Общото събрание на ООН в неговата резолюция от септември 2014 г., особено по отношение на организирането на редовни консултации с коренното население като част от този процес;

Международни културни и спортни мероприятия и права на човека

45.    осъжда зачестяващата практика авторитарни държави да поемат домакинството на големи спортни или културни мероприятия с цел да засилят международната си легитимност, докато продължават да потискат вътрешните разногласия; призовава ЕС и неговите държави членки активно да повдигат този въпрос, включително в Съвета на ООН по правата на човека, както и да започнат диалог с националните спортни федерации, корпоративните участници и организациите на гражданското общество относно практическите правила за участието им в подобни прояви, включително по отношение на първите Европейски игри в Баку през 2015 г. и Световното първенство по футбол на ФИФА през 2018 г. в Русия;

Безпилотни летателни апарати

46.    отново призовава за разработването на обща позиция на ЕС относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, като се отдава изключително значение на зачитането на правата на човека и на международното хуманитарно право и се предприемат действия по такива въпроси като нормативната уредба, пропорционалността, отговорността, защитата на мирното население и прозрачността; още веднъж настоятелно призовава ЕС да забрани разработването, производството и употребата на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на нападения без човешка намеса; призовава ЕС да подкрепи усилията на регионално и международно равнище за противопоставяне на практикуването на извънсъдебни екзекуции и целенасочени убийства и за тяхната забрана, както и да взема правни мерки, когато дадено лице или структура вероятно са свързани с извънсъдебна екзекуция или целенасочено убийство в чужбина; настоява правата на човека да са част от всички диалози с трети държави относно борбата с тероризма;

Права на мигрантите

47.    настоява, че правата на човека и международното право трябва да бъдат в центъра на всички политики на ЕС относно границите; настоятелно призовава ЕС да разработи по-силни политики на ЕС за справяне с въпросите, свързани с мигрантите, бежанците и лицата, търсещи убежище, в съответствие с международното право в областта на правата на човека; призовава ЕС да гарантира ефективни общи стандарти за процедури на приемане в целия Съюз, както и да засили сътрудничеството и справедливото разпределяне на тежестта между държавите членки, включително във връзка с приемането и презаселването на бежанци и оказване на съдействие на службите по издирване и спасяване за оказване на помощ на бедстващи мигранти в морето;

Приоритети на ЕС по въпроси, свързани с отделни държави

Украйна

48.    изразява надежда, че споразумението за прекратяване на огъня въз основа на Споразумението от Минск ще продължи да действа; изразява пълна подкрепа за мисията на ООН за наблюдение на правата на човека и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение в Украйна, като призовава за укрепването на втората мисия; подчертава силната си загриженост във връзка със съдбата на вътрешно разселените лица в резултат на въоръжения конфликт в югоизточните региони; продължава да бъде загрижен относно дискриминацията и широко разпространените нарушения на правата на човека срещу местното население в Крим, в частност кримските татари; призовава държавите – членки на ЕС да подкрепят всички възможни усилия на равнището на ООН за борба с безнаказаността и да провеждат безпристрастни разследвания на проявите на насилие и нарушенията на правата на човека, свързани с потушаването на протестите на площад „Независимост“, анексирането на Крим и въоръжения конфликт в югоизточните региони;

Корейска народнодемократична република (КНДР)

48.    приветства планираното удължаване на мандата на специалния докладчик за положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република (КНДР); приветства също така резолюцията на Общото събрание на ООН, която насърчава Съвета за сигурност на ООН да предприеме подходящи действия, за да се гарантира отговорност, включително чрез разглеждане на възможността за сезиране на МНС относно положението в КНДР; призовава Съвета по правата на човека да отправи отново своя призив за търсене на отговорност, включително и по отношение на тези, които са отговорни за престъпления срещу човечеството, в съответствие с политиките, установени на най-високо равнище в държавата; приветства създаването на структура в Република Корея с цел засилване на наблюдението на положението и документиране на доказателства с оглед на гарантирането на отговорност и настоятелно призовава всички държави да си сътрудничат с тази структура; призовава Съвета по правата на човека да насочи в по-голяма степен вниманието си към положението в КНДР, като формира официална група, чрез която да се чуе мнението на жертвите на нарушаване на правата на човека, в контекста на предстоящата сесия на Съвета по правата на човека;

Иран

49.    приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека, приета през март 2014 г., относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран и удължаването на мандата на специалния докладчик, и призовава Иран да разреши на специалния докладчик на ООН да влезе в страната като изключително важен индикатор за готовността си да предприеме стъпки в посока към започване на диалог относно правата на човека; осъжда отново смъртното наказание в Иран и големия брой на екзекуциите; подкрепя съвместната декларация от август 2014 г. на мандатоносителите по специалните процедури на ООН, която осъжда вълната от арести и присъди на представители на гражданското общество в Иран; призовава ЕС и Съвета на ООН по правата на човека да продължат да наблюдават отблизо положението с правата на човека и да гарантират, че правата на човека остават ключов приоритет във всички взаимоотношения с иранското правителство;

Мианмар/Бирма

50.    подкрепя доклада на специалния докладчик на ООН на 69-ата сесия на Общото събрание на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар, в която се признава постигнатият досега напредък, като същевременно се идентифицират оставащите области, предизвикващи голяма загриженост, по-специално по отношение на положението в щата Ракхайн и положението на общността рохинджа, което се утежнява от факта, че тази общност не разполага с правен статут и по този начин продължава да бъде подложена на системна дискриминация; осъжда нападенията срещу цивилни лица в щатите Качин и Шан, сексуалното насилие от страна на членове на силите за сигурност по време на въоръжени конфликти, наличието на политически затворници, тормоза над защитници на правата на човека, активисти и медийни служители, извънсъдебните екзекуции, конфискуването на земя и нападенията срещу религиозни и етнически малцинства – в частност на членове на общността рохинджа – които представляват сериозни предизвикателства, свързани с правата на човека и все още не са преодолени; изразява съжаление във връзка с факта, че правителството на Бирма не само в голяма степен е пренебрегнало препоръките на ООН, но също така спря преговорите със Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) по отношение на откриването на бюро в държавата; настоятелно призовава правителството на Бирма да разреши всички тези въпроси, да изпълни препоръките на ООН и да открие бюро на СВКПЧ в държавата; призовава Съвета по правата на човека да поднови мандата на специалния докладчик по позиция 4; счита, че договарянето на инвестиционно споразумение между ЕС и Мианмар следва да се разглежда внимателно, тъй като чуждестранните инвестиции в страната създават опасност от увеличаване на нарушенията на правата на човека, както и насилието и дискриминацията срещу религиозните малцинства;

Беларус

51.    изразява дълбоката си загриженост относно продължаващото нарушаване на правата на човека в Беларус; осъжда трите екзекуции, извършени през 2014 г., тормоза на защитници на правата на човека, преследването на независими журналисти, цензурирането на всички интернет комуникации и рестриктивното законодателство относно неправителствените организации; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН и призовава правителството да предостави пълен достъп на мандатоносителите по специалните процедури на ООН, включително на специалния докладчик;

Бахрейн

52.    изразява продължаващата си загриженост относно гражданските конфликти в Бахрейн и положението на защитниците на правата на човека и опозиционните политически активисти в страната; призовава всички заинтересовани страни в Бахрейн да започнат конструктивни и приобщаващи разговори с цел истинско помирение и зачитане на правата на човека на всички общности в Бахрейн; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, лишени от свобода заради убежденията си, журналисти, защитници на правата на човека и мирно протестиращи, и изразява подкрепата си за съвместното изявление от 4 февруари 2015 г. на мандатоносителите по специалните процедури на ООН във връзка с арестуването на висш опозиционен политик и разпръскването на последвалите демонстрации; призовава държавите – членки на ЕС и останалите членове на Съвета по правата на човека да продължат да следят отблизо положението с правата на човека в Бахрейн, като се съсредоточат върху изпълнението на ангажиментите, поети от Бахрейн по време на процеса на УПП, и препоръките на независимата анкетна комисия на Бахрейн, които бяха приветствани от краля на Бахрейн;

53.    изразява съжаление относно липсата на напредък от страна на правителството на Бахрейн в сътрудничеството със СВКПЧ и специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека и призовава държавите членки на ЕС да работят за приемане по време на мартенската сесия на Съвета на ООН по правата на човека на резолюция, в която се призовава за пълното изпълнение на ангажиментите, поети от Бахрейн по време на процеса на УПП, и на препоръките, включително относно защитниците на правата на човека, на независимата анкетна комисия на Бахрейн, която отправи искане за доклада на върховния комисар относно положението с правата на човека, както и за напредъка по отношение на сътрудничеството на Бахрейн с механизмите на ООН за правата на човека;

Египет

54.    призовава държавите членки заедно да призоват настойчиво Египет по време на предстоящата сесия на Съвета на ООН по правата на човека незабавно и безусловно да освободи всички задържани за мирно упражняване на правото им на свобода на изразяване на мнение, на събрания и на сдружаване, и да гарантира независимостта на съдебния сектор; изисква също така правителството на Египет да приеме законодателство в съответствие с международните стандарти и защитаващо правото на сдружаване, съдържащо се в Конституцията на Египет, включително правото за получаване и разпределяне на средства, както и да отмени Закона относно протестите от ноември 2013 г. и да въведе ново законодателство, с което да се гарантира свободата на събранията; настоятелно призовава правителството да започне съдебно разследване, за да се установи самоличността на отговорните за разпореждането и извършването на незаконни убийства в хода на потушаване на предимно мирните демонстрации, проведени след 3 юли 2013 г., включително разпръскването на демонстрациите от 14 август 2013 г. на площадите Рабаа и Нахда, при което са убити най-малко 1 000 протестиращи;

55.    настоятелно призовава Египет да проведе независими, безпристрастни и ефективни разследвания на всички нарушения на правата на човека, извършени от 2011 г. насам, включително престъпления, свързани със сексуално насилие, и да гарантира, че извършителите ще бъдат подведени под отговорност и че на жертвите се осигурява подходящо правно средство за защита в съответствие с международните стандарти; призовава египетските органи незабавно да отменят всички смъртни присъди и да постановят повторно разглеждане на делата, което гарантира правото на справедлив съдебен процес и правото на справедлив процес, както и да наложи незабавен мораториум върху смъртните присъди и екзекуциите, незабавно да освободи всички задържани журналисти и медийни работници и да гарантира правото на свобода на информацията и на изразяването на мнение, в съответствие с международните стандарти;

56.    настоятелно призовава египетските органи да разрешат посещението на специалния докладчик на ООН относно насилието срещу жените, за което е постигнато принципно съгласие, но не се взема решение от началото на 2014 г., и да поканят представители на съответните механизми и процедури на ООН по правата на човека, по-конкретно специалния докладчик относно свободата на събранията, специалния докладчик за изтезанията, специалния докладчик за правата на човека в рамките на борбата с тероризма и специалния докладчик относно независимостта на съдиите и адвокатите; призовава египетските органи да гарантират съответствието на националното законодателство с международните стандарти за правата на човека, незабавно да отменят Закон № 136/2014 и да прекратят военните процеси за цивилни лица, както и да отменят всички присъди, издадени срещу цивилни от страна на военни съдилища и за незабавно преразглеждане на делата от граждански съдилища; призовава ЕС и държавите членки да подкрепят силно изявление по тези въпроси;

Окупирани палестински територии/Израел

57.    изразява дълбока загриженост във връзка с хуманитарната криза, породена от израелската военна офанзива през юли 2014 г. – операция „Защитен вал“, с мащаб на разселване и разрушаване, невиждан от началото на израелската окупация през 1967 г.; изразява съжаление относно факта, че международните усилия за намеса в областта на хуманитарната помощ и развитието в Газа все още са строго ограничени от продължаващата блокада на ивицата Газа от страна на израелското правителство; подчертава, че за да успее възстановяването, израелската блокада на ивицата Газа трябва да бъде напълно премахната; счита, че блокадата е равностойна на колективно наказание за цялото палестинско цивилно население в Газа;

58.    призовава ЕС и неговите държави членки публично да изразят подкрепа за международната анкетна комисия на ООН и да осъдят липсата на сътрудничество и достъп, предоставен от израелските органи на анкетната комисия, чрез публично изявление на Съвета на ООН по правата на човека; подчертава, че справедливостта и зачитането на принципите на правовата държава са незаменима основа за мир и подчертава, че ширещата се безнаказаност за продължителни и системни нарушения на международното право трябва да бъде спряна; приветства откриването на предварително разследване на положението в Палестина от страна на прокурора на Международния наказателен съд (МНС); призовава ЕС за пълно сътрудничество със Службата на прокурора на Международния наказателен съд (МНС); призовава ЕС да се ангажира отново с позиция 7 от дневния ред на Съвета на ООН по правата на човека и да осъди категорично продължителните нарушения на международното право и неизпълнението на консултативното становище на Международния съд, и да подкрепи подновяването на мандата на анкетната комисия;

Саудитска Арабия

59.    изразява дълбоката си загриженост относно положението с правата на човека в Саудитска Арабия, която понастоящем е член на Съвета на ООН по правата на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да окажат натиск върху органите на Саудитска Арабия да разрешат независимия печат и независимите медии и да гарантират свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания, безусловно да освободят всички защитници на правата на човека и други лица, лишени от свобода заради убежденията им, задържани и осъдени за самото упражняване на правото им на свобода на изразяване на мнение, да подпишат и ратифицират Международния пакт за граждански и политически права, да премахнат специализирания наказателен съд, както и да прекратят практиките, свързани с публично обезглавяване, убиване с камъни и други форми на изтезания;

Сирия

60.    изразява дълбоката си загриженост по повод на драматичния мащаб на нарушенията на международните права на човека и международното хуманитарно право в Сирия, в т.ч. широко разпространения тормоз и произволното задържане на защитници на правата на човека; призовава за освобождаване на мирните сирийски активисти, задържани от сирийското правителство и въоръжени групи; изисква силна подкрепа от страна на ЕС и неговите държави членки за отговорността и подновяването на анкетната комисия на ООН;

Мали

61.    приветства работата на независимия експерт на ООН за положението с правата на човека в Мали и призовава Съвета по правата на човека да удължи неговия мандат; приветства напредъка, постигнат от правителството на Мали при възстановяването на съдебната система в някои части на страната, както и в разследванията на изтезанията и убийството през 2012 г. на 21 елитни войници, заедно със създаването на Комисията за истина, справедливост и помирение; остава загрижен във връзка с влошаващото се положение в областта на сигурността и непрекъснатото използване и набиране на деца войници и призовава правителството на Мали да разследва и да подведе под отговорност лицата от всички враждуващи фракции, които са отговорни за военните престъпления, извършени по време на въоръжения конфликт от 2012 – 2013 г., и да гарантира, че всяко едно бъдещо мирно споразумение призовава за носене на отговорност, укрепване на комисията за казване на истината и проверка на надеждността на личния състав на силите за сигурност;

Южен Судан

62.    призовава Африканския съюз да направи обществено достояние доклада на своята анкетна комисия относно нарушения и злоупотреби с правата на човека, извършени от всички страни по конфликта в Южен Судан, като стъпка в посока осигуряване на справедливост по отношение на нарушенията на правата на човека, извършени от началото на конфликта; настоятелно призовава Съвета по правата на човека да приеме резолюция, в която се подчертава, че справедливите и надеждни разследвания и наказателни преследвания на престъпления съгласно международното право са от съществено значение за прекъсване на цикъла на насилие в Южен Судан, подхранвано от безнаказаността, като за тази цел призовава да се обърне внимание на установяването на хибриден съдебен механизъм и допълнително призовава Южен Судан да се присъедини към Римския статут, както и да установи мандат на специален докладчик за Южен Судан, с цел да спомогне за насърчаването на справедливи и честни съдебни преследвания и по-обхватни мерки за търсене на отговорност, с подкрепата на международната общност;

Шри Ланка

63.    отбелязва обещанията на новоизбраното правителство на Шри Ланка и го призовава да предприеме (през периода до сесията на Съвета на ООН по правата на човека през септември 2015 г.) конкретни стъпки за търсене на отговорност с оглед на изпълнението на направените обещания за подобряване на положението с правата на човека в страната и за предотвратяване на връщане към предишното положение, включително провеждането на сериозни разследвания и наказателни преследвания, заедно с други мерки за справяне с по-общия проблем с безнаказаността и нарушаването на правата на човека, и да сътрудничи в пълна степен със Службата на ВКПЧ на ООН и разследването в международен план, което тя е започнала по отношение на Шри Ланка;

Узбекистан

64.     настоятелно призовава държавите членки да поемат водеща роля и да внесат резолюция на Съвета на ООН по правата на човека по позиция 4 за създаването на специален механизъм на ООН за Узбекистан, който да осигурява мониторинг от страна на ООН, публично докладване и дебат на Съвета на ООН по правата на човека относно катастрофалното положение с правата на човека в Узбекистан през 2015 г. и който да съвпадне по време с 10-ата годишнина от клането в Андижан, като се имат предвид липсата на сътрудничество на Узбекистан с механизмите на ООН за правата на човека и продължаващото задържане на голям брой политически опоненти и защитници на правата на човека, продължаващите ограничения за свободата на сдружаване и свободата на изразяване и свободата на медиите, и продължаващото използване на принудителен и детски труд;

Мексико

65.    настоятелно призовава правителството на Мексико да осъществи напредък в разследването след изчезването на 43 студенти, обучаващи се за учители, в Игуала, Мексико, да изправи пред съда извършителите на тези престъпления и да засили борбата с корупцията, безнаказаността и организираната престъпност;

*

*         *

66.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 69-ото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, както и на върховния комисар на ООН за правата на човека.