Διαδικασία : 2015/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0232/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0232/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0079

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 201kWORD 155k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0228/2015
4.3.2015
PE552.207v02-00
 
B8-0232/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ [2015/2572 (RSP)].


Barbara Lochbihler, Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ [2015/2572 (RSP)].  
B8‑0232/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ),

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του επί του θέματος,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της … σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(1),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 9ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα διεθνή βήματα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη την επικείμενη 28η σύνοδο του UNHRC που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 27 Μαρτίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, φύλο, εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, καθώς και σε μεταγενέστερες διεθνείς συμβάσεις, διακηρύξεις και ψηφίσματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα – ανεξάρτητα από το αν είναι ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά – είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα και ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έλλειψη δημοκρατικής συμμετοχής οδηγούν σε αστάθεια, αποτυχημένο κράτος, ανθρωπιστικές κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν στην προώθηση και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, ορισμένα από τα τρέχοντα μέλη της UNHRC, έχουν αναγνωρισμένα διαπράξει βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων απέναντι σε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.      χαιρετίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για την επικείμενη 28η τακτική σύνοδο του UNHRC, όπως αυτές ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2015·

2.      χαιρετίζει το διορισμό του Πρέσβη Joachim Rücker ως Προέδρου του UNHRC για το 2015·

3.      συγχαίρει τον Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein για το διορισμό του ως Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ONHCHR), και επαναλαμβάνει την αμέριστη στήριξή του στις προσπάθειες και στην εντολή του·

4.      χαιρετίζει την παρουσία της Federica Mogherini, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ), στη σύνοδο υψηλού επιπέδου του UNHRC, δεδομένου ότι έτσι εκπέμπεται το κατάλληλο μήνυμα σχετικά με την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ στο πολυμερές σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.      χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του UNHCHR προς τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2013 έως το Νοέμβριο του 2014 και εκφράζει την αμέριστη στήριξή του για την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της υπηρεσίας του· τονίζει ότι είναι σημαντική η προάσπιση αυτής της ανεξαρτησίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο UNHCHR μπορεί να συνεχίσει να ασκεί το έργο του αποτελεσματικά και αμερόληπτα· επαναλαμβάνει ότι η Ύπατη Αρμοστεία χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση·

6.      υπενθυμίζει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του να στηρίζουν ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, που θα περιλαμβάνει την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και το έργο συναφών εξειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, καθώς και τις Ειδικές Διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών·

7.        ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ, κυρίως μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, να μεριμνήσει για την ενίσχυση της συνοχής της ΕΕ με έγκαιρες και ουσιαστικές διαβουλεύσεις, ώστε να παρουσιάζεται η θέση της ΕΕ με μια φωνή· επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία της ενσωμάτωσης του έργου που επιτελείται στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, της Τρίτης Επιτροπής και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις συναφείς εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής·

8.      θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη όχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από ορισμένα κράτη μέλη του UNHRC, μεταξύ των οποίων η Αλγερία, η Κίνα, η Κούβα, η Αιθιοπία, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Γκαμπόν, το Καζακστάν, το Κατάρ και το Βιετνάμ υπονομεύει την αξιοπιστία του UNHRC· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα μέλη του UNHRC πρέπει να εκλέγονται από κράτη που υποστηρίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και που έχουν συμφωνήσει να απευθύνουν μόνιμες προσκλήσεις σε όλες τις Ειδικές Διαδικασίες, ενώ παράλληλα παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν και να υιοθετήσουν κριτήρια επιδόσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε κράτος πρόκειται να εκλεγεί μέλος του UNHRC· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν διαφανείς, ανοικτές και ανταγωνιστικές διαδικασίες για την εκλογή των μελών του UNHRC·

9.      επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τον μηχανισμό της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και την ικανοποίησή του για το πολύτιμο έργο του UPR, καλεί δε τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν ενεργητικά την UPR τους, μεταξύ άλλων με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, να αποδυθούν σε αλληλεπιδραστικό διάλογο κατά τη σύνοδο UPR και στις συζητήσεις για την έγκριση των αποτελεσμάτων της UPR, να υλοποιήσουν τις συστάσεις της UPR και να λάβουν απτά μέτρα για τη βελτίωση και στήριξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.    εξακολουθεί να αντιτίθεται στην «ψηφοφορία κατά συνασπισμούς κρατών» στο UNHRC· καλεί τις χώρες που είναι μέλη του UNHRC να διατηρήσουν τη διαφάνεια της ψήφου τους·

11.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν την επακολούθηση των συστάσεων του UPR σε όλους τους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις εμπλεκόμενες χώρες έτσι ώστε να αναζητηθούν τρόποι για τη στήριξη των χωρών κατά την υλοποίηση των συστάσεων·

12.    επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και στο ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων, που τους επιτρέπει να εκπληρώνουν την αποστολή τους με πλήρη αμεροληψία και καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τις διαδικασίες αυτές και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκθέτουν περιπτώσεις μη συνεργασίας κρατών με εντολοδόχους Ειδικών Διαδικασιών·

13.    θεωρεί σημαντικό να αποστέλλονται κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες στις συνόδους του UNHRC και σε άλλες σχετικές συνόδους της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών·

14.    θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το περιθώριο αλληλεπίδρασης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του UNHRC συνεχίζει να συρρικνώνεται και ότι στις ΜΚΟ προσφέρονται λιγότερες ευκαιρίες να λαμβάνουν τον λόγο στις συνόδους αυτές· παροτρύνει την ΕΕ και το UNHRC να διασφαλίσουν ότι οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις συνόδους του UNHRC, καθώς και στη διαδικασία της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και σε άλλους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς τον φόβο αντιποίνων μετά την επιστροφή στην χώρα καταγωγής τους·

Αστικά και πολιτικά δικαιώματα

15.    επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, είναι θεμελιώδες δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου· καταδικάζει έντονα τη δολοφονία, τον Ιανουάριο του 2015 στη Γαλλία, 12 ατόμων, μεταξύ των οποίων γελοιογράφοι, στα γραφεία της εφημερίδα Charlie Hebdo, και άλλων 4 ατόμων σε ένα σούπερ-μάρκετ κοσέρ, καθώς και τη δολοφονία ενός σκηνοθέτη και ενός φύλακα συναγωγής στην Κοπεγχάγη, από τρομοκράτες που ήθελαν να πλήξουν την ελευθερία του λόγου και της θρησκείας·

16.    καταδικάζει τη χρήση της θρησκείας από εξτρεμιστικές και τζιχαντιστικές ομάδες σε όλες τις χώρες, και ιδίως στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Μιανμάρ και τη Κεντρική Αφρική, των οποίων οι ενέργειες περιλαμβάνουν ένοπλες και βομβιστικές επιθέσεις, βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, απαγωγές και άλλες βίαιες ενέργειες που τρομοκρατούν τους πληθυσμούς· φρονεί ότι για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτούνται μέτρα που να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της, οι οποίες περιλαμβάνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, την πολιτική περιθωριοποίηση και την ανισότητα· ζητεί μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες·

17.    εκφράζει την ανησυχία του για όλους τους περιορισμούς της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ των οποίων απαγορεύσεις σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιθετική χρήση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμησης και άλλων περιοριστικών νόμων, υπέρμετρες απαιτήσεις καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων, και υπερβολικά περιοριστικές διατάξεις για τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό και επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18.    καλεί όλες τις κυβερνήσεις να προωθήσουν και να στηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους δώσουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό, να συνεργάζονται με το UNHRC στο μηχανισμό UPR και να εξασφαλίζουν ότι οι χώρες που είναι υπεύθυνες για αντίποινα εναντίον ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα καλούνται να λογοδοτήσουν, ιδίως για υποθέσεις μοιραίων αντιποίνων όπως εκείνη που οδήγησε στον θάνατο του ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Cao Shunli τον Μάρτιο του 2014 στην Κίνα, επειδή είχε αποπειραθεί να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος για να παρευρεθεί στη σύνοδο του UNHRC στη Γενεύη το Σεπτέμβριο του 2013·

19.    επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει σθεναρά την καθιέρωση μορατόριουμ, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

20.    επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης, καθώς και το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αποδίδει προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά, καθώς και να διευκολύνει το έργο του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για τα βασανιστήρια· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν την από κοινού δέσμευσή τους για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και την υποστήριξη των θυμάτων, συνεχίζοντας ή, ενδεχομένως αρχίζοντας να συμβάλλουν στο Εθελοντικό Ταμείο του ΟΗΕ για τα θύματα βασανιστηρίων και στο Ειδικό Ταμείο που θεσπίστηκε με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων·

21.    εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες και εκτεταμένες διακρίσεις και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το έργο του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και την υλοποίηση των συστάσεών του· καλεί τις κυβερνήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και των εγγενή αξιοπρέπεια των μεταναστών, να θέσουν τέρμα στις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις και, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολικά μακρά κράτηση των παράτυπων μεταναστών, να επανεξετάσουν όπου αρμόζει τις περιόδους κράτησης και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές προς την κράτηση λύσεις· ζητεί από τις κυβερνήσεις να σέβονται ανά πάσα στιγμή την αρχή της μη επαναπροώθησης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά την απέλαση μεταναστών· καλεί τα κράτη, εφόσον δεν το έχουν ακόμη πράξει, να θεσπίσουν συστήματα και διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλων των προγραμμάτων και θεσμών τους του τομέα της μετανάστευσης·

22.    υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκθεση και τα συμπεράσματα του Ειδικού Εισηγητή του UNHRC σχετικά με σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφών μορφών μισαλλοδοξίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή στην εσωτερική πολιτική τους και να καταπολεμήσουν την εξάπλωση του φυλετικού, εθνοτικού και ξενοφοβικού μίσους και της σχετικής υποκίνησης μέσω του Διαδικτύου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας κατάλληλα νομοθετικά μέτρα με πλήρη σεβασμό άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως είναι η ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης·

23.    αναγνωρίζει ότι η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών έχει μετασχηματίσει τις συνθήκες άσκησης της ελευθερίας έκφρασης σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά δημιουργώντας και σοβαρές ανησυχίες· χαιρετίζει, από αυτή την άποψη, την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Μάιο του 2014, των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου και καταδικάζει κάθε προσπάθεια περιορισμού των ψηφιακών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων όταν ο στόχος είναι οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει την ανάγκη να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των δημοσιογράφων και των υπευθύνων ιστολογίου·

24.    ενθαρρύνει το UNHRC να συνεχίσει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και, προς τούτο, να διορίσει Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, ιδίως στο πλαίσιο των ψηφιακών επικοινωνιών·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

25.    λαμβάνει υπό σημείωση ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ για την περίοδο μετά το 2015 σε σχέση με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας έχει θέσει ως στόχο να τεθεί τέρμα στη φτώχεια έως το 2030 μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα· χαιρετίζει τη συνθετική έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενόψει της ειδικής συνόδου του ΟΗΕ για το πρόγραμμα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015· υποστηρίζει τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για μια προσέγγιση επικεντρωμένης στις ανάγκες και στα δικαιώματα των ανθρώπων έτσι ώστε να τεθεί τέρμα στη φτώχεια·

26.    θεωρεί σημαντικό να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη και ακραία ανισότητα έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια γενικά και ειδικότερα να προωθηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα με διευκόλυνση της πρόσβασης στην τροφή, το νερό, την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ικανοποιητική στέγαση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το διογκούμενο πρόβλημα της αρπαγής γαιών, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί·

27.    είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση των δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συμβάλλουν στην παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών, δεδομένου ότι εκτρέπουν κεφάλαια από επενδύσεις σε απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, οι βασικές υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υποδομές, διαιωνίζοντας έτσι τη φτώχεια των πληθυσμών· υπενθυμίζει ότι βάσει του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά, και Πολιτισμικά Δικαιώματα οι κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών τους διαθέτοντας επαρκείς πόρους· τονίζει, από αυτή την άποψη, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για την προώθηση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων·

28.    επαναλαμβάνει ότι ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τη θέσπιση του θεσμού του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

29.    υποστηρίζει ένθερμα την αποτελεσματική και εκτενή διάδοση και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής και τα νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα κενά που υπάρχουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών των ΗΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· χαιρετίζει τη πρωτοβουλία που αφορά κανονισμό για την δημιουργία ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 7η σύνοδο της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, και να στηρίξουν τις προσπάθειες για εναρμόνιση των πολιτικών τους με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως το τέλος του 2015 σχετικά με την υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

30.    ζητεί να ενθαρρύνουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο να συνεργαστούν με ενωσιακές επιχειρήσεις με αντικείμενο την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξασφαλίσουν ότι το θέμα «επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα» θα συμπεριλαμβάνεται στα κεντρικά θέματα κατά τις τοπικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΑΔ)· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργητικά εξ αρχής στις συζητήσεις σχετικά με την ανοικτού σκοπού διακυβερνητική ομάδα εργασίας στην κατεύθυνση της εκπόνησης ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·

Δικαιώματα των γυναικών

31.    καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στην 59η σύνοδο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών, και να συνεχίσει να αντιτάσσεται σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου των ΗΕ, η οποία πρόκειται να επανεξεταστεί με την ευκαιρία της 20ής επετείου της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα·

32.    παρατηρεί κριτικά ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των φύλων και στην ενδυνάμωση των γυναικών, σε πολλές χώρες παραμένει σε ισχύ νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις, ιδίως σε σχέση με την οικογένεια και την πρόσβαση στην ιδιοκτησία· παρατηρεί ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται εντονότατα στις θέσεις λήψης αποφάσεων και ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει εκτεταμένη, ενώ η πρόσβαση στη δικαιοσύνη παραμένει περιορισμένη παρά τον αριθμό των γυναικών που βρίσκουν το θάνατο κάθε μέρα εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του διότι σε ορισμένες χώρες έχουν σημειωθεί οπισθοδρομήσεις, ιδίως στον τομέα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων·

33.    καταδικάζει έντονα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων όπως είναι οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική δουλεία, η εξαναγκαστική πορνεία, οι μορφές δίωξης με βάση το φύλο όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η εμπορία ανθρώπων, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, τα εγκλήματα τιμής και όλες οι άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, μεταξύ άλλων ως πολεμική τακτική· καλεί και πάλι την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

34.    υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πτυχών που αφορούν το φύλο στις αποστολές της ΚΠΑΑ, κατά τρόπο σύμφωνο προς τα ψηφίσματα-ορόσημα 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την έκκλησή του στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν, κατά τη διεργασία επίτευξης βιώσιμης συμφιλίωσης, τη συστηματική συμμετοχή γυναικών ως ζωτικής σημασίας συνιστώσα των ειρηνευτικών διεργασιών και να αναγνωρίσουν την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην πρόληψη των συγκρούσεων, τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη διεργασία μετάβασης στη δημοκρατία·

Δικαιώματα των παιδιών

35.    εκφράζει την ανησυχία του διότι, ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος μετά την έγκριση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1989, τουλάχιστον 58 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο, ιδίως κορίτσια, παιδιά από φτωχές οικογένειες, παιδιά με αναπηρίες και παιδιά σε περιοχές συγκρούσεων, ενώ πολλά παιδιά εξακολουθούν να πάσχουν από ασθένειες που μπορούν εύκολα να προληφθούν, άλλα δε επιδίδονται σε παιδική εργασία·

36.    καλεί όλα τα κράτη να δεσμευτούν στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της Σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν την παιδική δουλεία, τη διακίνηση ανθρώπων, την πορνεία και την επικίνδυνη εργασία που βλάπτει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού·

37.    υπενθυμίζει ότι μια από τις πρωταρχικές υποχρεώσεις του κράτους είναι να προσφέρει σε όλα τα παιδιά εκπαίδευση με αύξηση των ευκαιριών, δημιουργία επαρκών θεσμών και αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτιών σημαντικών φραγμών στην καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων είναι τα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης, που παραμένουν σημαντικός φραγμός στην καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

38.    ζητεί να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση από την ΕΕ σε προγράμματα αποστράτευσης και επανένταξης για παιδιά που συνδέονται με ένοπλες συγκρούσεις και για παιδιά πρώην στρατιώτες· επαναλαμβάνει την έντονη στήριξή του προς την εκστρατεία "Παιδιά, όχι στρατιώτες"· χαιρετίζει τις ετήσιες εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των παιδιών, μαζί με την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με τις πωλήσεις παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία·

Δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ

39.    εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών καθώς και των βιαιοπραγιών εις βάρος ατόμων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· ενθαρρύνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων ΛΟΑΔΜ, μεταξύ άλλων στη Νιγηρία και στη Γκάμπια οι οποίες πρόσφατα θέσπισαν νόμους αντι-ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι απειλούν τη ζωή σεξουαλικών μειονοτήτων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους λεγόμενους νόμους "κατά της προπαγάνδας" οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, όπως αυτοί που έχουν θεσπιστεί στη Ρωσία και τη Λιθουανία και ο νόμος που βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό εξέταση στο κοινοβούλιο της Κιργιζίας· χαιρετίζει το ψήφισμα του UNHRC για την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων που βασίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, το οποίο εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2014· θεωρεί λυπηρή την έγκριση από το UNHRC του ψηφίσματος για την προστασία της οικογένειας στις 26 Ιουνίου 2014, το οποίο δυνητικά υπονομεύει την αρχή των οικουμενικών και αδιαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει τη στήριξή του για το συνεχιζόμενο έργο της UNHCHR σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και με τη νέα εκστρατεία με θέμα «ελευθερία και ισότητα»· ενθαρρύνει την UNHCHR να συνεχίσει την καταπολέμηση των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών·

Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα

40.    τονίζει ότι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτες ομάδες και άτομα είναι σημαντικός ιδίως σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και σε παράκτια και χαμηλού υψομέτρου νησιωτικά κράτη, που δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους ώστε να προσαρμοστούν σε σημαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές·

41.    χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους του UNHRC του γεγονότος ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον βιοπορισμό των πληθυσμών και αποτελούν εμπόδια στην πραγμάτωση θεμελιωδών, διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει κατά συνέπεια τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επείγοντα και φιλόδοξα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής κατά την επικείμενη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή του 2015 στο Παρίσι·

42.    ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για τον όρο «κλιματικός πρόσφυγας», μεταξύ άλλων για τον πιθανό νομικό ορισμό του στο διεθνές δίκαιο ή σε οποιαδήποτε νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία·

Καταπολέμηση της ατιμωρησίας και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)

43.    επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στο έργο του ΔΠΔ και στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς και σχετικά με την παροχή δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· συνεχίζει να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο και να του παρέχουν ισχυρή διπλωματική και πολιτική και χρηματοοικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων και στα Ηνωμένα Έθνη· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους Ειδικούς Εντεταλμένους της, να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ, την εκτέλεση των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ρώμης· χαιρετίζει την πρόσφατη κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης από την Παλαιστίνη και παροτρύνει την ΕΕ να καταδικάσει όλα τα μέτρα αντιποίνων που λαμβάνονται εναντίον της Παλαιστίνης επειδή άσκησε αυτό το δικαίωμα·

Αυτόχθονες πληθυσμοί

44.    καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την επανεξέταση της εντολής του Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, σύμφωνα με το Έγγραφο Αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Αυτόχθονες Λαούς (ψήφισμα 69/2 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ) προκειμένου να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν την εφαρμογή της διακήρυξης για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών· καλεί τα κράτη μέλη να απαιτήσουν ότι όλοι οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τις αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια και να αναφέρουν συστηματικά παρόμοια ζητήματα στο UNHRC· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν ενεργά την ανάπτυξη ενός γενικευμένου προγράμματος δράσης για τους αυτόχθονες λαούς, όπως ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της του Σεπτεμβρίου 2014, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση τακτικής διαβούλευσης με τους αυτόχθονες λαούς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας·

Διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

45.    καταγγέλλει την αυξανόμενη πρακτική απολυταρχικών κρατών να διοργανώνουν μεγάλης κλίμακας αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις για να ενισχύσουν τη διεθνή νομιμότητά τους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν περαιτέρω τις εγχώριες αντιδράσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν ενεργητικά αυτό το ζήτημα, μεταξύ άλλων στο UNHRC και να συνεργαστούν με εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, εταιρικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές πλευρές της συμμετοχής τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους πρώτους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού το 2015 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Ρωσία το 2018·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη

46.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την εκπόνηση μιας κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία να δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια·   παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, παραγωγή και χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει προσπάθειες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση και απαγόρευση της πρακτικής των εξωδικαστικών και στοχευμένων δολοφονιών και να λαμβάνουν νομικά μέτρα οποτεδήποτε ένα άτομο ή μια οντότητα ενδέχεται να συνδέονται με παράνομη στοχευμένη δολοφονία στο εξωτερικό· επιμένει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μέρος όλων των διαλόγων που διεξάγονται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Δικαιώματα των μεταναστών

47.    επιμένει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα κάθε πολιτικής σχετικά με τα σύνορα της ΕΕ· παροτρύνει την ΕΕ να αναπτύξει ισχυρότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, κατά τρόπο συμβατό με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την ΕΕ να εγγυηθεί αποτελεσματικά κοινά πρότυπα για τις διαδικασίες υποδοχής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων σε σχέση με την φιλοξενία και την επανεγκατάσταση προσφύγων και τη συμβολή σε υπηρεσίες αναζήτησης και διάσωσης για την παροχή βοήθειας σε μετανάστες που κινδυνεύουν στη θάλασσα·

Προτεραιότητες της ΕΕ σε ζητήματα που συνδέονται με συγκεκριμένες χώρες

Ουκρανία

48.    εκφράζει την ελπίδα ότι η συμφωνία εκεχειρίας, που βασίζεται στη Συμφωνία του Μινσκ, θα διατηρηθεί· υποστηρίζει πλήρως την αποστολή παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και την ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία και ζητεί την ενίσχυση της τελευταίας· εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για την τύχη των εσωτερικά εκτοπισμένων εξαιτίας της ένοπλης σύγκρουσης στις νοτιοανατολικές περιφέρειες· εξακολουθεί να ανησυχεί για τις διακρίσεις και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται κατά του τοπικού πληθυσμού στην Κριμαία, ιδίως κατά των Τατάρων της Κριμαίας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν όλες τις δυνατές προσπάθειες σε επίπεδο ΟΗΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την διενέργεια αμερόληπτης έρευνας στα βίαια γεγονότα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την καταστολή των διαδηλώσεων στο Maidan, την προσάρτηση της Κριμαίας και την ένοπλη σύγκρουση στις νοτιοανατολικές περιφέρειες·

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

49.    χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)· χαιρετίζει επίσης το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο οποίο ενθαρρύνεται το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ να αναλάβει τη δέουσα δράση ώστε να εξασφαλίσει τη λογοδοσία, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο να παραπέμψει στο ΔΠΔ την κατάσταση στη ΛΔΚ· καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επαναλάβει την έκκλησή του για λογοδοσία, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους υπεύθυνους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που σχετίζονται με πολιτικές που έχουν χαραχθεί στο ανώτατο επίπεδο του κράτους· χαιρετίζει τη συγκρότηση μιας επιτόπιας δομής στη Δημοκρατία της Κορέας, προκειμένου να ενισχυθεί η παρακολούθηση της κατάστασης και η τεκμηρίωση των στοιχείων με στόχο να εξασφαλιστεί η λογοδοσία και παροτρύνει όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τη δομή αυτή· καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εντείνει την προσοχή του στην κατάσταση στη ΛΔΚ συγκαλώντας επίσημη ομάδα, στο πλαίσιο μιας επικείμενης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία θα ακουστούν οι φωνές των θυμάτων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ιράν

50.    χαιρετίζει το ψήφισμα του UNHRC του Μαρτίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την παράταση της εντολής του Ειδικού Αντιπροσώπου, και καλεί το Ιράν να επιτρέψει στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ την είσοδο στη χώρα, στοιχείο που θα αποτελέσει καίριο δείκτη για την προθυμία της χώρας να κάνει βήματα προς το άνοιγμα ενός διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την καταδίκη της θανατικής ποινής στο Ιράν και του υψηλού ποσοστού εκτελέσεων· υποστηρίζει την κοινή δήλωση του Αυγούστου 2014 των εντολοδόχων των Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ σχετικά με το κύμα συλλήψεων και καταδικών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν· καλεί την ΕΕ και το UNHRC να εξακολουθήσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν βασική προτεραιότητα σε όλες τις συμφωνίες με την ιρανική κυβέρνηση·

Μιανμάρ/Βιρμανία

51.    υποστηρίζει την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ προς την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, στην οποία αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής ενώ παράλληλα εντοπίζονται περιοχές που εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρή ανησυχία, ιδίως σε σχέση με την κατάσταση στην πολιτεία Rakhine και την κατάσταση των Rohingya, η οποία επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή δεν διαθέτει νομική καθεστώς και έτσι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συστημικές διακρίσεις· καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στις πολιτείες Kachin και Shan, τη σεξουαλική βία που διαπράττεται από δυνάμεις ασφαλείας κατά τις ένοπλες συγκρούσεις, την ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων, την παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστών και επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, τις εξωδικαστικές δολοφονίες, την κατάσχεση γαιών και τη στοχοποίηση θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων - ιδίως των Rohingya – που αποτελούν σοβαρές προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παραμένουν αναπάντητες· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η βιρμανική κυβέρνηση όχι μόνο έχει αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών αλλά επίσης έχει κωλυσιεργήσει στις διαπραγματεύσεις με την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (OHCHR) σχετικά με το άνοιγμα γραφείων της Ύπατης Αρμοστείας στη χώρα· παροτρύνει την βιρμανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, να εφαρμόσει τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και να ανοίξει το γραφείο της OHCHR στη χώρα· καλεί το UNHCR να ανανεώσει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή βάσει της παραγράφου 4· υποστηρίζει ότι η διαπραγμάτευση επενδυτικής συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Μιανμάρ πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, δεδομένου ότι οι ξένες επενδύσεις στη χώρα δημιουργούν τον κίνδυνο επιδείνωσης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της βίας και των διακρίσεων κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων·

Λευκορωσία

52.    εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· καταδικάζει τις τρεις εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014, την όχληση εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διώξεις ανεξάρτητων δημοσιογράφων, τη λογοκρισία σε όλες τις επικοινωνίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και την περιοριστική νομοθεσία για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις· ζητεί την ανανέωση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ και καλεί την κυβέρνηση να παραχωρήσει πλήρη πρόσβαση στους εντολοδόχους Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εισηγητή·

Μπαχρέιν

53.    εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του για την πολιτική διχόνοια στο Μπαχρέιν, και την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη χώρα· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Μπαχρέιν να δρομολογήσουν εποικοδομητικές συνομιλίες χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την πραγματική συμφιλίωση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κοινοτήτων του Μπαχρέιν· ζητεί την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης, των δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ειρηνικών διαδηλωτών και εκφράζει την υποστήριξή του στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν στις 4 Φεβρουαρίου 2015 οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ σχετικά με τη σύλληψη ενός επιφανούς πολιτικού της αντιπολίτευσης και τη διάλυση των διαδηλώσεων που ακολούθησαν· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλα μέλη του UNHRC να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, με έμφαση στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβε το Μπαχρέιν κατά τη διαδικασία UPR, και των συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του Μπαχρέιν, τις οποίες είχε χαιρετίσει ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν·

54.    εκφράζει την λύπη του για την έλλειψη προόδου που σημείωσε η κυβέρνηση του Μπαχρέιν στη συνεργασία της με την OHCHR και τις Ειδικές Διαδικασίες του UNHCR και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν για την έγκριση, κατά τη σύνοδο του Μαρτίου του UNHRC, ενός ψηφίσματος που να ζητεί την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το Μπαχρέιν κατά τη διαδικασία UPR και των συστάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του Μπαχρέιν, η οποία ζήτησε να υποβάλει η OHCHR έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συνεργασία του Μπαχρέιν με τους μηχανισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Αίγυπτος

55.    καλεί τα κράτη μέλη να πιέσουν από κοινού την Αίγυπτο κατά την επικείμενη σύνοδο του UNHRC να απελευθερώσει αμέσως και χωρίς όρους όλους όσοι κρατούνται επειδή άσκησαν ειρηνικά τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής· ζητεί επίσης από την κυβέρνηση της Αιγύπτου να θεσπίσει νομοθεσία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που να διασφαλίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης και διάθεσης χρηματοδότησης και να καταργήσει τον νόμο περί διαμαρτυρίας του Νοεμβρίου 2013, θεσπίζοντας νέα νομοθεσία που θα εγγυάται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· ζητεί επιμόνως από την αιγυπτιακή κυβέρνηση να δρομολογήσει δικαστική έρευνα ώστε να προσδιοριστεί η ταυτότητα όσων ευθύνονται για την ανάθεση και εκτέλεση παράνομων δολοφονιών στο πλαίσιο της καταστολής των κατά κύριο λόγο ειρηνικών διαδηλώσεων που συνέβησαν μετά τις 3 Ιουλίου 2013, μεταξύ των οποίων η βίαιη διάλυση των διαδηλώσεων της 14ης Αυγούστου 2013 στις πλατείες Raba’a και Nahda, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1 000 διαδηλωτές·

56.    ζητεί επιμόνως από την Αίγυπτο να διεξαγάγει ανεξάρτητες, αμερόληπτες και ουσιαστικές έρευνες σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν μετά το 2011, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας και να εξασφαλίσει ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν και ότι θα παρασχεθεί στα θύματα επαρκής ικανοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ακυρώσουν αμέσως όλες τις θανατικές ποινές και να διατάξουν επαναλήψεις των δικών που να εξασφαλίζουν το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και στη δέουσα διαδικασία και να επιβάλουν άμεσο μορατόριουμ στις θανατικές ποινές και εκτελέσεις, να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους κρατούμενους δημοσιογράφους και εργαζόμενους των μέσων ενημέρωσης και να εξασφαλίσουν το δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

57.    ζητεί επιμόνως από τις αιγυπτιακές αρχές να επιτρέψουν την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Γυναικών, η οποία έχει μεν συμφωνηθεί καταρχήν αλλά εκκρεμεί από τις αρχές του 2014, και να καλέσουν τους σχετικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ, και ειδικότερα τον Ειδικό Εισηγητή για την ελευθερία του συνέρχεσθαι, τον Ειδικό Εισηγητή για τα Βασανιστήρια, τον Ειδικό Εισηγητή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και τον Ειδικό Εισηγητή για την ανεξαρτησία δικαστικών και νομικών· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του εγχωρίου δικαίου με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποσύρουν αμέσως το νόμο αριθ. 136/2014 και να θέσουν τέρμα στις στρατιωτικές δίκες για πολίτες και παράλληλα να ακυρώσουν όλες τις ετυμηγορίες που έχουν εκδοθεί από στρατοδικεία κατά πολιτών και να διατάξουν άμεσες επαναλήψεις των δικών σε πολιτικά δικαστήρια· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν μια κατηγορηματική δήλωση στα ζητήματα αυτά·

Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη/Ισραήλ

 

58.    εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική κρίση που δημιουργήθηκε από την ισραηλινή στρατιωτική Επιχείρηση Προστατευτική Αιχμή, τον Ιούλιο του 2014, με εκτόπιση πληθυσμών και καταστροφές που δεν έχουν προηγούμενο από την αρχή της ισραηλινής κατοχής το 1967· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι προσπάθειες της διεθνούς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής παρέμβασης στη Γάζα εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρότατους περιορισμούς από τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας από την ισραηλινή κυβέρνηση· τονίζει ότι για να επιτύχει η ανοικοδόμηση πρέπει να αρθεί πλήρως ο ισραηλινός αποκλεισμός στη Λωρίδα της Γάζας· θεωρεί ότι ο αποκλεισμός ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία ολόκληρου του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού στη Γάζα·

59.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εκφράσουν δημόσια την υποστήριξη στην Εξεταστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών (CoI) και να καταγγείλουν με δημόσια δήλωση στο UNHRC την έλλειψη συνεργασίας και χορήγησης πρόσβασης από τις ισραηλινές αρχές προς την CoI· υπογραμμίζει ότι η δικαιοσύνη και ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελούν απολύτως απαραίτητες βάσεις για την ειρήνη και τονίζει ότι η επικρατούσα από μακρού συστηματική ατιμωρησία για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να σταματήσει· χαιρετίζει την δρομολόγηση, από τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί πλήρως με την Εισαγγελία του ΔΠΔ· καλεί την ΕΕ να ασχοληθεί εκ νέου με την παράγραφο 7 της ημερήσιας διάταξης του UNHRC και να καταδικάσει κατηγορηματικά τις παρατεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και την έλλειψη εφαρμογής της συμβουλευτικής γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου και να υποστηρίξει την ανανέωση της εντολής της CoI·

Σαουδική Αραβία

60.    εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να πιέσουν τις σαουδικές αρχές να επιτρέψουν ανεξάρτητο τύπο και μέσα ενημέρωσης και να εξασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι, να απελευθερώσουν χωρίς όρους όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους άλλους κρατουμένους συνείδησης που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί απλώς επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, να υπογράψουν και να κυρώσουν το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, να καταργήσουν το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο και να θέσουν τέρμα σε πρακτικές δημόσιων αποκεφαλισμών, λιθοβολισμών και άλλων μορφών βασανιστηρίων·

Συρία

61.    εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη δραματική κλίμακα των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου στη Συρία, μεταξύ των οποίων η εκτεταμένη όχληση και η αυθαίρετη σύλληψη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την απελευθέρωση ειρηνικών Σύριων ακτιβιστών που κρατούνται τόσο από τη συριακή κυβέρνηση όσο και από ένοπλες ομάδες· ζητεί έντονη υποστήριξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέρ της λογοδοσίας και της ανανέωσης της Εξεταστικής Επιτροπής των ΗΕ·

Μάλι

62.    χαιρετίζει το έργο του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μάλι και καλεί το UNHRC να παρατείνει την εντολή του· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η κυβέρνηση του Μάλι στην αποκατάσταση των δικαστικών αρχών σε ορισμένα τμήματα της χώρας και στις έρευνες σχετικά με τα βασανιστήρια και τη δολοφονία 21 επίλεκτων στρατιωτών το 2012, καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής για την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη και τη Συμφιλίωση· εξακολουθεί να ανησυχεί για την επιδείνωση της κατάστασης από πλευράς ασφάλειας και για τη συνεχιζόμενη χρήση και στρατολόγηση παιδιών-στρατιωτών και καλεί την κυβέρνηση του Μάλι να ερευνήσει και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους, από όλες τις αντιμαχόμενες μερίδες ευθύνονται για παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου που διαπράχθηκαν κατά την ένοπλη σύγκρουση του 2012-2013 και να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία θα ζητεί τη λογοδοσία, την ενίσχυση της επιτροπής εξακρίβωσης της αλήθειας και τον έλεγχο του π προσωπικού των δυνάμεων ασφαλείας·

Νότιο Σουδάν

63.    καλεί την Αφρικανική Ένωση να δημοσιοποιήσει την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής της σχετικά με τις παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από όλα τα μέρη στο Νότιο Σουδάν, ως ένα βήμα προς την προώθηση της δικαιοσύνης σε σχέση με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από την έναρξη της σύγκρουσης· παροτρύνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εγκρίνει ψήφισμα στο οποίο να τονίζεται ότι απαιτούνται δίκαιες και αξιόπιστες έρευνες και απαγγελία διώξεων για τα εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου προκειμένου το Νότιο Σουδάν να ξεφύγει από τον κύκλο της ωμότητας που τροφοδοτείται από την ατιμωρησία· προς τούτο ζητεί να εξεταστεί η συγκρότηση ενός υβριδικού δικαστικού μηχανισμού και περαιτέρω ζητεί επιμόνως από το Νότιο Σουδάν να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης· ζητεί να συγκροτηθεί εντολή Ειδικού Εισηγητή για το Νότιο Σουδάν προκειμένου να προωθηθούν δίκαιες και αξιόπιστες ασκήσεις διώξεων και ευρύτερα μέτρα λογοδοσίας με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας·

Σρι Λάνκα

64.    λαμβάνει υπό σημείωση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, και την καλεί να λάβει απτά μέτρα προκειμένου να υπάρξει λογοδοσία από σήμερα έως το UNHRC τον Σεπτέμβριο του 2015 έτσι ώστε να αναλάβει δράση σχετικά με τις υποσχέσεις της για βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και προκειμένου να προληφθεί οπισθοδρόμηση, μεταξύ άλλων με σοβαρές έρευνες και άσκηση δίωξης, σε συνδυασμό με άλλα βήματα για την αντιμετώπιση του ευρύτερου προβλήματος της ατιμωρησίας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συνεργαστεί πλήρως με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και τη διεθνή της έρευνα σχετικά με τη Σρι Λάνκα·

Ουζμπεκιστάν

65.    καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλία και να καταθέσουν ψήφισμα στο UNHCR βάσει της παραγράφου 4 για τη συγκρότηση ειδικού μηχανισμού των ΗΕ για το Ουζμπεκιστάν που να εξασφαλίζει την παρακολούθηση από τα Ηνωμένα Έθνη την δημόσια υποβολή εκθέσεων και τη συζήτηση στο UNHCR σχετικά με την καταστροφική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν κατά το 2015, που συμπίπτει με την επέτειο 10 ετών από τη σφαγή του Andijan, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό έλλειψης συνεργασίας του Ουζμπεκιστάν με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ και τη συνεχιζόμενη κράτηση μεγάλου αριθμού πολιτικών αντιπάλων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τη συνεχιζόμενη χρήση καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας·

Μεξικό

66.    ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση του Μεξικού να προχωρήσει στις έρευνες ύστερα από την εξαφάνιση 43 φοιτητών παιδαγωγικής στην Iguala του Μεξικού και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους δράστες αυτών των εγκλημάτων και παράλληλα να εντείνει την καταπολέμηση της διαφθοράς, της ατιμωρησίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

*

*         *

67.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)...

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου